BASINDAN YAZILAR
Mali Tatil Notları / Recep Bıyık - MuhasebeTR

Mali Tatil Notları / Recep Bıyık

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun gereği 01.07.2015 – 20.07.2015 dönemi mali tatildir.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kapsamdaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren, yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmaktadır. Beyan süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde de ödeme süresi ayrıca üç gün uzamaktadır. Bu çerçevede, mali tatil nedeniyle bazı yükümlülükler için süre 27.07.2015, bazı vergilerin ödeme süresi de 30.07.2015 tarihine uzamaktadır.

Aşağıda mali tatil uygulamasına ilişkin özet bazı hatırlatmalara yer verilmiştir.

1) Mali tatil nedeniyle uzayan süreler

Son günü mali tatile rastlayan bazı süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. Bu düzenleme kapsamında olan süreler şunlardır:
• Beyana dayanan tarhiyatta, beyanname verme süresi (istisnaları aşağıda sayılmıştır).
Mali tatil süresinin sonu beklenmeden beyannamelerin verilmesi mümkündür.
• İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergiler ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.
• Uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunma süresi.
Mali tatil süresi içinde uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunulması mümkündür.
• Vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca veya vergi dairelerince devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin süre.

2) Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler
Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler şunlardır:
• Muhasebe kayıt süreleri,
• Vergi Usul Kanunu’nun 153-170. maddelerinde düzenlenen bildirme süreleri,
• Dava açma süresi.
(Mali tatilin temyiz süresine etkisi konusu açık değildir. Mali tatilin süreleri uzatıcı etkisinin temyiz sürelerini uzatmadığı yönünde yargı kararları bulunmaktadır. Bu nedenle, sonradan telafi edilemez sonuçlarla karşılaşmamak için, temyiz başvurularının zamanında yapılmasına özen gösterilmesinde yarar vardır.)

3) Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı, vergi incelemesine başlama
İstisnaları hariç, mali tatil süresince işyerinde incelemeye başlanılması ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazının istenmesi mümkün değildir.
Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan incelemeler devam edebilir. Ancak, bu süre içinde ilave defter, belge ve bilgi talep edilemez ve mükellef tutanak imzalamaya davet edilemez.

4) Mali tatil süresince bilgi isteme ve tebligat işlemleri
Mali tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme taleplerinin mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmesi mümkün değildir.
Mahsup taleplerine yönelik bilgi isteme talepleri mali tatil süresi içerisinde de bildirilebilmekte olup, gerek mali tatil süresinden önce gerekse de mali tatil süresi içerisinde gerçekleşen söz konusu bilgi isteme taleplerine ilişkin tebligat işlemlerinde süre uzamamaktadır.

5) Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler
Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci (tatiller nedeniyle onbirinci) günün mesai saati bitiminde sona ermektedir.
Buna göre, haziran ayına ait muhtasar ve KDV beyannamelerinin, 27 Temmuz akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.

6) Beyanname verme süresi uzamış olan vergilerde ödeme süresi
Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamaktadır.
Buna göre, haziran ayına ait muhtasar ve KDV beyannameleri nedeniyle tahakkuk eden vergilerin, 30 Temmuz akşamına kadar ödenmesi mümkündür.

7) Mali tatil kapsamında olmayan süreler
Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) vergiler hakkında mali tatil uygulanmamaktadır.

8) 2015 Temmuz mali takvimi
Mali tatil nedeniyle değişen yükümlülük tarihlerine, www.gib.gov.tr veya www.vergiportali.com .tr internet adreslerinde yer alan mali takvimden ulaşabilirsiniz.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 08.07.2015)

GÜNDEM