YAZARLARIMIZ
Uğur Küçükkahyaoğlu
Vergi Müfettişi
ugurkucukkahya@gmail.comMuhatabın Adreste Bulunamaması Durumunda Tebliğ

25.04.2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda yerleşim yerinin tespit edilmesine ve bildirilmesine ilişkin durumlar açıklanmıştır. Kanunda yerleşim yeri adresi, sürekli kalma niyetiyle oturulan yer olarak tanımlanmıştır. Adı geçen kanunun 50. Maddesinde yerleşim yeri adresinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanlarının esas alınacağı ve bu beyanların nüfus müdürlüklerinde yer alan adres beyan formuyla yapılacağı belirtilmiştir. Kanunun 51. Maddesinde ise, adres beyanı ile yükümlü kişi ve kurumların yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri yirmi (20) iş günü içinde ilçe nüfus müdürlüklerine bildirmekle yükümlü oldukları belirtilmiştir.

19.02.1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1. Maddesinde “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.” hükmü bulunmaktadır. Aynı kanunun 2. Maddesinde ise Diğer kanunlarda özel hüküm bulunması halinde veya tehirinde zarar umulan işlerde veya aynı yerde bulunan 1 inci maddede yazılı daire ve müesseseler arasında veya bu daire ve müesseselerde bulunan şahıslara yapılacak tebligat, kendi memurları veya mahalli mülkiye amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla yaptırılır.” hükmü madde metnine işlenerek uygulamada tebligata ilişkin özel durumu bulunan idari işlemlere yönelik bir ayrıcalık getirilmiştir.

Vergilendirme işlemlerinde usul ve esasları düzenleyen 10.01.1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 93-109 Maddeleri arasında ise vergilendirme işlemlerine ilişkin tebliğ uygulamasının detaylarına yer verilmiştir. Kanunun 93. Maddesinde Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilümum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasiyle ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmiyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir.” Hükmü bulunmaktadır.

Aşağıdaki tablo da yerleşim yeri adresinde bulunulamaması durumunda hem 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre hem de 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ işlemin nasıl yapılacağı gösterilmiştir.

213 sayılı VUK’a Göre (Md.102)

7201 sayılı Tebligat Kanununa Göre (Md.21)

“…ikinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeplerle tebliğ edilemezse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren bir pusula kapıya yapıştırılır. Bu durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek, tebliğ evrakı, gönderildiği idareye iade edilir. Tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde muhatabı tarafından alınması hâlinde alındığı günde, bu süre içerisinde alınmaması hâlinde ise on beşinci günde tebliğ yapılmış sayılır.”

“…kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.”

Yukarıda yapılan açıklamalardan da görüleceği üzere, vergi idaresi tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılan tebligatlardan muhatabın yerleşim yeri adresinde bulunamaması durumlarındaki tebliğ esasının 7201 sayılı Tebligat Kanununda belirlenen aynı duruma göre daha esnek olduğu anlaşılmaktadır.

10.04.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM