YAZARLARIMIZ
Arif Temir
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
ariftemir1@gmail.comUzaktan Çalışma Yapmanın Şartları

4857 sayılı İş Kanununun 14. Maddesinde 06.05.2016  tarihli ve  6715 sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişiklik yapılarak işçinin iş görme borcunu fabrika, büro, ofis, işyeri vb şekilde  işverence sağlanmış çalışma alanlarının dışından da yerine getirebilmesine imkan tanıyan düzenleme yapıldı. Bu düzenlemede uzaktan çalışmanın usul ve esaslarının yönetmelikle düzenleneceği belirtilmişti. Söz konusu yönetmelik Uzaktan Çalışma Yönetmeliği adı altında 10.03.2021 tarihli ve 31419  sayılı Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.  Anılan yönetmeliğe göre uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisini, ifade etmektedir.

İş sözleşmesinin şekil ve içeriği

Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinin 5.maddesine göre uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılır. İş  sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alır.

Tarafların ileride bir çok konuda mağdur olmamaları için uzaktan çalışma iş sözleşmesinde,  işin niteliğinden ve yürütümünden  kaynaklanabilecek  hususların ayrıntılı olarak belirtilmesi  büyük bir öneme sahiptir.

Çalışma süresinin belirlenmesi

 Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilir. Mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilir. Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak.

Verilerin korunması

İşveren; uzaktan çalışanı, işyerine ve yaptığı işe dair verilerin korunması ve paylaşımına ilişkin işletme kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirir ve bu verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirleri alır. İşveren, korunması gereken verinin tanım ve kapsamını sözleşmede belirler. Verilerin korunması amacıyla işveren tarafından belirlenen işletme kurallarına uzaktan çalışanın uyması zorunludur.

Uzaktan çalışmaya geçişin şartları

İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilir veya hâlihazırda işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilir.

İşçinin, uzaktan çalışma yapma talebinde;

  • Talep yazılı olarak yapılır.
  • Talep işyerinde belirlenen usul doğrultusunda işverence değerlendirilir.
  • Talep değerlendirilirken, işin ve işçinin niteliği gereği uzaktan çalışmaya uygunluğu ile işverence belirlenecek diğer kıstaslar kullanılır.

Talebe ilişkin değerlendirme sonucunun otuz gün içinde işçiye talebin yapıldığı usulle işçiye bildirilmesi gerekiyor. Talebin kabul edilmesi halinde Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinin 5.maddesinde  belirtilen hususlara uygun şekilde sözleşme yapılır.

Uzaktan çalışmaya geçen işçi,  tekrar işyerinde çalışma talebinde bulunabilir. İşveren, söz konusu talebi öncelikli olarak değerlendirir.

Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmaz.   

Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler

Aşağıdaki işlerde Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesine göre uzaktan çalışma yapılamaz. Buna göre;

  • Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamaz.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre hizmet alımı suretiyle gördürülen işler ile millî güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis veya hizmetlerden hangilerinde uzaktan çalışma yapılamayacağı birim, proje, tesis veya hizmetten sorumlu olan veya hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşunca belirlenir.

15.03.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM