YAZARLARIMIZ
Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.comVergi Mahkemesinde Mükellefin Açmış Olduğu İptal Davasının Akıbeti

Bilindiği gibi,  vergi yargısında (vergi mahkemesinde) dava açılması durumunda davanın   kaybedilmesi sonucunda vergi dairesi  tarafından  (2)  nolu  vergi ve ceza ihbarnamesi düzenlenmektedir.[1] Düzenlenen  bu  (2) nolu  vergi ve ceza ihbarnamesi mükellefe elektronik ortamda  vergi dairesinde yer alan  e-posta adresine yollanmaktadır.  (2) nolu ihbarname üzerinde açılan davanın  yargı aşaması, dava konusu  yapılan  vergi ve cezanın  türü, matrahı, katı veya oranı ve miktarı  belirtilmektedir.  Sonuçta da  mahkeme kararına göre  hesaplanan vergi ve ceza ve ayrıca gecikme faizi ihbarname üstünde ayrı ayrı  gösterilmektedir.  Bu  (2) nolu vergi/ceza ihbarnamesine göre kaybedilen dava üzerinde  ödenecek vergi,  ceza ve gecikme faizlerinin  (30) gün içerisinde ödenmesi zorunludur. [2]  Ancak  teminat gösterilmesi halinde  herhangi bir icrai takibat yapılmamakla birlikte  vergi dairesi  en son yargı kararı gelmeden  borcu yoktur belgesi vermez.  Dolayısıyla mükellef  her ay  belli makamlara  borcu yoktur belgesi sunması   gerekiyor ise bu durumda  amme borcunun  Danıştay  kararı gelmeden  banka teminat mektubuna bağlanması  veya ödenmesi gerekecektir.  Son yargı kararına göre davanın  kazanılması (mükellef lehine karar verilmesi) halinde yatırılan   paralar vergi dairesinden  geri alınacaktır. [3]

Öte yandan, (2) nolu ihbarnamede yer alan  tutarların  (30) gün içerisinde ödenmemiş durumunda daha  sonra ödeme emri düzenlenir.[4]  Düzenlenen ödeme emri ile amme alacağı  (2)  nolu ihbarnamedeki tutar kadar ayrıca  gecikme zammı ile beraber  (15) gün içerisinde ödenmesi  mükellefe tebliğ edilir. Görüldüğü gibi, vergi  yargısında dava açılması ve bu  davanın   kaybedilmesi durumunda  sırası ile önce  (2) nolu ihbarname ve 30 gün vade verilir.  Bu  süre içerisinde ödeme yapılmadığı  takdirde ise,  arkadan ödeme emri düzenlenerek  davacı mükellefe tebliğ edilir.   Buna rağmen de ödeme yapılmadığı  takdirde  söz konusu  kamu alacağı  icra memuru  marifeti ile zorla tahsili yoluna gidilir. [5] 

Mükellefin   vergi yargısında kaybettiği  davası ile ilgili  vergi mahkemesi kararını  duruma göre Danıştay’da temyiz etmesi halinde veya bölge idare mahkemesine itiraz yoluyla taşıması durumunda  gelen sonuca göre  yargılama süreci tamamlanır.  Ancak, yukarıda belirtildiği gibi vergi mahkemesi kararına göre davanın  mükellef  açısından kaybedilmesi halinde  düzenlenen  (2)  nolu ihbarname  ve akabinde  ödeme emrine göre  mükellefin  borç kayıtlarına  ilgili  vergi ve cezalar borç olarak  gözükür.  Bu durumda da  mahkeme kararının   sonucuna göre  hareket edilecek   olup,  ihalelere katılma ile ilgili   borcu yoktur kağıdı borç ödenmediği takdirde veya yapılandırılmadığı takdirde temiz kağıdı alınamaz.[6]  Hatta bu aşamada mükellefin banka hesaplarına e-haciz riski de söz konusu  olabilecektir.

Burada  önemli olan husus şudur:  mükellefin  vergi dairesine  yukarıdaki aşamalara göre herhangi bir borcu yoktur kağıdı alabilmesi için   mutlak surette  amme alacağının  tümünün  yatırılması  gerekecektir. aksi takdirde mükellefe “borcu yoktur belgesi” verilmez.  Mükellefin kamu  ihalelerine katılabilmesi için   borcu yoktur kağıdını  alması da  gerekeceğinden  dolayı  borcun   tümü ile ödenmesi veya  koşulları uygun ise 6183 sayılı  yasanın   48. maddesine göre borcun yapılandırılması  ihaleye  katılmak için  yeterli  olur.

Sonuç olarak, vergi yargısında  davanın  kaybedilmesi halinde  ödenecek  mali külfetler dikkate alındığında  taahhüt sektöründe faaliyet gösteren  gerçek  ve tüzel kişilerin  vergi dairesinden  borçsuzluk  kağıdı için   yukarıda anlatılan  durumlara dikkate etmelerinde yarar  bulunmaktadır. 


[1] 213 sayılı  VUK md. 112/3 ve 368/2

[2] 2577 sayılı yasa md.28/5 ve yine VUK 112/3.

[3] Özellikle, devlete iş  yapan müteahhitler yönünden  vergi dairesinden  sürekli her ay  borcu yoktur belgesi  alınması  zorunludur. Aksi takdirde vergi dairesi istihkak  ödemesi yapmaz.

[4] 2577 sayılı İYUK md. 27, 52

[5] 6183 sayılı yasa md.37

[6] Bkz. 2577 sayılı  İYUK md. 27, 52

21.11.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM