BASINDAN YAZILAR
Geçici İş İlişkisinde Şartlar! / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

Geçici İş İlişkisinde Şartlar! / İbrahim Işıklı

 İş hukukumuza yakın tarihte giren kavramlardan birisi de geçici iş ilişkisidir. Geçici iş ilişkisinde amaç, atıl iş gücünü emek ihtiyacı olan bir diğer şirkette değerlendirmektir. Böylece hem dönemsel emek ihtiyacı olan şirket yeni bir işe alım yapmadan ihtiyacını karşılayabilecek, hem de dönemsel olarak işçi fazlası olan şirketler işçi çıkartmadan personelini bir başka şirkette değerlendirerek deneyimli elemanlarını kaybetmekten kurtulmuş olmaktadır.

Buna göre; işveren, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur.

Bu durumda iş sözleşmesi devam etmekle beraber, işçi bu sözleşmeye göre üstlendiği işin görülmesini, iş sözleşmesine geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı yerine getirmekle yükümlü olur. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahiptir.

Geçici iş ilişkisi altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebilir. Böylece yapılan sınırlandırma ile işçi kiralama amaçlı faaliyetler önlenmiş olmaktadır.

İşverenin, ücreti ödeme yükümlülüğü devam eder. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden işveren ile birlikte sorumludur.

İşçi, işyerine ve işe ilişkin olup kusuru ile sebep olduğu zarardan geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı sorumludur. İşçinin geçici sözleşmesinden aksi anlaşılmıyorsa, işçinin diğer hak ve yükümlülüklerine ilişkin İş Kanunundaki düzenlemeler geçici iş ilişkisi kurulan işverenle olan ilişkisine de uygulanır.

İşçiyi geçici olarak devralan işveren grev ve lokavt aşamasına gelen bir toplu iş uyuşmazlığının tarafı ise, işçi grev ve lokavtın uygulanması sırasında çalıştırılamaz. İşveren, işçisini grev ve lokavt süresince kendi işyerinde çalıştırmak zorundadır. Toplu işçi çıkarmaya gidilen işyerlerinde çıkarma tarihinden itibaren altı ay içinde toplu işçi çıkarmanın konusu olan işlerde geçici iş ilişkisi gerçekleşmez.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 12. maddesinde; 4857 sayılı İş Kanunu'nda tanımlanan geçici iş ilişkisi kurulan (ödünç alan) işverenin, 5510 sayılı Kanun'da belirtilen yükümlülüklerinden dolayı emanet veren işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu belirtilmektedir.

Yine aynı kanunun 86. maddesine göre; işverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan, geçici iş ilişkisi süresine ilişkin birinci fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden kuruma verilmesinden, işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Söz konusu yasal düzenlemeler ile ilgili Sosyal Sigorta İşlemler Yönetmeliği’nin 31. maddesinde; Sigortalıyı geçici iş ilişkisi çerçevesinde devralan işveren, müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu yükümlülüklerini sigortalıyı devir aldığı işverenle yapmış olduğu sözleşmeyi kuruma ibraz etmesi kaydıyla kendisine verilecek üç haneli numara ile sigortalıyı devir aldığı işverene ait işyeri dosyası üzerinden yerine getirebilir. Sigortalıyı geçici iş ilişkisi çerçevesinde devralan işveren adına işyeri dosyası açılmaz.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 08.07.2015)

GÜNDEM