BASINDAN YAZILAR
Torba Kanun Hakim ve Savcılar İçin Kıstas Olan Müsteşar Maaşlarını Belirledi / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Torba Kanun Hakim ve Savcılar İçin Kıstas Olan Müsteşar Maaşlarını Belirledi / Şevket Tezel

 Hakim ve savcıların aylık maaş ve istihkaklarının temeli kıstas aylığa dayanıyor. Bu kıstas aylık da Başbakanlıkta görev yapan sözleşmeli müsteşara dayanıyor.

Anayasa Mahkemesi iptal etmişti

Sözleşmeli müsteşarın maaşının BKK ile değil de yasa ile saptanması gereğinden bahisle Anayasa Mahkemesi 2013/88 Esas ve 2014/101 Karar sayılı kararı ile 3056 sayılı Yasanın 35 inci maddesindeki “Başbakanlık merkez teşkilatında, Müsteşar kadrolarına atananlar atandıkları kadrolarda sözleşmeli olarak da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın çalıştırılabilir” hükmünün Müsteşar yönünden iptaline ve bu iptalin yayımından itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermişti. Bu süre 22 Nisan 2015 tarihinde dolduğundan bu konuda bir düzenleme yapılması şart bulunuyordu. 

İşte dünkü RG’de yayımlanan 6637 sayılı Torba Kanunun 22 nci maddesiyle bu konudaki yasal boşluk doldurulmuş oldu.

22 Nisan 2015 önemli tarih

6637 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile 3056 sayılı Kanunun 35 inci maddesine;

"Bu şekilde istihdam edilen Müsteşara 56.400 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenir. Ocak, Nisan, Haziran, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında birer aylık ücreti tutarında ikramiye verilir. Yapılacak diğer ödemeler ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilir." fıkrası ekleniyor. Bununla hakim, savcı ve milletvekili maaşlarının baz alındığı Başbakanlık kadrolarına müsteşar olarak atananların ücretlerinin yasa hükmüyle belirlenmesini öngören iptal kararının gereğinin yerine getirilmesi amaçlanıyor.

Buna göre; sözleşmeli Başbakanlık müsteşarının;

4472,97 TL Ücret, (0,079308x56.400)

2236,49 TL (0,079308x56400/2) Yılda altı ikramiyeden eklenen pay,

594,81 TL Makam tazminatı, (15000x0,079308x0,50)

2599,32 TL Özel hizmet tazminatı, (9500x0,079308x%345)

263,70 TL (9500x0,079308x%35) fazla mesai ücreti olmak üzere,

10167,29 TL aylık brüt maaşı oluyor.

Kıstas Aylık

Hakim ve savcılar için de bu rakam kıstas aylık oluyor. Nitekim hakim ve savcılardan;

Kıstas aylığı oluşturan her bir ödeme unsurunun;

a) Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısına % 100'ü,

b) Yargıtay ve Danıştay Birinci Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay Daire Başkanları ile Adalet Bakanlığı Müsteşarına % 86'sı,

c) Yargıtay ve Danıştay Üyelerine % 83'ü,

ç) Birinci sınıf hâkim ve savcılara % 79'u,

d) Birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılara % 65'i,

e) Birinci derecede bulunan diğer hâkim ve savcılara % 55'i,

f) İkinci derecede bulunan hâkim ve savcılara % 53'ü,

g) Üçüncü derecede bulunan hâkim ve savcılara % 51'i,

ğ) Dördüncü derecede bulunan hâkim ve savcılara % 49'u,

h) Beşinci derecede bulunan hâkim ve savcılara % 47'si,

ı) Altıncı derecede bulunan hâkim ve savcılara % 45'i,

i) Yedinci derecede bulunan hâkim ve savcılara % 43'ü,

j) Sekizinci derecede bulunan hâkim ve savcılara % 41'i,

oranında aylık ödeme yapılır.

Bu madde kapsamındaki ödeme unsurları arasında yer alan ikramiyenin hesabında, kıstas aylık içindeki ikramiyenin bir malî yıldaki toplam tutarının onikide biri dikkate alınır.

Birinci sınıf hâkim ve savcıların almakta oldukları aylık oranlarına, ödemeye esas olacak olan oran birinci fıkranın (c) bendindeki oranı geçmemek üzere, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilebilme yeterliliklerini kaybetmedikleri sürece her üç yılda bir iki puan ilave edilir.

Sınıfları ve dereceleri yükselen hâkim ve savcılar, yeni sınıf ve derecelerine ilişkin aylığa, söz konusu yükselmelerinin geçerlilik tarihlerini takip eden ayın onbeşinden itibaren hak kazanırlar.

Kıstas aylığı oluşturan ödeme unsurlarından vergi ve diğer kesintilere tâbi olmayanlar, bu maddeye göre yapılacak ödemelerde de aynı şekilde vergi ve diğer kesintilere tâbi olmaz.

Yargı Ödeneği

Yukarıda unvanları belirtilenlere aynı maddeye göre ödenmekte olan brüt aylıklarının % 10'u oranında yargı ödeneği verilmesi gerekiyor.

Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı, açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandıkları hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının onbeş günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden yargı ödeneği yüzde 50 eksik ödeniyor.

Hakim-Savcı Adayları

Hâkim ve savcı adaylarına kıstas aylığın yüzde 25'i oranında ek ödemede bulunulur.

Adalet Müfettişlerine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişlerine ve Bakanlık İç Denetçilerine brüt aylık tutarlarının % 5'i oranında ek ödemede bulunulur.

Yabancı dil tazminatı hariç, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan ödemeler ile temsil, makam ve yüksek hâkimlik tazminatları ödenmez ve 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödeme yapılmaz.

Ancak, hakim ve savcı adaylarına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde öngörülen taban aylığının da (Halen 1241,44 TL) ödenmesine devam olunur.

Ek tazminat

Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, birinci sınıf hâkim ve savcılar, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar ve diğer hâkim ve savcılara (15.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda (Halen 1189,62 TL) aylık ek tazminat ödenmesi,

2802 sayılı Kanuna tabi olan hâkim ve savcılardan Anayasa Mahkemesinde görev yapanlara ödenen aylık ek ödenek ve Uyuşmazlık Mahkemesinde görev yapanlara ödenen ödenek ile ek tazminattan yalnızca biri ve yüksek olanının ödenmesi,

Gerekiyor.

Ek tazminata damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti uygulanmaz.

Yargı ödeneği, her ne şekilde olursa olsun başka bir ödemenin hesaplanmasında dikkate alınmıyor, yani başka ödeneklerin alınmasına engel olmayacağı vurgulanıyor.

Yani Yargıtay, Danıştay başkanı gibi unvanlara 10167,29 TL kıstas aylığa ek olarak 1016,73 TL yargı ödeneğinin ve 1189,62 TL ek tazminatın eklenmesi ile 12373,64 TL brüt maaşın ödenmesi gerekiyor.

Gene 6 yıllık 1.sınıf hakim ve savcılara ise 8438,85 TL kıstas aylığa ek olarak 843,88 TL yargı ödeneğinin yine bunlara ek olarak 1189,62 TL ek tazminat dahil olarak 10472,35 TL brüt maaşın ödenmesi gerekiyor. Eş ve çocuk yardımı da bu rakamlara ilave ediliyor. Örneğin ücretli çalışmayan eş ve iki çocuğu var ise bu durumda 9424 TL net aylığı oluyor.

Keza 1.derecede evli (eşi ücretli çalışmayan) ve iki çocuklu ve bulunan bir hakim veya savcının da  5592 TL kıstas aylığı, 559,20 yargı ödeneği, 1189,62 ek tazminatı, 208,89 aile yardımı ödeneği ile 7549,71 TL brütünü oluştururken, 431,48 TL Emekli Sandığı kesintisi, 55,72 damga vergisi ve 353,62 gelir vergisi (AGİ düşülmüş) göz önüne alındığında net maaşı 6708,89 TL oluyor. 

(Kaynak: alitezel.com | 08.04.2015)

GÜNDEM