YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comBA ve BS Formlarıyla İlgili Özel Usulsüzlük Cezalarından Korunma Yolları

 

Tarih: 18.03.2014

Değerli okurlarım, Ba ve Bs formlarının zamanında verilmemesi veya eksik verilmesi karşısında mükelleflerin en çok mağdur oldukları konulardan biri de özel usulsüzlük cezalarıdır. Bu nedenle bu yazımda Ba ve Bs formlarıyla ilgili özel usulsüzlük cezalarından korunmak için yapılması gerekenlere değineceğim.

1- Serbest Bölgeden Yurt İçine Yapılan Satışlarda Ba ve Bs Bildirim Formunun Düzenlenme Tarihi Ne Olacaktır?

Serbest bölgede faaliyette olan firmalar bazen yurt içine hem mal satıp hem de mal satın alabilmektedirler. Yurt içine mal alım ve satımında bulunduklarında gümrük giriş beyannamesi düzenleniyor ise gümrük giriş beyannamesinin kapanma tarihi ve tutarı Ba ve Bs Bildirim Formlarında dikkate alınacaktır.

Zira serbest bölgelerdeki firmaların yurt içine sattıkları ve aldıkları mallar için gümrük giriş beyannamesi düzenlenmiyor ise bu takdirde serbest bölge işlem formunun tarihi ve tutarı Ba ve Bs Bildirim Formlarında dikkate alınacaktır.

2- Özel İletişim Vergisi İle İlgili Ba Ve Bs Bildirim Formlarında Özel Usulsüzlük Cezalarından Korunma Yolları

İşletmelerin Ba ve Bs bildirim formlarıyla ilgili yaşadıkları sıkıntılardan biri de özel iletişim vergisi dahil veya hariç olan faturalarda hangi matrahın bildirim formuna dahil edileceğidir2

Bilindiği üzere formlar doldurulurken Katma Değer Vergisi hariç tutarlar yazılmalı şayet  faturada  Özel Tüketim Vergisi ve Gelir Vergisi tevkifatı varsa bu bedeller dahil bildirilmelidir.

362 nolu VUK Genel Tebliğinde Özel İletişim Vergisi’nin bedele dahil edilip edilmeyeceğine dair herhangi bir ibare bulunmamasına rağmen Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının[1]muktezasında “Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır. Bu çerçevede, BaBs bildirim formlarında alım ve satım tutarları belirtilirken; formların, Katma Değer Vergisi ve Özel İletişim Vergisi hariç tutularak düzenlenmesi gerekmektedir." açıklamasında bulunmuştur.

Dolayısıyla bu yönde yapılacak olan bir incelemede özel usulsüzlük cezasından korunmak amacıyla mükellefin bildirimine söz konusu bedel Özel İletişim Vergisi’ni içeriyorsa bu bedel ayrıştırılmayarak bildirime eklenecek,fatura bedelinde ayrıca gösterildiyse bildirime eklenmeyecektir.

3- Noter Senedi İle Alınan Araçlarda Ba Ve Bs Bildirimi Açısından Özel Usulsüzlük Cezasından Korunma Yolları

Noter senedi ile alınan araç bedellerinin Ba bildirim formuna dahil edilmeyeceği gibi bir algı söz konusudur.

Noter satış senedi ile alınan araçların BA formunda bildirilmesi gerekip gerekmeyeceğine ilişkin tebliğlerde de bir açıklama bulunmamakla birlikte Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın bir muktezasında[2]

“Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmelerinde kayıtlı olan ve noter satış senedi ile aldığınız araçların kayıtlarınıza intikal ettirilebilmesi için mutlaka araç satışı yapan mükellefler tarafından tarafınıza fatura düzenlenmesi, nihai tüketicilerden alınan araçlar için ise tarafınızca nihai tüketiciler adına gider pusulası tanzim edilmesi ve bu kişilere imzalatılması gerekmektedir.” denilmektedir.

Bu durumda alınan aracın Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin işletmelerinde kayıtlı olması halinde de, nihai tüketiciden alınması durumunda da belge düzenlenmesi gerekeceğinden  BA formu ile bildirilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla bu yönde yapılacak olan bir incelemede özel usulsüzlük cezasından korunmak için işletmelerin noter satış senedi ile aldıkları taşıtlar için gider pusulası tanzim edip söz konusu belgede yazılı matrahın tamamını Ba bildirim formuna dahil etmeleri gerekmektedir.

4- Kira Ödeme Ve Tahsilatlarında Ba Ve Bs Bildirimleri Açısından Özel Usulsüzlük Cezalarından Korunma Yolları

Gerçek kişilere yapılan kira ödemeleri ve banka dekontu karşılığında tahsil edilen kira ödemelerinde bu ödemelerin BA,BS formları karşısındaki durumu 268 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; işyeri ve konut kiralama işlemlerinde yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğuna ilişkin açıklamalar göz önüne alınarak değerlendirilmelidir.

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edileceği belirtilmiştir.

Kira ödemelerine ilişkin 268 no’lu tebliğin getirmiş olduğu tevsik zorunluğu kapsamında alınan dekont vs. tevsik edici belgeleri 396 no’lu tebliğde geçen alış ve satışlara ilişkin belgenin türüne bakılmaksızın bildirimde bulunma zorunluluğu ile bağdaştırırsak kira ödemelerinin deBA,BS formlarında bildirilmesi gerekmektedir.

Konuyla ilgili mali idarenin verdiği muktezalara bakıldığındaysa gerçek kişilere yapılan kira ödemelerinin Form Ba ile bildirilme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hakkında Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bir muktezada[3] “

“Gerçek kişilere yapmış olduğunuz aylık kira ödemelerinin, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen tutarı aşması halinde, 268 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen tevsik edici belgelere dayandırılarak, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile bildirilmesi gerekmektedir.” 

denilmiştir.

Banka dekontu karşılığında ödenen kiranın Ba bildirim formuna dahil edilip edilmeyeceği hakkında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bir muktezada[4] ise

“Konu ile ilgili olarak yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri açıklanmış bulunmaktadır.

Söz konusu tebliğin 1.2.1.bölümünde "Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir."

açıklaması yer almaktadır.

Aynı tebliğin 1.2.2.bölümünde "Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" nun Tablo II alanında bildirilecektir." hükmü yer almaktadır.

Dolayısıyla bu yönde yapılacak olan bir incelemede özel usulsüzlük cezasından korunmak amacıyla; kira ödemeleri karşılığında alınan banka dekontunun, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.
 

5- Geç Gelen Faturalara Ait Ba Ve Bs Bildirim Formlarında Özel Usulsüzlük Cezasından Korunma Yolları

6-Muhtelif Müşterilere Satılan Tekel Ürünlerinde Bs Bildirimi Yönünden Vergi Cezalarından Korunma Yolları

7- İthalat ve İhracatlarda Ba ve Bs İle İlgili Özel Usülsüzlük Cezalarından Korunma Yolları

Yazının devamı ve daha detaylı bilgilere VERGİ VE MUHASEBE CEZALARINDAN KORUNMA YOLLARI adlı kitaptan ulaşabilirsiniz.
Kitabı Satın Almak İçin Tıklayınız
 


[1]11.08.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük.257-8110-541 sayılı

[2]15.02.2011 tarihli B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-7763—77 sayılı

[3]11.11.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 257-47 sayılı

[4]10.08.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.18.02-32 Mük257-7973-535 sayılı

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM