BASINDAN YAZILAR
Akademik Personelin İzin Hakları / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Akademik Personelin İzin Hakları / Şevket Tezel

 2547 sayılı Kanundaki "İzinler" başlıklı 64 ncü maddesinde;“Öğretim elemanları yıllık izinlerini, normal olarak, öğrenime ara verilen zamanlarda kullanırlar. Bunların diğer izinleri ile Yükseköğretim üst kuruluşları personelinin ve yükseköğretim kurumları memurlarının izin işleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yürütülür.” hükmü ile

2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 20 nci maddesinde “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.”

hükmü aylıksız izinler de dahil diğer izinler konusunda 657 sayılı Kanundaki hükümlerin uygulanacağı açık bulunuyor.

Bu nedenle akademik personelde yıllık izin kullanma zamanının öğrenim arası dönemde verilmesi koşulu dışındaki hükümlerde 657 sayılı Kanunda tadat edilen izin haklarının akademik personele de uygulanması gerekiyor.

Bu bakımdan;

 • Kadın memurlara tanınan doğum öncesi ve sonrası aylıklı izin hakkının,
 • Erkek memura, eşinin doğum yapması hâlinde tanınan, isteği üzerine on gün babalık izninin,
 • Memurun kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün olarak verilen iznin,
 • Diğer izin halleri dışında memurlara mazeretleri sebebiyle verilen 10 günlük mazeret izninin,
 • Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat olarak verilen süt izninin, 
 • Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar verilen mazeret izninin,
 • Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar verilen ve gerekirse altı aya kadar uzatılabilen refakat izninin,
 • Memura, aylıklı refakat izninin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine 18 aya kadar verilen aylıksız iznin,
 • Doğum yapan kadın memura, doğum sonrası aylıklı analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar verilen aylıksız iznin,
 • Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar verilen aylıksız iznin,
 • Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlara, yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile yabancı bir ülkede  veya uluslararası bir kuruluşta hizmet alanların memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde verilen aylıksız iznin,
 • Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar verilen aylıksız iznin, 
 • Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlara askerlik süresince görev yeri saklı kalarak verilen aylıksız iznin,

2914 ve 2547 sayılı Yasalara tabi akademik personele de uygulanması gerekiyor.

Bilindiği üzere aylıksız izin ve mazeret izinlerinde 657 sayılı Kanunun 104 - 108 inci maddelerinde sayılan hastalık, mazeret ve aylıksız izne ilişkin hakların uygulanması da mümkün bulunuyor.

(Kaynak: alitezel.com | 12.03.2015)

GÜNDEM