YAZARLARIMIZ
Tayfun Koru
Sosyal Güvenlik Denetmen Yrd.
t.tayfunkoru@gmail.comSosyal Güvenlik Kurumu’ndan Yeni Bir Teşvik – Sosyal Yardım Yararlanıcıların İstihdamına Verilecek Sigorta Prim Teşviki

Tarih: 16.08.2017

2017 Yılı istihdam seferberliği adı altında işsizliği önleyici birçok teşviki de beraberinde getirdi. Ekonomik istikrarın ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri olan işsizlik oranlarını daha da aşağılara çekmek adına işverenlere verilen sigorta ve yatırım teşvikleri aynı zamanda işverenlerin maliyetlerini de azaltarak onların rekabet güçlerini de artırmaktadır. Bu sigorta prim teşviklerine bir yenisi daha eklendi: Sosyal Yardım Yararlanıcıların İstihdamına Verilecek Sigorta Prim Teşviki.

3294 sayılı “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanun’una” 14.04.2016 tarih 6704 sayılı Yasa ile eklenen ek-5. maddesinde detayları açıklanan Sosyal Yardım Yararlanıcıların İstihdamına Verilecek Sigorta Prim Teşvikinin uygulama ve esaslarına ait hususları kısaca açıklayalım.

A-
    
Sosyal Yardım Yararlanıcıların İstihdamına Verilecek Sigorta Prim Teşvikinden yararlanabilecek işyerleri;

Sigorta prim desteğinden yararlanabilecek işyerlerinin aşağıdaki unsurları birlikte taşıyor olmaları gerekmektedir.

-       İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,

-       Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmiş olması,

-       Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden SGK’ya bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

-       Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

-       Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması veya borç bulanmakla beraber bu borcun 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilmesi veya diğer kanunlar uyarınca bu borcun yapılandırılmış olması,

-       Sosyal Güvenlik Kurumunca çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde tespitin bulunmaması gerekmektedir.

B-
     
Sosyal Yardım Yararlanıcıların İstihdamına Verilecek Sigorta Prim Teşvikinden yararlanabilecek sigortalılar;

Sosyal Yardım Yararlanıcıların İstihdamına Verilecek Sigorta Prim Teşvikinden yaralanabilecek sigortalıda aşağıda belirtilen şartların bulunması gerekmektedir.

-       İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunmak,

-       5510 sayılı Yasa’nın 60. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olmak,

-       İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasında olmak, (18 yaşını doldurmuş ve 55 yaşından gün almamış olmak)

-       5510 sayılı Yasa’nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında özel sektör işverenlerince 26.04.2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olmak gerekmektedir.

 

Burada belirtilen hususları biraz daha detaylandırmak gerekirse; İşe alınan sigortalı veya aynı hanede yaşadıkları kişilerden bir veya birkaçı, sigortalının işe alındığı tarihten önceki bir yıl içinde az bir defa Nakdi Düzenli Sosyal Yardımlardan (Şartlı eğitim yardımları, şartlı sağlık yardımları, şartlı gebelik yardımları, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar, muhtaç asker ailelerine yönelik yardımlar, öksüz yetim ve asker çocuğu yardımları ile  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenecek diğer düzenli yardımlar ) yararlanmış ise bu sigortalı diğer şartlara da haiz ise bahsi geçen sigorta teşviki kapsamında değerlendirilecektir. Yine 5510 sayılı Yasa’nın 60. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtildiği üzere, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan sigortalılar diğer şartları da taşımaları halinde bu sigorta teşviki kapsamında değerlendirilecektir.

C-
     
Teşvik Süresi Ve Sağlanacak Destek;

Bu kapsamda uygulanan destek süresi sigortalının işe başladığı tarihten itibaren bir yıldır. Sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden bir yıllık destek süresi dolmadan ayrılıp aynı işyerinde veya aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, sigortalı açısından yukarıda belirtilen şartların sağlanması kaydıyla, sigortalının sonradan işe girdiği yerlerde kalan teşvik süresi kadar destekten yararlandırılmaları mümkün olabilecektir.

5510 sayılı Yasa uyarınca belirlenen sigorta prime esas kazancın alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın tamamı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca karşılanacaktır. Ayrıca işverenler, bu indirim ile birlikte 5510 sayılı Yasa’nın 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen işveren hissesi beş (5) puanlın indirimi ile beraber faydalanılabilecektir. Yani İşverene ait prim oranının tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir.

D-
    
Diğer Hususlar

Sosyal Yardım Yararlanıcıların İstihdamına Verilecek Sigorta Prim Teşvikinden , yapılan denetimler neticesinde yanında çalışanları sigortasız çalıştırdığı tespit edilen işverenler 1 yıl süre ile bu teşvik desteğinden faydalanamazlar. Yine sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurt dışında sigortalı çalışanlar hakkında bu teşvik unsurları uygulanmaz.

01.01.2018 tarihi itibari ile uygulanmaya başlayacak olan Sosyal Yardım Yararlanıcıların İstihdamına Verilecek Sigorta Prim Teşviki’nden, işverenlerin yararlanmaları halinde hem kendileri için fayda sağlamış olacaklar hem de kayıtlı istihdam oranının artmasına katkı sağlamış olacaklardır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM