GÜNCEL MEVZUAT
Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - MuhasebeTR

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

13 Mayıs 2010 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27580
 

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/406

             Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 3/5/2010 tarihli ve 21760 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/5/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           B. ARINÇ                                B. ARINÇ                         A. BABACAN                                    M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

          H. YAZICI                              M. DEMİR                   M. Z. ÇAĞLAYAN                                  F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                        Devlet Bakanı V.                    Devlet Bakanı                                  Devlet Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                                       S. ERGİN

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                                  Adalet Bakanı

 

           F. ÇELİK                              B. ATALAY                       A. BABACAN                                    M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                 İçişleri Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                           R. AKDAĞ                                     B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                                Ulaştırma Bakanı

 

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                                       T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                E. GÜNAY                                                   V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                Çevre ve Orman Bakanı

 

KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 (1) Bu Kararın amacı, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ya da  gemi inşa ve/veya gemi işletmeciliği alanında faaliyet gösteren Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş işletmeler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin finansmana erişim imkanlarının geliştirilmesi suretiyle kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını temin etmek üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankalar ile  3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama şirketlerinin ortak olduğu kredi garanti kurumlarına Hazine Müsteşarlığı tarafından sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye  (l) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

 “d) Kredi: Kredi verenlerin bireysel krediler hariç 5411 sayılı Bankacılık Kanununun  48 inci maddesi çerçevesinde ilk defa veya ilave olarak kullandıracakları ya da yenileyecekleri veya yeniden yapılandıracakları nakdi ve gayrinakdi krediler ile denizcilik sektörü işletme ve yatırım kredileri için, ilk defa veya ilave olarak kullandıracakları kredileri,”

“l) Yararlanıcı: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işletmeleri veya Ulaştırma Bakanlığı tarafından faaliyette bulunduğu tespit edilen, gemi inşa veya işletmeciliği faaliyetinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş işletmeler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişileri,”

“m) Gemi: Kullanma amacı ne olursa olsun, 1500 DWT veya 700 GT’un üzerindeki her türlü tekneyi,

n) Denizcilik sektörü işletme kredisi: Tersanelerde başkası nam ve hesabına yapımı devam eden gemilerin inşası için kullanılacak olan ve bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla en az % 15’i inşa edilmiş geminin tamamlanması amacıyla, tersane sahiplerine sağlanacak kredileri,

o) Denizcilik sektörü yatırım kredisi: Tersanelerde yapımı devam eden gemilerin inşası için kullanılacak olan ve bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla en az % 15’i inşa edilmiş gemilerin tamamlanması amacıyla; faaliyette bulunduğu Ulaştırma Bakanlığından alınmış belge ile tevsik olunan, kendi nam ve hesabına gemi inşa eden veya kendi nam ve hesabına gemi inşa ettiren gemi inşa veya işletmeciliği faaliyetinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş işletmeler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilere sağlanacak kredileri,

ö) Klas kuruluşları: İnşa edilen gemileri önceden belirlenmiş ve yayınlanmış kurallara göre plan, malzeme, donanım, imalat, test ve teslim aşamalarında güvenlik ve çevre koruma amaçlı olarak denetleyen ve onay verdikleri ürünler tüm dünyada kabul gören uluslararası kuruluşları,

p) Tersane: Ulaştırma Bakanlığı tarafından her cins ve boyutlarda gemi ve su araçlarının inşası, bakım-onarım ve tadilatlarından biri ya da birkaçının yapılmasına imkan sağlayan teknik ve sosyal altyapıya sahip olduğu ve gemi inşa kapasitesi onaylanan Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki kıyı tesisini,”

MADDE 3 – Aynı Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

a) (b) bendinin (2) numaralı alt bendine aşağıdaki hüküm ilave edilmiş ve aynı bende (3) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

 “Denizcilik sektörü işletme kredilerinin vadesi, 1 yılı anapara ödemesiz olmak üzere azami  3 yıl; denizcilik sektörü yatırım kredilerinin vadesi, 3 yılı anapara ödemesiz olmak üzere azami 8 yıldır. Ödemesiz döneme ilişkin faizlerin 1 yıllık dönemler sonunda tahakkuk ve tahsil edilmesi esastır.”

“4) Bu Karar kapsamında kullandırılacak denizcilik sektörü işletme ve yatırım kredilerinde, yararlanıcıların, aynı gemi için kullanmış oldukları mevcut kredilerinin vadelerinin açılacak yeni kredinin vadesi ile uyumlu olacak şekilde yapılandırılması şartı aranır.”

b) (c) bendinin (2) numaralı alt bendine aşağıdaki cümle ilave edilmiş ve aynı bende  (5) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“Denizcilik sektörü işletme kredilerine sağlanacak kefalet tutarı, yararlanıcı başına 7 milyon Türk Lirasını, bir risk grubuna ait yararlanıcılar için ise 10 milyon Türk Lirasını; denizcilik sektörü yatırım kredilerine sağlanacak kefalet tutarı, yararlanıcı başına 20 milyon Türk Lirasını, bir risk grubuna ait yararlanıcılar için ise 30 milyon Türk Lirasını geçemez.”

“6) Denizcilik sektörü yatırım kredilerinde, inşa edilecek geminin maliyetinin en az %10’unun yararlanıcılar tarafından özkaynak olarak sağlanması gerekir.”

c) (ç) bendinin (2) numaralı alt bendine (ii) paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“(iii) Ulaştırma Bakanlığından alınan ve yararlanıcının faaliyette bulunduğunu gösteren belge.

(iv) Kredi verilecek faaliyetlerin maliyetinin belirlenmesi için Ulaştırma Bakanlığının görevlendireceği klas kuruluşları tarafından hazırlanan ekspertiz raporu.”

ç) (d) bendinin (3) numaralı alt bendine aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

“Kurumun, denizcilik kredilerine konu gemiler için kullandırılacak kredilere kefalet sağlaması, daha önce kullandırılmış kredinin teminatlarının, lehine teminat tesis edilmiş bulunan krediyi verenler ile kefalete istinaden kredi verenler arasında garameten paylaştırılması hususunda yazılı anlaşmaya varıldığının tevsik edilmesi halinde mümkündür. Kurum, kefalete istinaden kredi verenlerin payına düşen bahse konu teminatlara, kefaleti oranında ortak olur.”

MADDE 4 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

15/7/2009

27289

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararnamenin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

10/4/2010

27548

 

 

(13.05.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM