YAZARLARIMIZ
Fatih Kılınç
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
fatihkilinc44@windowslive.comNakdi Sermaye Arttırımda İndirim

Sermaye :  Bir ticaret girişiminin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için gerekli olan, bu işte kullanılan para ve paraya çevrilebilecek malların tümü olarak ifade edilmektedir.

İşletmeler zamanla değerlerini arttırarak büyümekte ve yeni yatırımlara yönelmektedir. İşletmeler büyüdükçe mevcut sermayeleri yeterli gelmemekte ve sermaye artışı yoluna gitmektedirler. İşletmeler sermayelerini nakit olarak arttırabilecekleri gibi bununla birlikte,

  • Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışları,
  • Birleşme, devir, bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan sermaye artışları
  • Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan sermaye artışları
  • Ortaklara veya K.V.K. 12.Maddesi kapsamında ortaklara ilişkin olan kişilere kredi kullandırarak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları
  • Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi kıymetlerin konulması suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları
  • Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları

 Gibi seçeneklerle de sermaye artışı yapabilmektedirler.

4 Mart 2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) de değişiklik yapılmasına dair tebliği (Seri No:9) da şirketlerin nakdi sermaye artırımın da indirim uygulaması getirilmiştir.

Bu uygulamaya göre  finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir.

İndirimin uygulamasında ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi artışlar ile yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakdi olarak karşılanan kısmının şirketin banka hesabına yatırılması ve banka şubesi tarafından onaylanmış banka hesap özetini kağıt ortamında veya elektronik ortamda ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz etmeleri gerekmektedir

Uygulamada ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı dikkate alınacak olup nakit olarak karşılanmayan kısım için indinim uygulamasından yararlanılmayacaktır.

Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinde indirim oranı, indirimden yararlanılan yılın son günü itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen payların nominal tutarının ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı;

- %50 ve daha az olan şirketler için 25 puan,

- %50’nin üzerinde olan şirketler için ise 50 puan,

 ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır.

Kurum kazancından indirilebilecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

Açıklama: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160304-9_dosyalar/image002.gif

İndirim uygulamasında, artırılan sermayenin hesap dönemi içerisinde ortaklarca nakit olarak ödendiği (Nakden taahhüt edilen sermayenin, sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihinin içinde bulunduğu) ay kesri tam ay sayılmak suretiyle, yılın kalan süresi için kıst dönem esasına göre indirim tutarı hesaplanacaktır.

Sermaye şirketleri gerçekleştirdikleri nakdi sermaye artışları üzerinden, nakdi sermaye artışının yapıldığı hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir hesap dönemi için ayrı ayrı indirim uygulamasından yararlanabileceklerdir.

Şirketlerin sermaye yapılarını güçlendirmek için yapacakları nakdi sermaye artışları bu uygulama ile vergi indirimi avantajına dönüştürülmüştür. Maliye Bakanlığının ilgili tebliğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) de değişiklik yapılmasına dair tebliği (Seri No:9)

30.03.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM