YAZARLARIMIZ
Yusuf Özer
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Vergi Hukuku Bilim Uzmanı
yusuf@ozerymm.com27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

15 Ekim 2019 Tarihli ve 30919 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile kdv istisna uygulamalarının bir kısmında kapsam değişiklikleri yapılmıştır.

Bu sirkülerimizde söz konusu değişiklikler açıklama konusu yapılmaktadır.

A- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Belediye Teşkilatlarına Yapılan Minibüs Teslimleri İstisna Kapsamına Alınmıştır

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Kanunun (13/d) maddesinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri, istisna olarak düzenlenmiş, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin II/B-5.1 başlıklı bölümünde ise “taşıt araçlarının” makine ve teçhizatın kapsamında yer almadığı ancak taşıt kapsamına giren otobüsler için istisna düzenlemesine yer verilerek münhasıran, Belediye ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerin şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edeceği otobüsler için mezkur istisna uygulamasından yararlanabilecektir.

Anılan değişiklik Tebliği ile bu defa, Kdv UGT (II/B-5.1) bölümünün altıncı paragrafında yer alan “otobüs (Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek olanlar hariç), minibüs,” ibaresi “minibüs, otobüs (Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek olan minibüs ve otobüsler hariç),” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu düzenleme ile yatırım teşvik belgesi kapsamında belediye teşkilatlarına yapılan minibüs teslimleri de Kdv md.13/d bend hükmü kapsamında tam istisna uygulamasına konu edilecektir. 

B- Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlerde Kdv İstisna Uygulamasının Kapsamı Genişletilmiştir

3065 sayılı Kanunun (13/f) maddesinde, ulusal güvenlik kuruluşlarına istisna kapsamında mal teslimi ya da hizmet ifasında bulunmayı taahhüt eden mükelleflere (yüklenicilere) kapsam ve niteliği ulusal güvenlik kuruluşları tarafından onaylanacak mal teslimleri ile hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir (Tam İstisna).

Tebliğ de ise söz konusu istisna uygulamasının kapsamı genişletilerek, ulusal güvenlik kuruluşlarınca milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için kullanılan kent güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dahil tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar sistemleri ile istisna kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin araştırma-geliştirme ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin teslimi de söz konusu istisna uygulamasının kapsamına alınmıştır.

C- Yabancıya Konut ve İşyeri Teslimlerinde Kdv İstisna Uygulamasının Şekil Şart “Bedelin Türkiye’ye Getirildiğinin Tevsiki” Hususunda İlave Açıklama Yapılmıştır.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13/(i) bendi ile yabancılara konut ve işyeri teslimlerinde istisna uygulaması getirilmiş ve bu istisna 01.04.2017 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur.

Buna göre, konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla,

  • Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları (GVK md.3/2 bendinde belirtilenler hariç)
  • Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile
  • Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir işyeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara

yapılan konut veya iş yeri teslimleri kdv’den istisna tutulmuştur. İstisna ve istisnaya ilişkin KDV iade usul ve esasları ise; 05/05/2017 tarih 30057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğ ile belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğin II/B-12.2.2 başlıklı bölümünde ise, satış bedelinin Türkiye’ye getirildiğinin tevsiki, anılan istisna uygulamasından yararlanılabilmesinin zorunlu şekil şartı olarak belirtilmiştir.

27 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğinde ise alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz transferlerinde;

- Döviz transferine ilişkin banka dekontunda alıcıya ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgilere (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) yer verilmesi veya

- Dövizi transfer eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından, transfere konu tutarın alıcı adına gönderildiğine dair satıcıya, alıcı ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgileri (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) içeren bir muvafakatname verilmesi

kaydıyla istisna uygulamasında Türkiye’ye getirilen döviz olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

D- Türkiye Diyanet Vakfı Tarafından Diyanet İşleri Başkanlığına Tahsis Edilecek İbadethane ve Din Eğitimi Verilen Tesislerin İnşası Dolayısıyla Vakfa Yapılacak Bağışlar İstisna Kapsamına Alınmıştır.

7104 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendine göre, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler 1/6/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisnadır.

Bu Tebliğle, konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-15.1.3.) bölümünün ikinci paragrafının sonuna eklenen cümleyle, mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfında bulunmakla birlikte, anılan Vakıf tarafından karşılıksız, süresiz ve geri dönüşsüz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen madde kapsamındaki ibadethane ve din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla bağışta bulunan söz konusu Vakfa yapılan teslim ve hizmetlerin de istisna kapsamında olduğu belirtilmiştir.

18.10.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM