YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comVergi Levhası Asmayana Ceza Yok Ama Asmamanın Cezası 290 TL!

Değerli okurlar, geçen hafta soru cevap bölümünde “vergi levhası asmamanın cezası nedir” şeklinde bir soruya VUK 353/4 kaynak gösterilmek suretiyle 290 TL’dir cevabı verilmiş ve bu cevap sonrasında da tarafıma çokça mail gelmiştir. Konuyu biraz daha detaylı inceleyelim;

6111 SAYILI KANUN İLE VERGİ LEVHASI ASMA ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR

6111 sayılı Kanunun 82. maddesiyle, Vergi Usul Kanununun 5. Maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar." ibaresi "levhayı almak zorundadırlar." şeklinde değiştirilmiştir.

Kanun metni aşağıdaki gibidir; 

Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar. İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca belli edilir.

Görüldüğü üzere 6111 sayılı Kanun ile vergi levhası asma zorunluluğu kaldırılmış ancak 213 sy. Kanun’un 353/4. maddesinde ASMA ibaresinin kaldırılması (sehven) unutulmuştur.

Ancak bazı görüşlere göre ise normlar hiyerarşisinde özel kanunlar genel kanunlardan üstün olduğu için ve 6111 sy. Kanun’da bir özel kanun olduğu için onun hükümleri geçerlidir denilmektedir. Ancak, bizim burada konumuz, hangi kanunun hangi kanundan üstün olduğu değildir. Bir idari işlemin hukuken nasıl sakat hale getirildiğidir.

VUK 353/4. MADDESİNDE VERGİ LEVHASINI ASMAYANA HALA CEZA VAR!

213 sy. VUK’nun 353/4.maddesi aynen aşağıdaki gibidir.

4.  …………………………. vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her tespit için 10.000.000 (504 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2019'den itibaren 290 TL) lira özel usulsüzlük cezası kesilir.

VUK 353/4’ÜN YÜRÜRLÜKTE OLMASI İDARİ İŞLEMİ KONU YÖNÜNDEN SAKAT HALE GETİRMİŞTİR

İdarenin kanunilik ilkesi gereği her konu mutlaka mevzuat ile belirlenmelidir. İdari işlemi konu yönünden sakat hale getiren unsurların başında ise mevzuat tarafından çerçevesi çizilen ve sebebi açıkça gösterilen bir unsura rağmen idarenin o sebebe yanlış işlem yapmasını tesis edebilecek kanun maddelerinin varlığı gelmektedir.

SONUÇ

Yukarıda belirtildiği gibi, 213 sy.VUK’da 5.madde ile 353/4.madde birbiriyle örtüşmediği gibi birbirini de desteklememektedir. Vergi müfettişlerinin buna ceza düzenlememesi idarenin yaptığı bu hatayı görmezden gelmemize neden olamaz. Her ne kadar vergi levhası asmamaya artık ceza kesilmede VUK 353/4. Maddenin yürürlükten kalkmamış ve halen de yürürlükte olması bir hukuk devletinde olmaması gereken bir durumdur.

16.10.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM