YAZARLARIMIZ
Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.com8 Soruda Mali Tatil Uygulamaları Nedir?

Soru-1:  Mali tatil uygulamaları hk. 5604 sayılı Yasa hakkında mali tatil süreleri ne zaman başlar ve ne zaman biter?

Cevap:

Mali tatil uygulaması 1 Temmuzda başlar, 20 Temmuzda sona erer. 20 Temmuzdan itibaren sürelere 7 gün eklenir. Dolayısıyla, beyanname verme süresinin son günü Mali tatil süresine rastlayan vergilerde, beyannamelerin verilme süresi 27 Temmuz pazartesi güne kadar uzamış sayılır. Beyan süresi Mali tatilin son gününü izleyen 5 güne rastlayan vergilerde ise beyanname verme müddeti 25 Temmuz günü sona erecektir. Eğer sürelerin bitimi  Cumartesi veya Pazara tekabül ederse süre 27 Temmuz Pazartesi gününe uzamış olur.

Soru-2: Mali tatil süresince müfettişler tarafından defter ve belge ibrazı veya vergi incelemesi nasıl gerçekleşecektir?

Cevap:

5604 sayılı Yasa’nın 1/4  mad. hükmüne göre mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının istemleri üzerine veya 213 sayılı VUK hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere Mali tatil müddetince “İnceleme maksadıyla” defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez. Mükellefin iş yerinde incelemeye başlanılamaz.

Öte yandan, mali tatil süresinden önce başlanılmış ve devam eden incelemeler bu süreden önce (1-20 Temmuz) ibraz edilen defter ve belgeler üzerinden devam ettirilecektir. Mali tatil süresince mükelleften ek defter ve belgeler veya bilgiler talep olunamaz. Mükellef veya vergi sorumlusu tarafından vergi incelemesi sonucunda yapılacak tespitlerin yer alacağı tutanağı mali tatil müddetince imza için mükellef davet edilemez.

Soru-3:  Mali tatil süresince tebligat ve bilgi isteme uygulaması ne şekilde devam ettirilecektir?

Cevap:

Mali tatil müddetince vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup istemlerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi-ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içerisinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren (yani 21 Temmuzdan itibaren) çalışmaya başlar.

Resen veya ikmalen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin kendilerine verilen yasal haklardan herhangi birini kullanma süresi bu tarhiyatlara ilişkin ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün olup, tebligatın mali tatil süresi içinde yapılması durumunda süre, mali tatilin son gününden itibaren çalışmaya başlayacaktır.

Soru-4: Mali tatilin bitimine müteakip izleyen 5 gün içinde biten yasal ve idari süreler nelerdir?

Cevap:

5604 sayılı Yasa’nın 1/6 hükmü gereği mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten bu madde kapsamındaki idari ve yasal süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün çalışma saati bitiminde sona ermiş sayılır. Söz konusu fıkra hükmüne göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde (21.07.2020 ila 25.07.2020 arası) biten yasal ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona erecektir. 

Soru-5: Beyanname verme süresi mali tatil dolayısıyla uzamış olan vergilerde ödeme süresi nedir?

Cevap:

Yasa hükmüne göre (1/8)  beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresine (1-20 Temmuz) rastlayan vergilerde, beyannamelerin verilme süresi 2020 yılı için 27 Temmuz-Pazartesi gününe uzamış sayılacaktır.

Beyan süresi mali tatilin son gününü izleyen beş güne (21-25  Temmuz) rastlayan vergilerde ise beyanname verme süresi (25 Temmuz günü Cumartesi gününe denk geldiği için) 27 Temmuz Pazartesi gününe uzamış sayılacaktır.

Bu beyanlar üzerine tahakkuk edecek vergilerin ise uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün sonuna kadar (2020 yılından 28 Temmuz günü sonuna kadar) ödenmesi gerekecektir.

Soru-6: Mali tatil nedeni ile uzamayacak olan süreler nelerdir?

Cevap:

Sürekli beyanname vermek zorunda olanlar dışındaki, İcra yoluyla yapılan satışlarda KDV uygulamasına yönelik 5 nolu KDV beyannamesinin verilme ve ödeme müddeti uzamaz. Ayrıca, müzayede mahallerinde satışlar dolayısıyla tahsil edilen KDV beyannameleri ve ödeme süreleri uzamaz.

Öte yandan, kaynak kullanım destekleme fonu kesintilerine ilişkin verilmesi gereken beyan bildirim ve ödentileri uzamamaktadır.

Diğer taraftan, özel yasalarında ödeme süreleri saptanmamış kamu alacakları için ödeme sürelerinin 6183 sayılı Yasa hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen sürelerin de mali tatile rastlaması durumunda bu alacaklar için belirlenen ödeme sürelerinin mali tatilden etkilenmesi söz konusu değildir. Yani süreler uzamaz.

Soru-7: Mali tatil uygulamalarının SGK işlemleri açısından etkisi nedir?

Cevap:

2821 sayılı Sendikalar Yasası, 4447 sayılı İşsizlik sigortası yasası ve 4857 sayılı İş Yasası ile 5510 sayılı SGK ve GSS kanununa göre; işverenlerce yapılması gereken iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan, beyan, bildirim ve ödentilerin son günleri mali tatile rastlarsa bu bildirim, beyan ve ödemelere ait süreler mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzayacaktır. Söz konusu süreler mali tatilin bitimini takip eden 5 gün içine denk gelirse bu süreler mali tatilin bittiği günü izleyen günden itibaren 5. günün sonuna kadar uzamış sayılır.

Soru-8: Ba ve Bs formlarının ve ÖTV beyannamelerinin mali tatildeki akıbeti nedir?

Cevap:

Ba ve Bs formları ile ilgili düzenlemeler 2010 yılında 396 nolu tebliğle yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, 2010 yılından itibaren Ba, Bs formlarının yollama süresi değiştirildiğinden dolayı ve 2020 Haziran ayına ait Ba. Bs formlarının son gönderme günü 31 Temmuz günü olacağından dolayı bu konuda mali tatil prensiplerinin burada uygulanması mümkün değildir. Ayrıca, ÖTV beyannameleri de bu süreden etkilenmez.

29.06.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM