YAZARLARIMIZ
Dr. Koray Ateş
korayates@muhasebetr.comKOSGEB Hibelerinin Vergilendirilmesi ve Muhasebe Kaydı

Tarih: 04.09.2015

Değerli okurlarım, son dönemlerde KOSGEB destek ve hibelerinden yararlanan işletmelerin sayısında önemli bir artış meydana gelmiştir.  KOSGEB destekleri genelde nakit olarak yapılmaktadır. Şirket hesabına yatan nakit paraların vergilendirilmesinde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Çoğu işletme verilen bu hibe ve desteklerin vergiden istisna olduğunu düşünmektedir. Böylece söz konusu hibe ve destek tutarlarını vergilendirmemektedirler.

Konuyu önce Gelir Vergisi Kanunu’nun amir hükümlerini inceleyerek ele alalım.  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari ve sinai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmış olup, aynı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasında ise; "Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:
             1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

             2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur." hükmüne yer verilmiştir.

Yine aynı Kanunun "İndirilecek Giderler" başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu açıklamalara göre, işletme faaliyetleriyle ilgili olarak KOSGEB'den alınan hibe destek tutarının şirketlerin ticari kazancına dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmekte olup, söz konusu destek tutarı ile yapılan harcamalarınsa niteliğine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacağı unutulmamalıdır.

 

Örnek: ABC A.Ş. KOSGEB desteği kapsamında belirlemiş olduğu banka hesabına 15.000 TL nitelikli eleman istihdam desteği almıştır.

-------------------------------------------/-------------------------------------------------------------

102 BANKALAR           15.000

602 DİĞER GELİRLER             15.000

602.02.001 kosgeb desteği 15.000

KOSGEB Hibe destek bedeli

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Bu makale kaynak gösterilse dahi farklı sitelerde yayınlanamaz.)

GÜNDEM