BASINDAN YAZILAR
SGK Borçlarınızı Yapılandırdıktan Sonra Bu Hususlara Dikkat! - MuhasebeTR

SGK Borçlarınızı Yapılandırdıktan Sonra Bu Hususlara Dikkat!

Kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile neredeyse tüm SGK alacakları ile ilgili kanunlar gereği SGK tarafından takip edilen alacaklar yapılandırılmaktadır. Ancak sadece borçların yapılandırılması yeterli değildir. Keza yapılandırma yapıldıktan sonra şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu hakkın kaybı bile söz konusu olabilecektir.

PEŞİN ÖDEME YOLUNU SEÇENLERİN YAPILANDIRMA İHLALİ

Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlular, Torba Kanun uyarınca ödemeleri gereken tutarları, en geç 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödememeleri veya aynı tarihe kadar peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine dönüştürüp ilk taksit ödemesini de yine en geç 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapmamaları hâlinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedeceklerdir. Ancak peşin olarak hesaplanan borcun 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutara belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31/3/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi hâlinde peşin ödeme hükümlerinden yararlandırılacaktır.

TAKSİTLE ÖDEME YOLUNU SEÇENLERİN YAPILANDIRMA İHLALİ

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen ve borçlarını taksitler hâlinde ödeme talebinde bulunan borçluların;

  • İlk taksiti 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), ikinci taksiti 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), tam olarak ödememesi,
  • İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında 2’den fazla taksitini ödememesi,

İlk 2 taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında en fazla 2 taksit ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının yapılandırmanın son taksitini takip eden ay sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödememesi, hâlinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. Ödenmeyen, eksik ödenen veya yasal süresi dışında ödenen her bir taksit için bir taksit ihlali gerçekleşmiş olacağından, taksitle ödeme yolunu tercih etmiş borçluların aylık taksit tutarlarını mutlaka süresi içinde ve eksiksiz olarak ödemeleri gerekmektedir. Öte yandan yıl sonuna denk gelen taksitlerin ilgili yıla ait son ödeme tarihlerinin resmî tatile gelmesi veya ilgili merciler tarafından ödeme sürelerinin uzatılması hâllerinde taksitler ait olduğu yıl için ihlal nedeni olarak değerlendirilecektir.

MAHSUP İŞLEMİ

Peşin ödeme başvurusunda bulunan borçluların Torba Kanun'a göre ödemeleri gereken tutarlar için kısmi ödeme yapmaları hâlinde, anılan Kanun hükümlerinden ödedikleri tutar kadar yararlandırılacaklardır. Torba Kanun'un yürürlük tarihinden sonra yapılan ödemeler, peşin ödeme yolunun tercih edilmiş olması hâlinde peşin ödeme tutarına; taksitle ödeme yolunun tercih edilmiş olması hâlinde ilk taksit tutarına mahsup edilecektir. Diğer taraftan, ödeme vadesi geçmiş taksit borcu bulunan borçlularca yapılan ödemeler;

  • Ödemenin yapıldığı dönemde henüz ödeme vadesi sona ermemiş olan taksite,
  • Ödemenin yapıldığı dönemde ödeme vadesi sona erecek taksitin bulunmaması hâlinde ödeme vadesi geçmiş en eski taksite, mahsup edilecektir.

YÜKÜMLÜLÜKLERİN, SÜRESİ DIŞINDA YERİNE GETİRİLMESİ

 

Kapsama giren borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlularca, bir takvim yılı içinde ikiden fazla olmamak kaydıyla, ikişer aylık dönemler itibarıyla ödenmesi gereken taksit tutarlarının yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, söz konusu taksitler; son taksit süresini izleyen ayın sonu aşılmamak kaydıyla, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten itibaren belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenecektir.

Diğer yandan Torba Kanun kapsamında yapılandırılmış olan ve taksitli ödeme yolunu tercih etmiş olanlardan SGK alacaklarının ilk 2 taksitinin veya yıl içinde ikiden fazla taksitin aksatılması hâlinde, yapılandırması bozulan işverenlerce talep edilmesi şartıyla, aynı işverenin aynı veya farklı ünitelerde işlem gören iş yerleri için ödemiş oldukları cari ay (son ödeme tarihi 01/03/2021 olan 2021-Ocak ayı priminden başlamak ve her bir taksit dönemini oluşturan iki ay ayrı ayrı dikkate alınarak, bu cari aylara denk gelen taksite aktarılmak suretiyle) sigorta primlerinin aksatılan yapılandırma taksitlerine mahsup edilmesi suretiyle yapılandırmalarının devamı sağlanacaktır.

(Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi | 30.11.2020)

GÜNDEM