YAZARLARIMIZ
Vedat Erdem
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
vedaterdem1@gmail.comİthalat İşlemlerinin Form Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılmalıdır?

418 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 5’inci maddesi ile 396 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmış olup, ilgili değişiklik hükümleri aşağıdaki gibidir.

“…

-3.2.2 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “3.2.2. İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde gümrük giriş beyannamesinin kapanış tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.

Ayrıca serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içiyle yaptıkları alış-satış işlemlerinin bildirilmesinde; gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmesi hallerinde bu beyannamelerin kapanma tarihleri ve tutarları, gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmemesi durumlarında ise serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır.

İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde tutar alanına; 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21’inci maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymet, malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise katma değer vergisi matrahını oluşturan katma değer vergisi hariç bedel yazılacaktır.

Ayrıca, malın gümrük sahasına getirildikten sonra kısım kısım ithalatın gerçekleşmesi durumunda, her bir işlemin gerçekleştiği tarih dikkate alınarak bu Tebliğde belirtilen haddi aşması halinde form Ba bildirimine dâhil edilecektir.

Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat işlemlerinde “1111111111”, ihracat işlemlerinde ise “2222222222” olarak kodlanacaktır.”

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının E-11395140-105[Mük-257-2015/VUK-1-18979]-665060 sayılı 14.06.2022 tarihli özelgesinde ilgili bölüm açıklamaları aşağıdaki gibidir.

“… şirketinizin baskı makineleri ve malzemelerini ithal ettiği, sipariş verilen gün firmanız adına proforma fatura düzenlendiği, mallar gümrüğe geldiğinde firmanız adına düzenlenen tek belgenin nakliyeciye ait özet beyanı olduğu, bu belgede ise tutar belirtilmediği, mallardan bazılarının millileşmeden yurtiçindeki alıcıya devir edildiği, devrin yapıldığı gün döviz cinsinden fatura düzenlendiği, alan firmanın ise gümrük mevzuatına göre vergilerini ödeyip alış matrahını farklılaştırdığı belirtilerek, bu işlem sonucu oluşan tarih ve tutar farklılığının Ba-Bs formlarında ne şekilde bildirileceği hususunda görüş talep edilmektedir.

…

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; yurt dışından getirilen malların, gümrükte devir işlemine tabi tutulmaksızın, yine aynı firma tarafından millileştirilmesi halinde verilecek Form Ba bildiriminde 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan ithalata ilişkin düzenlemelerin geçerli olacağı tabiidir.

Ancak, yurt dışından getirilen malların, gümrükte devir işlemine tabi tutulması amacıyla millileştirilmeden antrepoya/gümrük bölgesine konularak bekletilmesi ve/veya gümrükte devir işlemine tabi tutulması durumlarında malları yurt dışından getiren mükellef tarafından verilecek Form Ba bildiriminde, yurt dışındaki satıcı firma tarafından düzenlenen satış faturasında yer alan bilgilerin esas alınması gerekmektedir.

Yurt dışından getirilen malların millileştirilmeden gümrükte devir işlemine tabi tutulması halinde, malları yurt dışından getiren mükellef tarafından verilecek Form Bs bildiriminin ise, devir alan firmaya düzenlenen satış faturasında yer alan bilgiler dikkate alınmak suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, uyumsuzluk yaşanmaması için, söz konusu malları gümrükte devir alarak millileştiren firmanın Form Ba bildiriminde devreden firma tarafından düzenlenen satış faturasında yer alan bilgilerin esas alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 25.01.2021 tarih ve 31375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan değişiklik sonrasında, Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler 2021 yılı Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyeceğinden, yukarıda bahsedilen faturanın elektronik belge kapsamında olması halinde bildirimlere dâhil edilmeyeceği tabiidir.

Ayrıca, döviz cinsinden düzenlenen faturaların Türk Lirası karşılığının hesaplanmasına esas teşkil etmek üzere fatura düzenlenme tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kurunun dikkate alınması gerekmektedir.” (E-11395140-105[Mük-257-2015/VUK-1-18979]-665060)

Aynı Başkanlığın 11395140-105[Mük257-2014/VUK1-18701]-69332 sayılı özelgesinde ise yer alan açıklamalar ise;

“…

-Kati şekilde yurtdışından yaptığınız ithalatın Ba bildirim formu ile bildirilmesinde,  gümrük beyannamesi üzerinde yazılı  mal bedeli, sigorta, navlun, kur farkı, damga vergisi, ardiye, ordino gibi giderlerin toplamının mı, gümrük beyannamesinde yazılı olan mal bedeli ve ithalat gerçekleştikten sonra kati hale gelen masrafların KDV hariç toplam bedelinin mi  esas alınacağı,

-Bedelsiz olarak dâhilde işleme izin belgesi kapsamında yapmış olduğunuz ithalatlarda ve  buna  ilişkin gümrük  beyannamesinde,  hesap  detayları  kısmında  yazılı  olan  mal  bedeli, sigorta,  navlun,  ardiye,  ordino  gibi  giderlerin  toplamının  mı  ba  bildirim  formuna  dâhil edileceği,

-Bedelsiz olarak yaptığınız ithalata ilişkin gerçekleşen ihracatta da, bedelsiz mal bedeli ve işçilik toplamının mı, başka bir tutarın mı bs bildirim formuna konu edileceği, hususlarında tereddüt hâsıl olduğundan Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

…

Yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalara göre;

-İthalatta verginin matrahını oluşturan tutar, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21’inci maddesi gereğince ithal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dâhil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler olarak belirlendiğinden, kati ithalat ve dâhilde işleme izin belgesi kapsamında yapmış olduğunuz ithalatın Ba formu ile bildirilmesinde gümrük beyannamesi üzerinde yazılı olan KDV matrahını oluşturan KDV hariç bedelin dikkate alınması gerekmektedir.” (11395140-105[Mük257-2014/VUK1-18701]-69332)

KAYNAKLAR

418 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

14.06.2022 Tarihli E-11395140-105[Mük-257-2015/VUK-1-18979]-665060 Sayılı Özelge

22.01.2019 Tarihli 11395140-105[Mük257-2014/VUK1-18701]-69332 Sayılı Özelge

02.01.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM