YAZARLARIMIZ
Şefik Şengün
Yeminli Mali Müşavir
sefiksengun44@hotmail.comİnternet Ortamında Yayınlanan İlanlara Bildirim Zorunluluğu Getirilmiştir

538 Nolu VUK Tebliği, 31.05.2022 tarih ve 31852 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Tebliğe göre;

A-BİLGİ VERMEK ZARUNDA OLANLAR:

İnternet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik

*Aracı Hizmet Sağlayıcıları; (6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişiler)

* Sosyal Ağ Sağlayıcıları; (5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişiler)

*Yer Sağlayıcıları; (5651 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan ve hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler)

1-  Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına konu işlemlere ilişkin olarak;

a) Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adresleri,

b) Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN ile işyeri adres bilgileri,

c) Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgileri,

ç) Başkanlık tarafından belirlenecek diğer bilgileri,

elektronik ortamda Başkanlık sistemlerine bildirmek zorundadır.

2- Birinci fıkrada sayılanların, ödemelere ilişkin olarak satıcının/kiralayanın ticari temsilcisi olması sebebiyle ödemeye aracılık etmesi veya ödeme hizmetini bir dış hizmet olarak banka veya ödeme kuruluşundan alması bilgi verme yükümlülüğünü etkilemeyecektir.

3- Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar üzerinden ilan verenler, verdikleri ilanlara yönelik olarak söz konusu sağlayıcıların bu madde kapsamında Başkanlığa bildirmek zorunda olduğu bilgileri bunlara vermek zorundadırlar. Verilen ilanın konusu olan taşınır, taşınmaz, mal veya hizmetlerin mülkiyetinin ilan veren dışındaki bir gerçek veya tüzel kişiye ait olması durumunda, mülkiyet sahibine ilişkin bilgilerin de aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılara bildirilmesi zorunludur.

4- Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar kendilerine üçüncü fıkra kapsamında bildirimde bulunmayan ilan verenlere ilişkin bilgileri Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen yöntemle Başkanlığa bildirecektir.

B- BİLGİ VERME ZAMANI:

Bir aya ait bilgilerin, takip eden ayın son günü 23,59’a kadar, son günün tatile rastlaması halinde, takip eden ilk mesai günü bitimi saat 23.59’a kadar bildirilmesi zorunludur. Örneğin 2022 Haziran ayına ait bildirimin son günü olan 31.07.2022 günü tatile rastladığından, bildirim 01.08.2022 saat 23,59’e kadar yapılabilecektir.

C- 2022 MAYIS AYI BİLGİLERİNİN VERİLME ZAMANI:

Tebliğe eklenen geçici madde ile 538 Nolu VUK Tebliğin yayımlandığı tarihte yayında olan ilanlar ile  31.05.2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk kez verilen ilanlara (bunlardan bu tebliğin yayımlandığı tarihten 31.05.2022 tarihine kadar yayından kaldırılanlar ile 2022 Haziran ayında yayını devam eden veya yayından kaldırılanlar dâhil) ilişkin bildirimin 31.08.2022 tarihine kadar yapılması gerekecektir. Bu bildirimin yapılabilmesi için, ilan verenler tarafından ilanlara ilişkin ilave bilgi verilmesinin gerekmesi halinde, bu durum ilan verenlere uygun yöntemlerle duyurulacak ve bu duyuruya rağmen bildirilmesi zorunlu olan bilgilerini tamamlamayanlar Başkanlığa bildirilecektir.

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımla,

09.06.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM