BASINDAN YAZILAR
Metal İşçisinin Hak Aramasını Kanun Dışı Grev Halinde Algılanması Durumunda Çalışanları Bekleyen Tehlikeler / Vedat İlki - MuhasebeTR

Metal İşçisinin Hak Aramasını Kanun Dışı Grev Halinde Algılanması Durumunda Çalışanları Bekleyen Tehlikeler / Vedat İlki

 Son 4-5 gündür seçim mitinglerini gölgede bırakan özellikle Bursa'da faaliyet gösteren otomotiv  ve yan sanayi sektöründe örgütlü bulunan Metal Sendikasına bağlı işçiler MESS ile yapılan aynı işi yapan işçilere toplu sözleşmede farklı ücretler verilerek bağıtlanmasına karşılık toplu sözleşme masasında işçi sendikasının işveren sendikası ile masada bizi sattılar diyerek fabrikalarda direnişler başladı.

Metal işçisi önce milli güvenlik gerekçesi ile YHK kararı ile dayatmalı 3 yıllık toplu sözleşmenin imzalanması bardağı taşıran son nokta oldu.

MESS   farklı toplu sözleşme imzalanmasıyla diğer işçiler arasında çalışma koşulları ve ücret zamları da farklı olması hak anlamında uyuşmazlığa sebep oldu.

Talepleri

1-    Ücretlerde iyileştirme yapılsın.

2-    İşten atılma olmasın

3-    İşçilerin seçtiği temsilciler yönetim tarafından tanınsın

4-    Mevcut sendika ve temsilcileri işyerlerine sokulmasın

Bu durumda çalışanların fabrikalarda direnişi karşısında işverenler ÇSGB müracaat ederek ,İş Müfettişleri görevlendirilerek tespitler yapılmaya başladı.

 6356 SAYILI KANUN İLE DÜZENLEMELER NELERDİR?

6356/70'inci Maddesi;

 1) Kanun dışı grev yapılması hâlinde işveren, grevin yapılması kararına katılan, grevin yapılmasını teşvik eden, greve katılan veya katılmaya ya da devama teşvik eden işçilerin iş sözleşmelerini haklı nedenle feshedebilir.

2) Kanun dışı bir grev yapılması hâlinde bu grev nedeniyle işverenin uğradığı zararlar, greve karar veren işçi kuruluşu veya kanun dışı grev herhangi bir işçi kuruluşunca kararlaştırılmaksızın yapılmışsa, bu greve katılan işçiler tarafından karşılanır.

71'inci Madde ile Tespit İstenecektir;

Taraflardan her biri, karar verilen veya uygulanmakta olan bir grev  kanun dışı olup olmadığının tespitini mahkemeden her zaman talep edebilir. Mahkeme bir ay içinde karar verir. Kararın temyizi hâlinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karara bağlar. Verilecek karar, tarafları, işçi ve işveren sendikasının üyelerini bağlar ve ceza davaları için kesin delil teşkil eder.

Kanımca ortada Kanun dışı grev değil ,bir uyuşmazlık var.

İş Müfettişleri de raporlarında grev değil,ücret ve diğer haklarda sendikanın farklı uygulamaları karşısında işçilerin iş yavaşlatması diye tutanakta tutabilirler.

Kanun dışı grev yapılıyor ibaresine de yer verebilirler.

İş Müfettişleri  tarafından işçi ve işveren taraflarının ifadeleri doğrultusunda tutanaklar şekillenecektir.

Kanun Dışı Grevin Sonuçları  hukuki ve cezai sonuçlar olmak üzere iki ana başlığa ayrılır.

Greve katılan ve teşvik eden işçilerin iş sözleşmesini haklı nedenle fesh edebilir.

Burada direniş mi ?Kanun dışı grev mi ? olduğunu ortaya koymak gerekir.

Kısaca kanun dışı grev olursa ,işveren haklı nedenle iş akdi fesih gidecektir.

Davalık olmasında işçi kanun dışı greve olup olmadığını bilmediğini veya bilebilecek durumda olmadığını ispatlamakla işçi yükümlüdür.

Kanun dışı  bir greve katılanlar bakımından bu durum işe devamsızlık; kanun dışı bir grevin yapılması kararına katılan veya bu kararın alınmasını teşvik edenler bakımından ise bu durum sadakat borcuna aykırılık oluşturur.

25/II ile sayılmış olan ahlak ve iyi niyet kurallarına  aykırı davranış niteliğidir.

Bu nedenle, işveren iş sözleşmesini  kanun dışı  grev sebebiyle feshederken, 4857/ 26. maddesinde belirtilen sürelere riayet etmek  zorundadır.

Buna göre,işveren  kanun dışı  grev sebebiyle işçilerin iş sözleşmesini, fiilin öğrenilmesinde  itibaren 6 işgünü ve her halde fiilin meydana gelmesinden itibaren bir yıl  içerisinde feshetmelidir.

Bu sürelerin geçmesinden sonra, iş sözleşmesinin derhal feshi mümkün olmaz. Belirtmek gerekir ki, kanun dışı grev devam ettiği müddetçe, işverence iş sözleşmesini derhal feshetme hakkı veren durum süreklilik arz ettiğinden, altı  iş günlük  hak düşürücü  süre, her gün yeniden işlemeye  başlayacaktır.

İşveren kanun dışı grevin sona erdiği günden itibaren  6 iş günlük süre içinde bu hakkını kullanacaktır.

Şayet 1 yıl içinde bunun kanun dışı grev olduğu anlaşılması halinde 6 işgünü içinde iş sözleşmesi fesh hakkını kullanacaktır.

Tabi ki işveren tüm bunlara rağmen işçisinin iş akdini de fesh etmeyebilir.

Kanun dışı yada direniş yapılarak çalışmayan sürelere karşı işveren ücret ödemesi de yapmayabilir.

İşveren kayıtlarında EK/10  Diğer nedenler diyebilir.

Çalışma ve İş Kur İl Müdürlükleri İPC uygulama yetkisine sahiptir.

Kanun dışı grev olduğuna karar verildiğinde katılanlara ,teşvik edenlere İPC olarak 862 TL uygulanacaktır.

Çalışanların mağdur olmamaları adına İşçi ve İşveren Sendikaları bir araya gelerek bu işi en kısa zamanda çözmeleri gerekir.

Özellikle üretimde çalışan yüzlerce işçi mağdur olacak ,iş mahkemeleri davalardan geçilmeyecektir.

İşçi Sendikası yapılan hatalı sözleşme sonuçlarını ortadan kaldıracak ara formülü bularak ,çalışanlar fabrikasında iş barışını sağlayarak tek amaçlarının evlerine ekmek parası götürmek isteyen işçilere sahip çıkılmalıdır.

(Kaynak: alitezel.com | 18.05.2015)

GÜNDEM