YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.comYönetim ve Temsil Hakkında: 20 Soru – 20 Cevap

Tarih: 19.09.2017

SORU: Limited şirketlerde şirket müdürlerinin yetkisi sınırlandırılabilir mi?

CEVAP: Şirketin esas sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da 3.kişilere verilebilir. Ortaklardan en az 1’inin şirket yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. Şirketi temsile yetkili yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerinin yetkileri TTK md.369,371 gereğince sınırlandırılamayacak, sınırlama ancak merkezin veya şubenin işlerine özgülenebilecek ya da müşterek veya münferit temsil esası öngörülebilecektir.

 

SORU: Limited şirketin yetkilerinin sınırlandırılması için izlenecek yol nedir?

CEVAP:

-         Esas sözleşmede açık hüküm bulunmak kaydıyla, limited şirketlerde genel kurul kararı ile noter onaylı, sınırlı yetki çerçevesini belirleyen tarih ve sayı içeren bir iç yönerge kabul edilerek tescil ve ilan edilecektir.

-         İç yönergede görevler, tanımlar ve yetki çerçevesi düzenlenecektir. Ancak tanımlanan görevlere atanan kişilerin isimleri kesinlikle yer almayacaktır.

-         İç yönergeyle belirlenen görevlere atanacak kişiler, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle alınacak yönetim kurulu kararı veya genel kurul kararı ile belirlenecektir.

 

SORU: Limited şirketlerde müdürlerin hepsi dışarıdan olabilir mi?

CEVAP: Şirket müdürleri dışarıdan olmakla beraber en az 1 ortağın da müdür olması gerekmektedir.

 

SORU: Limited şirket müdür ataması esas sözleşmesinde düzenlenmesi şart mıdır?

CEVAP: TTK md.623/1 hükmüne göre, limited şirket yönetiminin ve temsilinin şirket sözleşmesiyle düzenlenmesi şarttır. Kanun burada en azından bir ortağın, şirketi temsil ve yetkisinin bulunmasını şart koşmuştur.

 

SORU: 1’den fazla müdür olduğu takdirde, müdürler kuruluna ihtiyaç var mıdır?

CEVAP: Müdürler 1’den fazla olursa, bir kurul niteliğini alırlar. Böyle bir durumda oluşacak kurulun başına ortak olması veya olmaması fark etmez, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı atanır.

 

SORU: Şirket müdürlerinin Türkiye’de oturma zorunluluğu var mıdır?

CEVAP: Şirket müdürlerinin en az birisinin Türkiye’de oturma zorunluluğu, 6335 sayılı yasanın 628.maddesiyle kaldırılmıştır.

 

SORU: Tüzel kişiler şirkete müdür olarak seçilebilir mi?

CEVAP: TTK md.623/2 hükmüne göre; tüzel kişilerde şirkete müdür olabilirler. Bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek gerçek kişiyi belirler. Bu tüzel kişi ortak olmak zorunda değildir. Tüzel kişi, müdürlük görevini bizzat yerine getiremez. Bu tüzel kişi gerçek kişiyi istediği zaman azledebilir. Kendi adına seçtiği gerçek kişiyi yine istediği zaman azledip, başka birini seçebilir.

 

SORU: Şirket müdürü 4 yıllık fakülte mezunu olmak zorunda mıdır?

CEVAP: Müdür olmak için bir eğitim düzeyi aranmamıştır, tam ehliyetli olma şartı getirilmiştir.

 

SORU: Müdürler kurulu başkanının görevleri nelerdir?

CEVAP: TTK md.624/2 hükmüne göre; müdürler kurul başkanı müdür ya da tek müdür, genel kurulu toplantıya çağırma ve yürütülmesi konularında olduğu gibi, genel kurul başka bir yönde karar almadığı takdirde tüm açıklamaları ve ilanları konusunda yetkilidir.

 

SORU: Şirket müdürlerinin yetki kapsamının sınırı nedir?

CEVAP: Temsil yetkisinin kapsamı, şirketin amacına ve işletme konusuna giren her çeşit işler ve hukuki işlemlerdir. Temsile yetkili olan kişinin 3.kişilerle işletme konusu dışında yaptığı işlemler de şirketi bağlar. 3.kişiler işletme konusu dışında yetkinin açıldığını biliyorlarsa veya bu durum ispat edilirse şirketi bağlamayacaktır. Temsil ve yönetime sahip olarak görevlerini yaptıkları sırada istedikleri haksız fiil olan şirkete karşı sorumludurlar. Şirketin rücu hakkı vardır.

 

SORU: Temsil yetkisi hukuken sakat doğmuş olan müdürlerin dışarıya karşı durumu nedir?

CEVAP: Temsile yetkili kişilerin gerek seçimine, gerekse atanmasına ilişkin hukuki sakatlıklar, 3.kişilere karşı ileri sürülemez. Bu durum, ancak 3.kişiler tarafından bilinirse ileri sürülebilir.

 

SORU: Müdürlerin temsil şekli nasıl olmalıdır?

CEVAP: TTK md.370/1 hükmüne göre; şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemiş ise, temsil yetkisi çift imza ile yönetim kuruluna aittir. Limited şirketlerde 2 müdür olduğu durumda bu durum limited şirketler için de aynı olarak değerlendirilir.

 

SORU: Ticari mümessil ve vekilin temsil yetkisi var mıdır?

CEVAP: TTK md.631/2 hükmüne göre, ticari mümessil ve vekilin şirketi temsil ve yönetim hakkı yoktur.

 

SORU: Borca bataklık durumunda, müdürlerin görev ve sorumlulukları nelerdir?

CEVAP: Müdürler böyle bir durumda, mahkemeye müracaat ederek iflas isteyebilirler. Mahkeme bu borca batıklık halinin düzeltilebileceğine dair emareler görürse iflası erteleyebilir. Ancak böyle bir durumda alacaklılar için, bir yediemin tayin ederek gerekli tedbirleri alır.

 

SORU: Limited şirket müdürünün şirkete borçlanması mümkün müdür? İstisnası var mıdır?

CEVAP: Müdürlerin ortak olmayan yakınlarının (çocukları, torunları, anneleri, babaları, kayınpederleri, kayınvalideleri, kendilerinin ve eşlerinin büyükanneleri, büyükbabaları, kardeşleri, kayınları, baldızları, görümceleri, amcaları, halaları, dayıları, teyzeleri, yeğenleri) şirkete nakit olarak borçlanmaları, bu kişiler için şirketin kefalet, garanti, teminat vermesi, sorumluluk üstlenmesi ve bunların borçlarını devralması yasaklanmıştır. TTK md.395/2 hükmüne göre, ayın olarak borçlanmaları ise yasak dışında tutulmuştur.

 

SORU: Limited şirketin temsili, temsil yetkisi kimlere devredilebilir?

CEVAP: TTK md.623/1 hükmüne göre; limited şirketin yönetimi ve temsili için şirket sözleşmesi düzenlenir. Esas sözleşmeyle şirketin yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan 1 veya 1’den fazla ortağa ya da tüm ortaklara veya ortak olmayan 3.kişilere verilebilecektir.

 

SORU: Ticari mümessil ve ticari vekili kimler atayabilir?

CEVAP: TTK md.631/1 hükmüne göre; şirket esas sözleşmesinde başka şekilde düzenlenmediği takdirde, ticari mümessiller ve ticari vekiller, ancak genel kurul kararı ile atanabilir, yetkileri genel kurul tarafından eğer şirket sözleşmesinde böyle bir hüküm yoksa sınırlandırılabilir.

 

SORU: Müdürlerin ticari vekilleri ve mümessilleri azletme yetkisi var mıdır?

CEVAP: TTK md.631/2 hükmüne göre; şirket müdürleri, ticari mümessilleri ve ticari vekilleri azletme konusunda yetkilidir. Müdür veya müdürlerin çoğunluğu, şirketin yönetimi ve temsili ile görevli olmayan ticari mümessili veya ticari vekili, genel kurul onaylaması halinde her zaman görevden uzaklaştırabilir.

 

SORU: Limited şirket müdürlerinin ibrasında oy kullanma hakkı kimlere aittir?

CEVAP: TTK md.619/1 hükmü, “herhangi bir şekilde şirket yönetimine katılmış bulunanlar, müdürlerin ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanamazlar” şeklindedir. TTK md.600/3 hükmüne göre ise sermaye payı üzerinde intifa hakkı bulunması halinde pay, intifa hakkı sahibi tarafından temsil edilecektir. İntifa hakkı sahibinin şirket yönetimine katılması durumunda intifa sahibi, müdürlerin ibrasına ilişkin kararda oy kullanamayacaktır.

 

SORU: Kaç türlü ibra vardır?

CEVAP:

1- Açık İbra: Genel kurulda bilanço ve finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun okunması ve onayı gibi hususların görüşülmesidir.

2- Örtülü (Zımni) İbra: TTK md.424 hükmünde; bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrasının sonucunu doğurur.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM