YAZARLARIMIZ
Kadir Erkeçoğlu
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
kadirerkecoglu@deneyimymm.comTeminat Mektupları Elektronik Oluyor

Ülkemizde e-dönüşüm devlet politikası halini almış ve e-dönüşüm sürecinin isteğe bağlı olmaktan ziyade bir zorunluluk halini alması e-dönüşümün kıymetini arttırmış bulunmaktadır.

Günümüzde birçok “e-“ hayatımıza girmiş durumda ve gün geçmiyor ki yeni bir “e-“ hayatımıza girmesin.

Kabul etmek gerekir ki ; e-dönüşüm hepimizin hayatını kolaylaştırmış ve kolaylaştırmaya devam etmektedir. Bu kolaylıklardan bir tanesi de e-teminat mektubudur.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 11 Mayıs 2019 tarih ve 30771 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak bu tarih itibariyle yürürlüğe giren Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliğine (Sıra No:63)(e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine iletilmesi) göre bankalarca ilgili mevzuatına göre kapsam dahilindeki kamu idarelerine verilmek üzere elektronik belge olarak oluşturulan teminat mektuplarının doğrulanması, iletilmesi, muhafaza edilmesi, tazmin edilmesi, iadesi ile vade uzatımı işlemleri elektronik ortamda yürütülecektir.

Sıra No : 63’ nolu Tebliğe göre ,

e-Teminat Mektubu

 • e-Teminat Mektubu, kağıt ortamında düzenlenen teminat mektubu ile aynı hukuki niteliğe haizdir.
 • Teminat mektuplarının elektronik belge olarak oluşturulması ve iletilmesinde uyulması gereken format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar http://www.sbr.gov.tr internet adresinde duyurulur.

e-Teminat Mektubunun düzenlenmesi, doğrulanması ve iletilmesi işlemleri

 • e-Teminat Mektubu, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bankalarca kendi sistemlerinde oluşturulur.
 • Banka düzenlemiş olduğu e-Teminat Mektubunu doğrudan kendi sistemi üzerinden veya e-Teminat Mektubu Platformu (ETMP) aracılığıyla e-Teminat uygulamasına iletilir.
 • E-Teminat Mektubunun doğrulanması ve muhatabına iletilmesi işlemlerinin Bakanlık tarafından oluşturulan Standart Belge ve Raporlama (SBR) servisleri üzerinden gerçekleştirilmesi zorunludur.
 • Belirlenen usul ve esaslar ile söz konusu format ve standartlara (SBR) servisleri aracılığı ile gönderilmeyen veya alınmayan herhangi bir elektronik belge, bu Tebliğ kapsamında e-Teminat Mektubu olarak kabul edilemez.

e-Teminat Mektubunun muhafaza işlemleri

 • Mali süreçte kullanılan e-Teminat Mektupları, e-Teminat Uygulamasında elektronik ortamda muhafaza edilir. e-Teminat Mektuplarının e-Teminat Uygulamasında muhafaza edilmesi ilgililerin kendi mevzuatlarından doğan muhafaza ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
 • e-Teminat Mektubunun kağıt ortamında muhafazası herhangi bir hüküm ifade etmez.

e-Teminat Mektubunun iade, tazmin, ve vade uzatımı işlemleri

 • İade ve tazmin işlemleri Standart Belge ve Raporlama (SBR) servisi aracılığıyla gerçekleştirilir.
 • İade ve tazmin işlemleri, ilgili kamu idaresince başlatılır.
 • Muhasebe birimi, ilgili kamu idaresinin iade talebi doğrultusunda e-Teminat Mektubunu düzenleyen bankaya doğrudan veya e-Teminat Mektubu Platformu (ETMP) aracılığıyla iade eder.
 • İlgili Kamu idaresi tazmin talebini e-Teminat Mektubunu düzenleyen bankaya doğrudan veya e-Teminat Mektubu Platformu (ETMP) aracılığıyla iletir.
 • Banka, ilgili kamu idaresinin tazmin talebi üzerine e-Teminat Mektubu tutarını ilgili kamu idaresine hizmet veren muhasebe biriminin banka hesabına aktarır.
 • Muhasebe birimi, banka hesabına yatan teminat mektubu tazminine ilişkin tutarı kontrol eder ve ilgili e-Teminat Mektubunu bankaya iade eder.
 • Vade uzatımı işlemleri, yani bir e-Teminat Mektubu düzenlenmesi ve önceki e-Teminat Mektubunun iade edilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
 • e-Teminat Mektubu olmayan teminat mektuplarının vade uzatılması işlemleri de yedinci fıkra hükmüne göre yapılır.

Sorumluluklar

 • e-Teminat Mektubu düzenlemek isteyen bankalar, Bakanlık tarafından sunulan Standart Belge ve Raporlama (SBR) servislerini doğrudan kendi sistemleri veya Kredi Kayıt Bürosu (KKB) aracılığı ile kullanır.
 • e-Teminat Mektubunun düzenlenmesi ve geçerliliği hususunda banka, banka tarafından düzenlenen e-Teminat Mektubunun içeriğinin değişmeksizin Standart Belge ve Raporlama (SBR)’ye aktarımından banka ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) müştereken ve müteselsilen sorumlu sayılır.
 • e-Teminat Mektubu uygulamasının Kredi Kayıt Bürosu (KKB) aracılığı ile kullanılması, gerçekleştirilen işlemlerle ilgili banka sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
 • Kağıt ortamında düzenlenen teminat mektubuna ilişkin ilgililerin sorumluluğu, e-Teminat Mektubu uygulaması bakımından da aynen geçerlidir.

Uygulamanın yürütülmesi

 • e-Teminat Mektubuna ilişkin uygulama, kullanıcı rol ve yetkileri ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak teknik ve uygulama kılavuzlarında belirtilir.

Zorunluluk getirme

 • Bakanlık, bu Tebliğ kapsamındaki e-Teminat Mektubu uygulamasına ilişkin olarak işlem ve/veya kamu idareleri bazında tamamen veya kısmen uygulama zorunluluğu getirebilir. Bu kapsamda getirilecek zorunluluklar Standart Belge ve Raporlama (SBR)’ ye ilişkin olarak her türlü teknik açıklama ve duyuruların yer aldığı http://sbr.gov.tr internet sitesi aracılığı ile yapılır.

Olağanüstü durumlar

 • Bilişim sistemlerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle e-Teminat Mektubunun oluşturulamaması, doğrulanamaması ve iletilememesi durumu, tarafların ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarına engel teşkil etmez. Bu durumda, teminat mektubunun kağıt ortamında oluşturulması sağlanır.
 • Elektronik ortamda oluşturulan e-Teminat Mektubunun herhangi bir nedenle iade ve tazmin süreçlerinin gerçekleştirilememesi durumu, tarafların ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarına engel teşkil etmez. İade ve tazmine ilişkin talepler yazılı ortamda gerçekleştirilir. Bu durum, elektronik sürecin tamamlanmasına engel değildir.

16.05.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM