YAZARLARIMIZ
Vedat Erdem
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
vedaterdem1@gmail.comVergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan %5 Vergi İndiriminin 2024’te Gelir Yazılması Halinde 2024 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Üzerinde İndirim Konusu Yapmayı Unutmayın (20.05.2024)

İşçi Ücret Kesme Cezası Nedir? (13.05.2024)

Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Düzenlenen Faturaya Karşılık Türk Lirası (TL) Cinsinden Çek ile Tahsilat Yapılması Halinde Kur Farkına İstinaden Alınan Ek Ödeme KDV’ye Tabi midir? (06.05.2024)

Devir ve Bölünme Hallerinde Kurumlar Vergisinde Zarar Mahsubu (29.04.2024)

Katma Değer Vergisinde (KDV) İndirim Hakkı Tanınan ve Tanınmayan İşlemlerin Birlikte Yapılması Halinde İndirim Hakkı Nasıl Değerlendirilecek? (22.04.2024)

Kamu Yararına Çalışan Derneğe 2023 Hesap Döneminde Yapılan Nakden Bağışın Kurum Kazancından İndirilmesi (16.04.2024)

Yargı Kararları Işığında Ara Dinlenme Süresi (05.04.2024)

İşçinin Performans/Verimlilik Sonuçlarına veya Yetersizlikten Kaynaklanan Sebeplere Göre İş Sözleşmesinin Feshi (01.04.2024)

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilebilen Eğitim ve Sağlık Harcamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (27.03.2024)

Amortismana Tabi İktisadi Kıymet (ATİK) Dışındaki Parasal Olmayan Kıymetlerin Düzeltmiş Değerinin Altında Satışının Yapılması (25.03.2024)

İthalat Amacıyla Verilen Sipariş Avanslarında Enflasyon Düzeltmesi (22.03.2024)

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun geçici 32’nci maddesi Kapsamında Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmuş İktisadi Kıymetler İçin Enflasyon Düzeltmesinde Değerleme Tutarı, Değerleme Günü ve Düzeltme Katsayısı (18.03.2024)

2024 Dönem 1.Geçici Vergi Döneminde Atıl Stoklara Uygulanacak Olan Enflasyon Düzeltmesi Cebinizi Yakabilir (12.03.2024)

Kira ve Ücret Gelirleri İçin Beyanname Vermeli Miyim? (08.03.2024)

Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Bulunanlara Yapılan Her Teslim İstisna Kapsamında mıdır? (05.03.2024)

Yıllık Ücretli İzinde İken Rakip İşletmede Çalışma Fesih İçin Haklı Neden midir? (26.02.2024)

Yargı Kararları Işığında Kesinleşen Mahkeme Kararına İstinaden İşe Başlama Başvurusu ile Ödenecek Tazminat Tutarı (20.02.2024)

Örnekler ile Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilerek (2 No.lu KDV Beyannamesi) Ödenen/Ödenmeyen Katma Değer Vergisi’nin 1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimi (19.02.2024)

İvazsız Olarak (Veraset Yoluyla) İktisap Edilen Malların (Gayrimenkul-Arsa) Satışı Vergilendirilir Mi? (13.02.2024)

Antrepodaki Eşyanın Millileştirilmeden Devri/Tekrardan Yurtdışı Edilmesi Halinde Bu İşlem Esnasında Yüklenilen KDV İndirime Konu Edilebilir mi? (05.02.2024)

Yurt Dışı Mukiminden Satın Alınıp Yine Aynı Yer Mukimi Müşteriye Teslim Edilen Eşya İçin Yüklenilen KDV’nin Durumu (30.01.2024)

Bina veya Apartman Duvarlarının/Dış Cephelerinin/Ortak Alanlarının Kiraya Verilmesinde Vergi Mükellefiyeti (23.01.2024)

Serbest Meslek Kazançlarında Gelir Vergisi İstisnası ve KDV Tevkifatı (15.01.2024)

Turizm Amaçlı Konut Kiralaması ile İzin Belgesi Başvurusu (08.01.2024)

Danıştay Kararları ile Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kapsamında Edinilen Bağımsız Bölümlerin Satışında Dikkat Edilmesi Gereken Husus: Süreklilik (03.01.2024)

İşyerinin Devri Halinde Haklar, Borçlar ve Sorumluluk (18.12.2023)

Faydalı Ömrünü Tamamlayan İktisadi Kıymetlere Yapılan Değer Artırıcı Giderlerin Amortisman Süresi (18.12.2023)

Konsinye Mal Tesliminde Sevk İrsaliyesi ile Faturanın Durumu (11.12.2023)

Gümrük Antreposunda Yer Alan Emtianın (Millileşmeden/Serbest Dolaşıma Girmeden önce) Yurt İçinde Bulunan Bir Şirkete Devredilmesi Halinde Hasılat Yurtiçi midir? (04.12.2023)

İthalini ya da Teslimini Yaptığınız Emtia (Örnek Yağ) Kullanım Yerine Göre Farklı KDV Oranı ile Vergilendirilebilir (27.11.2023)

Fiili Çalışılmayan Süreler için Kıdem Tazminatı Ödenir mi? (20.11.2023)

213 Sayılı Kanunun Mükerrer 298’inci Maddesinin (ç) Fıkrası Kapsamında Sürekli Yeniden Değerleme Uygulaması Kapsamında Değerlemeye Tabi Tutulan İktisadi Kıymetlerin Elden Çıkarılması (13.11.2023)

Askerlik Sebebi ile İstifa Eden İşçi İstifa Dilekçesinde Gerekçe Olarak Askerlik Vazifesini Belirtmeli ve Gerekçesini Askerlik Şubesinden Alacağı Yazı ile Desteklemesi Yerinde Olacaktır (06.11.2023)

İşçinin İşyerinde Uyuma Eylemi İşverenin Güvenini Kötüye Kullanma veya Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışlar Olarak Değerlendirilip İş Sözleşmesi İşveren Tarafından Haklı Sebeple Feshedilebilir mi? (30.10.2023)

Faaliyet Döngüsü Nedir, Nasıl Hesaplanır? (23.10.2023)

İşletme Envanterine Kayıtlı Kepçe, Ekskavatör, Dozer vb. İş Makinelerinin Yine Aynı İşletme İçin İnşa Edilen Yönetim Binasında Kullanılması Halinde Amortisman Konusu (16.10.2023)

Emeklilik Sonrası Aynı İşyerinde Çalışmaya Devam İşçinin Kıdem ve Yıllık İzin Süreleri (09.10.2023)

Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolcuların Satın Alarak Türkiye Dışına Götürdükleri Mallar İçin Ödedikleri KDV Nasıl İade Alınabilir? (02.10.2023)

Çalışanın İşyerine Zarar Vermesi veya İşyerine Ait Araç ile Kaza Yapması Halinde İş Sözleşmesinin Feshine İlişkin Örnek Yargı Kararları (25.09.2023)

Maliye ve Danıştayın Serbest Meslek Erbabının Giyim Harcamalarına İlişkin Görüşleri ile Kararı ve Bir Öneri (20.09.2023)

Demirbaş ve Araç Satışlarında Oluşan Kar Brüt Satışlar İçinde mi Raporlanmalı? (18.09.2023)

Özelgeler Eşliğinde Mal İmhasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (11.09.2023)

İmalat Sırasında Oluşan Fire Gider Yazılabilir mi? Yüklenilen KDV Düzeltilmeli mi? (04.09.2023)

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Satılmasında Oluşan Karın Muhasebeleştirilmesi (Yenileme Fonu) (28.08.2023)

Alacak ve Borç Senetleri Reeskontunun Dönem Karına Etkisi (21.08.2023)

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’nun (GTİP) Yanlış Beyanı Canınızı Sıkabilir (14.08.2023)

Fevkalade Amortisman Uygulaması (10.08.2023)

İşçinin Evlilik Sebebi ile İş Sözleşmesini Feshetmesinden Sonra Yeniden Çalışması Evlilik Sebebiyle Fesih Hakkının Kötüye Kullandığını Gösterir mi? (03.08.2023)

İşletmeler Tarafından Öğrencilere Yapılan Burs Ödemeleri Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınır mı? (31.07.2023)

Şirkete Ait Aracın/Motosikletin Çalınması, Yangın Nedeniyle Zayi Olan Emtia, Sabit Kıymet ve Binaların Vergisel Açıdan İncelenmesi (24.07.2023)

Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Uygulanan Kazanç İstisnasına İlişkin Genel Bilgiler (17.07.2023)

Temmuz 2023 Döneminde Düzenlenecek Olan Kira Faturalarında KDV Oranı Ne Olmalı? (14.07.2023)

Yönetim Kurulu Üyelerine veya Müdürlere Ödenecek Kar Payı ile Huzur Hakkının Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi (10.07.2023)

Taşınmaz Satışından Elde Edilen Değer Artış Kazancına İlişkin Örnek Yargı Kararları (03.07.2023)

Huzur Hakkı Ödemelerinde Asgari Ücret İstisnasını Uygulamayı Unutmayın (19.06.2023)

Fazla veya Yersiz Hesaplanan ve Hazineye Ödenen Verginin İadesi (12.06.2023)

Maaşın Geç Ödenmesi, Eksik Ödenmesi veya Sigorta Primlerinin Düşük Aylık Tutar Üzerinden Ödenmesi Durumunda Örnek Yargı Kararı (05.06.2023)

5 Yıllık Süre Dolmadan Elden Çıkardığınız Gayrimenkul Canınızı Sıkabilir (29.05.2023)

İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı İle İşletmelerin Yaşadığı Finansman Sorununa Bir Öneri (23.05.2023)

TÜİK Verileri ile Son 10 Yıla Ait Ülkelere, İllere, Gümrüklere, Döviz Türlerine ve Ödeme Şekillerine Göre İhracat (22.05.2023)

Tüik Verileri ile Son 10 Yıla Ait Ülkelere, İllere, Gümrüklere, Döviz Türlerine ve Ödeme Şekillerine Göre İthalat (15.05.2023)

Yargı Kararları ile İhracatta Götürü Gider (08.05.2023)

Günlük veya Saatlik Binek Otomobil Kiralamasında Gider Kısıtlaması (03.05.2023)

İhracattan Elde Edilen Kazançla Sınırlı Olmak Üzere Kurumlar Vergisi Oranının 1 Puan İndirimli Uygulaması (28.04.2023)

Taahhüt Edilen İşin Yıllara Sâri İnşaat ve Onarım İşine Dönüşmesi Halinde Vergi Kesintisi (24.04.2023)

İşe Başlamadan Önce Alınan Demirbaşların KDV’si ve Amortisman Uygulamaları (17.04.2023)

Yenileme Fonu Mahsubu Sadece Sıfır Araçlar İçin mi Geçerli? (10.04.2023)

Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardına (KÜMİ FRS) Göre Hasılat (Mal Satışı-Hizmet Sunumu) ve Stokların Değerlendirilmesi (03.04.2023)

Mal Mukabili İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Muafiyeti (31.03.2023)

Hisseli ve Döviz Cinsinden Elde Edilen Kira Gelirlerinin Beyanı (27.03.2023)

7440 sayılı Kanun Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı (20.03.2023)

Serbest Bölge İşlem Formu (SBİF) Nedir? SBİF ile Serbest Bölgelere Yapılan İhracatta Hangi Tarihte İhracat Gerçekleşmiş Sayılır? (13.03.2023)

Yem İthalatı ile Tesliminde Uygulanması Gereken Katma Değer Vergisi (KDV) Oranı ve Beyanı (06.03.2023)

Numune Ürünlerin Gönderiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler (27.02.2023)

İş Sözleşmesini Fesheden Taraf Karşı Tarafa Tazminat Öder mi? (20.02.2023)

Mücbir Sebep Nedir? (15.02.2023)

Kanuni Süresinden Sonra Tasdik Ettirilen Defterlerde Katma Değer Vergilerinin İndirimi Kabul Edilir mi? (06.02.2023)

Gümrük Beyannamesinin Tescili Öncesi ve Sonrasında Ardiye Hizmet Bedellerinin KDV Açısından İncelenmesi (30.01.2023)

Huzur Hakkı Ödemesinde Şirket Hangi Noktada Vergi Yüküne Katlanmaz? (24.01.2023)

İş Sözleşmesi Sona Ermeden Kıdem Tazminatına Karşılık Mahsuben Yapılan Avans Ödemeleri Gelir Vergisine Tabi Midir? (16.01.2023)

Yenilenmemiş Kapasite Raporu İle İhraç Kaydıyla Teslim Mümkün Müdür? Yâda İhraç Kayıtlı Teslimlerden Sonra Alınan Kapasite Raporu Tecil-Terkin Uygulamasına Engel Midir? (09.01.2023)

İthalat İşlemlerinin Form Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılmalıdır? (02.01.2023)

90 Günlük Restorasyon İşi Yıllara Sâri İş midir? (26.12.2022)

Taşımayı Gerçekleştiren Tedarikçinin Taşımacılık Hizmetini Yüklenen Firmaya HGS-OGS Maliyetlerini Ayrıca Faturaladığında KDV Tevkifatı Yapılmalı mı? (19.12.2022)

Emisyon Primleri Nakdi Sermaye Artırımında İndirim Olarak Dikkate Alınabilir mi? (15.12.2022)

Engelliler Adına Kayıt ve Tescil Edilen Taşıt Veraset ve İntikal Beyannamesine Dâhil midir? Dâhil ise Taşıt Bedeli Ne Olmalıdır? (08.12.2022)

İstisna Kapsamında İktisap Edilen Aracın Engelliden Engelliye Teslimi, Takası, Bedelsiz Devri veya Satışında ÖTV’nin Durumu (05.12.2022)

Asgari Ücrete Kadar Olan Kısım İçin Uygulanan Gelir ve Damga Vergisi İstisna Uygulaması TUGS’a Kayıtlı Gemilerde Çalışan Personel İçin Geçerli mi? (28.11.2022)

Dövizli Borcun Ticari Kara Etkisi (21.11.2022)

İşletme Aktifindeki Aracın Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine Bağışlanması (14.11.2022)

Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Birden Fazla Araç Kullanımı ve Motosikletlere Ait Giderlerin Durumları (07.11.2022)

Örnekler ile Hizmet İhracı Nedir? (03.11.2022)

İhracat, Yurt Dışında İnşaat, Onarma, Montaj ve Taşımacılık Faaliyetlerinde Götürü Gider Uygulaması (24.10.2022)

CITES Belgesi Nedir? (The Convention On International Trade İn Endangered Species Of Wild Fauna And Flora) (17.10.2022)

İhtirazi Kayıtla Verilen Vergi Beyannamelerine İlişkin Örnek İdare ve Yargı Görüşü (10.10.2022)

Konkordato Müessesesinde Şüpheli Alacak Karşılığı ile Değersiz Alacak Uygulaması ve Beyan Edilen KDV’nin İndirimi (03.10.2022)

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Tapu Harcı Muafiyeti (26.09.2022)

Futbolcuların Elde Ettiği Ücret Gelirlerinde Kulüpler Hangi Oranda Gelir Vergisi Tevkifatı Yapmalı? (19.09.2022)

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi’nin (ETGB) Sağladığı Avantajlar Nelerdir? (12.09.2022)

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası (05.09.2022)

Yangın Sonucu Değerini Kaybeden Emtia, Demirbaş, Bina Gibi Varlıklar Hangi Durumda Gider Yazılabilir? (31.08.2022)

Ayni Sermaye Olarak Tescil Edilecek Olan Taşınmaz İçin Tapu Harcı Aranır mı? (22.08.2022)

Sermaye Azaltımı Nedeniyle İştirakler Hesabında Meydana Gelen Azalış Kurumlar Vergisi Matrahının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınabilir mi? (15.08.2022)

Yurt Dışında Düzenlenen Fuar İçin Gönderilen Eşyalarda Belge Düzeni (08.08.2022)

İkale Sözleşmesi Kapsamında Ödenen Tazminatlar (01.08.2022)

3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17/4-ö Hükmü Kapsamında Ardiye, Depolama ve Terminal Hizmetlerine İlişkin Yüklenilen KDV İndirilebilir mi? (25.07.2022)

Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Bazı Malların Tesliminde İstisna (18.07.2022)

Çıkarılmış Tahvillerin Muhasebeleştirilmesi (04.07.2022)

İhracat Sonrası Gelen Fiyat Farkı Faturasının (Prıce Dıfference Invoıce) Muhasebeleştirilmesi (28.06.2022)

Türk Uluslararası Gemi Siciline (TUGS) Kayıtlı Gemilerde, Yatlarda ve Römorkörlerde Çalışan Personele Ödenen Ücretler ve İhbar Tazminatları (20.06.2022)

Türk Uluslararası Gemi Siciline (TUGS) Kayıtlı Gemileri İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilecek Kazançlara İlişkin İstisna (13.06.2022)

Yenileme Fonu Nedir? Kurum Sermayesine İlave Edilir mi? (07.06.2022)

İkinciel Kara Taşıtı Ticareti (Galericilik) Yapan Mükelleflerin Noter, Taşıtlar İçin Kullandığı Yakıt ve Bakım-Onarım Giderlerinin Tamamı Kazançtan İndirilir Mi? (30.05.2022)

Protokol ile Vazgeçilen Alacakların Borçlu Yönünden Değerlendirilmesi (23.05.2022)

Cari Hesap Mutabakat Formlarında Damga Vergisi Aranır mı? (16.05.2022)

Sponsorluk ve Reklam Harcamaları (09.05.2022)

Uluslararası Taşımacılık Faaliyetinden Doğan KDV İadesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (05.05.2022)

Hastane ile Okullara Yapılan Bağış ve Yardımlar Kurum Kazancından Sınırsız Olarak İndirilebilir mi? (25.04.2022)

Ticari Mal/Mamul Bedeli Yanında Nakliye Bedelinin de Yer Alması Durumunda Satış Faturasında Gösterilen Nakliye Bedeline Tevkifat Uygulanır mı? (18.04.2022)

KDV Mükellefiyetine Düzenlenen Tevkifatlı Alış Faturasının İadesi (13.04.2022)

Taslak Tebliğe Göre İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre Tespit Edilecek KDV İadesi (07.04.2022)

İş Görüşmesi Yapmak İçin Katlanılan Her Gider Ticari/Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınabilir mi? KDV’si İndirilebilir mi? (04.04.2022)

Yıllara Sâri İnşaat İşlerinde Müşterek (Ortak) Genel Giderler ile Amortismanlar (28.03.2022)

Yıllara Sâri İnşaat İşlerinde Muhasebe Kayıt Örnekleri (21.03.2022)

Yıllara Sâri İnşaat İşi Nedir? (14.03.2022)

Engellilerin Kullanımı İçin Özel Üretilen Ürünlerin Teslimi ve İthali KDV’den İstisna mıdır? (07.03.2022)

ÖTV İstisnası (Engelli) ile Alınan Aracın (II Sayılı Liste) Ayıplı Mal Kapsamında İade Edilmesi Sonrasında Yeniden Aynı İstisnadan Yararlanılabilir mi? (28.02.2022)

İktisap Tarihinden İtibaren 5 Yıllık Süre Dolmadan Elden Çıkarılan Gayrimenkulde Safi Değer Artış Kazancının Tespiti Nasıl Yapılmalıdır? (21.02.2022)

Adi Ortaklıktan Elde Edilen Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi (14.02.2022)

Dizi ve Sinema Filmlerinde Amortisman Uygulaması (07.02.2022)

Yapılmakta Olan Yatırımların Muhasebeleştirilmesi, Gider ve Amortisman Uygulamaları (31.01.2021)

Holding/Grup Şirketleri Arasında Gerçekleştirilen İştirak Hisse Satışından Doğan Kazançlarda 5-1/e Kapsamında İstisna Uygulanabilir mi? (24.01.2021)

Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna Örnek Uygulaması ve Muhasebe Kayıtları (17.01.2021)

İşletmelerde Stok Kontrol Yöntemleri (10.01.2021)

İhracat Finansman Tekniklerinden Eximbank Kredileri (05.01.2021)

Her Varlık İçin Farklı Amortisman Uygulaması Mümkün mü? (03.01.2021)

Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Çalışmalarda Kullanılmak Üzere Yeni Alınan Makine ve Teçhizatlardı KDV İstisnası (27.12.2021)

Geçici İhracatın Kesin İhracata Dönüştürülmesi ve KDV İadesinin Durumu (21.12.2021)

Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinde İstisna ve KDV Beyanı (13.12.2021)

Araç Kiralama Faaliyetinde Brüt Kar Zararın Hesaplanması (07.12.2021)

Taşıma Şekillerine Göre İthalat ve İhracat Verileri ile Dış Ticaret Açığının Grafik Sunumu (30.11.2021)

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği (25.11.2021)

CMR Konvansiyonunda Taşımacının Sorumluluğu (22.11.2021)

Geçici Vergi Dönemi İçinde, Sonrasında ve Cari Yıl Kapandıktan Sonra Gerçekleşen Satış İadeleri (15.11.2021)

Ek veya Yenilenen Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi (09.11.2021)

Yurt Dışı Alacaklar için Karşılık Ayrılır mı? (01.11.2021)

Mahrece İade Nedir? Serbest Dolaşıma Girmiş Eşya için Ödenen Gümrük Vergileri Eşyanın Mahrece İade Edilmesiyle Geri Alınabilir mi? (26.10.2021)

Promosyon Ürünler için Yüklenilen Verginin (KDV) Ne Kadarlık Kısmı İndirim Konusu Yapılabilir (19.10.2021)

İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi (11.10.2021)

İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil Edilecek Verginin Hesabı ve Terkini (04.10.2021)

Tadilat Karşılığında Kira Ödemesi Yapılmayan Dönemler İçin Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılır mı? (29.09.2021)

Terk Edilen Mükellefiyetten Doğan Zarar ile Devreden Katma Değer Vergisinin (KDV) Tekrar Mükellefiyet Tesis Edilmesi Halinde Vergi Beyannamelerindeki Durumları (20.09.2021)

Dava ve İcra Takibine Değmeyecek Derecede Olan Küçük Alacaklar için Mevzuat Uygulamasına Bir Öneri (13.09.2021)

Serbest Meslek Erbabının Yapacağı Özel Bina İnşaatının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu (06.09.2021)

Cari Hesaba Mahsuben Yapılan Fazla Ödeme Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak Suretiyle Giderleştirilebilir mi? (01.09.2021)

Yarışma Programlarında Verilen Para Ödüllerinin Vergilendirilmesi ve Belge Düzeni (24.08.2021)

Ecrimisil Nedir? Ecrimisil Ödemelerinin Kurumlar Vergisi Matrahının Tespitinde İndirim Konusu Yapılabilir mi? KDV Hesaplanmalı mı? (16.08.2021)

Kullanılmış Olan Kredinin Geri Ödenmemesi Halinde Kefil Olan Şirketin Ödediği Tutar Ticari Kazancın Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınabilir mi? (09.08.2021)

İhraç Kaydıyla Yapılan Satışlarda Tecil-Terkin Uygulama Kapsamına Giren Malların Nihai Mamul Olması mı Gerekir? (02.08.2021)

BOBİ FRS Kapsamında Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar (26.07.2021)

Mal Satışında Hasılatın Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Değerlendirilmesi ve Uygulama Örneği (16.07.2021)

Maddi Olmayan Duran Varlıkların Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Değerlendirilmesi (12.07.2021)

Maddi Duran Varlıkların Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Değerlendirilmesi (05.07.2021)

Borçların Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Değerlendirilmesi (29.06.2021)

Alacakların Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Değerlendirilmesi (21.06.2021)

Asgari İşçilikte Ortaya Çıkabilecek Fark İşçilik Tutarı Gider Yazılabilir mi? (14.06.2021)

Yurt Dışından İthal Edilen Mallarla İlgili Olarak Sonradan İhracatçı Firma Tarafından Alıcı Firmaya Yapılan Fiyat İndirimleri (08.06.2021)

İş Kazası Sonucu Yaşamını Yitiren İşçinin Ailesine Mahkeme Kararına İstinaden Ödenen Tazminatlar Gider Yazılabilir mi? (04.06.2021)

İthal Edilecek Ticari Mallarda Ödenmesi Gereken Vergilerin Yaklaşık Tespiti Nasıl Yapılır? (31.05.2021)

Demode Olan ve Satışı Mümkün Olmayan Stokların Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu (25.05.2021)

Banka Pos Hesaplarındaki Alacaklara Reeskont Uygulanabilir mi? (17.05.2021)

Üretim İşletmelerinde Başabaş Noktasının Hesaplanması ve Sonucun Grafik Sunumu (11.05.2021)

Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı (06.05.2021)

Transit Ticaretin Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi (04.05.2021)

Kurye Taşımacılığı Hizmetinde KDV Tevkifatı (28.04.2021)

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin İştirak Hisse Satışlarının Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi (22.04.2021)

Kurumlar Vergisi Kanununda Emisyon Prim Kazancı İstisnası (20.04.2021)

Personellere Sağlanan Ayni Ramazan Yardımlarında Unutulmaması Gerekenler (14.04.2021)

Geçici Vergi Döneminde Değerlemeye Esas Alınacak Döviz Kurları İçin Bir Öneri (01.04.2021)

Mal İhracında Katma Değer Vergisi (KDV) İade Tutarının Hesabı (16.03.2021)

Günlük, Haftalık ve Aylık Sürelerle Konut Kiralama Faaliyetinden Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi (11.03.2021)

Tek İşveren veya Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücretlerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı ile Beyan Edilip Edilmemesi (09.03.2021)

Mikro İhracat (ETGB) ile Elde Edilen Kazanca Uygulanacak Olan İndirim Tutarının Hesaplanması (01.03.2021)

E-İhracat ile Konsinye İhracatın Genel Değerlendirmesi (25.02.2021)

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar (15.02.2020)

Değerli Konut Vergisinin (DKV) Değerlendirilmesi (01.02.2020)

Doğal Afetlerde Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) Terkin Uygulaması (23.10.2020)

Değersiz, Şüpheli ve Vazgeçilen Alacaklar (30.08.2020)

Satış Amaçlı Elde Bulundurulan Binaların TFRS 5 Kapsamında Değerlendirilmesi (20.07.2020)

Stokların Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Açısından Değerlendirilmesi (07.05.2020)

Yıllara Sâri İnşaat Muhasebesinin BOBİ FRS Açısından İncelenmesi ve Uygulama Örneği (17.04.2020)

Kar Marjı Nedir? Hesaplama Örneği (06.03.2020)

Halka Kapalı Anonim Şirketlerde Kar Payı Avansı (30.01.2020)

Stoklar Kiraya Verilebilir mi? (02.01.2020)

3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 13/f Maddesi Kapsamında İthalat (27.12.2019)

Karar Almada Nakit Akış Tablosunun Önemi (09.12.2019)

Satış Fiyatı Belirlenirken Unutulmaması Gereken Gider ve Maliyet Unsurları Nelerdir? (18.11.2019)

Birden Fazla Ücret Geliri Elde Eden Gemi Adamlarının Vergilendirilmesi (23.09.2019)

Gerçek Kişilerin Gayrimenkul Satışında Vergilendirme (28.08.2019)

Stok Değerleme Yöntemlerinin Dönem Karına Etkisi (16.08.2019)

Örtülü Sermaye Nedir? (07.08.2019)

Bağımsız Denetim Nedir? Bağımsız Denetim Nasıl Belgelendirilir? (31.07.2019)

Adli Muhasebe ve Aklama Suçu (25.07.2019)

Ticaret İşletmelerinde Başabaş Noktasının Önemi (22.07.2019)

Sermaye Kaybının 6102 Sayılı Kanun Çerçevesinde Değerlendirilmesi (11.07.2019)

Teşvik Nedir? Örneklerle Devlet Teşviklerinin TMS 20 Kapsamında Muhasebeleştirilmesi (05.07.2019)

TMS 2 Stoklar Standardının İncelenmesi (01.07.2019)

İthal Edilen Emtianın Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Satışı ve KDV İadesi (26.06.2019)

Gerçek Kişilerin Tam Mükellef Kurumlardan Elde Ettiği Kar Paylarının Vergilendirilmesi (19.06.2019)

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardında İşlem Fiyatı ile İndirimin Dağıtılması (17.06.2019)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM