YAZARLARIMIZ
İlkay Üzel
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
uzel2006@hotmail.comBasit Usulde Vergi İndirimini Unutmayın!

Basit usule tabi olma genel ve özel şartları GVK’nun 47 ve 48. maddelerinde açıklanmış olup bu şartlara topluca sağlayanların ticari kazançları basit usulde vergilendirilir.

Basit usulde ticari kazanç, GVK 46.maddesinde “bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır” şeklinde tanımlanmıştır. Hesaplanan bu fark yapılan faaliyetle ilgili olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ile hasılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanarak tespit ve beyan olunan kazanç vergi tarhına esas alınır. Kazancın tespitinde emtia ticareti ile uğraşanlar; Yılsonundaki emtia mevcudunun değerini hâsılata, Yılbaşındaki emtia mevcudunun değerini giderlere ilave eder. Basit usule tabi olanlar kullandıkları sabit kıymetleri gider yazamaz, VUK hükümlerine göre amortisman ayıramaz.

Basit usulde ticari kazancını vergilendiren mükellefler gelirlerinden GVK’nun 89’uncu maddesinde belirtilen gider kalemlerini indirim yapabilmektedir.

2017 vergilendirme dönemi için yeni bir değişiklik olan 6824 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 121 inci maddesinde değişiklik yapılmış ve vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi imkanı verilmiştir.

Vergi indiriminden yararlanacak mükellefler;

  • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlardan,
  • Kurumlar vergisi mükelleflerinden; finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olanlardan,

GVK 121 maddesinde açıklanan aşağıdaki belirtilen şartları taşıyanlar yararlanacaktır;

1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.),

2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.),

3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi cezaları dahil 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekir.

Vergi indirimi yapılacak tutar; yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i dir. Hesaplanan vergi indirim tutarı ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Hesaplanan indirim tutarı her halde 1 milyon TL’den fazla olamaz.

Eğer hesaplanan vergi indirim tutarı ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda vergi indirimden kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez.

Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, GVK 121 Maddede belirtilen şartları taşımadığının sonradan tespit edilmesi hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Kazancını basit usulde vergilendiren mükellef 2017 yılında aşağıda belirtilen tarifeye göre ödeyeceği vergisini hesaplarken, vergi indirim tutarını nasıl hesaplayacağını bir örnekle açıklayalım;

 

2017 Takvim Yılı Gelirlerine Uygulanacak Vergi Tarifesi

13.000 TL'ye kadar

% 15

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası

% 20

70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası

% 27

70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, fazlası

% 35

 

Örnek: 2017 yılında Basit usulde vergilendirilen bir mükellef vergi indiriminden yararlanma şartlarının tamamını taşımaktadır. 2017 takvim yılına ilişkin gelir vergisi matrahı 50.000 TL’dir. Buna göre, Mükellef (K) vergi indiriminden aşağıdaki şekilde yararlanacaktır.

Mükellef 2017 yılı Vergi tarifesine göre gelir vergisini aşağıdaki şekilde hesaplar;

Gelir Vergisi Matrahı       50.000,00 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 10.750,00 TL

 

Vergi İndirimi Tutarı = Hesaplanan Gelir Vergisi * % 5

Vergi İndirimi Tutarı = (10.750 x % 5= 537,50 TL)

Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi (10.750 – 537,50) 10.212,50 TL

KAYNAKÇA

  1. 193 Sayılı GVK 47/48/89/121. Maddeler
  2. 6824 Sayılı Kanun

13.02.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM