YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.comİkincil Amme Borçlularının Torba Yasadan Faydalanması ve Açılmış Davadan Vazgeçme Olanakları

 

Tarih: 28.10.2014

Bilindiği üzere,  mirasçı,  kefil, şirket ortağı, kanuni temsilci ve yeminli mali müşavir, SMMM, SM gibi  sorumluluk dolayısıyla kamu  borçlusu  sayılan  gerçek kişilerin de torba yasadan ikincil amme borçlusu olarak  talep etmesi mümkündür.   (6552 sayılı yasanın  73. maddesine göre yapılacak müracaatlarda ek:1-A form dilekçesinin tanzimi gerekir.

Bilindiği gibi, 6552 sayılı torba yasa hükümlerine göre davacı durumda olan vergi mükellefleri yargılamaları kesinleşmediği sürece 6552 sayılı kanunun md. 73 hükmüne göre yapılandırmadan faydalanması olanaksızdır. [1] Diğer bir ifadeyle, vergi ve ceza ihbarnamelerine karşı açılmış davalar yönünden davadan vazgeçilse bile torba yasadan yararlanma olanağı bulunmamaktadır.

İkincil amme borçlularının  torba yasadan yararlanabilmesi için  asıl amme borçlusu  şirketin   ünvanı ve vergi  numaralarına da  atıf yaparak  ek:1-A form dilekçesini üç nüsha olarak  ilgili  vergi dairesi ve/veya vergi dairelerine yollamaları  gerekir.

Diğer taraftan, açılan davaların ödeme emrine karşı açılmış olması halinde bu tip davalardan feragat edilmesi koşuluyla torba yasa kapsamına sokmak mümkündür. Tarhiyat aşamasında vergi ve ceza ihbarnamelerine karşı açılan davalar kesinleşmediği sürece torba yasa kapsamına girmemektedir.

Torba yasa kapsamına giren ve ödeme emrine karşı açılmış davalar, süreci ve mercii ne olursa olsun bu davalardan feragat edilerek Ek:1/A dilekçesinin (3) nüsha düzenlenip ve ilgili tablolarını doldurulması ile bu davalardan vazgeçilmesi mümkündür. Bu şekilde, düzenlenen EK:1/A dilekçesi vergi dairesine verilmesi halinde torba yasadan faydalanmak mümkün olacaktır.

Ödeme emrine karşı açılan davalar ile ilgili torba yasanın md. 73 hükmüne göre feragat edilerek yasadan faydalanılması durumunda mükelleflerin ne gibi bir avantaj sağlayacaktır?

Buna göre,

Öncelikle belirtelim ki; vergi aslı yönünden ve vergi ziyaı cezaları yönünden herhangi bir indirim veya af söz konusu değildir.

1)  Davadan feragat edilmesi halinde; gecikme zammı ve gecikme faizi yönünden önemli indirim ve avantajlar söz konusudur.  Ayrıca, yapılandırılan borçlar ileriye doğru  36 ay gibi bir  vadeye yayılmaktadır. Burada tek  avantaj gecikme zammı  ve gecikme faizi ile ilgili  olmaktadır.

2)  Ödeme emri içeriğinde yer alan kamu alacakları toplanarak talep edilen azami taksit süresi olan (18) eşit taksit, yani (36) aya bölünerek ödenme olanakları sağlanır.

3)  Davadan cayıldığı için ücreti vekalet ücretleri hazineye ödenmez.

4)  Yine davadan vazgeçildiği için ödeme emrine karşı açılan davalarda kaybedilme risk cezası olan %10 haksız çıkma zammı alınmaz.

5)  Davadan vazgeçen mükellef kamu ihalelerine veya herhangi bir kuruma borcu yoktur kağıdı sunacaksa, vergi dairesi kendisine “temiz kağıdı” veya “borcu yoktur belgesi” verir.

6)  Açılan dava kapsamında vergi dairesinde önceden konulmuş haciz veya teminatlar var ise, bu teminatlar pey der pey (bölünebilir olanlar) yani kısım kısım ödeme nispetleri dahilinde hacizler fek edilir.

7)  SGK ile ilgili olarak  yapılandırma talebi yine ikincil  amme borçluları açısından da mevcut bir haktır.  Ortağı veya  müdürü olduğu şirketin ödenmeyen borçlarından dolayı  şirket ortakları  şirketteki hisseleri  kadar SGK’ya başvurup hissesi oranında SGK primini yapılandırabilirler.

Sonuç olarak,

Tarhiyat aşamasında olmayıp, ödeme emri aşamasında veya haciz aşamasında vergi yargısında açılan davalar aşaması ne olursa olsun, bu davalardan feragat edilerek yürürlüğe giren torba yasa hükümlerine göre 01.12.2014 tarihine kadar bu davalardan vazgeçme olanakları araştırılmalıdır.


[1] Bkz. 6552 sayılı torba yasa 1 seri no.lu genel tebliği 27.09.2014 gün ve 29132 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tarhiyat aşamasında açılan vergi davaları torba yasa kapsamına girmemektedir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM