YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.comTorba Yasada Neler Kapsam Harici ?

Bilindiği gibi, 6552 sayılı torba yasa 11.09.2014 tarihli ve 29116 sayılı mükerrer Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, yasaya açıklık getiren 1 Seri No.lu genel tebliğ ise, 27.09.2014 tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Vergi daireleri tarafından torba yasa ile ilgili müracaatlar 29.09.2014 tarihinden itibaren, tip form dilekçeler ile kabul edilmeye başlanmıştır. Ancak bu yazımızda, nelerin torba yasa dışında kaldığı konusunda açıklamalara yer verilecektir.

Bir anlamda kamusal karakterli borçların yapılandırma yasası olan bu yasa kapsamında olan vergi, resim, harç, vb. diğer yükümlülükler yasanın md. 73 hükmünde nasıl ve ne şekilde taksitlendireceği konusunda izahatlar mevcuttur. Ayrıca, Maliye Bakanlığı tarafından taslak genel tebliği hazırlanmış olup, bu genel tebliği ilgililerin bilgisine taslak olarak www.gib.gov.tr internet sitesinde yer almıştır (bkz. 1 Seri No.lu bazı alacakların 6552 sayılı kanunun kapsamında yeniden yapılandırılmasına dair genel tebliğ)

Bu çalışmamızda kapsama girmeyen borçlar hakkında kısa açıklamalara yer verilecektir.

1) 30.04.2014 tarihinden sonra beyana dayalı olarak tahakkuk eden borçlar genel olarak yapılandırma haricindedir.

2) EPDK tarafından tahsil edilen her türlü cezalar,

3) Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi verildikten sonra ödenmemiş geçici vergiler terkin edileceğinden, madde kapsamına girmesine rağmen söz konusu beyannamelerin verilmesinden sonra bu vergilerin yapılandırılması mümkün bulunmamaktadır.

4) Kesinleşme durumu yasanın yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihinden sonraki döneme sarkan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, (Örneğin; tebliğ tarihi 04.09.2014 günü olan bir özel usulsüzlük cezası hakkında kesinleşme yasanın yürürlük tarihinden sonra olacağından dolayı bu ceza kapsama girmez.)

5) Mart 2014 dönemine ait olup, 30.04.2014 tarihi saat 00:00 ‘a kadar elektronik ortamda verilmesi gereken Ba/Bs formları hakkında kesilen özel usulsüzlük cezaları yapılandırma kapsamına girmez.

6) Bir vergi aslına bağlı olmaksızın müstakilen kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısı yapılandırılmaz; diğer yarısı yapılandırılır.(11.09.2014 tarihi itibariyle, bu tarih hariç, kesinleşmiş ve 11.09.2014 tarihi dahil ödenmemiş cezalar)

7) Taşıt pullarının ikinci taksitleri yapılandırma kapsamı dışınadır.

8) Belediyelere ödenen su bedellerinden ödeme vadesi Mayıs 2014 tarihine sarkması halinde, dönemi Nisan 2014 olsa da bu ödeme yapılandırmaya girmez.

9) İkmalen, re’sen ya da idarece yapılan tarhiyata ilişkin olarak dava açılmaksızın kesinleşmiş olan ve ödeme süresi henüz dolmamış bulunan alacaklar için tarhiyata ilişkin ilk ihbarname üzerinden mükellef dilerse yapılandırma talep edebilir (Kesinleşme tarihi 11.09.2014 tarihinden sonra ise, bu gibi tarhiyatlarda, 6552 sayılı yasaya göre yapılandırma mümkün değildir.)

10) Tütün Ürünleri hakkında 4207 sayılı yasaya göre 120,00-TL ‘nin üzerindeki idari para cezaları,

11) Vergi daireleri tarafından tahsil edilmesi gereken ve vadesi 31.12.2007 tarihinden önce olduğu halde 11.09.2014 tarihi itibariyle ödenmemiş olan 6183 sayılı yasaya göre tahakkuk eden alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle, 50,00-TL ‘nin üzerindeki asli alacakların ve bunlara bağlı ferî alacakların, aslı ödenmiş feri alacaklardan 100,00-TL ‘nin üzerindeki alacaklar yapılandırma haricindedir.

12) İdari para cezalarından, idari yaptırım karar tutanağının düzenlenme tarihi 30.04.2014 tarihinden sonra olan ve kanunun yayımlandığı tarihi itibariyle kesinleşmiş olup, vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar,

13) 30.04.2014 tarihinden önce verilmekle beraber, 6552 sayılı kanunun yayım tarihi olan 11.09.2014 günü itibariyle kesinleşmemiş olan idari para cezaları,

14) 6183 sayılı yasa kapsamında Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen adli ve idari para cezaları (6552 sayılı kanunun md. 73 hükmünde birinci fıkrasının b bendinde yer alan idari para cezaları hariç)

15) Mülga, 6326 sayılı Petrol Yasasına istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı,

16) Mülga, 6747 sayılı Şeker Yasasına istinaden şeker fiyat farkları,

17) Mülga, 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı,

18) 3213 sayılı Maden Kanununu istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu,

19) Mülga, 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığı görevleri hakkında ki yasa K.H.K. ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hk. K.H.K. alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları,

20) 6491 sayılı Türk Petrol Yasasına istinaden Devlet Payı,

30.09.2014

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM