YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKDV Beyannamesi Hazırlarken Dikkat Edilecekler

 

Tarih: 29.03.2017 

Değerli okurlar, KDV beyannamesi hazırlarken yapılan yanlışlar birbirine o kadar benziyor ki bunların özetini bu yazımda sizlerle paylaşmak istiyorum.

a) Gider Pusulasıyla Yapılan Ödemeler

Bilindiği üzere çoğu şirket gider pusulası düzenlemek suretiyle ara ara dışarıdan mal veya hizmet satın alabilmektedir. KDV kanunumuzda devamlılık arz eden faaliyetler vergiye tabidir. Arızi faaliyetler çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ise vergiye tabi tutulmaz. Örneğin gider pusulası ile tevsik edilmek suretiyle hammaliye hizmeti alınmasında söz konusu belgede KDV hesaplanmaması gerekmektedir. Ancak bir kısım şirketlerce bu ve benzeri alımlarda KDV hesaplandığı ve bu KDV’nin de 1 nolu beyanname de indirim konusu yapılıp 2 nolu beyannamede sorumlu sıfatıyla beyan edildiği görülmektedir.

Arızi faaliyetler çerçevesinde gider pusulası ile alınan mal ve hizmetler için KDV hesaplanmaması gerekmektedir.

b) İmalatçı Aleyhine Doğan Kur Farklarında Beyannamede Yapılan Hata

15.02.2017 tarihli ve 29980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 11 seri no.lu KDV Genel Uygulama Tebliği ile bazı değişikliklere gidilmiştir. Bunlardan biri de imalatçı aleyhine doğan kur farklarını düzenlemektedir. Eski uygulamada ihraç kayıtlı satışlarda imalatçı aleyhine doğan bir başka deyişle malı ihraç eden dış ticaret şirketinin malı kendisine ,hraç kayıtlı satan imalatçı şirkete düzenlediği kur farkı faturalarında KDV hesaplanmaktaydı. Oysa 11 nolu KDV tebliğ ile 15.02.2017 tarihinden itibaren bu uygulama değişmştir. Bundan böyle malı ihtaç eden dış ticaret şirketinin imalatçı firmaya düzenlediği kur farkı faturası da KDV den istisna edilmiştir. (belge düzeni açısından bknz 11 seri nolu KDV tebliği). Ancak, bazı firmaların hala bu tür faturalarda KDV hesaplayıp beyan ettikleri görülmektedir.

 

c) DİİB kapsamında KDV Ödemeksizin Gümrükte Alınan Malların İhraç Kayıtlı Satışında Beyannamede Yapılan Hata

Bilindiği üzere DİİB kapsamında KDV ödemeksizin alınan hammaddeler işlenerek elde edilen mamulun ihraç kayıtlı satışında iade istenecek tutar şu şekilde hesaplanacaktır.

Gümrükte ödenmeyen KDV:                             1.000 TL

İhraç kayıtlı Satışa İsabet Eden KDV:               4.000 TL

İadesi Talep Edilecek KDV:                                 4.000 – 1.000 = 3.000 TL

Söz konusu hesaplamanın kimi şirketlerce eksik yapıldığı veya bazı hallerde hiç yapılmadğı görülmüştür. Dolayısıyla DİİB kapsamında alış varsa ve ihraç kayıtlı satıştan KDV iadesi varsa iadesi talep edilecek KDV’yi yukarıdaki gibi hesaplamamız gerekmektedir.

d) 2016 Tarihli faturalara ait KDV

Şirketlerin özellikle ocak 2017 döneminde 2016 tarihli faturalara ait KDV’yi sehven indirim konusu yaptıkları görülmüştür. Bilindiği üzere indirilecek KDV de yıllık esası geçerlidir. Yani ocak 2017 dönemine ait faturanın KDV’si Aralık 2017 tarihinde bile indirim konusu yapılabilir. Ancak yıl geçtikten sonra gelen faturalara ait KDV indirim konusu yapılamaz. Bu nedenle özellikle ocak ayı indirilecek KDV listesine konu olmuş faturaların gerekirse tekrar gözden geçirilmesini tavsiye ediyorum.

e) Hekimlik hizmeti faturalarına halen KDV tevkifatı yapılıyor

11 nolu KDV genel tebliği ile 15.02.2017 tarihinden itibaren hekimlerin hastanelere düzenleyecekleri faturalarda işgücü tevkifatı kapsamında 9/10 KDV tevkifatı artık uygulanmayacaktır. Ancak, sağlık sektöründe hekimin bağlı olduğu şirketçe söz konusu tevkifatın az da olsa halen yapıldığı ve KDV beyannamesine konu edildiği görülmüştür.

f) Google’a düzenlenen faturalarda hala KDV hesaplamayan şirketler var

Türkiyede mukim ve yaptığı iş dolayısıyla google’a fatura düzenleyen şirketlerin bir kısmında KDV hesaplamadıkları görülmüştür. Medya sektöründe google a fatura düzenleyen hatırı sayılır sayıda şirket vardır. Her ne kadar google’ın merkezi İrlanda olsa da yapmış olduğu hizmet global bir hizmet olup yurt dışı gibi düşünmemek gerekmektedir. Çünkü google’a Türkiye’den de erişim mümkündür. Bu nedenle KDV açısından hizmettten Türkiye’de yararlanılmış sayıldığından bu işlemler için de yani google’a düzenlenen faturalar için de KDV hesaplanmalıdır.

g) Noter Senedi İle Alınan İkinci El Taşıtlara İç Yüzde İle KDV Hesaplanıp Beyannamede İndirim Konusu Yapıldığı Görülmüştür

Şirketlerce KDV beyannamesinde ortak yapılan hatalardan biri de noter satış sözleşmesiyle alınan ikinci el araçlar için iç yüzde ile KDV hesaplanıp beyannamede indirim konusu yapılmalıdır. KDV indiriminin en önemli şartı söz konusu KDV’nin faturada gösterilmesidir. (KDV mad.34) Oysa burada fatura dahi yoktur. Faturasız şekilde noter senediyle alınan araçlar için kesinlikle KDV hesaplanmamalı ve indirim konusu yapılmamalıdır.

 

 

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM