YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comGelir Vergisi Beyannamesinde Püf Noktalar!..

Değerli okurlar, gelir vergisi beyanlarının yapıldığı şu günlerde beyannamede özellik arz eden konuların neler olduğunu hatırlatmak istiyoruz.  Konu oldukça geniş olduğundan dolayı beyannamede en çok yapılan hatalardan hareketle yazımızı derledik.

ZARARLARIN KARLARA TAKAS VE MAHSUBU

Gelirin toplanmasında gelir unsurlarından bazılarından doğan zararlar (Gelir Vergisi Kanunu’nun 80 inci maddesinde yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edilir. Buna göre;

Zarar Olarak Mahsup Edilecek Olanlar:

- Diğer kazanç ve iratlar dışındaki kazanç ve iratlardan doğan zararlar,

- Yurt dışındaki faaliyetten doğan zarar (İlgili ülkedeki denetim elemanlarınca rapora bağlanmalıdır.).

Zarar Olarak Mahsubu Yapılamayacak Olanlar:

Değer artışı kazançlarından doğan zararlar,

 Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında, sermayede meydana gelen eksilmeler,

 Gelir vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili zararlar.

YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER

Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler, Gelir Vergisi Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilmiştir. Gelir Vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıda belirtilen indirimlerin yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Ticari kazançtan indirim konusu yapılabilecek hususlar şunlardır;

• Hayat/şahıs sigorta primleri,

• Eğitim ve sağlık harcamaları,

• Beyan edilecek gelirden sınırlı olarak indirilebilecek bağış ve yardımlar ile tamamı indirilebilecek bağış ve yardımlar,

• Sponsorluk harcamaları,

• 5746 sayılı kanun kapsamındaki AR-GE ve tasarım indirimi,

• Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan ayni ve nakdi bağışlar,

• Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar,

• Girişim Sermayesi Fonu Olarak Ayrılan Tutarların İndirimi,

• Türkiye’den yurt dışı mukim kişi ve/veya kurumlara verilen hizmetlerden sağlanan kazançlara ilişkin indirim,

• Korumalı iş yeri indirimi,

• Bireysel katılım yatırımcısı indirimi,

• Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bazı bağış ve yardımlar;

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan bağışlar, - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna yapılan bağışlar ve yardımlar, - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna yapılan bağışlar, - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna yapılan bağışlar, - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yapılan bağışlar, - Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu kapsamında kurulan ormanlarda ağaçlandırma, bakım ve koruma masraflarının tamamı, - İlköğretim ve Eğitim Kanunu uyarınca yapılan bağışlar, - Üniversitelere, yüksek teknoloji enstitüleri ile gelirlerinin en az dörtte üçünü münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıflardan Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınanlara makbuz karşılığında yapılan bağışlar.

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır.

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olan uyumlu mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i ödenmesi gereken gelir vergisinden indirilir. Bundan yararlanmak için;

- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması,

- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,

- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk Lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

gerekir.

Ticari Kazancın Beyanına İlişkin Örnek:

Örnek: Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde fotoğrafçılık faaliyeti yapan mükellef (A) bu faaliyetinden dolayı 2018 yılında 110.000 TL kâr elde etmiştir. Mükellef işletme hesabı esasına göre defter tutmaktadır. Ayrıca mükellefin, 2018 yılı içinde ödenen 16.500 TL geçici vergi tutarı bulunmaktadır. Bu örnekte işletme hesabı esasına göre defter tutan bir mükellefin durumu açıklanmaktadır. Mükellef ticari kazancı nedeniyle Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi vermek zorundadır. Mükellef 2018 yılında 110.000 TL ticari kazanç elde etmiştir. Mükellefin Beyanı Aşağıdaki Gibi Olacaktır:

Ticari Kazanç                                     110.000 TL

Safi Ticari Kazanç                             110.000 TL

Vergiye Tabi Gelir (Matrah)                        110.000 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi                              28.980 TL

Mahsup Edilecek Geçici Vergi                   16.500 TL

Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi             12.480 TL

Damga Vergisi                                                  72,70 TL

MENKUL SERMAYE İRATLARININ YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLMESİ

Gerçek kişilerce 2018 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının bir kısmı beyan edilecek gelir toplamının 34.000 TL’yi aşması halinde, bir kısmı ise vergi kesintisine ve istisnaya tabi olmadıkları için 1.800 TL’yi aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edilecektir.

Tutarı Ne Olursa Olsun Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları;

1. Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan (Ticari kazançla ilişkisi olmaması şartıyla); • Mevduat faizleri,

• Özel finans kurumlarınca (Katılım Bankaları) kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları,

• Repo kazançları.

 2. Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından ayrılmalar nedeniyle yapılan ödemelerin ve bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları.

3. Kurumlar vergisi mükelleflerince 31/12/1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımı halinde, gerçek kişilerce elde edilen kâr payları.

4. Kurumların kârlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kâr dağıtım işlemlerinde gerçek kişi ortaklarca elde edilen kâr payları.

1.800 TL’lik Tutarı Aşması Halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları

Türkiye’de vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan aşağıda belirtilen menkul sermaye iratları 1.800 TL’lik tutarı aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edileceklerdir.

1. Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri,

2. Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller (01/01/2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilenler),

3. İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar,

4. Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,

5. Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo, kâr payı vb.),

6. Her türlü alacak faizleri. Burada bahsedilen 1.800 TL’lik tutar bir istisna olmayıp, gelirin beyan edilip edilmeyeceğinin tespitinde dikkate alınacak bir haddir. Buna göre, menkul sermaye iradı olarak elde edilen gelir 1.800 TL’yi aşıyorsa, elde edilen gelirin tamamı beyan edilecektir.

34.000 TL’lik Tutarı Aşması Halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları

Elde edilen gelirin 34.000 TL’yi aşması halinde aşağıdaki gelirlerin tamamı yıllık beyanname ile beyan edilecektir.

1. 01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her çeşit tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen gelirler,

 2. Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahviller ile tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler,

3. Tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr payları. Menkul sermaye iratları toplamının 34.000 TL’yi aşıp aşmadığının tespitinde, indirim oranı ve istisna uygulanabilecek menkul sermaye iratlarının, indirim oranı ve istisna uygulandıktan sonra kalan kısımlarının dikkate alınması gerekmektedir.

Eurobond Faiz Geliri

 Vergi uygulaması bakımından Devlet tahvili ve Hazine bonosu gibi değerlendirilmekle birlikte Eurobondlar Geçici 67 nci madde kapsamında değildir. Dolayısıyla ihraç tarihine bakılmaksızın 2018 yılında elde edilen ve 34.000 TL’yi aşan Eurobond faiz gelirleri beyan edilecektir.

KÂR PAYLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

Tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır. Beyana tabi başka gelirlerin bulunmaması halinde, vergiye tabi gelir 34.000 TL’yi aşıyor ise beyan edilecektir. Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, kârın dağıtımı aşamasında yapılan %15 oranındaki vergi kesintisinin tamamı (istisnaya isabet eden kısım dahil) mahsup edilecektir.

Menkul sermaye iratlarından indirim konusu yapılabilecek hususlar şunlardır;

Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesinde açıklanmıştır. İndirim yapmadan önce ilgili maddenin mutlaka okunmasını tavsiye ederiz.

1- Hayat/şahıs sigorta primleri,

2- Eğitim ve sağlık harcamaları,

3- Beyan edilecek gelirden sınırlı olarak indirilebilecek bağış ve yardımlar ile tamamı indirilebilecek bağış ve yardımlar,

4- Sponsorluk harcamaları,

 5- Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışlar,

6- Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar,

7- Bireysel katılım yatırımcısı indirimi, 8- EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamaları, 9- Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bazı bağış ve yardımlar;

Alacak Faizi ve Kâr Paylarının Beyanı

Mükellef (B), 2018 yılında 10.000 TL alacak faizi ve net 48.450 TL de tam mükellef bir kurumdan kâr payı elde etmiştir. Kâr payından %15 oranında 8.550 TL tevkifat yapılmıştır. Brüt kâr payı tutarı: 48.450/0,85=57.000 TL

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-d maddesine göre kesinti ve istisna uygulamasına tabi olmayan menkul sermaye iradı toplamının 2018 yılı için 1.800 TL’yi aşmaması halinde beyan edilmemesi gerekmektedir.

Örnekte 10.000 TL alacak faizi kesinti ve istisna uygulanmayan bir gelir olup, bu gelirin toplamı 2018 yılı için beyanname verme sınırı olan 1.800 TL’yi aştığından, 10.000 TL’nin tamamı beyan edilecektir. Ödevlinin tam mükellef bir kurumdan elde ettiği kesintiye (%15) tabi tutulmuş brüt 57.000 TL’lik kâr payının yarısı gelir vergisinden istisna olduğundan, kalan 28.500 TL tek başına beyan haddini aşmasa dahi, Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-c maddesi hükmü gereğince vergiye tabi gelir toplamının (28.500+10.000=38.500 TL) 34.000 TL’lik beyanname verme sınırını aşması nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilecektir.

Mükellefin beyanı aşağıdaki gibi olacaktır.

 Alacak faizi                                                       10.000 TL

Kâr payı geliri                                                    28.500 TL

 Beyan edilecek gelir tutarı                         38.500 TL

Hesaplanan gelir vergisi                               7.275 TL

Kesinti yoluyla ödenen vergi                     8.550 TL

İadesi gereken gelir vergisi                         1.275 TL

Ödenecek damga vergisi                             72,70 TL

TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER YANİ BEYANNAMEYE HİÇ DAHİL OLMAYACAK OLAN GELİRLER

- Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

1. Tam mükellefiyette;

a) Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar, GV Kanununun 75 inci maddesinin  (15) ve (16) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı,

b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil),

c) Vergiye tâbi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları,

d) Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 2019 yılı için 2.200 TL. aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları.

2. Dar mükellefiyette, tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan; ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlar.

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GENÇ GİRİŞİMCİ İSTİSNASI

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),

3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

4. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hâllerinde dahi yıllık beyanname verilir.

KİRA BEDELİNİN HİÇ OLMAMASI VEYA DÜŞÜK OLMASI DURUMUNDA BEYAN YAPILACAK MIDIR?

Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira bedeli” esas alınır.

Buna göre;

• Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması,

• Kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması, hallerinde emsal kira bedeli esası uygulanacaktır. Kiraya verilen bina ve arazilerde emsal kira bedeli, varsa yetkili özel makamlarca veya mahkemelerce saptanmış kira bedelidir.

MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2018 yılı için 4.400 TL’si gelir vergisinden istisna edilmiştir. Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının (2018 yılı için istisna tutarı 4.400 TL) altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve bu gelirleri için beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır.

KİRA GELİRİNİN YANINDA TİCARİ, ZİRAİ VE MESLEKİ KAZANCI OLANLAR İSTİSNADAN YARARLANABİLECEK MİDİR?

Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, 4.400 TL’lik istisnadan yararlanamazlar. Ayrıca, 4.400 TL ve üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2018 yılı için 120.000 TL’yi aşanlar, 4.400 TL’lik istisnadan yararlanamazlar.

KİRA GELİRİNDE ZARAR DOĞMASI HALİ

Gayrimenkul sermaye iradına konu olan sermayenin kendisinde meydana gelen eksilmeler zarar sayılmaz ve iradın gayri safi miktarının tespitinde gider olarak kabul edilmezler.

Gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının hesabında giderlerin fazlalığı dolayısıyla doğan zararlar ise beş yılı geçmemek üzere gelecek yıllarda elde edilen kira gelirlerinden gider olarak düşülebilir.

KAÇ LİRALIK KİRA GELİRİNİ AŞANLAR KİRA GELİRLERİNİ BEYAN EDECEKLERDİR?

- Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna tutarını (2018 yılı için 4.400 TL) aşanlar,

- İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2018 yılı için 34.000 TL) aşanlar, (Beyanname verme sınırı olan 34.000 TL’nin aşılıp aşılmadığının tespitinde gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.),

- Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırını (2018 yılı için 1.800 TL) aşanlar,

KAÇ LİRALIK GELİR ELDE EDENLER 4.400 TL’LİK İSTİSNADAN YARARLANAMAZLAR?

Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, 4.400 TL’lik istisnadan yararlanamazlar. Ayrıca, 4.400 TL ve üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2018 yılı için 120.000 TL’yi aşanlar, 4.400 TL’lik istisnadan yararlanamazlar.

BEYAN EDİLEN GELİRDEN İNDİRİM KONUSU YAPILACAK ŞAHIS SİGORTA VE EĞİTİM-SAĞLIK GİDERLERİNDE %15 LİK SINIR

Beki de en çok yapılan hata bu noktadadır. Gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirin %15 i ile sınırlı olmak şartıyla Hayat ve şahıs sigorta primlerinin indirimine müsaade edilmiştir. Ayrıca beyan edilen gelirin %10’u ile sınırlı olmak şartıyla da eğitim ve sağlık giderlerinin indirilmesine izin verilmiştir.

Ancak burada bir üst sınır vardır, bu da %15’lik olan sınırdır. Örneğin beyan edilen gelirin %10’u kadar hayat sigortası harcamaları indirim konusu yapıldıysa şahıs sigortası indirimi hakkımız beyan edilen gelirin %5’i dir. Şahıs sigortası için de ayrıca %15’lik bir indirim hakkımız yoktur.

20.03.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM