YAZARLARIMIZ
Hamza Koçakoğlu
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
hamzakocakoglu@hotmail.comÖrneklerle Ciro Kaybı Desteği

6 Şubat 2021 tarih ve 31387 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3506 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına istinaden Ekli “Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Kararında

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, Koronavirüs (Covid-19) salgınından faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kararın uygulanmasında;

 1. Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
 2. Ciro: İşletmeler tarafından bir takvim yılının ilgili dönemine ilişkin olarak vergi dairelerine verilen katma değer vergisi beyannamelerinin “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)” satırlarında yer alan tutarların toplanması suretiyle bulunan tutarı,
 3. Ciro kaybı: 2020 takvim yılma ilişkin cironun 2019 takvim yılındaki ciroya oranla azalmasını,
 4.  ç) Ciro kaybı desteği: Bu Karar kapsamında yapılacak karşılıksız desteği,
 5. İşletme: Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alman tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan katma değer vergisi mükellefiyeti olan mükellefleri, ifade eder.

Ciro kaybı desteği

MADDE 3- (1) Ciro kaybı desteği, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Bu Karar kapsamındaki ciro kaybı desteği, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci, 446 ncı ve 453 üncü maddelerine göre Bakanlık tarafından hazırlanacak destek programları çerçevesinde verilir.

 1. Bu destekten, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27/1/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan işletmeler faydalanır.
 2. Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere ikinci fıkra kapsamındaki işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’ü esas alınarak verilir.
 3. İşletme cirolarının tespitinde 27/1/2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınır. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dâhil) ciro hesaplamasında dikkate alınmaz.
 4. Bu Karar kapsamındaki ciro kaybı desteği ile 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararın 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında düzenlenen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında hak ettikleri tutar, ciro kaybı desteğinden mahsup edilir ve kalması halinde artan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilir.
 5. Fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı desteği ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilir.
 6. Ciro kaybı desteğine ilişkin başvuru süresi ile diğer usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Konunun daha iyi anlaşılması için örneklemeler yapılmıştır. Buna göre

Örnek-1 ABC A.Ş. Firması 2019 yılında 1.850,000,00 TL hasılatı bulunmaktadır. Salgın Sebebiyle 2020 yılı Cirosunun 780.000,00 TL. olmuştur. Buna göre aşağıdaki gibi hesaplama yapılacaktır. Buna göre firmanın ciro kaybının % 58 olduğu ve 32.100,00 TL. Destekten yararlanması gerekir.

     

1. Örnek

A

2019 yılı Cirosu “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel Kümülatif Tutarı"

A

1,850,000.00 ₺

B

2020 yılı Cirosu “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel Kümülatif Tutarı"

B

780,000.00 ₺

C

Ciro Kaybı

C=A-B

1,070,000.00 ₺

D

Ciro Kayıp Oranı

D=C/A

0.58

E

Ciro Kayıp Destek Oranı

F=E*C

0.03

F

Yararlanılacak Destek Tutarı

F=E*C

32,100.00 ₺

 

 

 

YARARLANIR.

 

Yararlanma Durumu

 

Çünkü Yasal Koşullar Sağlanmıştır. 32.000 TL. destek alır.

Örnek-2 ABC A.Ş. Firması 2019 yılında 3.500.000,00 TL hasılatı bulunmaktadır. Salgın Sebebiyle 2020 yılı Cirosunun 1.250.000,00 TL. olmuştur. Buna göre aşağıdaki gibi hesaplama yapılacaktır. Firmanın 2020 Yılı cirosu 3.000.000,00 TL. yi geçtiğinden bu destekten yararlanmayacaktır.

     

2. Örnek

A

2019 yılı Cirosu “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel Kümülatif Tutarı"

A

3,500,000.00 ₺

B

2020 yılı Cirosu “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel Kümülatif Tutarı"

B

1,250,000.00 ₺

C

Ciro Kaybı

C=A-B

2,250,000.00 ₺

D

Ciro Kayıp Oranı

D=C/A

0.64

E

Ciro Kayıp Destek Oranı

E

0.03

F

Yararlanılacak Destek Tutarı

F=E*C

67,500.00 ₺

 

 

 

YARARLANMAZ.

 

Yararlanma Durumu

 

Yararlanmaz. Çünkü Cirosu 3.000.000 TL. aştığı için yararlanmaz

Örnek-3 ABC A.Ş. Firması 2019 yılında 2.450.000,00 TL hasılatı bulunmaktadır. Salgın Sebebiyle 2020 yılı Cirosunun 1.650.000,00 TL. olmuştur. Buna göre aşağıdaki gibi hesaplama yapılacaktır. Firmanın 2020 Yılı cirosu kaybı %33 olmuştur. %50 den daha fazla bir oranda ciro kaybı olmadığından yararlanmayacaktır.

     

3. Örnek

A

2019 yılı Cirosu “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel Kümülatif Tutarı"

A

2,450,000.00 ₺

B

2020 yılı Cirosu “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel Kümülatif Tutarı"

B

1,650,000.00 ₺

C

Ciro Kaybı

C=A-B

800,000.00 ₺

D

Ciro Kayıp Oranı

D=C/A

0.33

E

Ciro Kayıp Destek Oranı

E

0.03

F

Yararlanılacak Destek Tutarı

F=E*C

24,000.00 ₺

 

 

 

YARARLANMAZ.

 

Yararlanma Durumu

 

Yararlanmaz. Çünkü Ciro Kaybı % 50 nin altında oludğu için yararlanmaz

Örnek-4 ABC A.Ş. Firması 2019 yılında 2.980.000,00 TL hasılatı bulunmaktadır. Salgın Sebebiyle 2020 yılı Cirosunun 320.000,00 TL. olmuştur. Buna göre aşağıdaki gibi hesaplama yapılacaktır.

Firmanın 2020 Yılı cirosu kaybı %89 olmuştur. Buna göre 79,800,00 TL tutar hesaplanmaktadır. Ancak en fazla ödenecek tutarı 40,000,00 TL. olduğu için ancak 40,0000,00 TL. destekden yararlanacaktır.

     

4. Örnek

A

2019 yılı Cirosu “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel Kümülatif Tutarı"

A

2,980,000.00 ₺

B

2020 yılı Cirosu “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel Kümülatif Tutarı"

B

320,000.00 ₺

C

Ciro Kaybı

C=A-B

2,660,000.00 ₺

D

Ciro Kayıp Oranı

D=C/A

0.89

E

Ciro Kayıp Destek Oranı

E

0.03

F

Yararlanılacak Destek Tutarı

F=E*C

79,800.00 ₺

 

 

 

YARARLANIR

 

Yararlanma Durumu

 

Yararlanacağı tutar  40.000.00 TL. yi geçemez

Örnek-5 ABC A.Ş. Firması 2019 yılında 80.000,00 TL hasılatı bulunmaktadır. Salgın Sebebiyle 2020 yılı Cirosunun 35.000,00 TL. olmuştur. Buna göre aşağıdaki gibi hesaplama yapılacaktır.

Firmanın 2020 Yılı cirosu kaybı %56 olmuştur. Buna göre 1,350,00 TL tutar hesaplanmaktadır. Ancak en az ödenecek tutarı 2,000,00 TL. olduğu için ancak 2,0000,00 TL. destekden yararlanacaktır.

     

5. Örnek

A

2019 yılı Cirosu “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel Kümülatif Tutarı"

A

80,000.00 ₺

B

2020 yılı Cirosu “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel Kümülatif Tutarı"

B

35,000.00 ₺

C

Ciro Kaybı

C=A-B

45,000.00 ₺

D

Ciro Kayıp Oranı

D=C/A

0.56

E

Ciro Kayıp Destek Oranı

E

0.03

F

Yararlanılacak Destek Tutarı

F=E*C

1,350.00 ₺

 

 

 

YARARLANIR

 

Yararlanma Durumu

 

Yararlanacağı tutar  2.000.00 TL. den az olamaz.

09.02.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM