YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.comUygulamada: Vergi Mükelleflerinin E-Mail Adresine Yapılan veya Yapılmış Sayılan Tebligatlarla İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar

Elektronik  tebligat uygulaması  213 sayılı  VUK’na 01.04.2016 tarihinden  itibaren uygulamaya geçilmiş olup,  henüz yeni  bir  uygulama biçimidir.  Ancak, e-tebligattan başka  tebliğ  usulleri de mevcut olup ve etkin bir şekilde geçmiş yıllarda uygulanagelmiştir.  Örneğin, posta yoluyla tebliğ usulü, memur eliyle tebliğ, daire ve komisyonda tebliğ, ilan yoluyla tebliğ şekilleri de mevcut bulunmaktadır.  Elektronik  tebligat uygulaması  ile ilgili üzerinden  2,5  yıldan  fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen  sistem  henüz  oturmamıştır.  

Buna göre  uygulamada e-tebligatta yaşanan  sorunlar aşağıda olduğu  gibidir:

  1. Elektronik ortamda tebliğ  hükmü  213 sayılı VUK md.107/A şeklinde  yasaya monte edilmiştir. Buna göre e-tebligat  yapılacak  kimselere  93.maddede sayılan yöntemlere bağlı olmadan   tebliğe olanak veren  elektronik bir adres kanalıyla  elektronik zeminde tebliğ yapılabilir hükmü mevcuttur.   Bu  hükme göre tebliğ yapılabilmesi için muhatabının  elektronik  adresine  erişim gerçekleşmiş olmalıdır.  Teknik erişim gerçekleşmezse tebligat  hükümsüz olur.   Elverişli adrese e-tebligat  vasıl olmazsa tebligat yine geçersizdir.   Maliye Bakanlığı elektronik ortamda yapılacak e-tebligatla ilgili  her türlü  teknik  alt yapıyı  kurmak, geliştirmek, tebliğe elverişli elektronik  adres kullanma mecburiyeti getirmeye  ve kendisine  dijital ortamda  tebliğ yapılacakları ve  e-tebliğe  ilişkin sadece usul ve esasları belirlemeye yetkisi  mevcuttur. Görüldüğü üzere bu hükümlere uygun olmayan  tebligat yine aynı yasanın  108.maddesine göre hatalı tebliğ olarak değerlendirilecektir.
  2. İkmalen, resen ve idarece  yapılan bütün tarhiyatlar ve bunlara ilişkin takdir komisyon kararları  veya  vergi inceleme raporlarının eskiden olduğu  klasik metodlara göre  ihbarname kuralına göre mükellefe  kapalı  posta zarfı ile tebliğ  edilmesi,
  3. Rutin işlemlerin   (örneğin, ödeme emri tebliği gibi) e-posta olarak  geçerli  adreslere yapılması,
  4. Teknik olarak kapalı veya iletişim kurulamayan e-mail adreslerine tebligat yapılmaması,
  5. Açılamayan e-mailler nedeniyle mükelleflere  yürütülecek olan 5 günlük tebligat  süresinin bekletilmesi
  6. Açılamayan e-mailler nedeniyle  tebligat  vaki  olamayacağı için  bu konuda  memur eliyle veya posta kanalıyla  yeniden  usulüne uygun olarak  tebligat yapılması
  7. Gerek gerçek kişiler için ve gerekse tüzel  kişiler için elektronik  tebligat  talep  formunda yer alan   sağlıklı  bilgilerin üzerinden   bilgilendirme tercihlerine göre  mükelleflere  tebligat yapılmalıdır. 
  8. Daha evvel internet vergi dairesi  üzerinden  kullanıcı  kodu  ve şifresi olanlar için  aynı şifre yerine ayrı  bir şifre verilmelidir. 
  9. Mükelleflere elektronik ortamda tebliğ  edilemeyen vesikalar VUK GT 467 hükmüne göre yeniden  usulüne uygun  olarak kapalı  zarf içinde taahhütlü olarak  posta kanalıyla  veya memur eliyle  yeniden  tebliğ  edilmelidir. 
  10. Mükelleflerin gıyabında elektronik ortamda vergi daireleri  tarafından  tebliğ  edildiği  varsayılan hükümsüz tebligatlarla ilgili Maliye Bakanlığının  acilen bu konuya  özgü  yeni bir genel tebliğ  yayınlayarak   geçmişte yaşanan   hatalı  gib e-tebligat  işlemlerini   düzeltmesi gerekir.  Zira bu konuda geçmişte pek çok  vergi mükellefi mağdur olmuştur.   İdare tarafından  e-tebligat  metoduna göre kendisine tebliğ işlemi yapılamayan birçok mükellefe vergi dairesi  “biz elektronik ortamda tebligat yaptık”  diyerek    mükelleflere “siz  süreyi kaçırdınız” şeklinde meseleyi geçiştirmektedirler. Oysaki ülkemizi insan  gerçeği, teknolojik gerçekler, gerçek  ve tüzel kişi mükelleflerin  dijital ortamdan uzaklığı vs. teknik  ve  insan  faktörü  ile ilgili  durumlar dikkate alındığında e-tebligat  sisteminin aksayan yönleri suratle ıslah  edilmelidir.  E-tebligattan kaynaklanan  hatalı  işlemlerin mükellefler tarafından  yargıya intikal  ettirilmesi sonucunda gereksiz ihtilaflar birikerek çoğalmaktadır.

19.12.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM