SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Özel Hesap Döneminden Normal Hesap Dönemine Geçişte Zarar İndirimi

Özel Hesap Döneminden Normal Hesap Dönemine Geçişte Zarar İndirimi

 Soru: Özel hesap döneminden normal hesap dönemine geçişte zarar indirimi mümkün müdür?

Cevap: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, bu maddenin ikinci fırkasında safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı ile "Zarar Mahsubu" başlıklı 9 uncu maddesinde ise kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararların kurum kazancının tespitinde hasılattan indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

            Kurumlar Vergisi Kanununun uygulamasına ilişkin açıklamların yer aldığı 1seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğininin "9. Zarar Mahsubu" başlıklı bölümünde,

           " Kurumların ticari faaliyetlerden doğan zararlar, aşağıda yapılan açıklamalara göre sonraki dönemlerde doğan kazançlarından indirilebilecektir.

            9.1. Geçmiş yıl zararları:

            Kurumlar vergisi beyannamesinde, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar kurum kazancından  indirilebilecektir.

            Mükelleflerce bir hesap dönemi içerisinde oluşan zararın, müteakip 5 hesap döneminde oluşacak kârlarla mahsup edilememesi halinde mahsup imkanı ortadan kalkmaktadır."

            açıklamaları yer almaktadır.

            Öte yandan; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesinde;

            "Defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve ertesi dönem başında yeniden açılır.

            Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır.

            Şu kadar ki, takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 12'şer aylık özel hesap dönemleri belli edebilir.

            Yeniden işe başlama veya işi bırakma hallerinde, hesap dönemi içinde bir yıldan eksik olan faaliyet süresi, hesap dönemi sayılır.

            Bu maddeye göre özel hesap dönemi tayin edilenlerin ticari ve zirai kazançları, hesap dönemlerinin kapandığı takvim yılının kazancı sayılır."

            hükmüne yer verilmiştir.

            Dolayısıyla, kurumlar vergisi mükellefleri; kurumlar vergisi beyannamelerinde, her yıla ilişkin tutarları ayrı ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla ticari faaliyetlerinden doğan zararlarını sonraki dönem kazançlarından mahsup edebileceklerdir. Hesap dönemine ait değişiklikler nedeniyle aynı takvim yılı içerisinde kıst dönem de dahil olmak üzere birden fazla kurumlar vergisi beyannamesi verilmesi mükelleflerin zarar indirimi uygulamalarında bir değişikliğe yol açmamaktadır.

            Buna göre, örneğin 01/01/2013 tarihinden itibaren hesap dönemi olarak takvim yılına geçen şirketin 01/12/2011-30/11/2012 özel hesap döneminden doğan zararın 2017 hesap dönemi de dahil olmak üzere 2012 yılını takip eden  5 yıl içinde kurum kazancından indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(25.06.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM