BASINDAN YAZILAR
Son Değişikliklerle Uzman Erbaşların İntibak İşlemleri - MuhasebeTR

Son Değişikliklerle Uzman Erbaşların İntibak İşlemleri

5 Mart 2021 günü Resmî Gazete’de yayımlanan TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile uzman erbaşların emeklilik ve intibak işlemlerinden emeklilik uygulamalarını bir önceki yazımızda açıklamıştık. Bu yazımızda intibak işlemlerinin uygulanmasını izah edeceğiz.

Memur kadrolarına atanarak emekliye ayrılanların intibaklarının düzeltilmesi

Uzman Erbaş Kanununda yapılan değişiklik kapsamında emekli oluncaya kadar devlet memuru olarak istihdam edilmiş olanlardan emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanların veya dul ve yetim aylığı bağlanmış olanların aylıkları, yazılı başvuruları üzerine, devlet memurluğunun sona erdiği tarihteki en son öğrenim durumları esas alınarak yeniden belirlenecektir.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aylık alanların değişiklikten yararlanmaları için yapacakları başvuru için herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak bu durumda aylıklar, başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren yeniden belirlenecek ve aylıkların bu şekilde yeniden belirlenmesinden dolayı geçmişe yönelik (düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih ile başvuru tarihi arsındaki dönem dâhil) aylık ve ikramiye farkı ödenmeyecektir. Keza Devlet Memurları Kanunu gereği memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilmektedirler.

Uzman erbaşlıktan sonra memuriyette bulunanların intibaklarının düzeltilmesi

Uzman erbaşlar Emekli Sandığı Kanununa eklenen hükümler çerçevesinde (55) yaşını doldurdukları tarihe kadar çalışabilecekler ve (55) yaşını doldurdukları tarihte yaş haddinden resen emekliye sevk edileceklerdir. Dolayısıyla, uzman erbaşların, sözleşme yenileme üst sınırı olan (52) yaşına girmeleri nedeniyle görevleri ile ilişikleri kesilerek, talepleri hâlinde emekli aylığına hak kazanacakları tarihe kadar devlet memuru kadrolarına atanmaları şeklindeki uygulama 05.03.2021 tarihinden itibaren kaldırılmıştır. Ancak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte halen 6000 sayılı Kanun kapsamında devlet memuru olarak görev yapmakta olanların, emekli aylığına hak kazanacakları tarihe kadar söz konusu kadrolarda istihdam edilmelerine devam edilecektir. Bunlardan, Kanunun yürürlüğe girdiği 05.03.2021 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde görev yaptıkları kurumlarına yapacakları başvuru kapsamında aylık derece, kademe, gösterge ve ek göstergeleri 3269 sayılı Kanunun esas alınarak, anılan Kanuna ekli (1) sayılı Cetvele göre görev yaptıkları kurumlarca yeniden belirlenecek ve bunlara söz konusu Kanunda belirtilen derece, kademe, gösterge ve ek gösterge uygulanacaktır.

Devlet memuru olarak görev yaptıkları süre için hesaplanacak emekli keseneği, kurum karşılığı ve genel sağlık sigortası primi fark tutarları SGK uygulamaları çerçevesinde ilgililerin Kurumlarınca belirlenecektir.

Yıpranma yönünden değerlendirme

Söz konusu yasal düzenleme kapsamında devlet memuru olurken derece ve kademeleri Devlet Memurları Kanununa göre yeniden düzenlemiş olanların bu işlemlerinin iptal edilerek uzman erbaşlıkta geçen süre ile devlet memurluğunda geçen sürelerinin toplamının 3269 s. Kanun kapsamında değerlendirilmesi, buna göre derece, kademe, gösterge ve ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi, eğitim ve öğrenim veya sicil yoluyla intibaklarının yapılması ve böylece doğrudan uzman erbaş statüsünden emekli olanlar ile devlet memuru olarak istihdam edildikten sonra emekli olanların emekli aylıkları arasındaki farkın ortadan kaldırılması gerektiği ifade edilmiş ise de, söz konusu maddede ilgililerin devlet memurluğunda geçen hizmet süreleri için yıpranma olarak bilinen fiilî hizmet süresi zammı verileceğine dair herhangi bir hükme yer verilmemiştir.

Buna göre, uzman erbaşlık görevi sonrasında 6000 sayılı Kanun kapsamında devlet memurluğu kadrolarına atanarak bu kadrolardan emekliye ayrılanlar ve hâlen bu kadrolarda görev yapmakta olanlar ile bu kadrolarda bulunmakta iken vefat edenlerin hak sahipleri hakkında yapılacak intibak işlemleri sırasında, bu kişilerin devlet memurluğunda geçen süreleri için ayrıca fiilî hizmet süresi zammı uygulanmayacaktır.

            ***

“Besinler ilacınız, ilacınız besinler olsun.” Hipokrat

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 29.03.2021)

GÜNDEM