GÜNCEL MEVZUAT
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçe Yönetmeliği - MuhasebeTR

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçe Yönetmeliği

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE

DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolüne ilişkin usul, esas, ilke ve standartları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının merkez ve hizmet birimlerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 14 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Başkan: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanını,

             b) Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını (KOSGEB),

             c) Bütçe Geliri: Başkanlığın bütçesinde ve diğer mevzuatla gelir olarak tanımlanan her türlü işlemi,

             ç) Bütçe Gideri: Başkanlığın bütçesinde ve diğer mevzuatla gider olarak tanımlanan her türlü işlemi,

             d) İcra Komitesi: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İcra Komitesini,

             e) Malî Yıl: Takvim yılını,

             f) Merkez ve Hizmet Birimleri: Başkanlık merkez bünyesinde yer alan birimler ile merkez teşkilatı dışında kalan hizmet birimlerini,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bütçenin Hazırlanması ve Uygulama Esasları

             Bütçe

             MADDE 5 – (1) Merkezî yönetim bütçe kanununa dâhil özel bütçe olan Başkanlık bütçesi, Başkanlığın yıllık gelir ve gider tahminlerini gösterir ve bunlara ait uygulamanın yapılmasına merkezî yönetim bütçe kanunu çerçevesinde izin ve yetki verir. Bütçe, merkezî yönetim bütçesine eklenmesi gereken cetveller ile gerekli görülen diğer cetvellerden ve belgelerden oluşur.

             Bütçe hazırlama ve uygulama esasları

             MADDE 6 – (1) Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda ve yılları merkezî yönetim bütçe kanununda yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıdaki ilkelere uyulur.

             a) Bütçeyle verilen harcama yetkisi, kanunlarla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır, uygulanır ve kontrol edilir.

             b) Bütçe, Başkanlığın malî işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar.

             c) Bütçede, gelirler giderleri karşılamadığı takdirde açık, ilgili Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle karşılanır.

             ç) Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî saydamlık esas alınır.

             Bütçenin hazırlanması

             MADDE 7 – (1) Bütçe; üç yıllık bütçeleme anlayışı ile stratejik planlar ve performans hedefleri çerçevesinde hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak şekilde uluslararası standartlara uyumlu olarak Maliye Bakanlığınca belirlenen sınıflandırma sistemine göre hazırlanır. Başkanlığın bütçe teklifinin hazırlanmasına Maliye Bakanlığının Bütçe Çağrısını müteakip merkez ve hizmet birimlerine yapılacak bütçe duyurusu ile başlanılır. Merkez ve hizmet birimleri, Maliye Bakanlığınca yayımlanan Merkezî Yönetim Bütçe Hazırlama Rehberine göre kendi birimlerinin gider tahminlerini ve birimlerinden istenilen diğer cetvelleri ve bilgileri hazırlayarak temmuz ayının 15’ine kadar ilgili daire başkanlığına bildirir.

             (2) Bu bildirimde, takip eden üç yıl için talep edilecek ödenek tutarı, bütçe tertiplerinin tüm detaylarını kapsayacak şekilde gösterilir. İlgili daire başkanlığı, kendi gider bütçesi yanında Başkanlığın gelir bütçesini de aynı süre içinde hazırlamakla yükümlüdür.

             (3) Başkanlığın her türlü bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak ilgili daire başkanlığınca gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir.

             Bütçenin onaylanması

             MADDE 8 – (1) İlgili daire başkanlığı, birimlerden gelen bütçe tekliflerini kendi gider bütçesi teklifleri ve gelir bütçesi teklifi ile gerekli diğer cetvelleri ve belgeleri birleştirerek Başkanlık bütçesini hazırlar ve Başkanlığa sunar.

             (2) Maliye Bakanlığı tarafından bütçe hazırlama sürecine ilişkin açıklanan sürelere bağlı kalınarak hazırlanan bütçe teklifi İcra Komitesinde görüşülüp son şekli verildikten sonra Maliye Bakanlığına gönderilir. Bir örneği de aynı sürede bilgi için ilgili Bakanlığa gönderilir.

             (3) Başkanlığın bütçesi, merkezî yönetim bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülüp onaylanması ve Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girer.

             Bütçenin uygulanması

             MADDE 9 – (1) Başkanlığın ayrıntılı finansman programının hazırlanması ve revizesi, aktarma, ödenek kaydı, ödenek eklemesi, ödeneklerin devir ve iptal işlemleri, özel ödenek kayıt ve işlemleri ile tenkis işlemlerine ilişkin talepler merkezî yönetim bütçe kanunu ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan bütçe uygulama talimatları/tebliğleri uyarınca ilgili daire başkanlığınca hazırlanır ve Başkanın onayını müteakip Maliye Bakanlığına gönderilir. Merkezî yönetim bütçe kanunu ile Başkanlığa tahsis edilen bütçe ödeneklerinin kullanımında Başkan yetkili olup, Başkan bu yetkisini devredebilir.

             (2) Bütçedeki ödenekler, Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programına göre 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda sayılan görevlerin yerine getirilmesi ile bunun temini için hizmetin gerektirdiği şekilde bütçe sınıflandırmasında bulunan kalemler itibarıyla kullanılır.

             (3) Bütçedeki ödenekler, ödenek tutarlarına bağlı kalınmak ve hangi amaç için alınmış ise o amaçla kullanılmak kaydıyla bütçe talimatlarındaki/tebliğlerindeki esaslara göre harcanır.

             (4) Ödeneği bulunmayan hiç bir harcama yapılamaz ve harcamayı gerektiren bir işleme girişilemez.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 10 – (1) Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.

             Harcama talimatı ve sorumluluk

             MADDE 11 – (1) Bütçeden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği ve gerçekleştirme usulüne ilişkin bilgiler yer alır.

             (2) Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata ve Başkanlığın kararlarına uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludurlar.

             (3) Harcama talimatı, merkezî yönetim harcama belgeleri yönetmeliğinde belirtilen usul, esas ve eki belgelerle verilir.

             Gerçekleştirme görevlileri

             MADDE 12 – (1) Yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirler, gerçekleştirme görevlileri tarafından "ödenebilir" ve "tahsil edilebilir" duruma getirilir.

             (2) Gerçekleştirme görevlileri, Başkanlığın gelirlerinin ve giderlerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili işlemleri, yürürlükte bulunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve Başkanlığın kararları çerçevesinde yerine getirirler.

             (3) Gerçekleştirme görevlileri, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü maddesi çerçevesinde harcama yetkililerinin görevlendirmeleri kapsamında programlanmış hizmetlerin zamanında ve istenildiği şekliyle yerine getirilmesinden, tanzim ettikleri evrakın doğruluğundan ve yürürlükte bulunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve Başkanlığın kararlarına uygunluğundan sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda genel bütçeli kuruluşlar için geçerli olan hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

             (2) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak şartıyla Başkan yetkilidir.

             Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

             MADDE 14 – (1) 20/9/2002 tarihli ve 24882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın uygun görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı yürütür.

(18.01.2007)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM