YAZARLARIMIZ
Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.comKDV Beyannamelerinin Bazılarında Hesaplanan KDV Bulunan Bazı Dönemlerde İse Hesaplanan KDV Olmayan Mükelleflerin KDV Artırım Talepleri Konusunda Dikkat Edilecek Önemli Noktalar Nelerdir? (02.06.2023)

SGK Tarafından Kesilen İPC’ler Hakkında Yapılandırma Yapılabilmesi İçin 31.12.2022 Tarihinden Önce İşlenen Fiiller Daha Sonra İşverenlere Tebliğ Edilmiş Olsa Bile 7440 Sayılı Kanunun İlgili 9. Maddesine Göre Yapılandırma Kapsamına Girmektedir (29.05.2023)

7440 Sayılı Yasa’ya Göre Kesinleşmiş Vergi Borçlarının Kısmen Yapılandırılması Prosedürü Nedir? (25.05.2023)

7440 Sayılı Yasa’ya Göre Vergi Dairelerinde ve SGK’da Oluşan Yoğun İş Yükü Bu Yasa’nın Müracaat Açısından Dilekçe Verme Süresini 30 Haziran 2023 Tarihine Uzatılmasını Gerekli Kılmaktadır (11.05.2023)

7440 Sayılı Yasa’ Ya Göre Asıl Amme Borçlusu Mükellefin Mirasçısı, Kefili, Şirket Ortağı, Kanuni Temsilci, SMMM’si veya Yeminli Mali Müşavir Gibi Sorumluluk Nedeniyle Amme Borçlusu Sayılan Kişilerin Başvurusu Durumunda Ne Gibi İşlemler Yapılacaktır? (04.05.2023)

Hangi Vergiler Dönemsel Olarak Yapılandırma Kapsamına Girmez: Geçici Vergiler Açısından Durum Nedir? (28.04.2023)

2022 Yılına İlişkin Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrah Artırımına Matuf Beyannamelerde Düzeltme İşlemleri Nasıl Yapılacak? (27.04.2023)

7440 Sayılı Kanunun 5. Maddesine Göre Şirketi Devir Alan Yeni Ortakların Eski Ortakların Dönemi İçin Matrah Artırımı Yapması Halinde Yeni Oluşan Borçtan Eski Ortaklar Sorumlu Olabilir Mi? (18.04.2023)

7440 Sayılı Yasa’ya Göre Yapılandırılmasında İzlenecek Prosedürler ve Cayma Hakkı (07.04.2023)

Sigorta ve Vergi Borcu Nedeniyle Önceden Konulmuş Hacizlerin Torba7440 Sayılı Yasaya Göre Fek Edilmesi (04.04.2023)

Geçmiş Dönemlere İlişkin Verilmeyen Vergi Beyannamelerinin Özel Pişmanlıkla Verilebilmesi Olanakları (7440/4-10-A-1) (31.03.2023)

7440 Sayılı Yasa Kapsamında Vergi Dairesine Olan Borçların Taksitlendirilmesinde İzlenecek Yollar Nedir? (21.03.2023)

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5. Maddesine Göre Şirketi Devir Alan Yeni Ortakların Eski Ortakların Dönemi İçin Matrah Artırımı Yapması Halinde Yeni Oluşan Borçtan Eski Ortaklar Sorumlu Olabilir Mi? (16.03.2023)

7440 Sayılı Yasa’ya Göre İhtilaflı Dosyalarını Mahkemeden Geri Çekenler Açısından Karşılıklı Olarak Avukatlık Vekalet Ücretleri, Yargılama Giderleri vs. Fer’i Alacaklar Talep Edilemez (14.03.2023)

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Verilmesi Hakkındaki Uyarılarımız (24.02.2023)

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Yapılmamasıyla İlgili Özel Usulsüzlük Cezaları Mükellefleri Mağdur Etmektedir (16.02.2023)

Depremzedelere Verilecek Bedelsiz Barınma Hizmetleri Konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Açıklayıcı Bir Yazısı (15.02.2023)

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun Hükümlerine Göre Borçlu Mükelleflere Taşkın Haciz Yapılamaz (19.01.2023)

2023 Yılı Yıllık Harçları 31 Ocak 2023 Tarihine Kadar Ödenmesi Zorunlu (10.01.2023)

Özel Usulsüzlük ve Usulsüzlük Cezalarının Vadesi Geçmiş Vergi Borç Durumu Gösterir Belge Verilmesi Sırasında Dikkate Alınıp, Alınmayacağı Konusu (06.01.2023)

Vergi İncelemelerinde Yeni Dönem ve E-VİZ Uygulamaları (29.12.2022)

Danıştayca Verilen Bozma Kararlarının Ödemeye Etkisi Nedir? (27.12.2022)

Vergi Borçlarında Taşkın Haciz Uygulaması Hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Dairelerine Uygulama Talimatı (16.12.2022)

Anayasa Mahkemesi Tarafından Verilen Karar Gereği Haksız Çıkma Zammının İptali Üzerine Vergi Dairesinden Gelen Ödeme Emirleri Üzerinde Değişiklik Yapılması Zorunluluğu (14.12.2022)

Belediyeler Tarafından Emlak Vergisi İçin VZC Kesilemez (23.11.2022)

Avukatlık Vekalet Ücreti Ödemelerinde KDV Tevkifatı Hakkında Maliye Bakanlığı Bir Yazı İle Açıklamalarda Bulunmuştur (17.11.2022)

Taksi, Dolmuş Plaka Devirlerindeki Gelir Vergisi Değer Artış Kazancı Nedir? (10.10.2022)

İdareye Başvuruda Yanıt Verme Süresinin 60 Günden 30 Güne İndirilmesinin VUK’taki Hata Düzeltmeye Tesiri (28.10.2022)

Tarımsal İşletmelerde Ekim ve Sayım Beyanları (26.10.2022)

Bankalar Vergi Borcu Olan Mükelleflerin Mevduatlarına Konulan Blokajları Vergi Dairesine Transfer Konusunda Ağır Hareket Etmektedirler (18.10.2022)

Vergi İncelemelerinde Yeni Düzenleme: Vergi İncelemesi Mükellefin İşyerinde Yapılmayabilir (06.10.2022)

Düğün Salonları, Organizasyon Firmaları ve Eğlence Yerlerinde Vergi Denetimi (03.10.2022)

7326 Sayılı Kanunun 4. Maddesine Göre Vergi Ve Cezaların Yapılandırılması Durumunda 3 Kat Kesilen Vergi Ziyaı Cezaları İle İlgili Asliye Ceza Mahkemesindeki Devam Eden Davaların Akıbeti Nedir? (28.09.2022)

Kargo Firmalarında Müşterilerin Mallarını Zayi Olması Halinde KDV Uygulaması ve Fatura Kesimi (16.09.2022)

9 Soruda Vergi Kaçakçılığı Suçları Etkin Pişmanlık Kapsamına Alışmış Olup Zincirleme Suç Uygulaması (13.09.2022)

Matrah Artırımı Yapan Mükelleflerde Artırımın Yapıldığı Dönemler İçin Sahte Belge Kullanılması Durumunda Ne Gibi İşlemler Yapılacaktır? (11.08.2022)

Vergi Borcu Nedeni İle Mükellefin Sahibi Olduğu Konutun Satışı (05.08.2022)

Boşandığı Halde Boşandığı Eşi İle Fiilen Yaşayanların Aldıkları Gelir ve Aylıkların Kesilip Kesilmeyeceği (01.08.2022)

Adli Tatil Başlarken (20.07.2022)

Mali Tatil Hakkında 5 Soru 5 Yanıt (27.06.2022)

Cari Yıl (2022) Vergi İncelemeleri ve İnternetteki İlanlar Üzerinden Satılan Gayrimenkuller (14.06.2022)

Mükelleflere Usulüne Uygun Olarak Elektronik Ortamda Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Davetiyesinin Tebliğ Edildiğinin İdarece Kanıtlanmasının Gerekliliği Üzerine Bir Yargı Kararının Değerlendirilmesi (08.06.2022)

Çalınan, Kaybolan veya Bir Şekilde Zayi Olan Motorlu Taşıtların MTV Borçları Sorun Yaratmaktadır (20.05.2022)

Yüksek Yargı Organlarının Mustakar Hale Gelen Kararlarını Vergi İdareleri Uygulamak Zorundadır (13.04.2022)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Tarafından Defterlerini Tuttukları Müşterilerle İlgili Defter ve Belgelerinin Teslim ve İade Edilmesi Prosedürü Hakkında Gelir İdaresi Yazısı (25.03.2022)

Yıllardır Devam Eden Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Kapsamlı Bir Genel Af Yasası Yürürlüğe Konulması Gereği (16.03.2022)

Yasal Dayanağı Olmayan Özel Usulsüzlük Cezasının İptali Hakkında, Ceza İhbarnamesi Aşamasında Dava Açılmayıp, Ödeme Emri Aşamasında Dava Konusu Edilebilirliği (23.02.2022)

Maliye’nin Yeni Envanter Denetimleri Üzerine (10.02.2022)

SMMM veya YMM Meslek Mensuplarının Yapmış Oldukları İşlerle İlgili Vergi Yargısında Açılan Davalarda Davaya Katılma (Müdahele) Durumları (04.02.2022)

8 Soruda 7326 Sayılı Yasa Kapsamında Sahte Belge Düzenleme Vergi İncelemelerinin Akıbeti (19.01.2022)

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Matrah Artırımı HK Yasa Madde 5/9-A Hükmüne Göre Taleperi Reddedilen Mükellefler Açısından Yasal Başvuru Yolları ve Konu İle İlgili Bir Yargı Kararının Düşündürdükleri (14.01.2022)

2022 Yılı Yıllık Harçları 31 Ocak 2022 Tarihine Kadar Ödenmesi Zorunlu (12.01.2022)

Sir ve Ağda İmalatçılarında ÖTV Mükellefiyeti Sorunu (07.01.2022)

Vergisel İhtilaflarda 2022 Yılı İçin Verilecek İdari Yargılama Kararlarının Temyiz ve İstinaf Başvurularında Dikkate Alınacak Limitler (29.12.2021)

Şirket Ortak Ve Müdürlerinin Kredi Kartından Çekilen Paraların Vergisel Boyutu ve Örtülü Kazanç Dağıtımı Sorunu (24.12.2021)

Mükelleflerin Bilgisi Dışında Vergi Dairesinden Gelen E-Tebligat (08.12.2021)

Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Sınırı ve Beyanname Verme Durumu (07.12.2021)

İmalat Sektöründe: KDV’ siz Makine Ve Teçhizat Alımında Şube İşyerlerinde Kullanılacak Makineler İçin Şubeye Özgü Sanayi Sicil Belgesi Alınması Gerekecektir (01.12.2021)

Matrah Artırımı Yapan Mükelleflerde: Gelir Veya Kurumlar Vergisine Mahsuben Ödenmiş Bulunan Vergilerin İadesinin Talep Edilmesi Durumunda Yapılacak İşlem (22.11.2021)

Kendisine Vergi ve Ceza İhbarnamesi Tebliğ Edilen Mükelleflerin 7326 Sayılı Kanun 4.Maddesi Kapsamında 30 Gün İçerisinde Af Yasası Hükmünden Her Zaman Faydalanabilir (17.11.2021)

Vergi Hatası İddiasıyla Maliye Bakanlığı’na Şikayet Yoluyla Başvurusu Reddedilen Mükelleflerin Dava Açma Süresi (12.11.2021)

Amme Alacağının Takibinde Ödeme Emri ve Ödeme Emrine Karşı Hata Düzeltme Talep Edilemeyeceği İlkesi (11.11.2021)

7326 Sayılı Kanun 4.Maddesi Kapsamında İleride Kendisine Vergi ve Ceza İhbarnamesi Tebliğ Edilen Mükelleflerin 30 Gün İçerisinde Yine Bu Yasa Hükmünden Faydalanmaları Hakkı Devam Etmektedir (14.10.2021)

7326 Sayılı Yasa’ya Göre Yanlış Dilekçe İle Müracaat Edilmesinin Hukuki Sonuçları (29.09.2021)

7326 Sayılı Kanunun 5. Maddesine Göre Şirketi Devir Alan Yeni Ortakların Eski Ortakların Dönemi İçin Matrah Artırımı Yapması Halinde Yeni Oluşan Borçtan Eski Ortaklar Sorumlu Olabilir Mi? (21.09.2021)

Geçmiş Dönemlere İlişkin Verilmeyen Vergi Beyannamelerinin Özel Pişmanlıkla Verilebilmesi Olanakları (7326/4-10-A-1) (05.08.2021)

Tasfiyeye Giren veya İflas Halinde Olan Şirketlerde Matrah Artırımı Nasıl Yapılacak? (16.07.2021)

Mükellefiyet Kaydı Olmadığı Halde Matrah Artırımında Bulunanların Başvurusu Üzerine Ne Gibi İşlemler Yapılacaktır? (07.07.2021)

7326 Sayılı Bazı Alacakların Tekrar Yapılandırılması HK Yasa Uyarınca Önceden Konulmuş Vergi ve SGK Hacizlerin Kaldırılması Prosedürü Nedir? (21.06.2021)

Vergi Dairesine 7326 Sayılı Yasa’ya Göre Başvuru Dilekçelerinin 1 Seri Nolu Genel Tebliğ Ekinde Yer Alan Dilekçe Formlarının Talep Maddesine Uygun Düzenlenmesi Zorunludur (16.06.2021)

7194 Sayılı Yasaya Göre “İstinaftan Vazgeçme” ve “Uzlaşılan Vergilerde” Erken Ödeme İndirim Olanakları Nelerdir? (08.04.2021)

SMMM’lerin Müşterek ve Müteselsil Sorumluluklarına İlişkin Vergi Dairesince Takip ve Tahsil Hukukundaki Sorunlar (01.04.2021)

Maliye Anlaşmalı Matbaalara Kesilen Cezalar ve Bir Yargı Kararı (29.03.2021)

SGK Denetmen Raporları İşverenlere Niçin Tebliğ Edilmez? (24.03.2021)

2021 Yılı Mart Ayında Kimler Kira Gelirlerinden Dolayı Beyanname Vermeyecek? (19.03.2021)

Mart 2021’de Vergi Dairesine Beyan Edilen Kazançlardan Kesilen Vergilerin Mahsubu ve Mükellefe İadesi (18.03.2021)

6183 Sayılı Kanunun 79. Md. Hükmüne Göre Haciz Uygulamalarında Dikkat Edilecek Önemli Konular (15.03.2021)

2020 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin 2021 Nisan Ayında Vergi Dairesine Verilmesi Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar (12.03.2021)

2020 Yılının Kar Paylarının Vergilendirilmesi (10.03.2021)

Zirai Kazançların Mart Ayı İçerisinde Vergi Dairesine Beyanı (04.03.2021)

İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili KDV İadelerinde İade Talep Süresi ve Hukuka Aykırı İdari İşlemler (11.02.2021)

Diğer Ücretlerde Şubat Ayı: Tarh Zamanı (04.01.2021)

2021 Yılı Harçları 31 Ocak 2021 Tarihine Kadar Ödenmesi Zorunlu (14.01.2021)

Mükelleflerin Bilgisi Dışında Vergi Dairesinden Gelen E-Tebligatlarda Süre Geçmesi Nedeni İle Yaşanılan Mağduriyetler (07.01.2021)

Kesinleşmiş Vergi Borçlarının 7256 Sayılı Yasa’ya Göre Yapılandırılmasında İzlenecek Prosedürler (29.12.2020)

7256 Sayılı Yasa’ya Göre Vergi Borçlarında Yapılandırma Talebi ve Cayma Hakkı (01.12.2020)

7256 Sayılı Yasa Kapsamına Giren/Girmeyen İdari Para Cezaları (23.11.2020)

Dernekler Elektronik Alındı Belgesi Kullanabilecek (18.11.2020)

Yeni Vergi Borç Yapılandırması Çıktığı Takdirde, Tahsil Zamanaşımına Uğramış Vergi Borçları ve Cezaları İçin Yapılandırma Yapılabilir Mi? (10.11.2020)

Sigorta Şirketleri İle Anlaşmalı Çalışan Oto Tamircilerinin Vergi İncelemelerinde Ortaya Çıkan Sorunlar (06.11.2020)

Uçak- Kargo İle Yapılan İhracatlar ve KDV İadesi (16.10.2020)

Vergi Yargısında Mali Müşavirin Dinlenmesi (15.10.2020)

Yeni Vergi Yapılandırması ve Matrah Artırımı Yasası Öncesi Mükelleflere Önemli Bazı Hatırlatmalar (14.10.2020)

Yeni Vergi Yapılandırması ve Matrah Artırımı Çıktığı Takdirde Bireysel Vergi Kaskonuzu Yaptırınız (02.10.2020)

Vergi Borçlarının Kesinleşmesi Ne Anlama Gelir? (28.09.2020)

Vergi Mahkemelerinde Dava Açmanın Sonuçları (16.09.2020)

Şirket Ortaklarının Şirketten Para Kullanmalarının Vergisel Sonuçları (14.09.2020)

Önemli Bir Yargı Kararı: Matrah Artırımı Yapan Mükelleflerde Taksitleri Aksatan Mükelleflerin Vergi İncelemesi Devam Edecek Mi? (09.09.2020)

Vergi İncelemesi Öncesi Düzeltici Amaçlı Beyan Nasıl Yapılacak? (03.09.2020)

Adli Tatil (Çalışmaya Ara Verme) Biterken (01.09.2020)

Müstahsil Makbuzunun Sahtesi Olabilir Mi? (20.08.2020)

Muhasebe Hukukunda Siber Suçlar (14.08.2020)

Geri Kazanım Katılım Payı İle İlgili Müracaatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Yapılması Gerekmektedir (07.08.2020)

Vergi Müfettişine İbraz Edilmeyen Defter ve Belgelerden Dolayı Mali Müşavire Sorumluluk Raporu Düzenlenemez (23.07.2020)

Kamu Taşınmazlarının Yatırım Teşvik Belgeli Yatırımlara Tahsisi Prosedürü (09.07.2020)

Adi Komandit Şirketin, Komanditer Ortağının E-Beyan, E-Bildirim Verip Vermeyeceği (08.07.2020)

Mali Müşavirler Hakkında Müteselsil Sorumluluk Raporu İle İlgili Önemli Danıştay Kararı Neler Getiriyor? (07.07.2020)

8 Soruda Mali Tatil Uygulamaları Nedir? (29.06.2020)

Son Tüketiciye Kesilen Faturanın Sahte Olabileceği İddiası ve Bir Bakanlık Yazısı (24.06.2020)

Hizmet Faturalarında İade Edilebilirliği Sorunu (17.06.2020)

Mali Tatil (1-20 Temmuz) Uygulamalarının Muhasebe ve Vergi Dünyasına Etkileri Nedir? (16.06.2020)

Matrah Artırımı Yapan Mükellefe 4 Yıl Önce Satmış Olduğu Gayrimenkul Satışı İçin Kesilen Cezayı İptal Eden Bir Yargı Kararı (16.06.2020)

Şirket Ortakları, Şirketin Vergi Borçlarını Vergi Dairesine Ödeme Esnasında Ödemenin Kimin Tarafından Yapıldığının Belirtilmesi Gereği (12.06.2020)

Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmelerin Kar Transferlerinde Vergi Kesintisi Problemi (09.06.2020)

Enkaz Kaldırma ve Yıkım İşlerinde KDV (08.06.2020)

Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bulunmayan SMMM’nin Bağımlı Çalıştığı Şirketin Mücbir Sebep Kapsamına Alınamayacağı Hk. Bir Özelgenin Düşündürdükleri (03.06.2020)

Sermaye Artışı Yapamayan ve Ticaret Sicilde Münfesih Durumda Olan Şirketleri Bekleyen Bazı Sorunlar (29.05.2020)

Vergi İncelemesine Başlama Tutanağı, İncelemenin Neticelenmesi ve Bununla İlgili Uygulamada Yaşanan Bazı Sorunlar (21.05.2020)

Vergi İncelemeleri ve Korona Virüs Salgın Hastalığı (28.04.2020)

Soru ve Cevaplarla 7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Yasa “Vergi Suçları” İle Yargılanan Mükelleflere Neler Getiriyor? (24.04.2020)

Soru ve Cevaplarla 65 Yaş Üstü YMM, SMMM ve SM’lerin ve Bunların Müşterilerinin Akıbeti (22.04.2020)

65 Yaş Üstü Mali Müşavirler Salgın Hastalık Olan COVİD 19 İle İlgili Neler Yapmalıdır? (15.04.2020)

Matrah Artırımından Faydalanan Mükellefler Özel Esaslara Alınacak Mı, Düzeltme Beyannamesi Vermek Zorundalar Mı? (10.04.2020)

Mükelleflerin Vergi Dairesi İle İlgili Uzlaşma, İndirim Kanun Yolundan Vazgeçme ve Dava Açama Sürleri 30.04.2020 Tarihine Kadar Stop Ettirilmiştir (03.04.2020)

7226 Sayılı Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmış Olup, 30 Nisan 2020 Tarihine Kadar Yargı Faaliyetlerine İlişkin Bütün Süreler Durmuştur (02.04.2020)

Yürütme Durdurma Kararı Gereğince Vergi Dairesine Önceden Yatırılmış Paralar Geri İade Edilir (25.03.2020)

Salgın Hastalık Nedeniyle Her Türlü Vergi Hacizlerinin de Durdurulması Gerekir (24.03.2020)

BA / BS Formlarından Hareketle Üçüncü Şahıslar Nezdinde Ki Mal Alacak ve Hakların Haczi Uygulaması Gayrimenkulleri Kapsamaz (23.03.2020)

Vergi Uyuşmazlıklarında: Kanun Yolundan Cayma Dilekçesi (20.02.2020)

Tarh Zamanaşımına İlişkin 23.10.2019 Gün ve E:2019/705-K:2019/725 Sayılı Danıştay’ın Yeni İçtihadı Neler Getiriyor? (18.02.2020)

Mal Aldığınız Firmadan Dolayı Üçüncü Şahıslara Vergi Haczi Tatbiki Sorun Yaratıyor (14.02.2020)

Büyük Şehirlerde Kısa Süreli Konut Kiralamalar ve Vergisel Sorunlar (29.01.2020)

İş Makineleri Alımı ve Vergi Mükellefiyeti (20.01.2020)

2020 Yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamalarında Kullanılacak Parametreler (03.01.2020)

6183 Sayılı Yasaya Göre Gayrimenkul Satışlarında İlk İhalede Artırma Bedelinin Gayrimenkul İçin Biçilmiş Olan Değerin %75’ini Bulması Durumunda İhale Olunacağı, Buna Satış Masrafları Da İlave Edildiğinde Amme Alacaklısına Borcu Karşılayacak Meblağın Bulunmadığı Durumda Gayrimenkul Satışının Yapılmayacağı (18.12.2019)

Defterdarlık - Milli Emlak Ecrimisil İhbarnamesi ve Ecrimisil Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesi Olanağı (13.12.2019)

Konkordato İle İlgili Geçici ve Kesin Mühletin Vergi Borçlarına Tesiri (09.12.2019)

Mükelleflerin Kiraya Verilen Gayrimenkule İlişkin Kira Gelirlerini Elden Tahsil Edilmesi Sonucu Kesilecek Özel Usulsüzlük Cezaları (28.11.2019)

Geçmişe Matuf Fatura Kesilmesi Sonucu Kesilen Cezayı Kaldıran Danıştay VDD Kurulu (26.11.2019)

Siber Suçların Muhasebe Kayıtlarına Etkisi (06.11.2019)

Ticari Nakliye Araçlarının Özel Araç Haline Dönüştürülmesi (31.10.2019)

Tahsilat ve Ödemelerin Bankadan Geçirilmesi Zorunluluğu ve E-Haciz Riski (30.10.2019)

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantısına Kimler Katılabilir? (25.10.2019)

Kooperatiflere Ait İktisadi İşletmeler Hakkında Mükellefiyet Kaydı Açılması ve İktisadi İşletmelerin Ticaret Siciline Tescili Zorunlu Olup Olmadığı İle İlgili Önemli Bir Maliye Bakanlığı Özelgesi (10.10.2019)

Şirkete Yeni Ortak Sıfatıyla Giren Kişilerin Önceki Ortakların Dönemini İçerir Biçimde Borcu Yapılandırmaları Halinde Eskiğ Ortaklar Bu Borçlardan Sorumlu Olamaz (09.10.2019)

Taksitlendirilen Limited Şirket Borcunun Aynı Anda Şirketin 2 Ayrı Müdüründen İstenmesi Olanaklı Mıdır? (02.10.2019)

Kamu Taşınmazlarının Yatırım Teşvik Belgeli Yatırımlara Tahsisi Prosedürü (01.10.2019)

Vergi Mükelleflerinin Defter Ve Belgelerinin Muhasebeci Tarafından Hapsedilmesi Olayı (26.09.2019)

Vergi İncelemesi Nedeniyle Mükelleflerin Uğrayabileceği Muhtemel Zararlar (12.09.2019)

BA / BS Formlarından Yola Çıkılarak Üçüncü Şahıslara “HB1 Haciz İhbarnamesi” Tebliği Yapılması Hukuka Uyarlı Mıdır? (03.09.2019)

Okul Aile Birlikleri İktisadi İşletmeleri Açılışlarında Ticaret Siciline Tescilin Aranılıp-Aranılmayacağı Konusu (23.08.2019)

Defter ve Belge İbraz Edilmemesi Nedeni İle KDV’lerin Reddi ve Üç Kat Kesilen Vergi Ziyaı Cezası Hakkında Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurul Kararı İle Getirilen Yeni Hukuki Durum ve Mükelleflere Düşen Görevler (19.08.2019)

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi (Hibe) Programı Uygulamaları (08.08.2019)

Aramalı Vergi İncelemesi Nedir? (18.06.2019)

Tasdiksiz Defterlere Düşülen Kayıtlarda KDV İndiriminin Red Edilemeyeceği (14.06.2019)

Resen İşi Terk Ettirilen Şirketlerin Bilançolarında Yer Alan Stok(Emtia) Demirbaş ve Taşıtların Akıbeti (11.06.2019)

Tasiriye Faturası Nedir? Kim Tarafından Düzenlenir? (27.05.2019)

Şirketin Ana Sözleşmesinde Yer Almayan Konularda ve İlave/Şube İşyeri Açılış Bildirimleri Ekinde Ticaret Sicil Gazetesi Aslının Yeterli Olacağı (24.05.2019)

Vergi Hukukunda Şahit Beyan ve İfadelerinin Hukuksal Değeri (13.05.2019)

KDV İndiriminden Çıkartılan Sahte Fatura Niteliğindeki Faturalara İlişkin Ba Formunun Düzeltilmesi Zorunludur (09.05.2019)

Matrah Artırımı Yapan Mükelleflerde Sahte Belge Çıkması Halinde Yapılacak İşlemler Hakkında Bir Özelge (07.05.2019)

Vergide Kanayan Yara: Defter ve Belge İbrazsızlığı İddiasıyla İndirilecek KDV’nin Reddi ve 3 Kat VZC Savcılık ve Asliye Ceza Mahkemesine Sevk (29.04.2019)

Üst Üste İki Dönem KDV Beyannamelerinin Verilmeyişi, İşi Terk Sayılarak Vergi Kayıtları Kapatılmalıdır (16.04.2019)

7143 Sayılı Yasaya Göre Hazırlanan Yapılandırma Ödeme Tablosunu İptal Eden Bir Yargı Kararının Analizi (05.04.2019)

Vergi İdaresi Mükellefin Yapmış Olduğu Matrah Artırımını Daha Sonra İptal Etmesi Sonucu Konuya Yargının Bakış Açısı ve Bir Emsal Karar (02.04.2019)

Yeni KDV Oranları Uzatılmıştır (26.03.2019)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tarafından Anonim ve Limited Şirketlerin Tapudaki İşlemleri İle İlgili İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Yetki Belgesi İstenmeyeceğine İlişkin Genelge Yayınlanmıştır (18.03.2019)

Ev Hanımlarının Evde Yaptıkları Ürünleri İnternet Üzerinde Satması Halinde Esnaf Muaflığından Faydalanması Olanakları (13.03.2019)

2019 Yılı Mart Ayında Beyan Edilecek Menkul Sermaye İradları Nelerdir? (11.03.2019)

Geçmişe Yönelik Fatura Kesilmesi Sonucu Kesilen Cezayı Kaldıran Danıştay VDD Kurulu Kararı (08.03.2019)

Vergi Suçları ve Zamanaşımı (06.03.2019)

Vergisini Düzenli Ödeyen Mükelleflere İndirim Olanağı ve Bazı Sorunlar (01.03.2019)

Youtube, Google ve Diğer Sosyal Medyada Faaliyette Bulunan Fenomenlerin Vergilendirilmesi (22.02.2019)

Basit Usul Ticari ve Mesleki Kazançlarda Defter Beyan Yöntemi Uygulaması (05.02.2019)

Basit Usul Ticari ve Mesleki Kazanç Uygulama Rehberi (29.01.2019)

E-Defter Veri Tabanına Kayıtlı Beratları Silme ve Yeni Oluşturulacak Beratların Sisteme Yüklenmesi Süreci Nedir? (25.01.2019)

Vergi Hukukunda Elektronik Yoklama Fişi Uygulamaları (22.01.2019)

Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi (14.01.2019)

Yıllık Harçların 31 Ocak 2019 Tarihine Kadar Ödenmesi (10.01.2019)

Uzaktan Çalışma veya Evden Çalışma İş Modelleri (07.01.2019)

Matrah Artımı İle İlgili Ödemeler Şubat 2019 Tarihine Kadar Ödenmelidir. Aksi Takdirde 2013 Yılı İle İlgili Tarh Zamanaşımı Süresi Uzar (03.01.2019)

Adsense Google-Youtube Kazancı Olanlar Da Vergi Riski (31.12.2018)

Ba / Bs Formlarından Yola Çıkılarak Üçüncü Şahıslara HB1 Haciz İhbarnamesi Tebliği (28.12.2018)

Vergi Mahkemesinde Mükellefin Açmış Olduğu İptal Davasının Akıbeti (21.11.2018)

3568 Sayılı Yasaya Göre Unvan Almış Meslek Mensubunun Vefatı (19.11.2018)

Konkordato İle İlgili Geçici Ve Kesin Mühletin Amme Alacaklarının Tahsiline Etkisi Nedir? (15.11.2018)

Limited Şirketlerde Müdürlerin İstifa Etmesi Durumu (13.11.2018)

Genç Girişimci İstisnası ve Bir Özelge (07.11.2018)

Yeni Kurulan Şirketlerde İşe Başlama Tarihi Çelişkisi (17.10.2018)

Vergisini Zamanında Ödeyen ve Karnesi Düzgün Olan Mükelleflerde İndirim Uygulaması Sorun Yaratıyor (03.10.2018)

SMMM’nin İşi Terk Ettiği Tarihten Sonra Beyannamelerin Kimin Tarafından Verilmesi Gerektiği (02.10.2018)

A.Ş.’lerde Her Yıl Genel Kurul Yapılmaması Fiili (25.09.2018)

İkale Sözleşmeleri ve Gelir Vergisi Stopajı (21.09.2018)

İncelemeye İbraz Edilmeyen Defter ve Belgelerin Hazır Olduğunun ve İstenmesi Durumunda İbraz Edilebileceğinin Vergi Mahkemesine Dilekçe İle Bildirilmesi (06.09.2018)

Tür Değişimi, Tasfiye ve Diğer Hallerde Şirketlerin 7143 Sayılı Yasa, Madde 5 Hükmüne Göre Matrah Artırımı Nasıl Yapılacaktır? (29.08.2018)

Matrah ve Vergi Artırımında Dikkat Edilecek Özellikli Hususlar (16.08.2018)

7143 Sayılı Yasaya Göre Ücret, Serbest Meslek, Yıllara Sari İnşaat ve Çiftçilere Yapılan Ödemelerde Stopaj, Matrah Artırımı (13.08.2018)

Adli Tatilin Süreleri Açısından Vergi Yargılamasına Etkileri (25.07.2018)

Yurtdışı ve Yurtiçi Bazı Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesi Hakkında 7143 Sayılı Yasa Hakkına Uyarılarımız (24.07.2018)

Ödeme Emrine Karşı Dava Açma Süresi ve Elektronik Tebligat (17.07.2018)

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması HK. Yasa 2018/10 İç Genelge Yayınlanmıştır. Ortaklar Şirket Borçlarını Bireysel Olarak Yapılandırabilir (09.07.2018)

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkındaki Yasa’ya Göre Pişmanlıkla veya Kendiliğinden Beyanname Verilmesi Olanakları (03.07.2018)

Şirketinizin Vergi Kaskosunu Yaptırdınız Mı? (28.06.2018)

Bireysel Vergi Kaskosu Yaptırdınız Mı? (27.06.2018)

Muhasebe Defterlerinde Kayıtların 7143 Sayılı Yasa’nın 6. Maddesine Göre Düzeltilmesi (22.06.2018)

6552, 6736 ve 7020 Sayılı Kanunlar Kapsamında Ödemesi Devam Eden Borçlar ve Yeni 7143 Sayılı Yasaya Göre Durum Nedir? (18.06.2018)

Matrah ve Vergi Artırımının Püf Noktaları Nelerdir? (13.06.2018)

Üçüncü Şahıslara Haciz Tatbiki ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması (11.06.2018)

7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Önceden Konulan Vergi Ve SGK Hacizlerinin Kaldırılması (07.06.2018)

SGK’da Sahte, Kontrollü ve Şüpheli İşyerleri İlgili Yapılacak İşlemler Genelgesi Neler Getiriyor (28.05.2018)

7143 Sayılı Yeni Yapılandırma Yasası Gereğince Konulan Hacizlerin Akıbeti (23.05.2018)

ÖTV İncelemeleri Matrah Artırımının Dışında Olup KDV, Kurum, Stopaj Yönünden Yeni Vergi Barışı Yasası Neler Getiriyor? (07.05.2018)

İkale Sözleşmelerinde Yapılan Gelir Vergisi Stopajı Vergi Dairesinden Geri Alınabilir (30.04.2018)

Dernek ve Vakıflarda Yıllık Bildirim (27.04.2018)

6736 Sayılı Yapılandırma Yasasının 4. Maddesi Cezaları Siliyor: Avantaja Dikkat! (24.04.2018)

1997 Model veya Daha Eski Araçların Vergi Dairesi ve Trafikten Silinmesi (18.04.2018)

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa Göre ve Diğer Yasalara Göre Gerçek ve Tüzel Kişilerin Mal Varlıklarına El Koyma (12.04.2018)

2017 Yılı İçinde Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretlerin Beyanı (29.03.2018)

Amme Borcu İle İlgili Seri: A Sıra:10 Tahsilat Genel Tebliği İle Getirilen Kolaylıklar (26.03.2018)

7099 Sayılı Yasa İle Yeni Şirket Kuruluşlarına Getirilen Düzenlemeler (15.03.2018)

7099 Sayılı Kanunla Türk Ticaret Kanunun Şirket Kuruluşları İle İlgili Maddelerinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Açıklamalar (12.03.2018)

Kira Gelirlerinin Beyanında Dikkat Edilecek Püf Noktalar (09.03.2018)

SGK Tarafından Tebliğ Edilen Ödeme Emirlerine Karşı Hukuki Müracaat Yolları (07.03.2018)

SGK’da Tahakkuk ve Tahsil Zamanaşımı 17 Yıl Sonra İstenen Fark Prim Komedisi (14.02.2018)

E-Defter’de Gizleme Fiili (05.02.2018)

Basit Usule Tabi Mükellefler 27 Şubat 2018 Beyanname Verme Zamanı (02.02.2018)

Şirket Kuruluşlarında Blokaj Zorunluluğu ve Yoklama İşlemleri Basitleştiriliyor (31.01.2018)

Yeni Kurulan AŞ ve LTD’lerde Fiili İşe Başlama Tarihi Nedir? (30.01.2018)

Kapanış Tasdiki 31 Ocak, Cezası İse 5.408,00 TL’dir (26.01.2018)

Yeni Kurulan Aş ve LTD’lerde Vergi Kaydı Açılması (24.01.2018)

Teşvik Belgesi Kapsamında Alınacak Makinaların KDV’Sİ (18.01.2018)

Yıllık Harçların 31 Ocak 2018 Tarihine Kadar Ödenmesi (17.01.2018)

İktisadi İşletmelerden Derneklere Kar Aktarımı (15.01.2018)

2018 Yılı Vergi ve Muhasebe Parametreleri (12.01.2018)

Vergi Borcundan Kurtulmaya Yönelik Satışlar ve Bu Satışların İptali İle İlgili Davalar (03.01.2018)

E-Fatura Kapsamında Olanlara Kağıt Fatura (02.01.2018)

Bir Yıldan Çok Süreli Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi (26.12.2017)

7061 Sayılı Kanun Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Neler Getiriyor? (08.12.2017)

SGK ve İdari Para Cezalarında Zamanaşımı Uygulaması (04.12.2017)

Vergi İhtilaflarında Zor Alımın Durdurulması ve YD Talebi (30.11.2017)

E-Defter Uygulamasında Brüt Satış Hasılatı Hesaplamasına, Gayrimenkul Satış Gelirlerinin Dahil Edilip/Edilmeyeceği Sorunu (29.11.2017)

İşletmeye Kayıtlı Araçların Satışında Fatura Düzenlenmesi (28.11.2017)

E-Devlet Portalından Vergi Borcun Sorgulanması (27.11.2017)

Yanıltıcı Fatura Şüphesi ve İhtirazi Kayıtla Düzeltici Beyanname Verilmesi (20.11.2017)

Faturanın Noksan Düzenlenmesi ve Sahte – Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Fatura (17.11.2017)

Eş Zamanlı Limited Şirket Ortakları Adına Ödeme Emri Tebliği (15.11.2017)

Serbest Meslek Erbabında Giderler (02.11.2017)

Tapu İşlemlerinde Vergisel Yönden Dikkat Edilecek Önemli Noktalar (23.10.2017)

Anonim Şirket Kurmanın Limited Şirketlere Göre Avantajları (19.10.2017)

Denetim İç Genelgesi ve Mükelleflere Önemli Kolaylık Getirilmiştir (17.10.2017)

YMM Karşıt İnceleme Tutanakları (13.10.2017)

Vergi Suçlarında Asliye Ceza Mahkemesi Kararlarının İstinaf ve İtiraz Başvurusu (11.10.2017)

Şirket Ortaklarının Şirketlerinden Çektikleri Paralara Yürütülecek Faizlerin KDV’si (10.10.2017)

SGK ve Kadim (Kayıt Dışı İstihdam) Uygulaması ve Cezaları (09.10.2017)

İşverenler Tarafından Emniyet Birimlerine Yapılan Personel Bildirimlerinin SGK İrtibatı (06.10.2017)

Vergi İncelemesi Öncesi Ön Açıklama Nedir? (27.09.2017)

İnternet Üzerinden İkinci El Araç Satışları ve Vergi (26.09.2017)

İşverenlere SGK Prim ve Vergi Desteği (22.09.2017)

Limited Şirketlerde Şube Açılışı (5 Soru – Cevap) (19.09.2017)

Konutunu 5 Yıl Geçtikten Sonra Satan Kimseler İçin Vergi Meselesi (13.09.2017)

A.Ş.’lerde Her Yıl Genel Kurul Yapılması Zorunlu Mudur? (07.09.2017)

VUK 367 Md. Hükmüne Göre Vergi Ceza Davası İle İlgili Ön Mütalaa Koşulu (06.09.2017)

Kısmi ve Tam Bölünme İle İlgili 10 Soru – 10 Cevap (24.08.2017)

İzaha Davet: Vergi İncelemelerinde Yeni Bir Enstrüman (21.08.2017)

Vergi Dairesi Tarafından Konulan Haczin Kaldırılması ve Risk Hesaplaması (15.08.2017)

Ödenmeyen SGK Primleri İle İlgili Vergi Dairesi Ceza Kesebilir (10.08.2017)

Vergi Yargılamasında: Duruşma ve Tanık Beyanı (02.08.2017)

Özel Hesap Dönemine Tabi Mükelleflerde Defterlerin Kanıt Olma Özelliği (31.07.2017)

Mükerrer Damga Vergisi Sorunu (28.07.2017)

Miras Yoluyla veya İvazsız Olarak İntikal Eden Gayrimenkullerin Satışı Vergiye Tabi Midir? (26.07.2017)

3568 Sayılı Yasaya Göre Ünvan Almış SMMM ve YMM’lerde Sahte Belge Düzenleme Fiillerine İştiraklerde Uygulanacak Müeyyideler (17.07.2017)

Danıştay ve Vergi Mahkemelerinde Yapılacak Duruşmalarda Vergi Müfettişi ve Mali Müşavirlerin / Muhasebecilerin Dinlenilmesi (15.07.2017)

7020 Sayılı Yasanın Md.3/17 Hükmüne Göre, Vergi Mahkemesindeki Davasından Vazgeçerek İhtilafını Yapılandıran Mükellefler Yönünden Ücretli Vekalet Alınmaz (14.07.2017)

Meslek Mensuplarının E-Şifre ve Parolaları İçin Engelleme (03.07.2017)

Paravan Kişiler Üzerine Açılan Vergi Kayıtlarının İptali İle İlgili Açılabilecek Davalar (29.06.2017)

Tahsil Zamanaşımı ve 7020 Sayılı İkinci Yapılandırma (23.06.2017)

Zamanaşımına Uğramış Vergi Borcu İçin Yapılandırma Yapılabilir Mi? (12.06.2017)

7020 Sayılı 2’inci Yapılandırma Yasası Kesinleşmiş Borçları Taksitlendirmeyi Hedef Almıştır. Tarhiyat Aşamasında Olan Vergi ve Cezalar İçin 6736 Sayılı Yasa Mad. 4 Hükmü Geçerliliğini Hala Korumaktadır (08.06.2017)

7020 Sayılı Yasaya Göre SGK Pirim Aslı ve Gecikme Zamları ve İPC lerin Taksitlendirilmesi Prosedürü Nedir? (06.06.2017)

SMMM ve YMM ler Hakkında Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanlar Tarafından Sorumluluk Raporu Düzenlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar (01.06.2017)

SMMM ve YMM’lere Tebliğ Edilen Sorumluluk Ödeme Emirleri Ekinde Raporun Bir Örneğinin Tebliğ Edilmesi Gerekir (30.05.2017)

Elektronik Ortamda Tebliğ Edilen Yeni Ödeme Emirlerine Karşı Yasal Müracaat Yolları ve 5+7= Dava Açma Süresi (29.05.2017)

1997 Veya Daha Eski Olan Motorlu Taşıtlarını 31.12.2018 Tarihine Kadar Hurdaya Çıkarılması (26.05.2017)

Vergi Tebligatında Hata Yapılması (24.05.2017)

Faaliyetini Vergi Dairesinin Bilgisi Dışında Bıraktığı Tespit Edilen Mükelleflere Geçmişe Yönelik Ceza Kesilemez (23.05.2017)

Kamu İhalelerinde: Elektronik Kamu Alımları Platformu ve Muhasebe Mesleği (22.05.2017)

Vergi Hukuku Uygulamasında Yeni Kavramlar:İkincil Amme Borçluluları, Potansiyel Amme Borçluları ve Gizil Kamu Vergi Borçluları Kimlerdir? (18.05.2017)

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Görev-İmza Süresi (16.05.2017)

2013 Yılı Muhasebe Fişlerinin 2014 Yılı Tasdikli Defterlerine Hatalı Kaydı (12.05.2017)

Tasfiye ve İflas Aşamasında Olan Şirketlerde Resen Terk İle İlgili Vergi Daireleri Tarafından Yapılması Gerekli İşlemler (10.05.2017)

Vergide Çifte Yargılama ve Cezalandırma Yasağı: NE BİS IN IDEM (05.05.2017)

Yeni Mali Yapılandırma Yasası Hükümlerine Göre 3.Şahıslar Nezdinde Yapılan 6183 Sayılı Yasa Md 79 Kapsamındaki Hacizlerin Akıbeti (03.05.2017)

Limited Şirketlerde Hisse Devri, Matrah Artırımı, Pişmanlıkla Beyan ve Yeni Ortakların Durumu (27.04.2017)

Borçlu Mükellefler İçin 30 Nisan 2017’ye Kadar Vergi Dairesine Müracaat (26.04.2017)

Genç Çiftçi Hibe Desteği İçin 5 Mayıs 2017 Tarihine Kadar Başvuru (18.04.2017)

İptal Edilen Satış Faturası ve Akıbeti (14.04.2017)

Gider Pusulası-Gider Makbuzu Uygulaması Nedir? (12.04.2017)

Yapı Ruhsatında Apart Otel Olarak Gösterilen Gayrimenkullerin Konut Olarak Teslimlerinde Uygulanacak KDV Nispeti (11.04.2017)

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilmesi Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar (10.04.2017)

Gider Pusulası Düzenlenmesi İle İlgili Sorunlar (04.04.2017)

Home Ofisten Ticaret ve KDV İadesi (29.03.2017)

Önceden Hazırlanmış GMSİ Beyanname Yöntemi Nedir? (20.03.2017)

Tekdüzen Hesap Planına Uyulmadığı İddiasıyla Kesilen ÖUCZ Yargı Tarafından Tasdik Olunmaktadır (17.03.2017)

Serbest Meslek Kazançlarında Vergi Kesintisi (15.03.2017)

Serbest Meslek Erbabı Avukatların Beyanname Düzenlenmesi İle İlgili Açıklamalarımız (09.03.2017)

İşletme Aktifinde Kayıtlı Binaların Değerlemesi Sorunu: Kayıtlı Değer-Piyasa Değeri (02.03.2017)

İşverenlere SGK Prim ve Vergi Desteği Nedir? (01.03.2017)

Vergi ve SGK Taksitlendirmesi İle İlgili 2017/1 Sayılı İç Genelge İle Büyük Olanak (24.02.2017)

Cazibe Programının Merkez İlleri Diyarbakır- Şanlıurfa’da Yapılacak Yatırımlar (21.02.2017)

Şirketlerden Elde Edilen Kar Paylarının Vergilendirilmesi (17.02.2017)

Asliye Ceza Mahkemeleri İçin Uzman Bilirkişi Raporu (10.02.2017)

İşverenlerin E-Bildirge Şifresi SGK Tarafından Bloke Edilmesi (09.02.2017)

Ltd. Şti. Ortağının Defter ve Belgeleri Vergi Müfettişine İbraz Etmemesi Fiili (23.01.2017)

Mart 2017 Kira İçin Vergi Beyanları (19.01.2017)

Yıllık Ocak Ayında Tahakkuk Edip Ödenmesi Gereken Harçlar (31 Ocak) (13.01.2017)

Lüks Otomobillere %25 ÖTV Affı Kapıda (29.12.2016)

Vergi Daireleri Önüne Gelen Her Olayı Vergi İncelemesi İçin VDK’ya Sevk Etmek Zorunda Mıdır? (22.12.2016)

1 Milyon 600 Bin Esnaf ve Tüccara Kredi Sicili Affı (12.12.2016)

Vergi ve Prim Borçlarının Ödenmesinde Son Gün Yaşanan Mağduriyetler Giderilerek Ek Ödeme Süresi Verilmelidir (09.12.2016)

Resen İşi Terk Yapılan Mükelleflerin Mali Tablolarında Gözüken Stok, Demirbaş ve Taşıt Hesabı İle İlgili Cezalı Tarhiyat Yapılmaktadır (07.12.2016)

Ödenmeyen SGK Primleri İle İlgili Vergi Dairesi Tarhiyat Yaparak Ceza Kesebilir (01.12.2016)

Vergi Uygulamalarında Sanal Ofis (16.11.2016)

Vergi Mahkemesinde Veya Danıştay’da Derdest Davalara Mahsuben Önceden Yapılan Ödemelerin Akıbeti ve 6736 Sayılı Yasanın Md.10/16 Hükmü (11.11.2016)

6736 Sayılı Yasa Mad. 4/9 Hükmü Çok Önemli Olup, Süre Açısından Bu Maddeye Dikkat! (02.11.2016)

6736 Sayılı Vergi Af Yasası Gereğince Matrah Arttırımı Yapanlar Özel Esaslardan Genel Esaslara Alınmalıdır (21.10.2016)

6736 Sayılı Mali Af Yasasından Faydalanmak Üzere Dilekçe Verip Tekrar Bu Talepten Cayma Hakkı (04.10.2016)

Gelir İdaresi: Kamusal Elektronik Belge Yönetim Sistemi (Keys) (28.09.2016)

6736 Sayılı Yasaya Göre Özel Hesap Dönemine Tabi Mükelleflerde Matrah Artırımı (27.09.2016)

Defter ve Belge İbraz Etmeme Fiili, Sahte Fatura Kullanma Fiili ve Düzenleme Fiillerine İlişkin 6736 Sayılı Yeni Yapılandırma ve Af Yasası Neler Getiriyor? (29.08.2016)

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hk. Bazı Yasalarda Yapılan Düzenlemeler Neler Getiriyor? (12.08.2016)

Yeni Çıkan Vergi Af Yasası Gereğince Matrah Arttırımı Yapanlar Özel Esaslardan Çıkarılacak, 2011-2015 Arası Vergi Suçu İşlese Dahi Savcılık ve Mahkeme Yolu Kapanacak (09.08.2016)

Yeni Vergi Affı Yasası Kapsamında Şirket Ortaklarının Ortaklık Paylarından Kendi Şahıslarına Düşen Borçların Yeniden Yapılandırılması Prosedürü (05.08.2016)

Yeni Mali Af Yasası Öncesi Konulan E-Hacizler ve Yapılan İcra İşlemlerinin Akıbeti (04.08.2016)

OHAL Dönemlerinde Vergi ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları (02.08.2016)

Yeni Vergi Affı İle Kasa Hesabı ve Ortaklardan Fiktif Alacaklara Af Geliyor (28.07.2016)

Sahte Fatura Kullanımı / Düzenlenmesi Konusunda Yeni Vergi Affı ve Matrah Artırımı Neler Getiriyor? (27.07.2016)

Ödenmemiş Vergi Borçlarına Taksitlendirme Olanağı ve Kapsamlı Bir Vergi Barışı Müjdesi (22.07.2016)

Mükellefin Bankalardaki “0” (Sıfır) Bakiyeli Hesaplara E-Haciz (15.07.2016)

Vergi İncelemesine Başlamazdan Önce Vergide Düzeltici Beyan (30.06.2016)

Mükerrer Vergi İncelemesi (27.06.2016)

Vergi Mahkemesinde Davayı Kaybeden Mükellefin Bir Üst Yargı Merciine İtiraz/Temyiz Müracaatı Sonrası Yaşayabileceği Mali Riskler (23.06.2016)

Kırsal Kalkınma Projeleri İçin Ödenen Hibelerin Vergilendirilmesi (17.06.2016)

Tek Düzen Hesap Planına Uyulmadığı İddiasıyla Kesilen ÖUCZ Yargı Tarafından Tasdik Edilmektedir (12.05.2016)

Geçmişe Yönelik Resen Vergi Kaydı Açılması ve SGK Tarafından Haksız SGDP Tahakkuku (05.05.2016)

Gelir Vergisi Mükelleflerinde ve Kurumlarda Zarar Mahsubu (07.04.2016)

Vergi Dairelerinde Beyanname Üzerinde Yapılan Etkili Revizyon Denetimleri (04.04.2016)

Serbest Meslek Kazançlarında Vergi Kesintisi Nedir ? (12.03.2016)

İşleme Alınmayan SMMM veya YMM Raporlarına Göre Meslek Mensupları Cezalandırılabilir Mi? (09.03.2016)

2015 Yılı GMSİ Beyanı: 1 - 25mart 2016 (02.03.2016)

Borçlu Vergi Mükellefinin “0” Sıfır Bakiyeli Hesabına E-Haciz (26.02.2016)

Şirketlerde, Kurumlar Vergisi İstisna İle İlgili YMM Tasdik Raporları (16.02.2016)

Şirketlerin Gayrimenkul Satışlarında İstisna Uygulaması (09.02.2016)

Basit Usuldeki Mükelleflerde Beyan: Şubat Ayı (05.02.2016)

Diger Ücretlerde Vergileme Şubat Ayı (03.02.2016)

Vergi Hacizlerinin Kaldırılması, Teminat Takası ve Borcun Yapılandırılması (29.01.2016)

Vergi Mükellefiyetinde Fiilen İşe Başlama (27.01.2016)

Aynı Gayrimenkul Üzerinde, Hem Veraseten İştirak, Hem Müşterek Mülkiyet ve Hemde Paylı Mülkiyet Olması Durumunda Harç Oranı Nedir ? (19.01.2016)

Vergi Hesap Numarası Alınmasında Bilinmesi Gereken Pratik Noktalar (11.01.2016)

Vergi Dairesinden Borç Yoktur Belgesi Alınması Sırasında Türkiye Çapında Borç Araştırması (22.12.2015)

Sermaye Taahhüt Borcunun Ödenmemesi ve Vergi Cezalı Tarhiyatlar (16.12.2015)

Münfesih Hale Gelen Şirket Ortakları Adına Gerçek Usulde Vergi Kaydı Nasıl Açılabilir? (11.12.2015)

Vergi Dairelerine Muhtasar İle Beyan Edildiği Halde SGK’ya Bildirilmeyen Ücretler (09.12.2015)

Fiili İmkansızlık ve Verilmeyen E-Beyan ve Bildirimlerin Akıbeti ? (07.12.2015)

Vergi İncelemesinde Defter ve Belge Teslim Tutanağı (30.11.2015)

SGK, İşverenlerin E-Bildirge Şifresini İptal Edebilir Mi ? (26.11.2015)

Gıyapta Tebliğ Edilen Ödeme Emirleri İle İlgili Vergi Davası (25.11.2015)

KDV Yasası ve Genel Uygulama Tebliği Arasında Fatura Düzenlenmesiyle İlgili Çelişki (16.11.2015)

Gelir İdaresi, E-Yoklama İmza Formu (12.11.2015)

Tevfik Yoluyla Ödenen Vergilerin İadesi İçin Vergi Dairesine İbraz Edilen Kira Sözleşmelerinin Damga Vergisi (02.11.2015)

Yed-İ Emin Ücretlerinde KDV (23.10.2015)

Faturada Sıra Numarasının Atlanması Fiili (06.10.2015)

Kredi Kartına Pos Tefecilik İddiası (02.09.2015)

Avukatlara Ödenen Karşı Yan Vekalet Ücretlerinden Davayı Kaybeden İdarece Kesilen %20 Gelir Vergisi Stopajlarının Akıbeti (11.08.2015)

Vergi Yargılamasında 5. Yargı Paketi 6545 Sayılı Yasa İle Yapılan Düzenlemeler Neler Getiriyor? (07.08.2015)

Vergi Mahkemesinde Yürütmenin Durdurulması Talebi (04.08.2015)

Vergi Usul Hukukunda Tebliğ (28.07.2015)

Oto Alım-Satımı Yapan Galericilerde KDV Kargaşası (22.07.2015)

Oto Alım-Satımı Yapan Galericilerde KDV Sorunu (14.07.2015)

İkamet Adresi Gösterilerek Vergi Kaydı Açılabilir (29.06.2015)

Motorin Alışlarının Sahte Faturalarla Belgelendirilmesinin 4760 Sayılı ÖTV Yasanın 13/2 Md Hükmüne Göre Müteselsil Sorumluluk Kapsamında Olup Olmadığı (17.06.2015)

Malzemesiz Temizlik Hizmetlerinde KDV Tevkifatı (10.06.2015)

Vergi Tekniği Raporlarının Tebliğ Edilmeyişi Mükellefin Savunma Hakkını Engeller (08.06.2015)

Nihai Tüketicilere Düzenlenen Faturalar (04.06.2015)

Vergide E-Yoklama ve E-Tebligat Nedir? (21.04.2015)

Boş Kalan İşyerlerinde Çöp Vergisi (09.04.2015)

Faturanın Gerçekliğini ve Doğruluğunu Kanıt Açısından Düzenlenen Özel Amaçlı YMM Raporu Nedir? (17.10.2014)

Yargı Aşamasında Davası Devam Edenlerin Torba Yasadan Faydalanması Olanaksızdır (08.10.2014)

6552 Sayılı Yasaya Göre Kasa ve Ortaklar Cari Hesabının Dü-zeltilmesi (22.09.2014)

Torba Yasa Sonrası Vergi Hacizi, E-Haciz ve Satış İşlemlerinin Akıbeti Nedir ? (20.09.2014)

Ödenmeyen Kira Stopajı Borcundan Mal Sahibi Sorumlu Olmaz (13.09.2014)

Fatura Ödeme Merkezlerinde Kredi Kartı İle Yapılan Tahsilâtlar ve Beyanname Düzeni (01.09.2014)

Tür Değişimi Yaparak Anonim Şirkete Dönüşen Limited Şirkete Gelen Faturalar (23.08.2014)

Limited Şirketlerde Sermaya Azaltılması (11.08.2014)

Damga Vergisi Defteri ve Beyannamesi (06.08.2014)

Müstahsil Makbuzunun Sahtesi Olur Mu ? (04.08.2014)

Carî Yılda Vergi Dairesinde Bilanço Onayı (18.07.2014)

Yevmiye Defterinin Tasdiki Zorunlu, Kebir İse Zorunlu Değildir (25.06.2014)

Limited Şirket Pay Devirlerinde Hisse Devir Sözleşmesi Yeterlidir (23.06.2014)

Tasdikli Kebir Defterinin Zayii (19.06.2014)

Elektronik Kamu Alımları Platformu ve Malî Müşavirlik Mesleği (16.06.2014)

Malî Tatil 1 Temmuz ‘Da Başlıyor (12.06.2014)

Torba - Taslak Vergi Affı Yasa Tasarısı (10.06.2014)

Taklit - Sahte Fatura Kullanımı (31.05.2014)

Vergi Dairesi Tarafından Resen Kaydı Silinen Şirketler İle İlgili BA / Bs, KDV Beyan ve Bildirimleri Açısından Mağduriyetler (28.05.2014)

KDV Genel Uygulama Tebliği Sonrası, (01.05.2014'den İtibaren) Genel Esaslara Dönüş Olanağı (27.05.2014)

Avukatların Yol ve Konaklama ve Benzeri Masrafların Vergisel Duru-mu (10.05.2014)

3 Kat Vergi Ziyaı Cezasının Tek Kata Dönüştürülmesi (07.05.2014)

Tarhiyat Öncesi Uzlaşmada: Uzlaşamayan Mükellef İhbarname Tebli-gatını Bekler (29.04.2014)

Derneklerde Valiliklere Yıllık Bildirimin Yollanması (28.04.2014)

Ödeme Emrine Karşı İptal Davası (7) Gün;Bu Süre (30) Gün Olabilir (26.04.2014)

Sahte Fatura Düzenleyicisi Tarafından Nihai Tüketiciler Adına Düzen-lenen Faturaların Akıbeti (22.04.2014)

1990 ve Daha Eski Model Taşıtların Trafik Kayıtlarının Silin-mesi (14.04.2014)

Bağış veya Satışta Tapu Harcı (11.04.2014)

Vergi Hacizleri ve Sonuçları (02.04.2014)

SGK Kadim Projesi ve Vergi Dairesi İrtibatı (28.03.2014)

Siber Suçlar ve Muhasebe Kayıtları (24.03.2014)

Yürütmenin Durdurlması Hakkındaki Vergi Mahkemesi Kararları (11.03.2014)

Kira Gelirleri Beyanında Dikkat Edilecek Noktalar (08.03.2014)

Şirket Müdürünün Mernis Sisteminde Yer Alan İkamet Adresine Tebligat (03.03.2014)

Sermaye Arttırımı İçin Ek İki Aylık Süre (28.02.2014)

Taahhüt Şirketlerinde Vergi İlişiksiz Belgesi (25.02.2014)

Diger Ücretlerde Vergileme ve Beyan (20.02.2014)

Anonim Şirkette Bir Başka Anonim Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Olabilmesi (06.02.2014)

Aşırı, Taşkın Vergi Hacizleri Mükellefleri Bezdirmektedir (03.02.2014)

2011 Yılı Muhasebe Kayıtlarının 2012 Yılı Tasdikli Defterlerine Sehven Kaydı (29.01.2014)

Zamanaşımı Dolduktan Sonra Defter İbrazı (28.01.2014)

Limited Şirkette Müdüre Ait Görev Süresinin Dolması (24.01.2014)

Şirketlerin Esas Sözleşmesi Dışında Faaliyet Göstermesi Artık Mümkün (Ultra Vires İlkesi) (16.01.2014)

İdarenin Vergi İncelemesini Geç Yerine Getirmesi ve Bir Hak Kaybı (06.01.2014)

Ev Ofisten İhracat ve İade (02.01.2014)

Sigorta Acentelerinde BA BS Form Bildirimi (30.12.2013)

Tevkifatsız Düzenlenen Faturalar Hakkında Bir Özelge (24.12.2013)

BA BS Formlarında Sıkça Yapılan Hatalar ve Alınması Gereken Önlemler (11.12.2013)

Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Fatura Kullanımında Banka Sistemi Üzerinden Yapılan Ödemeler ve Vergi Tekniği Raporu (10.12.2013)

Vergi Suçlarına İştirak Edenlere Kesilecek Ceza (05.12.2013)

Aynı Adreste İki Mükellefin Faaliyet Sürdürmesi (04.12.2013)

Bir Meslek Mensubu Hakkında Muhasebe Hatası İddiası Sonucu Vergi Suçu Fiili (13.11.2013)

Vergi Mükellefleri Tarafından Sahte Fatura Kullanımı veya Düzenlenmesi Sonucunda Meslek Mensupları SM veya SMMM’lerin Sorumlulukları (12.11.2013)

Gün İçerisinde Sık Sık Uygulanan E-Vergi Hacizleri Mükellefleri Kayıt Dışına İtmektedir (08.11.2013)

Basıldığı Tarihten Önceki Bir Tarih İçin (Geriye Doğru) Fatura Düzenlenebilir Mi? (07.11.2013)

Basit Usulden Basit Usulden Gerçek Usule Nasıl Geçilir? (06.11.2013)

Usulsüz Vergi Tebligatında Ittıla Tarihinin Önemi Nedir? (01.11.2013)

Yüksek Miktarda Kasa Hesabında Tutulan Paraların Akıbeti (28.10.2013)

Vergi Daireleri Tarafından 1.8.2009 Öncesi Kesilen E-Beyan Özel Usulsüzlük Cezaları Yargıdan Dönüyor (21.10.2013)

Vergi Dairesi, Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesis Edebilir Mi? (07.10.2013)

Yeni Varlık Barışında Püf Noktalar (28.09.2013)

İhtirazi Kayıtlı KDV Beyannamelerinin Düzeltilmesi ve Problemli Faturaların Ayıklanması (23.09.2013)

3568 Sayılı Yasaya Göre Unvan Almış Meslek Mensuplarının Yanında Çalıştırdığı Personelin İşlediği Suçlar (21.09.2013)

Adresinden Ayrılmış ve Münfesih Duruma Düşmüş Şirketlerle İlgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Özelgesi (20.09.2013)

Ticari Amaç Taşımayan Araç Satışları (18.09.2013)

Banka Hesaplarında Yüksek Nakit Girdi ve Çıktısı Olan Kimselerin Vergisel Açıdan Durumu Nedir? (12.09.2013)

Ticari Amaç Taşımayan Araç Satışları (04.09.2013)

Paket Yurtdışı Turu Organize Eden Acentelerde Müşterilere Düzenlenecek Faturalarda KDV (22.08.2013)

Serbest Meslek Kazancında: Avans Tahsilat (21.08.2013)

Anonim Ve Limited Şirketlerde İç Kaynaklardan Sermaye Artışına Gidilmesi Halinde %25 Blokaj Gerekmez (19.08.2013)

Engelliler İçin Vergi Avantajları (17.08.2013)

Münfesih Şirketlerin Arsa Veya Arazilerinin Tasfiye Öncesi Satışı (16.08.2013)

Vergi Mahkemesi Tarafından Verilen Yürütmenin Durdurulması Kararları ve Etkileri (15.08.2013)

Medula Sistemi ve Doktor ve Özel Hastanelerde Vergi İncelemesi (05.08.2013)

Nakliye Araçlarında İşi Terk ve E-Beyan İle İlgili Çeşitli Sorunlar (03.08.2013)

Bir Vergi Borcunun Aynı Anda İki Muhataptan Talep Edilmesi Mükerrer Tahsilattır (01.08.2013)

Anayasa Mahkemesi, İlk Yargı Kararına Göre Haciz Ve İhtiyati Haciz Uygulamalarındaki Kesinleşme Konusunu İptal Etti (29.07.2013)

Müstahsil Makbuzunun Düzenlenmesine İlişkin Kurallar (26.07.2013)

Adli Tatilde : Vergi İhtilaflarında Süreler (25.07.2013)

Çalınan Veya Kaybedilen Nüfus Cüzdanları (23.07.2013)

Tarımsal Ürün Satışlarındaki Prim Kesintisi ve Emeklilik (19.07.2013)

Vergi Haczi Sonsuza Kadar Devam Etmez (15.07.2013)

Bir Yargıtay Bozma Kararı ve Sahte Fatura Düzenleme İddiası (12.07.2013)

Mali Müşavire Yapılacak Adli Veya Vergi Tebligatı (11.07.2013)

VUK’nun İştirak Hükümleri ve Özellik Arz Eden Durumlar (10.07.2013)

Şirketlerin Gayrimenkul Satışları Maliye Tarafından Mercek Altına Mı Alınıyor? (05.07.2013)

Zamanaşımı ve Defter İbrazı (04.07.2013)

Mali Tatil, Vergi Dava Açma Süresini Uzatır, Temyiz Süresini Uzatmaz (03.07.2013)

Mali Tatilin Vergi Yargısına Etkileri (02.07.2013)

Şirketin Borcu İleri Sürülerek Ortağın Üzerindeki Haczin Engellenmesi (02.07.2013)

Vergi Uygulamasında Mali ve Adli Tatilin Süreler Yönünden Etkisi (28.06.2013)

Zirai, Sınai ve Ticari Faaliyet Nedir? (10.06.2013)

Tasfiye Edilmiş Kooperatiflere Veya Şirketlere Ceza Kesilemez (05.06.2013)

Vergi Tebligatında Tebliğ Zarfı ve Alındısının Önemi Nedir? (04.06.2013)

Kuruluş Süresi Dolan Veya İnfisah Olan Konut Yapı Kooperatiflerinde Vergi Kaydının Silinmesi (27.05.2013)

Vergi Hukuku Uygulamasında: Vergi Tekniği Raporu Nedir? (24.05.2013)

Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Belgesi Alınması ve Yürütmenin Durdurulması Kararı (22.05.2013)

Limited Şirketlerde Müdürlerin Değiştirilmesi (20.05.2013)

Vergi Dairesi, Yoklama Tutanağını (7) Gün İçerisinde Düzenlemek Zorundadır (17.05.2013)

Evli Eşlerden Birinin Vergi Borcunun Diğerine Etkisi Nedir (16.05.2013)

Sonraki Döneme Devreden KDV Miktarının Değişmesi İşlemlerinin Dava Konusu Yapılabilirliği (14.05.2013)

Bilgisayar Kayıtlarından Alınan Dökümlerden Araç Alış Ve Satış İşlemleri Yapan Kişiler Adına Vergi Kaydı Açılması (09.05.2013)

Bilgisayar Kayıtlarından Alınan Dökümlerden Araç Alış Ve Satış İşlemleri Yapan Kişiler Adına Vergi Kaydı Açılması (07.05.2013)

Amme Alacağının Takibinde Ödeme Emri Ve Zamanaşımı Uygulamaları (30.04.2013)

Her Muhasebe Ofisi = Bir Vergi Dairesi (24.04.2013)

Vergi Dairesi Yoklama Fişleri Yeniden Düzenlenmiştir (23.04.2013)

İşleme Alınmayan Veya Gereği Yapılmayan SMMM Veya YMM Raporlarına Göre Meslek Mensupları Cezalandırılamaz (15.04.2013)

Ödeme Emrine Karşı Dava Açılabilir, Düzeltme Talep Edilemez (11.04.2013)

Vergiden Haczedilemeyecek Gelirler Nelerdir? (09.04.2013)

Sgk Ve İdari Para Cezalarında Zamanaşımı (08.04.2013)

Yeni Ttk Ve Yeni Kurulan Şirketlerde Yeni İmza Sirküleri Örneği (01.04.2013)

İndirimli Orana Tabi İşlemlerin Kdv İadesinde Talep Süresi (26.03.2013)

Kira Gelirlerinin Beyanında Özellikli Durumlar (21.03.2013)

Maliyenin Yeni Ücretsiz Tahakkuk Memurları: SM Ve SMMM’ler (20.03.2013)

Muvazaalı Boşanmalar Ve Emekli Aylığı (07.03.2013)

Şoför İle Beraber Araç Kiralaması Ve Kdv Tevkifatı Nedir? (26.02.2013)

İş Güvenliği İle İlgili Mükellefiyetler Ve Yaptırımlar Nelerdir? (25.02.2013)

Sm, Smmm –Ymm Ve Avukatlarda Ev Ofis Ve Kat Maliklerinden İzin Sorunu (22.02.2013)

Basit Usul Mükellefler Yazar Kasa Kullanabilir, Kağıt Ortamda Vergi Dairesine Beyanname Verebilir (21.02.2013)

Hurda Metal Alım - Satımcılarında Matrah Artırımı Ve 6111 Sayılı Kanunun Fonksiyonu Nedir? (20.02.2013)

Vtr’lerin Matrah Artırımına Etkisi Nedir? (19.02.2013)

Uzlaşma Talebi Ve Mücbir Sebep (15.02.2013)

Ticari Nakliye Araçlarının Özel Araç Haline Dönüştürülmesi (12.02.2013)

İşletmenin Kaza Yapan Sigortalı Taşıt Aracının Tamirinde Masraf Yansıtımı (11.02.2013)

Taşıt Araçlarının Vergi Borcundan Bağlamalı Haciz Uygulaması Nedir? (06.02.2013)

Vergi Dairesi Mükellefin 6111 Sayılı Yasaya Göre Matrah Artırımını Bozabilir Mi? (31.01.2013)

Vergi Tekniği Raporu, Takdir Komisyonu Kararı ve Zamanaşımı (24.01.2013)

Sahte Belge Kullanımından Kaynaklanan Vergi Suçları Ve Ceza Mahkemesi (21.01.2013)

Defter ve Belgelerin Müfettişe İbraz Edilmemesi / Gizlenmesi Fiili (18.01.2013)

İkiden Fazla Araç Satışlarında Vergi (11.01.2013)

Vergi Dairesine Verilecek Yeni Mal Beyan Formu (07.01.2013)

Tasfiye Bekleyen Sorunlu Anonim,Limited Ve Kooperatiflerde Tasfiye İşlemleri 31 Mart 2013 Tarihine Kadar Bitirilecek (02.01.2013)

İhtiyati Haciz Kararı Eski Şirket Ortağına Tebliğ Edilmeden Kişisel Banka Hesabına Haciz (Blokaj) Yapılamaz (31.12.2012)

Gayrifaal Durumda Olan Şirketler ve Dava Açma Hakkı (25.12.2012)

Vergi Suçu ve Vergi Tekniği Raporları (14.12.2012)

Ticari Defterlerin Noterden Tasdiki Prosedürü Nedir ? (13.12.2012)

Vergi İncelemesi Ve Rapor Değerlendirme Komisyonları (10.12.2012)

Fatura Bedelinin Noksan Düzenlenmesi (03.12.2012)

Sahte Belge Düzenleyenler ve 6111 Sayılı Yasa (29.11.2012)

Yeni TTK’da Ltd. Şti.’lerin Tür Değiştirerek A.Ş.’ye Dönüştürülmesi (20.11.2012)

Vergi Davalarında Ahim’e Müracaat Olanakları (12.11.2012)

Vergi Dairelerinde Zaman Aşımı Niçin Dikkate Alınmaz? (08.11.2012)

Adresinde Bulunmayan Ve Beyannamede Vermeyen Şirketlerin Resen Terk İşlemleri Vergi Daireleri Tarafından Süratli Bir Şekilde Yerine Getirilmelidir (02.11.2012)

Yeni TTK’ ya Göre Tasdiki Ve Tutulması Zorunlu Olan Defterler Nelerdir? (31.10.2012)

50 Ve Daha Üzeri Personel İstihdam Eden İşverenlerin Dikkatine ! (23.10.2012)

Yargı Kararı Olmadan Vergi İnceleme Raporuna İstinaden Mükelleflerin Vergi Kayıtları Silinebilir mi? (18.10.2012)

Vergi Ve SGK Alacaklarının Takibinde : Teminata Bağlanmış Alacaklarla İlgili Takip Usulü Nedir? (16.10.2012)

Takdir Komisyonları Vergi inceleme Elemanlarının Üzerinde Takdir Yetkisi Olan Bir Komisyon Niteliğinde Midir? (12.10.2012)

Muhasebeye Geç İntikal Eden Alış Veya Satış Faturalarının Akıbeti Nedir ? (10.10.2012)

Aylık Almak İçin Yapılan Anlaşmalı Boşanmalar (02.10.2012)

Yeni TTK'Da Kolay Birleşme Nasıl Yapılır? (01.10.2012)

Özel Güvenlik Ve Koruma Hizmetlerin KDV Tevkifatı Uygulaması Nedir ? (27.09.2012)

E-Beyan Ö. Usulsüzlük Cezalarının 3/4'ü Siliniyor (25.09.2012)

Yeni TTK Hükümlerine Göre Amme Borcundan Dolayı Şirket Ortak Ve Müdürlerinin Sorumluluğu Nedir? (18.09.2012)

Limited Şirket Hisse Satışı Ve Arızi Kazançlar Hususu (12.09.2012)

Vergi-Sigorta Borcu Ve İflas Erteleme (11.09.2012)

İktisadi İşletmelerden Derneklere Kar Transferi Ve Vergi (11.09.2012)

6111 Sayılı Torba Yasa Gereğince Yapılandırılan Borç İçin;Vergi Borcundan Kaçınmaya Yönelik Tasarruftan Söz Edilemez (10.09.2012)

Kod’a Giren (Özel Esaslara) Mükellefe Vergi Dairesi Tebliğ Yapmak Zorunda (29.08.2012)

117 Seri Nolu KDV Tebliği Gereğince Şoförleriyle Birlikte Araç Kiralanması Durumunda KDV Tevkifatı Uygulaması Nedir? (22.08.2012)

Yeni TTK'da Şirketten Kişisel İşletmeye Geçiş Nasıl Olacaktır? (16.08.2012)

Yeni TTK’ya Göre Bir Yabancı Gerçek Kişinin Limited Şirket Kurması ve Bu Şirkette De Kendisi Müdür Olması Mümkündür (14.08.2012)

Çalınan Veya Kaybedilen Nufüs Cüzdanları (27.07.2012)

Gelir İdaresinin Kod Uygulamaları Ve Yargı Kararı İle Genel Esaslara Dönüş Nedir ? (25.07.2012)

Vergi Dairesi Tarafından Konulan Haczin Kaldırılması Sorunu (06.07.2012)

Bilanço Esasına Göre Defter Tutması Gerekir İken İşletme Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerde Ba-Bs Form Cezası (29.06.2012)

İşe Başlama Dilekçesi Maliyeye Elektronik Olarak Verilebilir (12.06.2012)

BA ve BS Formlarından Dolayı 01.08.2009 Tarihinden Önceki Dönemler İçin Ceza Kesilemez (24.04.2012)

6111 Sayılı Torba Yasa Gereğince Konulmuş Vergi Ve SGK Hacizlerin Kaldırılması (17.04.2012)

İskonto Ve Ciro Primleri Konusunda Kdv 116 Seri Nolu Genel Tebliği Neler Getiriyor? (07.03.2012)

Vergi Borcu Ve İptal Davası (27.02.2012)

Sene İçerisinde Sık Sık Araç Alım-Satım İşlerinin Vergilendirilmesi (17.02.2012)

Kaybolan Veya Çalınan Araçların Trafikten Silinmesi (27.12.2011)

03.07.2009 Tarih İtibariyle Arsası Olup Bina İnşaat Ruhsatı Alamayan Kooperatifler İçin Vergi Kaydı Açılamaz (19.10.2011)

KDV Tatbikatında Bilinmesi Gereken Özellikli Konular (22.07.2011)

Varlık Barışında Torba Yasa İle İlave Süre Olanağı (27.06.2011)

Borç Yapılandırma Hakkında 6111 Sayılı Yasa Tatbikatında Ortaya Çıkan Teknik Sorunlar Nelerdir? (18.04.2011)

Vergi İncelemesi Devam Eden Mükellefler Yönünden Af Yasasından Müracaat Süresi Kaçırılmamalıdır (Son Müracaat: 31 Mart 2011) (15.03.2011)

Torba Yasa Arifesinde Mükelleflerin Banka Hesaplarına Konulan E-Hacizler Mükellefleri Mağdur Etmektedir (12.02.2011)

Vergi Barışı İle İlgili Açıklamalar (20.12.2010)

SMMM - YMM’ler Hakkında “Görevi Kötüye Kullanma” Davaları ve Bir Af Yasası Neler Getiriyor? (17.12.2010)

Vergi Dairesi Müdürleri'nin 3568 Sayılı Yasaya Göre SMMM Ruhsat Talebi (21.10.2010)

Serbest Muhasebeci Hakkında Vergi Suçu Raporu Ve Bir Mahkeme Kararı (27.09.2010)

Mali Tatil Ve Adli Tatilin Vergi Uygulaması Açısından Değerlendirilmesi (21.06.2010)

Masraf Ve Maliyet Hesaplarının Çalışma Şekli Ve Uygulama Örnekleri (09.06.2010)

Yabancı Sermayeli Anonim ve Limited Şirketlerin Bildirim Formları Yönünden Mayıs Ayının Önemi (05.05.2010)

Sahte Belge Düzenlenmesini Önleme Amacına Yönelik Mükellefiyet Kayıtlarının Resen Silinmesi İle İlgili Sorunlar (21.04.2010)

Şirketlerde Sermaya Artışı ve Tescil İçin İstenen SMMM/YMM Raporları (19.04.2010)

Ortaklar Cari Hesabının Adatlandırılması İşlemi (12.04.2010)

Evli Eşlerden Birinin Vergi Borcu Nedeniyle Diğer Eşin Mal Varlığına Haciz Konulamaz (08.04.2010)

Sahte Fatura Kullanımı ve Varlık Barışından Faydalanan Bir Mükellef Hakkında VUK 359 Md. Göre Suç Duyurusu Yapabilir Mi? (22.03.2010)

Vergi Borcu Dolayısıyla Başka Üçüncü Şahıslardaki Alacakların Haczi (23.02.2010)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin İkametgahını Ofis Olarak Kullanamayacağı (27.10.2009)

Ev Hanımlarından Evde Dikiş, Örgü Veya Nakış Yapanların İsteğe Bağlı Sigortalılığı (13.10.2009)

Dernekler, İktisadi İşletmeleri ve Vergileme Sorunları (07.09.2009)

Limited Şirketlerde Sermaye Azaltılması Konusu (31.08.2009)

Ortaklar cari Hesabı ve Yeni Varlık Barışı Yasası (27.07.2009)

Potansiyel Vergi İncelemeleri ve Yeni Varlık Barışı Yasası (20.07.2009)

Limited Şirketlerde Şirkete Yeni Giren Ortağın Ek Beyanlarının Eski Ortağı Bağlayıp Bağlamayacağı (08.07.2009)

Mükellefin Ölümünün Mali ve Hukuki Neticeleri (10.06.2009)

Şirket Kuruluşlarında İstenen Nüfus ve İkametgah Senedi Kaldırılmıştır (28.04.2009)

Muhasebede Hata ve Hileler ve Bunların Sonucunda Ortaya Çıkabilecek Vergi Ziyaı Cezaları ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorumlulukları (07.04.2009)

2006 yılı Öncesi Kesilen Cezalar Kaldırılıyor. Ödenmiş ise Geri Alınabilir (25.03.2009)

Danıştay'dan Önemli Bir İptal Kararı: 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşması Yoluyla Tahsili ile İlgili (1) Sayılı Genel Tebliğ Danıştay Tarafından İptal Edilmiştir (02.03.2009)

Özel İnşaat Sahipleri Ticaret Odasına Kayıt Olmak Zorunda Mıdır? Vergi Dairesi Özel İnşaat Sahiplerine Gerçek Gelir Vergisi Kaydı Açabilir Mi? (04.02.2009)

Koda Düşen Şirketler Yönünden Varlık Barışı Hakkında 5811 Sayılı Yasa Koruma Şemsiyesi Sağlanabilir Mi? (16.01.2009)

Gümrüklere Ait Borçlara 18 Taksit Kolalığı: 2 Şubat 2009 Tarihi Son Müracaat (13.01.2009)

2009 Yılı Geçerli Vergi Tarifeleri ve Diğer Değişiklikler (09.01.2009)

Kayıt Dışı Unsurların Yeniden Ekonomiye Kazandırılması İle İlgili Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bu Varlıkları Beyan Usulü (02.01.2009)

Vergi İdaresinin BA ve BS Formları ile İlgili Uygulamaları ve Ortaya Çıkan Sorunlar (26.11.2008)

Özel İnşaat İşleri ve Yap-Satçı Müteahhitlerde Dönemsonu İşlemleri Nelerdir? (17.11.2008)

Yasal Süresinden Sonra Dijital Ortamda Vergi Dairesine Yollanması Gerekli Olan Beyannamelerde Hem Usulsuzlük ve Hem De Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesi Hukuka Uyarlı Mıdır? Bunu Tartışmaya Açıyıruz (15.08.2008)

Limited Şirketlerde Tasfiye İşlemleri (14.08.2008)

Vergi Sisteminde Kayıt Dışı Ekonominin Önlenmesine Yönelik Arayışlar (07.03.2008)

Katma Değer Vergisinde Eğitim Amaçlı Olarak Okullara Bağışlanan Bilgisayar, Donanım ve Yazılım Maksatlı Teslim ve Hizmetler İle İlgili İstisna Uygulaması Nedir? (26.12.2007)

Vergi İcra Hukuku Uygulamasında: Aciz Hali Nedir? Kimlere Aciz Belgesi Verilebilir? (07.12.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM