YAZARLARIMIZ
Mustafa Kulak
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
mustafa.kulak06@gmail.comKayıtlara Alınmayan İhtilaflı Faturaların Mahkeme Kararına İstinaden Kayıtlara Alınıp, KDV İadesine Konu Edilebilir Mi?

I- GİRİŞ

Ticari faaliyet nedeniyle, malzeme, emtia, hizmet vb varlıklar için tedarikçiler ile zaman zaman sözleşme kurallarına aykırı, kalite, miktar, teslim zamanları bir de üzerine ekonomik olaylar ve pandemi koşulları da eklenince mükellefler arasında ihtilaf yaşanmaktadır.

Özellikle ihtilaflı olaylarda dava kararına istinaden, kayıtlara alınıp, alınmama konusunda, bir de KDV iade talep eden mükellefler bu faturaların İndirilecek ve Yüklenilen KDV Listelerine dahil edilmesinde hem otomasyon sisteminin eksikliğinden, hem de idarenin red edeceği düşüncesi ile iadeye konu edilmediği görünmektedir.

II- TİCARİ UYUŞMAZLIK NEDENİYLE TEDARİKÇİ FİRMANIN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU FATURANIN KAYITLARA ALINMAMASI DURUMUNDA, MAHKEME KARARINA İSTİNADEN KAYITLARA ALINABİLİR Mİ?

Ticari kazancın tespitinde "tahakkuk esası ilkesi" ve "dönemsellik ilkesi" olmak üzere iki temel ilke geçerlidir. Tahakkuk esası ilkesinde, gelir veya giderin miktar ve mahiyet itibarıyla kesinleşmiş olması, yani geliri veya gideri doğuran işlemin tekemmül etmesinin yanı sıra miktarının ve işlemden kaynaklanan alacağın veya borcun ödeme şartlarının da belirlenmiş olması gereklidir. Dönemsellik ilkesi ise bu gelir veya giderin ilgili olduğu döneme intikalinin sağlanmasıdır.

KDV Kanunu 29/1-a maddesinde; mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebileceklerini,

29/3 maddesinde, indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği, hükümleri yer almaktadır.

Gelen faturanın ihtilaflı olması nedeniyle reddedilip kayda alınmaması ve yıl geçmesi durumu; 15/02/2017 tarihli ve 29980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin "III/C-5.6.İndirimin Zamanı" başlıklı bölümüne, "Diğer taraftan, düzenlenen faturanın alıcı tarafından dava konusu yapılması nedeniyle ilgili takvim yılında indirim konusu yapılamayan KDV, davanın sonuçlandığı yıl içinde alıcı tarafından kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirim konusu yapılabilir." açıklaması eklenmiştir.

Konu ile ilgili olarak, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü’nün 11.04.2014 tarih ve 45404237-130[I-17-216]-E.82563 numaralı özelgesinde;

“... A.Ş. tarafından Müdürlüğünüz adına düzenlenen faturayı iade etmeniz nedeniyle adı geçen şirket tarafından açılan davanın aleyhinize sonuçlanması halinde, 2017 yılında kayıtlarınıza alınmayarak indirim konusu yapılmayan KDV tutarının mahkeme kararının tebliğ edildiği takvim yılı aşılmamış olmak kaydıyla söz konusu belgenin kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.”

III-SONUÇ

Yukarıda yapılan açıklamalardan da fark edileceği üzere, ilgili takvim yılında kayıtlara alınmayan faturaların mahkeme kararının tebliğ edildiği takvim yılı aşılmamak kaydıyla, indirim konusu yapılabilecektir. Özellikle KDV İade talep eden mükelleflerin bu faturaların indirilecek ve yüklenim KDV listelerine dahil edilmesinde, KDV 29/3. Maddesinde belirtilen, indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla kullanılabileceği gerekçesiyle, ancak bir önceki yılın faturaları sisteme dahil edilebilmektedir. Burada esas sorun teşkil eden, örneğin iki yıl önce kayıtlara alınmayan faturaların mahkeme kararına istinaden kayıtlara alınması durumunda indirilecek KDV listesine nasıl dahil edileceği sorun teşkil etmektedir. İdarenin otomasyon sistemine yapacağı güncellemeye kadar, yapılacak tek çare kanaatimce, faturanın tarihini ilgili vergilendirme dönemi yapılarak, sisteme yüklenmesi, daha sonra KDV İade Risk Analiz (KDVİRA) raporunda ilgili segmentlerinde hata verecek, buna da izahat verilerek çözülecektir. İdarenin otomasyon sistemine güncelleme yapması bu sorunlarla karşılaşılmaması açısından önem arz etmektedir.

06.01.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM