BASINDAN YAZILAR
İşsizlik Maaşı İçin Başvurular Patladı - MuhasebeTR

İşsizlik Maaşı İçin Başvurular Patladı

 İşsizlik maaşı almak için İŞKUR'a haziran ayında yüzde 40,8 artışla 119 bin 422 kişi başvurdu. İlk 6 ayda başvuru yapan işsiz sayısı ise 537 bin 916.

Tür­ki­ye İş Ku­ru­mu­’na (İŞ­KUR), yı­lın ilk 6 ayın­da iş­siz­lik maa­şı al­mak için baş­vu­ran iş­siz­le­rin sa­yı­sı ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 27 ar­ta­rak 537 bin 926 ki­şi ol­du.

Yelda ATAÇ- BUGÜN GAZETESİ

An­cak özel­lik­le ha­zi­ran ayın­da baş­vu­ru ya­pan­lar­da bü­yük ar­tış var. Ha­zi­ran­da baş­vu­ru ya­pan­la­rın sa­yı­sı ge­çen yı­lın ay­nı ayı­na gö­re yüz­de 40,8 ar­ta­rak 119 bin 422 ki­şi­ye çık­tı. Ar­tış 2015 yı­lı Ma­yıs ayı­na gö­re yüz­de 68,9 ol­du.

248 bin ki­şi­de kal­dı

İş­siz­lik maa­şı için baş­vu­ru­lar­da gö­rü­len bu bü­yük ar­tı­şa kar­şın, ma­aş bağ­la­nan­la­rın sa­yı­sı dü­şük kal­dı. İlk 6 ay­da iş­siz­lik ma­aşı­nı hak et­ti­ği­ne ka­rar ve­ri­len iş­siz sa­yı­sı 248 bin 147 ol­du.

87 mil­yar li­ra bi­rik­ti

Ocak-ha­zi­ran dö­ne­min­de iş­siz­lik maa­şı bağ­la­nan­la­rın sa­yı­sı ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 16 ar­tış gös­ter­di. An­cak şart­la­rı ye­ter­li bu­lun­ma­yan 289 bin 779 ki­şi ise İş­siz­lik Fo­nu­’n­da bi­rik­miş bu­lu­nan 87 mil­yar li­ra­ya rağ­men eli boş ge­ri çev­ril­di.

Sadece 479 bin kişiye iş bulundu

İşe yer­leş­ti­ril­mek üze­re, yı­lın ilk 6 ayın­da İŞ­KU­R’­a baş­vu­ran 1 mil­yon 288 bin 957 iş­siz­den an­cak 478 bin 770’i işe yer­leş­ti­ri­le­bil­di. Cin­si­ye­te gö­re ba­kıl­dı­ğın­da, baş­vu­ran 802 bin 704 er­kek­ten 341 bin 82’si, 486 bin 253 ka­dın­dan 137 bin 688’i işe yer­leş­ti­ril­di.

Uzun sü­re­dir arı­yor

Bu so­nuç­la­ra gö­re ha­zi­ran so­nu iti­ba­riy­le İŞ­KU­R’­a iş bul­mak için baş­vu­ran ka­yıt­lı iş­siz sa­yı­sı 1 mil­yon 853 bin 752'si er­kek­ler­den ol­mak üze­re top­lam 3 mil­yon 53 bin 833 ki­şi ol­du. Bun­la­rın 1 mil­yon 583 bin 87’si 1 yıl ve da­ha uzun sü­re­dir iş­siz du­rum­da bu­lu­nu­yor.

Gençler zor durumda

Ha­zi­ran so­nu iti­ba­riy­le İŞ­KU­R’­a ka­yıt­lı iş bek­le­yen­le­rin 1 mil­yon 364 bin 812’si­ni 15-29 yaş gru­bun­da­ki iş­siz­ler oluş­tur­du. Bu genç iş­siz­le­rin 682 bin 974’ü de 1 yıl ve da­ha uzun sü­re­dir iş­siz du­rum­da bu­lu­nu­yor. 15-29 yaş gru­bun­da­ki ka­yıt­lı iş­siz­le­rin 811 bin 433’ü­nü er­kek­ler, 553 bin 379’u­nu ka­dın­lar oluş­tur­du.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 10.07.2015)

GÜNDEM