YAZARLARIMIZ
Ufuk Yola
Eski İş Müfettişi
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
Bilirkişi
ufukyola@gmail.comYıllık Ücretli İzne İlişkin Notlar

 • Yıllık ücretli izin hakkının kazanılabilmesi için, işçinin 1 yıl çalışmış olması gerekir. 1 yıldan az çalışanlar için çalıştıkları süre ile orantılı olarak yıllık izin hakkı tanınmaz.
 • Yıllık izin kullandırıldığının ispat yükü işveren üzerindedir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer belge ile kanıtlamalıdır.
 • Ücret bordrolarında işçiye izin ödemesi yapılması ve bordronun imzalı olması halinde izin kullandırıldığı varsayılmaktadır. (Y.9 HD. 25.09.2019 T. 2016/6276 K.)
 • İşçinin aralıklı olarak aynı işverene ait işyerinde çalışması halinde, önceki dönemin kıdem tazminatı ödenerek feshedilmiş olması, yıllık ücretli izin yönünden sürelerin birleştirilmesine engel oluşturmaz. (Y.22. HD. 03.10.2019 T. 2017/24139 E.)
 • Yıllık izin kullandırmak yerine bunun karşılığında ücret ödenmesi halinde fesih tarihinde yıllık izin alacağı tekrardan talep edilebilir. (Y.9.HD. 20.05.2019 T. 2016/2365 E.)
 • Kullandırılmayan yıllık izinler, ilgili yıllara ait ücret üzerinden değil, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücret üzerinden hesaplanmalıdır.
 • İzin ücretinin hesabında Asıl ücret esas alınır. Bu nedenle FM, prim ve sosyal yardımlar ubgt, hafta tatili için verilen ücretler dikkate alınmaz.
 • Zamanaşımı süresi 5 yıldır. Süre iş sözleşmesinin sona ermesi ile başlar.
 • Yıllık ücretli izne rastlayan hafta tatili, ubgt, yıllık izin ücreti dışında ayrıca işçiye ödenir.
 • Devralan işveren ihbar tazminatı ile kullandırılmayan izin ücretlerinden tek başına sorumludur. Alt işverenler açısından da bu şekildedir.
 • Mevsimlik ve kampanya işçilerinin sözleşmelerinde açık düzenleme bulunmaması halinde yıllık izin hakkı yoktur. Çalışmanın 11 ayın üzerine çıktığı yıllarda işin mevsimlik iş olmaktan çıktığı kabul edilerek yıllık izin hakkı doğar.
 • İşçinin işe iade davası açması durumunda, izin ücretinin talep edilip edilemeyeceği davanın sonucuna göre belirlenmelidir. İşe iade olunursa izin ücreti istenemez.
 • Yıllık izin süresinin hangi tarihte kullandırılacağı işverenin yönetim hakkı kapsamındadır. Ancak kadın işçi yasal doğum izinlerini kullandıktan sonra talepte bulunmak şartıyla 6 aya kadar ücretsiz izin hakkını işveren müdahalesi olmaksızın istediği tarihte kullanabilecektir.
 •  İzin hakkının talep hakkının doğduğu yıl içerisinde kullandırılması gerekir. Yıllık ücretli iznin kullandırılmamasının fesih hakkı doğurabilmesi için talep edildiği halde nedensiz olarak kullandırılmaması gerekir. O yıla ilişkin yıllık iznin yıl sonuna kadar kullandırılmaması haklı fesih imkanı verir.
 • Yıllık iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı başka işte çalıştığı anlaşılırsa, izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.
 • İş sözleşmesinin işverence feshi halinde, bildirim önelleri ile iş arama izinleri, yıllık izinlerle iç içe geçemez.. Ancak işçi tarafından ihbar önelli fesih halinde bildirim öneli ile izin süresinin iç içe girebileceği kabul edilmektedir.
 • İş sözleşmesinin feshedildiği tarihte izin ücreti muaccel olur. Ancak faizin başlangıcı için işverenin ayrıca temerrüde düşürülmesi gerekir.
 • İzin ücretinden hakkaniyet indirimi yapılamaz.
 • Yıllık izin ücretine hak kazanmak için feshin haklı yada haksız olması önemli değildir.
 • Tanıkla yıllık izin kullandırıldığı ispatlanamaz
 • İşçinin izin sürecinde, kendi yerine başkasını çalıştırması yıllık izin kullanmadığı anlamına gelmez. (Y. 9 HD. 08.11.2012 T. 2010/25698 E.)

Avans izin uygulaması Kanunda yer alan bir düzenleme değildir. Ancak işçi lehine bir durum oluşturduğundan uygulanması mümkündür. Bununla birlikte, işçi avans olarak kullandığı izni yasal olarak hak etmeden önce işten ayrılırsa, bu durumda işveren fazladan kullandırılan izinlerin karşılığı olan ücreti geri işçiden talep edemez. Çünkü bu iadenin yasal dayanağı bulunmamaktadır. (Y. 9 HD. 14.10.2020 T. 2016/26145 E.)

24.03.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM