YAZARLARIMIZ
Serhat Aksu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
aksuserhat@gmail.comVakıfların Vergi Muafiyeti İçin Başvuruda Bulunma Şartları

Tarih: 25.07.2017

Vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen vakıflar, muafiyetten yararlanma isteklerini içeren bir dilekçe, bu dilekçenin ekine koyacakları vakfın son beş yıllık faaliyet raporları, vakıf senedinin bir örneği ve gelir getirici mal varlıkları ile yıllık gelirlerine ilişkin bilgi ve belgeler birlikte (banka mevduatı için bankadan alınan imzalı ve mühürlü/kaşeli yazı, kira geliri için kira kontratı, kira kontratlarına konu edilen taşınmazlara ait tapu örnekleri gibi) Maliye Bakanlığı’na başvuruda bulunmalıdırlar.

Vergi muafiyeti başvurusunda bulunacak vakıfların bazı özel şartları taşıyor olması gerekmektedir.

1-  Vakıf sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma konularında faaliyette bulunmayı amaç edinmiş olmalı ve bu faaliyetlerin kamuya açık ve devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki yapacak düzeyde olması gerekir.

2- Vakfın belli bir yöre veya kitleye hizmeti amaçlamaması gerekir.

3- Vakfın kurulduğu tarihten itibaren en az bir yıl süre ile faaliyette bulunmuş olması gerekir. (Gelir getirici mal varlığı ve gelir tutarları, başvurunun yapıldığı yıl için geçerli olan hadlerin iki katını aşan vakıflarda faaliyet süresinin altı ay olması yeterlidir)

4- Vakfın muafiyet talebinde bulunduğu tarihte gelir getirici mal varlığı ve yıllık gelirinin asgari ölçülerin üzerinde olması gerekir.

a-) 2017 yılı için faaliyet süresi en az bir yıl olan vakıfların gelir getirici mal varlıklarının 990.000,00 Türk Lirası, yıllık gelirlerinin ise 90.000,00 Türk Lirası olması gerekir.

b-) 2017 yılı için faaliyet süresi altı ay olan vakıfların gelir getirici mal varlıklarının 1.980.000,00 Türk Lirası, yıllık gelirlerinin ise 180.000,00 Türk Lirası olması gerekir.

5- Vakfın bilanço esasına göre defter tutuyor olması gerekir.

6- Vakfın elde etmiş olduğu brüt gelirinin en az üçte ikisinin sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma faaliyetlerinden oluşan amaçlara harcanacağının vakıf resmi senedinde yazıyor olması ve son bir yılda veya son ikin yılın ortalaması bazında bu koşulu fiilen yerine getirmiş olması (devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan vakıfların ise yıllık brüt gelirlerinin en az dörtte üçünün, üniversitede sunulan eğitim kalitesinin yükseltilmesine yönelik yapılacak fiziki ve teknik yatırımlar ile üniversitede görevli eğitim görevlilerine harcanması) gerekir.

7- Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarca yapılacak inceleme sonucunda vergi muafiyeti verilmesi yönünde olumlu görüş bildirilmesi gerekir.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM