YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comMuhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Bilinmesi Gerekenler

Değerli okurlar, bilindiği üzere Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması eğer bir uzama olmazsa 1 Temmuz’da yürürlüğe girdi. Bu haftaki makalemizde bu beyanname ile ilgili bilinmesi gereken unsurlara değineceğiz.

1) Bu Beyanname İle Hangi Tür Bildirim Yapılacaktır?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsustur.

2) Üçer Aylık Muhtasar Beyanname Veren Mükellefler Her Ay Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesini Verecekler Mi?

Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve işçi çalıştıran mükelleflere, 193 sayılı Kanunun 98, 98/A ve 99 uncu maddelerine istinaden, çalıştırdıkları hizmet erbabının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine ilişkin olarak verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.

Ancak, mükellefler (zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere) Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri her ay yerine Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına ilişkin olarak sırasıyla Nisan, Temmuz, Ekim ve izleyen yılın Ocak aylarında verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil etmek suretiyle beyan edebileceklerdir.

3) Üçer Aylık Muhtasar Verip de Yanında İşçi Çalıştırmayanların Durumu Ne Olacak?

Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde vermekle birlikte yanında işçi çalıştırmayan mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile önceden olduğu gibi üçer aylık dönemler halinde vermeye devam edeceklerdir.

4) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Düzeltme Verilebilir Mi?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin kanuni beyanname verme süresi içerisinde elektronik ortamda verilmesi esastır. Kanuni süresi içerisinde veya kanuni süresinden sonra verilen beyannamenin hatalı ve/veya eksik olduğu hallerde, süresinde veya süresi geçtikten sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette elektronik ortamda yeni bir beyanname verilmesi mümkündür.

5) Düzeltme Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Eski Bilgiler Yer Almak Zorunda Mı?

Daha önce verilmiş bulunan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi veya beyannamelerindeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, söz konusu dönemlere münhasır olarak verilen beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir.

6) Ceza Duruunda Vergi Dairesi ve SGK Ayrı Ayrı Mı Ceza Kesecek ?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin fiillerin vergi kanunlarına göre vergi cezası kesilmesini gerektirmesi halinde 213 sayılı Kanun uyarınca vergi dairelerince, bu fiillerin 5510 sayılı Kanuna göre idari para cezası gerektirmesi halinde 5510 sayılı Kanun uyarınca sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından ayrı ayrı ceza kesilecektir.

7) Alt İşverenlerde Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Nasıl Uygulanacaktır?

Alt işverenler, asıl işverenin Kurum işyeri sicil numarası ve kendilerine ait alt işveren kodunu yazarak çalıştırdıkları sigortalılar için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini vereceklerdir.

8) Zorunlu Haller Durumunda Kâğıt Ortamında Verilebilir Mi?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kâğıt ortamında verilemeyecektir.

9) Vergi Kimlik Numarası ve İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesi Nasıl Olacaktır?

Vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere/işverenlere vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere bu 1 Nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği  ekinde yer alan “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8) elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

10) Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi SMMM ve YMM olmaksızın Bizzat Mükelleflerce Gönderilmek İstendiğinde Nasıl Bir Yol Uygulanacak

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilenlerin 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu”nu, (c) bendinde belirtilenlerin ise 1 Nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ekindeki “Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu”nu (Ek-1) doldurarak yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

17.07.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM