YAZARLARIMIZ
Musa Çakmakçı
Sosyal Güvenlik Uzmanı
arashan@ttmail.comKHK-687 ile Özel Sektör İşverenlerine SGK ve Vergi Desteğinde İşe Alınan Kişilerin İşe Alındıkları Tarihten Önceki Üç Aya ilişkin SGK APHB ve Muhtasar Beyannamelerinde Kayıtlı Sigortalılar Dışında Olmaları Durum Belirsizliği

Tarih: 24.02.2017

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda yıllık ekonomik büyüme oranının artırılması, işsizlik oranın azaltılması ve işgücüne katılım oranının artırılması kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu tarafından “Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği” projesi başlatılmıştır. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 7 Şubat 2017 tarihinde TOBB Ekonomi Şûrası’nda yaptığı konuşmasında İstihdam Seferberliği Projesi kapsamında yeni istihdam ve yatırım teşviklerinin müjdesini vermiş olup bu çerçevede 09.02.2017 tarih 29974 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile istihdam artışına yönelik yeni bir teşvik getirilmiştir. Bu kapsamda devlet kendi alacaklarından vazgeçerek özel sektör işverenlerine önemli ekonomik destekler sağlamıştır.

Sigorta Priminde Uygulanacak olan Devlet Desteğinin Kapsamı

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 17’ nci madde ile 01/02/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınanların;  işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere destek ödemesi yapılacaktır.

Bununla birlikte, işverenlerin söz konusu destekten yararlanabilmesi için “İşe alınan kişilerin işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları”  ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları gerekmektedir.

687 nolu KHK ile Özel sektör İşverenlerince;

·        1 Şubat 2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere

·        İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasında işe alınanların

·        31 Aralık 2017 tarihine kadar sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar,işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dâhil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle, işverenlere İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmak üzere destek ödemesi yapılacaktır.

 Gelir Stopaj ve Damga Vergisi Desteği

687 nolu KHK ile özel sektör işverenlerince 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasında işe alınanların; 31 Aralık 2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Damga Vergisi Desteği

687 nolu KHK ile düzenlenen destek kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez denilmektedir.

 

SİGORTA PRİMİNE İLİŞKİN SİGORTA VE VERGİ  DESTEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

687 nolu KHK/3.MD ile düzenlenen destekten yararlanmak için;


·
        İşçinin 01/02/2017tarihinden sonra işe alınması

·
        Aralık/2016 ayına ilişkin sigortalı sayılarına ilave olmaları

·
        İşe alınacak kişinin İş-Kur’a kayıtlı işsizlerden olması

·
         “İşe alındıkları tarihten Önceki Üç aya ilişkin SGK APHB ve Muhtasar Beyannamelerinde Kayıtlı Sigortalılar Dışında Olmaları”  (muallakta kalan konu)

·
        Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olmaması ya da varsa dahi yapılandırmış olması,

·
        Aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süre içeresinde vermiş olması gerekmektedir.

Bu maddede yer alan destek hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna, 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar (emekli olup da çalıştırılanlar) ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır.

SİGORTA PRİMİNDE UYGULANACAK OLAN DEVLET DESTEĞİNE ÖRNEK

01.02.2017 tarihinde asgari ücretle çalıştırılmak üzere işe alınan Aras Bey 4447 sayılı kanun geçici 17 ve 18 Md de bulunan destekten yararlandırılacaktır. Aras Bey yukarıda sayılan destekten yararlanma şartlarına haiz olup çocuğu bulunmamaktadır.

 

Buna Göre Yapılan Hesaplama Örneği;

Brüt Ücret

1.777,50

SGK Prim İşveren Payı

364,39

İşveren İşsizlik Sigortası Primi

35,55

SGK Primi İşçi Payı

248,85

 İşçi İşsizlik Sigortası Primi

17,78

Gelir Vergisi Matrahı

1.510,87

Gelir Vergisi

226,63

AGİ

133,31

Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi

93,32

Damga Vergisi

13,49

Net Ücret

1.404,06

İşçi için ödenmesi gereken prim

666,57

 

Vergi Dairesine ödenmesi gereken tutar

106,81

iken

 

Tabloda yer aldığı üzere normal şartlar altında Aras Bey için (işçi payı dâhil) Sosyal Güvenlik Kurumuna 666,57 TL ve Vergi Dairesine 106,81 TL ödeme yapması gerekmesine rağmen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Geçici 17 ve 18’ inci maddesinde yer alan teşviklerden yararlanılması nedeniyle (22,22*30 gün=) 666,60 TL SGK desteği ile 93,32 TL Gelir Vergisi ve 13,49 TL Damga Vergisi desteğinden faydalanılacağından Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Vergi Dairesine 31.12.2017 tarihine kadar herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

İşe Alınanların; İşe Alındıkları Tarihten Önceki Üç Aya ilişkin SGK APHB ve Muhtasar Beyannamelerinde Kayıtlı Sigortalılar Dışında Olmaları Durum Belirsizliği

09.02.2017 tarih 29974 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 3’te 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.   


“GEÇİCİ MADDE 17 ‘de 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince kuruma kayıtlı işsizler arasından “işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları” kaydıyla denmekte olup bu madde çoğu Meslek Mensubu ve İşveren tarafından kuruma “kayıtlı kesintisiz üç ay süreyle işsiz olması “  olarak anlaşılmış olsa da bazı meslek mensupları ve işverenlerce işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç ayda “aynı işyerinde çalışmamış olması”  şeklinde olarak iki farklı şekilde,

-
İşe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç ayda “aynı işyerinde” çalışmamış olması,

-
Sigortalının en az ve “kesintisiz üç ay süreyle işsiz olması” (işe başladığı tarihten önceki üç aya ait sosyal güvenlik kurumuna verilen  Aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması)

Algılanmakta olup kısa bir süre içinde kurum tarafından yayınlanacak 687 Sayılı KHK İle Özel Sektör İşverenlerine İstihdam Desteği ile ilgili Genelgeyle muallakta kalan İşe alınanların; İşe alındıkları tarihten önceki üç ayda “aynı işyerinde” çalışmamış olması veya kesintisiz üç ay süreyle işsiz olması durumu belirlenecektir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM