BASINDAN YAZILAR
Memurların Kız Çocuklarının Sağlık Yardımı Hakkında SSGSS Yasası ile Gelen Önemli / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Memurların Kız Çocuklarının Sağlık Yardımı Hakkında SSGSS Yasası ile Gelen Önemli / Şevket Tezel

Memurların Kız Çocuklarının Sağlık Yardımı Hakkında SSGSS Yasası ile Gelen Önemli Değişiklik ve Kamu Kurumlarına Düşen Önemli Yükümlülük

 

657 sayılı kanun gereği tedavi yardımları karşılanan memurlar ve 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personel, 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmaya başlandı.

1 Temmuz 2008 tarihinde ilgili kanunları gereği bakmakla yükümlü olunan kız çocukları SSGSS Kanunu gereğince de bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmaya başlandı. Ancak kız çocukları durumlarında değişiklik olduğunda sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları da SSGSS Yasasına göre yeniden belirlenecek.

 

Zira bilindiği gibi memurların kız çocukları;

  • Evlenmedikleri,
  • Kendileri hesabına ticaret yapmadıkları veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç menfaat karşılığı çalışmadıkları,
  • Burs almadıkları veya Devletçe okutulmadıkları,

 

takdirde tedavi ve sağlık yardımlarından yararlanabiliyorlar.

 

Oysa SSGSS Yasasına göre bakmakla yükümlü olunduğu için sağlık yardımı kapsamı içinde değerlendirilen çocuklar kız-erkek ayrımı yapılmaksızın 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın malûl olduğu tespit edilen evli olmayan  çocukları ifade ediyor.

 

Görüleceği gibi 657 sayılı Kanunun “Sağlık yardımı bakımından bakmakla yükümlü olunan kız çocuk” kavramı yaşa bağlı değişkenlik arz etmezken, SSGSS Yasasının “Sağlık yardımı bakımından bakmakla yükümlü olunan kız” kavramı yaşa ve eğitime göre değişiyor.

 

Bu kişilerin sigortalı ve sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin bilgilerin ilgili kurumlar tarafından 1 Ekim 2008 tarihine kadar SGK’ya bildirilmesi gerekiyor.

SSGSS Yasası gereği kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri, yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemler SGK tarafından devralınan tarihe kadar devam edecek. Ancak bu süre altı ayı yani 1 Ocak 2009 tarihini geçemeyecek.

Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin SGK tarafından devralındığı tarihten itibaren, kamu idarelerince bu kapsamdaki sigortalılar için her ay emekli keseneklerine esas aylıklarının yüzde 12’si oranında ayrıca genel sağlık sigortası primi ödenecek.

Kişilerin yürürlükten kaldırılan kanun hükümleri gereğince hak ettikleri sağlık hizmetleri, SSGSS Yasası hükümleri gereğince kapsama alınmamış ise tedavi tamamlanıncaya kadar yürürlükten kaldırılan kanun hükümlerine göre SGK’ca sağlanmaya devam edilecek.

Bu bağlamda kamu kurumları Genel Sağlık Sigortasına ilişkin olarak süreci başlayan bildirim yükümlülüklerini yapıp yapmadıklarına ilişkin kendilerini sorgulamalılar.

 

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Mustafa AĞIRBAŞ – 09.06.1959 doğumlu, 1971 sigortalılık giriş tarihli, 2 bin 294 prim günü olan babanız 3 bin 600 günü tamamlamak koşuluyla 55 yaşını dolduracağı 09.06.2014 tarihinde emekli olabilir. Babanızın 20 aylık askerliğini borçlanması 09.06.2014 tarihine kadar 3 bin 600 günü doldurursa önemli değil. Ama o tarihe kadar 3 bin 600 günü tamamlayamıyorsa bunu tamamlamak için askerlik borçlanması yapması isabetli olur.

Enver AÇIKBAŞ/HATAY – 15.02.1958 doğumlu, 13.05.1992 tarihinden başlayan Bağ-Kur sigortalılığında 4 yıl 3 ay 19 gün prim ödeyen bir sigortalı olarak 20 aylık askerliğinizi borçlanıp bir işyerinde sigortalı olarak çalışmaya başlayarak toplamda 3 bin 600 günü 23.05.2014 tarihine kadar tamamlamanız halinde 59 yaşınızı dolduracağınız 15.02.2017 tarihinde emekli olabilirsiniz.

Ramazan TOKTAY – İlk sigortalılık tarihinden sonraki yaş düzeltmeleri emeklilik hesabında göz önüne alınmaz.

 

 

İŞVERENLER İÇİN ÇALIŞMA HAYATI

Genç ve Kadın İşçi İstihdam Teşvikinde Fiili Çalışma Olgusu ve Bildirimi

 

4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde tanımlanarak getirilen 18-29 yaşlar arası genç ve 18 ve daha büyük yaştaki kadın işçilerden oluşacak ek istihdama bağlı işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için sigortalılar yönünden aranılan şartlardan biri de, sigortalının fiilen çalışması oluyor.

Buna göre, anılan Kanunda öngörülen diğer koşullara sahip olmasına rağmen ay içinde çeşitli nedenlerle (yıllık ücretli izin ve istirahat gibi) fiilen çalışmamış olan sigortalılara, işverenlerce ücret ödenmiş olsa bile, fiilen çalışılmamış sürelere ilişkin ödenen ücretlerden dolayı söz konusu teşvikten yararlanılamıyor.

Kapsama giren sigortalıların fiilen çalıştıkları sürelerine ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri, 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle, fiilen çalışmamakla birlikte ücret

aldıkları sürelerine ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri ise Kanun türü seçilmeksizin SGK’ya gönderiliyor.

Dolayısıyla, kapsama giren sigortalılar için gerek 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenecek, gerekse Kanun türü seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde, eksik gün nedeninin işaretlenmesi gerektiğinden, bu nitelikteki sigortalılar için eksik gün nedeni olarak “Diğer Nedenler” seçeneği işaretlenecek ve bu prim belgeleri ile ilgili olarak SGK’ya verilecek olan “Ek-8 Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formları” ekine, sigortalıların bildirildiği diğer prim belgesinin sureti eklenecek.

Örneğin Eylül 2008 ayında işe giren ve istihdam teşvikine esas diğer tüm şartları sağlayan ve ay içinde 2 gün istirahatlı olduğu için çalışmayan işçi 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı prim ödeme gün sayısı, fiilen çalışılan gün sayısı olan 28 gün üzerinden,

Kanun türü seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı prim ödeme gün sayısı ise, 30 günden, fiilen çalışılan gün sayısı çıkartılmak suretiyle (30 gün –Fiilen çalışılan gün sayısı olarak) (bu örnekte 2) bulunan gün sayısı üzerinden SGK’ya bildirilmesi gerekiyor.

Fakat teşvik kapsamına giren sigortalıların hak kazandıkları hafta tatili için ödenen ücretler de, diğer işçiler gibi fiilen çalışılmış süreler olarak 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi kapsamında SGK’ya bildirilecek.   

(Sözcü Gazetesi | 18.08.2008)

GÜNDEM