BASINDAN YAZILAR
Vergi dairesine borcu olanlar açıklanıyor / Veysi Seviğ - MuhasebeTR

Vergi dairesine borcu olanlar açıklanıyor / Veysi Seviğ

Vergi Usul Yasası'nın 5'inci maddesinin 3'üncü fıkrası hükmü gereği olarak "Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığı tarafından" açıklanabilmektedir.
Söz konusu açıklama mahalli yetkililer tarafından yapılabilmektedir. Bu konuda Maliye Bakanlığı'nın açıklama görevini mahalli yönetime devretme yetkisi bulunmaktadır. Ayrıca; kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilmektedir. Bu bilgilerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar da Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmekte olup, bu tür bilgi aktarımları vergi mahremiyetinin ihlali sayılmamaktadır.
Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 293 sıra numaralı Vergi Usul Yasası Genel Tebliği ile yapılan açıklamalar çerçevesinde 31 Aralık tarihi itibariyle vadesi geldiği halde takip eden takvim yılının 30 Haziran tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan vergi, resim, harç, fon payı, vergi cezaları gecikme faizi ve gecikme zamları açıklamaya konu yapılabilmektedir.
Sözü edilen yasa maddesinin Maliye Bakanlığı'na vermiş olduğu yetki uyarınca 2009 yılında yapılacak açıklamalar, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerine asılmak suretiyle 15 Temmuz 2009 ila 15 Ağustos 2009 tarihleri arasında, 1 Eylül 2009 tarihinden itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yapılacaktır. (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No: 391)
Buna göre;
* Birden fazla vergi dairelerinde mükellefiyet kaydı bulunanların açıklanacak borçlarının olup olmadığının belirlenmesinde bu vergi dairelerine olan borçlar birleştirilmeyecektir. Dolayısıyla 31.12.2008 tarihi itibariyle vadesi geçtiği halde 30.6.2009 tarihi de dahil olmak üzere ödenmemiş 150.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler 2009 yılı için açıklama kapsamına alınmıştır.
Bu nedenle; açıklamaya konu alacak her bir vergi dairesi için ayrı ayrı dikkate alınacağından, belirlenen tutarın altında alacağı olan vergi dairelerince mükellef hakkında açıklama yapılmayacaktır.
* 30 Aralık 2008 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde 30.6.2009 tarihi de dahil olmak üzere ödenmemiş bulunan borçların tespitinde dikkate alınacak tutar 30.6.2009 tarihi itibariyle gecikme zammı hesaplanarak belirlenecektir.
Vergi Usul Yasası 391 sayılı Genel Tebliği ile yapılan açıklama uyarınca;
* Vergi Barışı Yasası'nın 5'inci maddesine göre taksitlendirilen ve taksit ödeme süreleri henüz sona ermemiş borçlar,
* Büyükşehir Belediye Yasası'nın geçici 3'üncü maddesi ile Belediye Yasası'nın geçici 5'inci maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı'na yaptıkları takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerin vadesi 31.12.2004 tarihi ve öncesine rastlayan borçları,
* KOBİ'lerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Yasa'ya göre taksitlendirilen ve ödeme süresi henüz sona ermemiş borçlar,
* Spor kulüplerinden olan ve daha önce taksitlendirilmiş bulunan alacaklar,
* Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi'nce DİBS satışı adı altında toplanan tutarların ödenmesi hakkındaki yasanın Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasa'da ve bazı yasalarda değişiklik yapılması hakkındaki yasa ile değişik geçici birinci maddesi kapsamında ertelenen borçların açıklanmaması uygun görülmüştür.
Buna karşılık Bazı Amme Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkındaki Yasa'nın birinci maddesine göre taksitlendirilen alacakların, 31.12.2008 tarihi itibariyle vadesi geçmiş ve 30.6.2009 tarihi itibariyle ödenmemiş olan taksitleri açıklama kapsamına alınmış bulunmaktadır.
Açıklama tarihinden önce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasa uyarınca "banka teminat mektubu"nu ilgili tahsil dairesine vermek suretiyle tecil işleminde bulunan ve açıklama tarihi itibariyle işlemleri henüz değerlendirme aşamasında bulunan mükelleflerin, banka teminat mektubu ile teminat altına alınan borçları açıklama kapsamına alınmamaktadır.
Diğer yandan ödeme emri tebliği ya da cebren takip ve tahsl işlemleri üzerine mükellef tarafından yaratılan uyuşmazlıklar sonucu açıklamanın yapılacağı tarihten önce verilmiş olan ve bu tarihe kadar geçerliliğini koruyan yürütmenin durdurulması kararları uyarınca mükellef hakkında takibat yapılmasına imkân bulunmadığından bu durumdaki mükelleflerin borçları da açıklamaya dahil edilmemektedir.

(Kaynak: Referans Gazetesi | 03.07.2009)

GÜNDEM