YAZARLARIMIZ
Vedat Erdem
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
vedaterdem1@gmail.comİstisna Kapsamında İktisap Edilen Aracın Engelliden Engelliye Teslimi, Takası, Bedelsiz Devri veya Satışında ÖTV’nin Durumu

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7/2 maddesinde; (II) sayılı listede yer alan* kayıt ve tescile tâbi mallardan;

a) 87.03** (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi*** aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik oranı % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

b) 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm3’ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin % 50’sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

c) 87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi*** aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

d) Bu bendin (a), (b) ve (c) alt bentleri kapsamındaki araçların aynı alt bentlerde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hâle gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu alt bentler kapsamındaki araçları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından,

Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı vergiden müstesnadır.

Aynı Kanunun 15/2-a maddesinde;

(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınır. Kanunun 7’nci maddesinin (2) ve (8) numaralı bentleri çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından bu istisnadan yararlanılarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hüküm uygulanmaz.

443 Yayın Nolu Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın Kasım 2022 tarihli Engelliler İçin Vergi Rehberinde yapılan ilgili açıklamalar aşağıdaki gibidir.

İlk İktisabı İstisna Olan Taşıtların Veraset Yoluyla İntikali

İlk iktisabında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi taşıtların, veraset yoluyla intikallerinde ÖTV aranmaz. Dolayısıyla, taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi halinde, bu intikal işlemi nedeniyle ÖTV uygulanmaz.

Ancak, muristen mirasçılara sadece bir taşıtın intikal etmiş olması, başka bir mal ve/veya hakkın intikal etmemiş olması halinde, taşıtın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesi, devralan mirasçı açısından (kendi miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere) “veraset yoluyla intikal” olarak değerlendirilmez. Bu şekilde bir ivaz karşılığında veya ivazsız (bağış, hibe, hediye vb.) olarak gerçekleşen devir işleminde ÖTV, adına kayıt ve tescil yapılan/yapılanlardan aranır.

Muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca mal ve/veya hakkın da bulunması halinde ise diğer mirasçıların, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet hakkından ivazsız olarak feragatini gösteren noter onaylı belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış olan taşıtın lehine feragat edilen mirasçıya intikali, “veraset yoluyla intikal” olarak değerlendirilir. Ancak bunun için, terekede yer alan diğer mal ve/veya hakların toplam değerinin taşıtın değerine eşit veya taşıtın değerinden yüksek olması gerekmektedir. Aksi takdirde taşıtın devredildiği varis, kendi hissesi dışındaki hisselere isabet eden ÖTV’yi ödemek durumundadır.

ÖTV’den müstesna olarak ilk iktisabı yapılan taşıt dışında herhangi bir mal ve/veya hakkın “birden fazla mal ve hak” kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu mal ve/veya hakkın Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesine dâhil edilmiş olması ve gerektiğinde ölüm tarihi itibariyle mevcut olduğunun ispatlanması gerekmektedir.

İstisna Kapsamında Alınan Taşıtın Satışı veya Devri Halinde Vergilendirme

Malul ve engelliler tarafından ÖTV’den müstesna olarak satın alınan taşıtların, istisnadan yararlananların alım tarihinden itibaren beş yıl geçmeden istisnadan yararlanamayan kişi veya kurumlara satışı veya devrinde ÖTV aranır.

Ayrıca, istisna kapsamında alınan taşıtların, veraset yoluyla ÖTV uygulanmaksızın varise/varislere intikal etmesi ve murisin istisnadan yararlandığı tarihten itibaren beş yıllık süre geçmeden varis/varisler tarafından istisnadan yararlanamayanlara satışı veya devrinde de ÖTV aranır.

Malul ve engelliler tarafından ÖTV’den istisna olarak ilk iktisabı yapılan taşıtın, istisnadan yararlanabilecek durumdaki bir malul ve engelliye satış veya devrinde ÖTV aranmaz. Ancak, bu durumda da alıcı engelliye ilişkin aranan belgelerin ilgili vergi dairesine ibrazı zorunludur.

Satış veya devir nedeniyle ÖTV’nin arandığı durumlarda, taşıtın istisnadan yararlanılan ilk iktisabındaki matrah ve istisnadan yararlanamayan üçüncü şahıslar adına kayıt ve tescil ettirildiği tarihteki oran üzerinden alıcı tarafından ÖTV beyan edilir ve ödenir. Dolayısıyla, bu uygulama kapsamında vergileme, alıcının beyanname vermesi suretiyle yapılır.

Malul ve engelliler tarafından ÖTV’den müstesna olarak satın alınan taşıtların, ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra satışı veya devrinde ise ÖTV aranmaz.

Mali idarenin örnek görüşleri ise aşağıdaki gibidir.

1-“… 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-c) maddesinde düzenlenen malul ve engellilere ilişkin istisna uygulamasından yararlanmak suretiyle araç iktisap ettiğiniz belirtilerek, söz konusu aracın;

-Engellilik oranı % 90 veya üzerinde olan ve/veya bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırıp söz konusu istisnadan yararlanan, ancak ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıllık süresi tamamlanmayan bir başka engelliyle takas edilip edilmeyeceği,

-Takas edebilirse beş yıllık sürenin yeniden mi başlayacağı veya istisnadan yararlanan kişi bazında kendi süresini mi tamamlayacağı, yoksa takasa konu araç bazında mı sürenin tamamlanacağı,

-Takas edilebilirse noter dışında bağlı bulunduğunuz Başkanlık/Vergi Dairelerine her hangi bir bildirim ödevinin bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa hangi belgelerin ibraz edileceği hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, ilk iktisabı Kanunun (7/2) maddesi kapsamında yapılan bir taşıtın, istisnadan yararlananların ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden; söz konusu düzenlemeden yararlanamayan veya yararlanabilmekle birlikte daha önce aynı düzenlemeden ya da Kanunun (15/2-a) maddesinden yararlanmış ve yararlanma tarihinden itibaren henüz beş yıllık süre geçmemiş bir malul veya engelliye satışı veya devrinde ÖTV aranmaktadır.

Buna göre, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-c) maddesi kapsamında ilk iktisabını yaptığınız taşıtın ilk iktisap tarihinden (14/4/2017) itibaren beş yıllık süre dolmamış olduğundan, yine aynı istisnadan yararlanmış olup henüz ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıllık süre dolmamış olan bir başka malul ve engelli ile araçlarınızı ÖTV aranmaksızın takas etmeniz mümkün değildir.

Bu şekilde işlem yapmak istemeniz halinde, ÖTV Kanununun (15/2-a) maddesi uyarınca, her iki araç için ilk iktisap tarihindeki matrahlar ve kayıt ve tescil tarihinde geçerli olan oranlar üzerinden (adına tescil işlemi yapılan araca ilişkin) hesaplanacak ÖTV’nin adına tescil işlemi yapılanlar tarafından ayrı ayrı beyan edilip ödenmesi gerekeceği tabiidir.” (85620172-200.03.02-E.11798 Sayılı 04.04.2019)

2-“… 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun malul ve engellilerin taşıt alımında istisna uygulamasını düzenleyen (7/2-a) maddesi hükmünden faydalanarak ilk iktisabını yaptığınız … plakalı aracı, % 90 oranında engelli olan babanıza devretmeniz halinde, karşılaşabileceğiniz vergi yükümlülükleri hakkında Defterdarlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlardan ilk iktisabı, Kanunun malul ve engellilerin taşıt alımlarında istisnayı düzenleyen 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında yapılanların, istisnadan yararlananların ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden istisnadan yararlanamayan kişi veya kurumlara veya daha önce aynı düzenlemeden yararlanmış olup, yararlanma tarihinden itibaren henüz beş yıllık süre geçmemiş bir malul veya engelliye satış veya devri halinde ÖTV aranmaktadır. Malul veya engelliler tarafından ÖTV’den istisna olarak ilk iktisabı yapılan taşıtın, Kanunun (7/2) maddesinden yararlanabilecek durumdaki bir malul veya engelliye satış veya devrinde ise ÖTV aranmamaktadır. Ancak, bu durumda da mezkûr düzenleme kapsamında aranan belgelerin ilgili vergi dairesine ibrazının gerektiği tabiidir.

Ayrıca, bu uygulama kapsamında ÖTV’siz olarak taşıt iktisap eden malul veya engelliler, bu taşıtları iktisap tarihlerinden itibaren beş yıl geçmeden, tekrar bu düzenlemeden ve/veya Kanunun (7/2) maddesi uygulamasından yararlanamamaktadır.

Bu bağlamda, Kanunun (15/2-a) maddesi uyarınca, istisnadan yararlanılarak ilk iktisap edilen kayıt ve tescile tabi taşıtların, malul veya engellilerce ÖTV aranmaksızın iktisap edilebilmesi için Kanunun (7/2) maddesinde düzenlenen istisna şartlarının sağlanmış olması gerektiği, dolayısıyla ancak Kanunun (7/2) maddesinde belirlenen taşıtların yine bu maddede belirlenen şartları haiz malul veya engellilerce, ÖTV aranmaksızın iktisap edilebileceği tabiidir. Diğer taraftan, söz konusu istisnadan yararlanılarak iktisap edilen aracın beş yıldan fazla kullanarak elden çıkarması durumunda ÖTV aranmayacağı açıktır.

Buna göre, söz konusu istisnadan yararlanarak iktisap ettiğiniz … plakalı aracınızı ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıldan fazla kullanarak babanıza devretmeniz halinde, babanızın mezkûr Kanunun (7/2) maddesinde düzenlenen istisna şartlarını sağlayıp sağlamadığına bakılmaksızın, ÖTV aranmadan işlem tesis edilmesi mümkündür. Ancak, söz konusu aracın, bahsedilen süre geçmeden ÖTV aranmaksızın devredilebilmesi için, babanızın mezkûr düzenleme kapsamında aranan şartları sağlaması ve gerekli belgeleri ilgili vergi dairesine ibraz etmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, devir işlemi dolayısıyla ÖTV’nin aranması veya aranmaması için, devrin bedelli ya da bedelsiz olmasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır.” (35831311-135-E.18158)

3-“… 11/9/2014 tarihinde Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesinde düzenlenen istisna kapsamında ilk iktisap edilen aracı, 7/10/2016 tarihinde ÖTV ödenmeksizin engelliden engelliye satış usulüyle iktisap ettiğiniz ve söz konusu aracı satmak istediğinizde hak mahrumiyeti bulunması nedeniyle ÖTV ödenmeksizin satamadığınız belirtilerek, söz konusu aracın ÖTV aranmadan satışının yapılabilmesi için beş yıllık sürenin hesaplanmasında söz konusu taşıtın ilk iktisap edilen tarih olan 11/9/2014 tarihinin mi yoksa istisnadan yararlanan kişiden iktisap ettiğiniz 7/10/2016 tarihinin mi dikkate alınması gerektiği hususunda Defterdarlık görüşümüzün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

Anılan Tebliğin (IV/G/1.1.) bölümünde belirtildiği üzere, malul ve engelliler tarafından ÖTV’den istisna olarak ilk iktisabı yapılan taşıtın, Kanunun (7/2) maddesinden yararlanabilecek durumdaki bir malul veya engelliye satış veya devrinde ÖTV aranmamaktadır. Bununla birlikte, Kanunun (15/2-a) maddesi kapsamında ÖTV’siz iktisabı yapılan taşıtın, iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde istisnadan yararlanamayanlara satış veya devrinde ÖTV aranmaktadır. Ayrıca, bu uygulama kapsamında ÖTV’siz olarak taşıt iktisap eden malul veya engelliler, bu taşıtları iktisap tarihlerinden itibaren beş yıl geçmeden, tekrar bu düzenlemeden ve/veya Kanunun (7/2) maddesi uygulamasından yararlanamamaktadır.

Buna göre, Kanunun (15/2-a) maddesi uyarınca tarafınızca ÖTV ödenmeksizin iktisap edilen taşıtın, ÖTV aranmaksızın satışı için beş yıllık sürenin hesaplanmasında, iktisap tarihiniz olan 7/10/2016 tarihinin dikkate alınması ve bu tarihten itibaren beş yıllık süre dolmadan söz konusu taşıtın istisnadan yararlanmayanlara satış veya devrinde, adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan ÖTV aranması gerekmektedir.” (67630374-135-E.15428)

4-“ … Hastanesi tarafından adınıza düzenlenmiş, “Sağ tibia fibula 1/3 alt uç kırığı. Kurşunlanma. Malunion sağ ayak bileği ankiloze. Sağ alt ekstremitede 7 cm kısalık” teşhisleri ve %26 engellilik oranı tespitini içeren ……….. tarihli ve …….sayılı Engelli Sağlık Kurulu Raporuna istinaden tarafınızca 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7’nci maddesinde düzenlenen malul ve engellilere ilişkin istisna uygulamasından yararlanılmak suretiyle araç iktisap edildiği ve ilk iktisap tarihi itibariyle beş yıllık sürenin dolduğu belirtilerek, söz konusu istisna uygulaması kapsamında başka bir engelli tarafından ilk iktisap edilen 2016 model aracın tarafınızca 148.000 TL bedel karşılığı iktisap edilerek araçta engelinize uygun tertibat yaptırılacağı, ancak bahse konu aracın kasko bedelinin 220.000 TL olması hasebiyle, söz konusu aracın iktisabında Kanunun (15/2-a) maddesi kapsamında tarafınızdan ÖTV aranıp aranmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlardan ilk iktisabı Kanunun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında istisnadan yararlanılarak yapılanların istisnadan yararlananların ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden istisnadan yararlanamayan kişi veya kurumlara veya daha önce aynı düzenlemeden yararlanmış olup, yararlanma tarihinden itibaren henüz beş yıllık süre geçmemiş bir malul veya engelliye satış veya devri halinde ÖTV aranmaktadır. Malul veya engelliler tarafından ÖTV’den istisna olarak ilk iktisabı yapılan taşıtın, Kanunun (7/2) maddesinden yararlanabilecek durumdaki bir malul veya engelliye satış veya devrinde ise ÖTV aranmamaktadır. Ancak, bu durumda da mezkûr düzenleme kapsamında aranan belgelerin ilgili vergi dairesine ibrazının gerektiği tabiidir.

Diğer taraftan, Kanunun (15/2-a) maddesi kapsamında ÖTV’siz iktisabı yapılan taşıtın, iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde istisnadan yararlanamayanlara satış veya devrinde ÖTV aranmaktadır. Ayrıca, bu uygulama kapsamında ÖTV’siz olarak taşıt iktisap eden malul veya engelliler, bu taşıtları iktisap tarihlerinden itibaren beş yıl geçmeden, tekrar bu düzenlemeden ve/veya Kanunun (7/2) maddesi uygulamasından yararlanamamaktadır.

Bu bağlamda, Kanunun (15/2-a) maddesi uyarınca, istisnadan yararlanılarak ilk iktisap edilen kayıt ve tescile tabi taşıtların, malul veya engellilerce ÖTV aranmaksızın iktisap edilebilmesi için Kanunun (7/2) maddesinde düzenlenen istisna şartlarının sağlanmış olması gerektiği, dolayısıyla ancak Kanunun (7/2) maddesinde belirlenen taşıtların yine bu maddede belirlenen şartları haiz malul veya engellilerce, ÖTV aranmaksızın iktisap edilebileceği tabiidir. Diğer taraftan, Kanunun (15/2-a) maddesi uyarınca ÖTV aranması gereken durumlarda, istisnadan yararlanılarak iktisap edilen taşıtın üçüncü kişiye satış bedeli veya kasko bedelinin ÖTV uygulamasında önemi bulunmayıp söz konusu taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alındığından, istisnadan yararlanma şartlarını taşıyan kişiye satışı veya devrinde de söz konusu taşıtın ilk iktisap bedelinin esas alınması gerektiği tabiidir.

Öte yandan, 5/12/2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe giren 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 72’nci maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentlerinin parantez içi hükümlerinde yer alan “motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar” ibaresi “hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 200.000 TL’yi*** aşanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu itibarla, 7061 sayılı Kanunla ÖTV Kanununun 7’nci maddesinin 2 numaralı fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yapılan değişiklik uyarınca, 1/1/2018 tarihinden itibaren, 87.03 tarife pozisyonunda yer alıp, özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 200.000 TL’yi*** aşan taşıtların, bu madde kapsamında ilk iktisabı mümkün bulunmadığından, istisnadan yararlanılarak iktisap edilen taşıtın, istisnadan yararlanan tarafından ilk iktisabındaki bedelinin, özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil 200.000 TL’yi*** aşması halinde, Kanunun (7/2) maddesinde yer alan istisnadan yararlanabilecek durumda olan bir başka malul veya engelli tarafından, Kanunun (15/2-a) maddesi uyarınca ÖTV aranmaksızın iktisap edilmesi mümkün değildir.

Buna göre, 4760 sayılı Kanunun (7/2) maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanmış engelli kişiden, aynı Kanunun (15/2-a) maddesi kapsamında iktisap etmek istediğiniz 2016 model aracın, istisnadan yararlanan engelli tarafından ilk iktisabındaki özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedelinin 200.000 TL’yi*** aşması durumunda, Kanunun (15/2-a) maddesi hükmü uyarınca ÖTV aranması gerekmektedir. Ancak iktisap etmek istediğiniz söz konusu aracın, ilk iktisabında özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedelinin 200.000 TL’yi*** aşmaması durumunda, engel durumunuza uygun özel tertibat yaptırmanız kaydıyla, anılan Genel Tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, söz konusu aracın tarafınızca iktisabında, Kanunun (15/2-a) maddesi uyarınca ÖTV aranmaksızın işlem yapılabileceği tabiidir.” (39044742-135-E.500841)

KAYNAKLAR

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

28.05.2018 Tarihli 39044742-135-E.500841 Sayılı Özelge

12.08.2020 Tarihli 67630374-135-E.15428 Sayılı Özelge

16.10.2018 Tarihli 35831311-135-E.18158 Sayılı Özelge

04.04.2019 Tarihli 85620172-200.03.02-E.11798 Sayılı Özelge

443 Yayın Nolu Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın Kasım 2022 tarihli Engelliler İçin Vergi Rehberi

*Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede, yarı römorklar için çekiciler, binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş motorlu taşıtlar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, özel amaçlı motorlu taşıtlar, motosiklet, helikopter, uçak, gemi, yat, eğlence ve spor tekneleri gibi taşıtlar yer almaktadır. (Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği)

**87.03 binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç)

***Değişik ibare: RG-21/12/2021-31696 Yürürlük:1/1/2022 450.500 TL

05.12.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM