YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.com7143 Sayılı Yasa Gereği Davalardan Vazgeçilmesi ve Matrah Artırımı Konuları

7143 sayılı  yasanın  5.maddesi  gereği matrah ve vergi artırımı  hükümleri hakkında açıklamalar yer almaktadır.  Buna göre, 2013 ila 2017 yılları  için matrah  ve vergi artırımı  yönünden  dikkat  edilecek  noktalar aşağıda sıralanmıştır.   Matrah  ve vergi artırımlarının  3568 sayılı yasaya göre unvan almış  meslek  mensuplarının  şifre ve parolaları üzerinden   gerçekleştirilmesi zorunludur.  Bu konuda süre 31.08.2018 tarihine kadar gerçekleştirilmesi zorunludur.   Konuyla ilgili  müşterek hükümler aşağıda olduğu gibidir:

 1. Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmayacaktır.
 2. Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla verilen bildirimler için damga vergisi alınmayacaktır.
 3. Gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında ve katma değer vergisi artırımında bulunan mükelleflerin, artırıma konu dönemlere ilişkin olarak vermiş oldukları “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu” (Form Ba) ile “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu”nu (Form Bs) artırım nedeniyle düzeltmelerine gerek bulunmamaktadır.
 4. Matrah/Vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında, bu Kanunun yayım tarihinden önce başlanılmış vergi incelemeleri ile takdir işlemleri, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından itibaren iki ay içinde sonuçlandırılmadığı takdirde bu işlemlere devam edilmeyecektir.
 5. Ödenen vergiler, gider veya maliyet kabul edilmeyecek, indirim, mahsup ve iade konusu yapılmayacaktır.
 6. Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenledikleri tespit edilenler veya bu fiiller nedeniyle incelemesi devam edenler matrah ve vergi artırımından yararlanamayacaklardır. Ancak, bu fiillerle ilgili yapılan incelemenin tamamlanması sonucu bu fiillerin varlığının tespit edilememesi durumunda, tespite ilişkin raporun mükelleflere tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı başvurmaları, matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergileri, raporun tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödemeleri ve diğer şartları yerine getirmeleri koşuluyla yararlanırlar.
 7. Matrah veya vergi artırımında bulunulması, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defter ve belgelerin muhafaza ve ibrazına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir. Matrah artırımı yapanlar zararlarının indirimini %50 olarak ileriki yıllarda kullanabilirler. Zararların tümünün mahsubu mümkün değildir.
 8. Terör suçundan hüküm giyenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler yararlanamayacaklardır.
 9. Mükelleflerin bu maddeye göre matrah veya vergi artırımı yaptıkları dönemlere ilişkin olarak kanuni süresinde vermedikleri anlaşılan beyannameler nedeniyle usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları uygulanmayacaktır.
 10. Maliye Bakanlığı  Gelir İdaresi Başkanlığının  hazırladığı  broşürlerde de konu çok özet olarak  ilgililerin  yararına sunulmuştur.  Söz konusu  broşürlerin incelenmesinde yarar görülmektedir.  (Yayın no:280)Mükellef  Hizmetleri Daire Başkanlığının  diğer broşür ve rehberleri de www.gib.gov.tr adresinde mevcuttur.
 11. Herhangi bir şekilde matrah  artırımı yapılması  mümkün olmayan  gerçek  ve tüzel kişilerin  bir şekilde yapacakları  matrah  artırımları daha sonra  tespit  edilirse bu işlemler  düzeltme fişi ile iptal  edilir.  Ve vergi incelemesi  sürdürülür.   Ancak bu konuda mükelleflerin  söz konusu  iptal  işlemlerini  vergi yargısına taşımaları  mümkündür.
 12. Vergi yargısında davası devam eden mükelleflerin bu davalarında vazgeçmeleri halinde (mad. 2,3,4) avukatlık vekalet ücreti, yargılama giderleri vs. harçlar karşılıklı olarak alınmayacaktır. Konuyla ilgili Ek-3/A dilekçesinin düzenlenmesi ve vergi dairesine verilmesi yeterli olacaktır.

24.07.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM