YAZARLARIMIZ
Soner Ülgen
Yeminli Mali Müşavir
Eski Baş Hesap Uzmanı
sonerankara@yahoo.comGeçmiş Yıl Zararlarını Beyannameye Yazmamak Mahsup Hakkını Ortadan Kaldırır Mı?

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Zarar mahsubu" başlıklı  9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde  Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla aşağıda belirtilen zararlar indirim konusu yapılır:

"Beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar.

 1)Son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanunî süresinde verilmiş olması.

             ..."

            hükümlerine yer verilmiştir.

Geçmiş yıl zararlarının kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ait zarar tutarının ayrı ayrı gösterilmesi şartıyla mahsup imkanı kanun hükmü gereği olmakla birlikte zaman zaman mükelleflerin geçmiş yıl zararlarını unutmaları mümkündür. Zarar mahsubundan önce düzeltme beyannamesi ile zararların beyannamede gösterilerek mahsup edilebileceği görüşündeyim. Tabi ki konuya ilişkin vergi idaresinin iki görüşü vardır.

Bunlardan birincisi İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 11.05.2011 Tarih ve 490 sayılı muktezasıdır. Söz konusu mukteza ’da  “şirketiniz tarafından 2005 hesap dönemine ilişkin olarak verilen beyannamede kar beyan edilmemiş olmak kaydıyla, 2005 hesap dönemi için düzeltme beyannamesi verilmesi suretiyle 2004 hesap dönemi zarar tutarının 2005 yılı beyannamesinde ayrıca gösterilmesi ve bu zarar tutarının 2006 hesap döneminde beyan edilen kar tutarından mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, zarar mahsubunda herhangi bir yılda matrah beyan edilmek suretiyle vergi hesaplanması halinde, önceki dönemlere ilişkin geçmiş yıl zararlarından vazgeçilmiş sayılacağı tabiidir.”                  

İkinci görüş ise İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 23.09.2010 Tarih ve 366 sayılı muktezasıdır. Buna göre; 2007 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde indirim imkanı olduğu halde kurum kazancından indirim konusu yapılmayan 2006 yılı zararının, 2008 yılı kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün olmayıp, 2007 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin düzeltilmesi yoluyla 2007 yılı kurumlar vergisi matrahının tespitinde de indirimi mümkün değildir.”                

İki görüşe de şu gerekçelerle katılmıyorum.  İlk görüşte eğer düzeltme beyannamesi verdiğiniz kurumlar vergisi beyannamesinde zarar beyan edilmişse unutulan zararın düzeltme ile beyannameye yazılmasına izin veririm ve bu zararı izleyen dönemlerde indirebilirsin diyor. Eğer kar beyan edip vergi ödenmişse beyannamenin düzeltilip geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesine imkan vermiyor. İkinci görüşte ise mahsup edebilme imkanı varken mahsup edilmeyen geçmiş yıl zararının mahsup edilebilme imkanı olan yılları izleyen yıllarda mahsup etme imkanın olmadığının altını çizen vergi idaresinin yaklaşımıdır.

Yukarıdaki vergi idaresinin görüşlerinin Kurumlar Vergisi Kanunun 9’ncu maddesinde karşısında bir dayanağı yoktur.

Konuya kısmen de olsa yargının yaklaşımını anlamak adına güzel bir karar ile ele alalım. İstanbul 6. Vergi Mahkemesinin 27.06.2012 günlü ve E:2010/2781, K:2012/1593 sayılı kararıyla; kar beyan edilen 2006 yılı beyannamesinde önceki yıldan devreden zarar tutarının gösterilmemiş olması, söz konusu zararların 5 yıllık süre içinde olmak şartıyla izleyen yıllarda indirim konusu yapılmasına engel olmadığı, 2003 yılı zararlarını, kar beyan edilen 2006 yılı hariç olmak üzere diğer yıllarda beyannamelerinde gösteren davacının bu zararlarını 2007 yılı beyannamesinde matrahtan indirmesinde yasaya aykırılık bulunmadığından yapılan cezalı tarhiyatta hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.”  Anılan karar Danıştay 4. Dairesinin 3.2.2016 tarih ve E. 2012/8485 K. 2016/278 kararı ile onanmıştır.

Bilgiyi paylaşarak, insanların başarıya bizden daha kolay ulaşmalarını sağladığımız için mutluluk duyabilmeliyiz. “

26.02.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM