YAZARLARIMIZ
Musa Çakmakçı
Sosyal Güvenlik Uzmanı
musacakmakci.1907@gmail.comBir Haftalık Süre İçinde Kalmak Üzere İşveren Tarafından Verilen Diğer İzinlerle Hekim Raporuyla Verilen Hastalık Ve Dinlenme İzinlerinde İşçi Hafta Tatiline Hak Kazanmış Olup İşveren Tarafından Hafta Tatili Ücreti Ödenmek Zorundadır! (22.05.2024)

İşçinin Tesadüfen Elde Ettiği Bir Başka İşçinin Ücret Bordrosunun Fotokopisini Çekerek İnsan Kaynakları Biriminden Ücret Farklılığı Konusunda Bilgi Almak İstemesi Fesih Sebebi Midir? (15.05.2024)

Yıllık İznin Ne Zaman Kullanılacağını Belirleme Yetkisi İşverene Ait Olduğu İçin İşçinin İşverenin Yıllık İzne Çıkarma Talebini Kabul Etmeme Yetkisi Bulunmamaktadır!! (10.05.2024)

Haklı Nedenle Fesih Durumunda İşçinin Raporlu Olduğu Sürenin Altı İş Günlük Hak Düşürücü Süre Bakımından Bir Etkisi Bulunmamakta Olup Hak Düşürücü Süreyi Kesmeyecektir Dolayısıyla İşveren Tarafından İş Sözleşmesinin Feshi İçin İşçinin Dönüşünün Beklenmesi Gerekmemektedir! (07.05.2024)

Vardiya Çalışmalarının Ulusal Bayram ve Genel Tatil Gününe Denk Gelmesi Durumunda Resmî Tatil Ücreti Ödenecek Mi? (02.05.2024)

Yabancı Uyruklu Çalışan İşçilerin “Devamsızlık” Durumunda Eksik Gün Bildirim Sorunu Acil Çözüm Bekliyor! (30.04.2024)

Uzaktan Çalışmada Elektrik, İnternet Gibi Giderleri İşveren Karşılamak Zorunda Mıdır? Bunların Karşılanmaması Durumunda İşçi İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshedebilir Mi? (15.04.2024)

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında İşveren Tarafından Yetki Devri İle İşveren Vekili Olarak Atanan İşçinin Devir Yapılan Konularda Yeterli Bilgi ve Birikime Sahip Olması ve Eğitim Düzeyi Önem Arz Etmektedir! (01.04.2024)

Yıllık Ücretli İznini Kullanan İşçinin Yıllık İzin Dönemine İlişkin Ücretinin İşçiye Peşin Olarak Ödenmemesi veya Avans Olarak Verilmemesi İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi Sonucunu Doğurur Mu? (04.03.2024)

İşyerinde İşçinin Başka Bir İşçiyle Yaptığı Kavgada Yaralanması İş Kazası Mıdır? (01.03.2024)

Mesleki Eğitim Ustalık Telafi Program (MESEM) İşkur İşbaşı Eğitim Programı (İEP) ve 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanun Programları Kapsamında Çırak Stajyer Adı Altında Çocuk İşçiler Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamaz! (14.02.2024)

Yıllık İzin Kayıtları Dijital Olarak Elektronik Ortamda Tutulabilir Mi? (08.02.2024)

Şubat Ayı İçinde İşyerinin veya Sigortalının Nakli Halinde Çalışma Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır? (06.02.2024)

Aylık Bağlama İşlemleri Sırasında Brüt Asgari Ücretin İki Katı Tutarına Kadar Prim Borcu Olduğu Tespit Edilenlerin Aylık Başlangıç Tarihleri Değiştirilmeksizin Aylıkları Bağlanacak ve Prim Borçları Ödenecek Aylıklarından Kesilerek Tahsil Edilir! (05.02.2024)

İşçiye Çeşitli Sebeplerle Mazeret İzni Adı Altında Verilen İzinlerin ve Devamsızlık Yaparak İşe Gelmediği Günlerin Yıllık İzinden Düşülmesi İş Kanunu'na Aykırıdır! (01.02.2024)

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanun Kapsamındaki İş İlişkilerine Tâbi Olarak Çalışan İşçiler Kıdem Tazminatı Alacağına Hak Kazanamazken Koşulları Oluştuğunda Haksız Fesih Tazminatı Alacağı Talep Edilebilirler (29.01.2024)

İşçinin Gözaltına Alınması Tutuklanması İle Mahkumiyet Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshini Ve Yarım Ücret Ödemesini Karıştırmayın! (16.01.2024)

Kısmi Süreli Çalışan İşçinin İş Sözleşmesinde Fazla Çalışma Ücretinin Aylık Ücretin İçinde Olduğuna Dair Konulan Hükümler Geçerli Midir? (10.01.2024)

İş Akdi Devam Ederken Yapılan Arabuluculuk Tutanağının Geçersiz Olduğunun Tespitine Karar Verilmelidir! (05.01.2024)

Yemek Bedeli Gelir Vergisi Ve SGK İstisna Edilecek Tutarlar Farklı Belirlendiğinden Dolayı İstisnayı Aşan Kısımlarda Matrahlara Giderken Önemli Hatalar Yapılmaktadır Bu Nedenle Yemek Bedelindeki Gelir Vergisi Ve SGK İstisna Tutarları İvedi Olarak Eşitlenmelidir! (04.01.2024)

2024 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Artışından Dolayı İşsizlik Maaşı Almakta Olanların İşsizlik Maaşı Artacak Mı? (02.01.2024)

İşyerinde Isıtma Sisteminin Olmaması Nedeniyle İşyerinin Yeterli Isınmaması Soğuk Olması İşyerinde Sağlıklı Çalışma Koşullarının Sağlanmaması İşçi İçin Haklı Nedenle Fesih Sebebidir (27.12.2023)

Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Yemek ve Yol Yardımı Brüte Çevrilmeden Kıdeme Esas Giydirilmiş Brüt Ücrete Eklenerek Kıdem Tazminatı Hesaplanması Gerekmektedir (22.12.2023)

İşçi Sağlığı İş Güvenliği Kurallarına Aykırı Davranmak “İhtara”Gerek Kalmaksızın Haklı Fesih Nedeni Oluşturur! (16.11.2023)

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişikliği Kabul Etmeyen İşçinin İş Akdini Kendisinin Feshetmesi Hayatın Olağan Akışına Ters Bir Durumdur! (27.10.2023)

Yargıtay'dan Emsal 'İş Kazası' Kararı; Çalıştığı Şirketin Toplantısına Özel Aracıyla Giden İşçi Trafik Kazasına Karıştı İşçinin 'Kaza İş Kazasıdır' Talebini Mahkeme Yerinde Buldu (22.09.2023)

Yargıtay: İşverenlerce Yasal Bir Zorunluluk Bulunmamasına Ve İş Sözleşmelerinde De Düzenlenmemesine Rağmen İşçilere Ödenen Pirim İkramiye Ve Benzer Ödemelerinin Üç Seneden Fazla Ödenmesi Halinde Bir İşyeri Uygulamasının Oluştuğunu Kabul Etmektedir (20.09.2023)

İşçinin Bir Başka İşte Çalışmasını Yasaklayan Sözleşme Hükmü Anayasanın Çalışma Hakkına İlişkin Hükümlerine Aykırıdır (15.09.2023)

İlginç Bir Karar! Devamsızlık Yapan İşçinin Mazeretinin Nedenini İşveren Araştırmak ve Mazeretini Bildirmek İçin Süre Vermesi İş Akdinin Feshi İçin Zorunlu Şartlardan Değildir (06.09.2023)

İşçinin Fazla Çalışma Süresi Hesaplanırken Fiili ve Farazi Çalışma Süreleri Toplamı Esas Alınacaktır İşçinin Raporlu veya Yıllık İzin Kullandığı Günler Çalışma Süresine Dahil Olamayacağından Fazla Çalışma Ücretinin Hesaplanmasında Da Dikkate Alınmayacaktır (01.09.2023)

İstifa Eden İşçinin İhbar Önel Süresine Uymaması Halinde İşverence Talep Edilebilecek İhbar Tazminatı İşçinin Ücret ve Sosyal Haklarından Tek Taraflı Olarak Mahsup Edilebilir Mi? (28.08.2023)

İşçilik Alacaklarının Belirlenmesi Noktasında Kural Olarak Aynı Gruba Ya Da Holdinge Bağlı Farklı Tüzel Kişiliği Haiz Şirketlerde Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Mümkün Olmayacaktır (24.08.2023)

Aylık Maktu Ücretle Çalışan İşçinin İstirahatli Olduğu Sürelerin Ücreti Kesilemez! (14.08.2023)

Geçersiz Sayılan Fesihte Usulüne Uygun Olarak İhbar Tazminatı Ödenmiş veya Kullandırılmışsa İşe Başlatmamada İhbar Tazminatı veya Fark İhbar Tazminatı Ödenmez (04.08.2023)

İşyeri Hekimi Hemşire ve Diğer Sağlık Personelinin İş Sözleşmesinin "Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden Hizmet Alınacağı" Yönündeki İşletmesel Karar Doğrultusunda Feshedilmesi Halinde Fesih Geçerli Nedene Dayalı Bir Fesih Olarak Kabul Edilmeyecektir! (03.08.2023)

Kısa Çalışma Ödeneği İle Nakdi Ücret Desteğinden Yersiz Yararlanan Sigortalılar İçin SGK’ya Eksik Bildirilen Günleri Tamamlama Hakkı Verildi Özellikle EYT’den Emekli Olacak Ama Eksik Günü Olanlar Eksik Günleriniz Varsa Tamamlayabilirsiniz! (28.07.2023)

Servis Güzergahının Değiştirilmesi İşçi Açısından Haklı Nedenle Fesih Sebebi Midir? (26.07.2023)

Ücret Bordrolarının Çalışanlara Kep (Kayıtlı Elektronik Posta) Üzerinden Gönderilmesi Personelce İmzalanmış ve Muhteviyatı Kabul Edilmiş Sayılır Mı? (24.07.2023)

Yıllık İznin Ne Zaman Kullanılacağını Belirleme Yetkisi İşverene Ait Olduğu İçin İşçinin İşverenin Yıllık İzne Çıkarma Talebini Kabul Etmeme Yetkisi Bulunmamaktadır (14.07.2023)

2023 Yılı 2. Dönem İçin Yapılan Ara Zamla Belirlenen Asgari Ücret Artışından Dolayı İşsizlik Maaşı Almakta Olanların İşsizlik Maaşı Artacak Mı? (05.07.2023)

EYT'de Uzayan Emeklilik Bağlanma Sürecinden Kaynaklı (GSS) Sağlık Hizmeti Sorunu Acil Çözüm Bekliyor! (03.07.2023)

Sağlık Nedeniyle Feshin Haklı Neden Olması İçin Sağlık Kurulu Raporu İle Feshin Haklı Olduğunun Kanıtlaması Gerekir (23.06.2023)

Yargıtay’dan Önemli Karar: Ülkeye Kaçak Yollarla Giren Afganistan Uyruklu Göçmeni Kaçak Olduğunu Bildiği Halde Çalıştıran İşverene Göçmen Kaçakçılığı Suçundan Ceza Verilmesini Hükmetti (15.06.2023)

Kıdem Tazminatının Ücretten Sayılacağına Dair Bir Hüküm Bulunmadığından Tamamı Haczedilebilir (07.06.2023)

50’den Az Çalışanı Bulunan ve Az Tehlikeli İşyerleri İçin Çalışanların Özel Hastanelerden Aldıkları Raporlar Geçerli Midir? (05.06.2023)

İş Sözleşmesi Sona Ermediği Halde Yıllık Ücretli İzin Hakkının Arabulucu Anlaşma Tutanağı İle Paraya Tahvil Edilmesi Kabul Edilemez Bu Nedenle Arabuluculuk Tutanağının Geçersiz Olduğunun Tespitine Karar Verilmelidir (02.06.2023)

İşçiye Sağlanan Özel Sağlık Sigortası Yardımı Ya Da Hayat Sigortası Pirim Ödemeleri De Para İle Ölçülebilen Menfaatler Kavramına Dahil Olup Tazminata Esas Ücrete Eklenmelidir (30.05.2023)

Yargıtay’dan Önemli Karar: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri Kağıt Üzerinde Göstermelik Olmamalı (25.05.2023)

İş Sözleşmesinde Yer Alan ''Personel Ay Sonunda Tahakkuk Eden ve Kendisine Ücret Bordrosu İle Bildirilen Ödemelere 1 Hafta İçinde Yazılı Olarak İtiraz Eder 1 Hafta İçinde İtirazda Bulunmaması Halinde Bordroya Mutabık Kaldığını Kabul Eder'' Şeklinde Hüküm Bulunması Geçerlilik Taşır Mı? (18.05.2023)

İşveren Tarafından Tanınan İhbar Öneli Sona Ermeden İşyerinden Kendi İsteğiyle Ayrılan İşçinin İhbar Tazminatı Talep Etme Hakkı Bulunmamaktadır (10.05.2023)

İşyerinde Yayınlanan Sirkülerde Bazı Ünvanlara Göre Fazla Mesai Uygulamasının Yapılmayacağı Açıklanması Fazla Çalışmanın Ücrete Dahil Olduğu Anlamına Gelmediği Gibi 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 41. Maddesinin Emredici Hükümlerine De Aykırıdır (08.05.2023)

İşyerinde Yayınlanan Sirkülerde Bazı Ünvanlara Göre Fazla Mesai Uygulamasının Yapılmayacağı Açıklanması Fazla Çalışmanın Ücrete Dahil Olduğu Anlamına Gelmediği Gibi 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 41. Maddesinin Emredici Hükümlerine De Aykırıdır (05.05.2023)

Günlük 11 Saati Gece 7,5 Saati Aşan Çalışmalar Haftalık 45 Saati Doldurulmasa Da Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi Gerekir! (03.05.2023)

Yargıtay'dan Önemli Bir Görüş Değişikliği! Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Hallerinde İşçinin Uzun Süre Sessiz Kalması Bu Durumun İşçi Tarafından “Zımnen” Olarak Kabul Edildiği Anlamına Gelecektir (26.04.2023)

EYT Kanunu Kapsamında Emekli Olup Askerlik Görevini Yedek Subay Olarak Yapanlar Emekli İkramiyenizi Aldınız Mı? (14.04.2023)

İşyerinde Posta Tebligatını Alan Kişiye Yapılan Tebligat Üzerine Res’en Sigortalılık Tesis Edilemez! (13.04.2023)

EYT Kanun Kapsamında Emekli Olup Tekrar Çalışanlar Otomatik Bes Sistemine Göre Zorunlu Sisteme Dahil Edilecek Mi? (11.04.2023)

İşçinin Tüm Yasal Haklarım Baki Kalmak Kaydıyla (İhbar ve Kıdem Tazminatı Haklarımın Ödenmesi Şartıyla) Ayrılma Talebi İstifa Olarak Değil İkale (Bozma Sözleşmesi) Yapma Yönünde Bir İcap Olarak Değerlendirilmelidir (03.04.2023)

Emeklilik Nedeniyle Fesihte İhbar Tazminatı Olur Mu? (27.03.2023)

Kendi Şirketinden Sigortalı Olup EYT Kanunu Kapsamında Emeklilik Başvurusu Yapanlara 2019/09 Genelge Şoku! (20.03.2023)

EYT Kanun Kapsamında Emekli Olup Kıdem Tazminatını Alan Emeklilik Sonrası Aynı İşyerinde Çalışmaya Devam Eden İşçilerin“Yıllık Ücretli İzne Esas Hizmet Süresi” Hesap Belirsizliği! (10.03.2023)

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Anlaşılan Tarihten Önce Feshedilmesi Halinde Hak Kazanılan Bakiye Süre Ücreti Sigorta Primine Tabi Olur Mu? (08.03.2023)

EYT Kanunu Kapsamında “8” (Emeklilik (Yaşlılık) Veya Toptan Ödeme Nedeniyle) İşten Çıkış Kodu İle İşten Ayrılış Bildirgesi Verdiğiniz Sigortalıyı Emeklilik Başvurusu Yapmadan Sosyal Güvenlik Destek Primi İş Kolu Kodundan Bildirimini Yapmayın! (06.03.2023)

Hem İşçi Hem de İşverenin Sonradan Olası Mağduriyet Yaşamaması İçin İşverenlerin EYT Kanun Kapsamında Emekli Olacak Sigortalılardan Kurumdan“Emekli Olur” Yazısını İstemeleri Gerekmektedir! (03.03.2023)

Arabuluculuk Sürecinde Tarafların Anlaşması Halinde İşsizlik Ödeneğinden Yararlanabilir Mi? (24.02.2023)

Sigortalının EYT Kapsamında Emekliliğe Hak Kazanması İşveren Tarafından Fesih Nedeni Sayılır Mı? (06.02.2023)

Meclise Sunulan EYT Yasa Teklif Detayları ile EYT Yasa Teklifiyle İle İlgili Cevap Bekleyen Sorular ve Sorunlar! (02.02.2023)

Kısmi Süreli Çalışan İşçinin Hafta Tatili Ücreti Kısmi Süreli Çalışma Esasına Göre Hesaplanıp Ödenmesi Gerekmektedir! (30.01.2023)

Çıkması Beklenen EYT Kanunu Kapsamında Çalışanın Emekli Olduktan Sonra Çalışmaya Devam Etmesi ve Daha Sonra İstifa Etmesi Halinde Kıdem Tazminatının Hesaplanmasında Esas Alınması Gereken (Son) Ücret Ne Olmalıdır? (26.01.2023)

İşçinin Eylemli Feshi Sonrasında İşverenin İşçi Hakkında İşe Gelmediğinden Bahisle Devamsızlık Tutanağı Düzenlemesinin Ve Devamsızlığa Dayalı Fesih Yapmasının Bir Önemi Bulunmamaktadır (23.01.2023)

İş Sözleşme Devam Ederken Ödenen Kıdem Tazminatı Ödemeleri Avans Niteliğindedir Ücret Gibi Değerlendirilmesi Gerekmektedir (16.01.2023)

İşçinin İmzalı Yıllık İzin Formunda Bakiye Kalan Yıllık İzin Gün Sayısı Bulunması Halinde İşçinin Daha Önceki İzinlerinin Kullandırıldığı Kabul Edilmelidir (02.01.2023)

Yargıtay: İşverenin Talimatı İle Kurulan Takımda Görev Alan İşçinin Düzenlenen Müsabakada Futbol Oynarken Sakatlanması İle Meydana Gelen Kazanın İş Kazası Olarak Kabul Edilmesi Gerekir! (28.12.2022)

SGK Yayımladığı 2022/26 Sayılı Genelgesi İle Yine Kafaları Karıştırdı! (27.12.2022)

2023 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Artışından Dolayı İşsizlik Maaşı Almakta Olanların İşsizlik Maaşı Artacak Mı? (26.12.2022)

Yemek Kartlarının Market Alışverişinde Kullanımı Yasak Mı? Yemek Bedeli Adı Altında Verilen Yemek Kartını İşçinin Market Alışverişinde Kullanması İşverene Fesih Yetkisi Verir Mi? (19.12.2022)

EYT Kapsam Hesabı Yaparken Hizmet Dökümünüzde S, Ş ve K Kodlarına Dikkat Edin! (12.12.2022)

SGK 2022/22 Sayılı Genelgesine Göre Yemek Kartlarında (51,01 TL) Günlük İstisna Tutarı Aşan Rakam Prime Tabi Olacak! (06.12.2022)

Yargıtay'dan Emsal Karar: Vasıflı İşçi Asgari Ücretle Çalıştırılamaz (05.12.2022)

Sosyal Güvenlik Kurumu 2022/20 Sayılı İşveren İşlemleri Genelgesine Göre Yemek Kartları Prime Dahil Mi Olacak? (28.11.2022)

Bir İşyerinden Malulen Ayrılmak Zorunda Kalıp Da Sonradan Maluliyeti Ortadan Kalkan İşçiler Eski İşyerlerinde Tekrar İşe Alınmalarını İstediklerinde İşveren Bu İşçileri İşe Almak Zorunda Mıdır? (21.11.2022)

İşçinin Şirkete Ait Aracı Kullanırken Sebep Olduğu Trafik Para Cezaları İşçinin Açık Rıza ve Muvafakati Olmaksızın Aylık Ücretinden Kesilemez (14.11.2022)

Bildirim Süresi İçerisinde İşçi Yeni Bir İş Bulmuş Olsa Dahi İşverence İş Arama İzni Verilmesi Gerekir! (07.11.2022)

İşverenin Kreş Hizmeti Vermek Yerine İşçiye Kreş Yardımı Adı Altında Ödeme Yapması Hukuka Uygun Mudur? Bu Durum İşçiye Haklı Nedenle Fesih Yetkisi Verir Mi? (31.10.2022)

İşçinin Görev Tanımı İçinde Olan İşler Dışında İş Verilmesi “İş Hafif”Olsa Bile Esaslı Değişikliktir (24.10.2022)

İş Akdinde Haftalık Çalışma Süresinin 45 Saat Olduğu Belirtilmiş İşyerinde Haftalık Fiili Çalışma Süresinin “40” Saat Olması Durumunda İşçi 40-45 Saat Arasındaki “5” Saatlik Çalışmanın Fazla Süreler İle Çalışma Kabul Edilerek %25 “Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti” Almaya Hak Kazanamaz (17.10.2022)

İş Akdinde Haftalık Çalışma Süresinin 45 Saat Olduğu Belirtilmiş İşyerinde Haftalık Fiili Çalışma Süresinin “40” Saat Olması Durumunda İşçi 40-45 Saat Arasındaki “5” Saatlik Çalışmanın Fazla Süreler İle Çalışma Kabul Edilerek %25 “Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti” Almaya Hak Kazanamaz (10.10.2022)

Sigortalının Yatarak Tedavi Gördüğü Sürelerde İşveren Tarafından Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi Yapılacak Mıdır? (07.10.2022)

Eksik Gün Nedenlerinin Sonradan Değiştirilmesi (03.10.2022)

İş İlişkisinin Askıya Alınması Ve Askı Süresi İçinde İş Sözleşmesinin Feshedilmesi Durumunda Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınması Gereken Ücret Ne Olmalıdır? (19.09.2022)

İşten Çıktıktan Sonra Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Süresi Ne Kadardır? (15.09.2022)

İşe İade Davası Sonunda İşe Başlatılmayan Sigortalının İşten Ayrılış Bildirgesinin Verilme Süresi Ve İşe İade Davası Sonunda İşe Başlatılan Sigortalıların Bildirim Süresi (05.09.2022)

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmeliğinde Sözü Edilen Günlük Çalışma Sürelerini Aşan Çalışmalar Doğrudan Fazla Çalışma Niteliğindedir (01.09.2022)

18 Yaşından Önceki Sigortalılık Emekliliği Etkiler Mi? 18 Yaşın Altında Geçen Hizmetler EYT Kapsamında Sayılır Mı? (19.08.2022)

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Hizmet Akdine Tabi Olarak Çalışan Yabancı Uyruklular İşsizlik Sigortası Hükümlerine Tabi Tutulacak Mı? (17.08.2022)

İşveren Hastaneye Gidecek İşçiye İzin Vermek Zorunda Mı? (09.08.2022)

İşçinin Bilgi ve Performansını Arttırmak Amacıyla Yapılan Eğitim, Toplantı, Kongreye Katılım Süreleri İçin İşçi Fazla Mesai Talep Edebilir Mi? (01.08.2022)

Brüt Ücret 7.442,00 TL Altındaki Ücret Alan İşçilerin İş Sözleşmelerinde Fazla Çalışma Ücretinin Aylık Ücrete Dahil Olduğu Kabul Edilemez (25.07.2022)

2022 Yılı 2. Dönem İçin Yapılan Ara Zamla Belirlenen Asgari Ücret Artışından Dolayı İşsizlik Maaşı Almakta Olanların İşsizlik Maaşı Artacak Mı? (14.07.2022)

Yarım Gün Tatil Olan 28 Ekim ve Arife Günleri Çalışılması Halinde Yarım Günlük İlave Ücret Ödemesi Yapılması Gerekmektedir (05.07.2022)

Puantaj Kayıtlarının Günlük Olmaması Aylık Olarak Düzenlenip Ay Sonunda İşçilere Toptan İmzalatılması Nedeniyle Puantaj Kayıtlarına İtibar Edilmesi Mümkün Değildir (30.06.2022)

Puantaj Kayıtlarının Günlük Olmaması Aylık Olarak Düzenlenip Ay Sonunda İşçilere Toptan İmzalatılması Nedeniyle Puantaj Kayıtlarına İtibar Edilmesi Mümkün Değildir (29.06.2022)

İş Sözleşmesi Sendikal Nedenlerle Feshedilen İşçiler İş Güvencesi Kapsamı İçerisinde Olmasalar da İşe İade Talep Edebilirler! (27.06.2022)

Fazla Mesai İle Gece Çalışmasından Kaynaklı Fazla Mesaisinden Hangisi O Hafta İçin Daha Fazla İse O Hafta İçin Daha Fazla Olan Fazla Mesai Süresi Esas Alınmalıdır (20.06.2022)

İşyerinde Baret Takmanın Gerekli Olduğu Halde İşçinin Baret Takmaması Haklı Nedenle Fesih Sebebidir! (17.06.2022)

İşverenin “Bir Daha İşyerine Gelme” Şeklindeki Sözleri Haklı Nedenle Fesih Sebebidir! (14.06.2022)

Çalışana Görevin İfası İçin Tahsis Edilen Masrafları Şirket Tarafından Karşılanan Araç Kıdem Tazminat Hesabında Giydirilmiş Ücrete Dahil Edilir Mi? (09.06.2022)

Başlangıçta İşyerinde Haftada 5 Gün Çalışma Kabul Edilmişse Daha Sonra Çalışmanın 6 Güne Çıkarılması Haklı Nedenle Fesih Sebebidir (02.06.2022)

İşveren Tarafından İşçiye Bir Bölümü 10 Günden Az Sürelerde Yıllık İzin Kullandırılması İşçi Tarafından Haklı Fesih Sebebi Midir? (30.05.2022)

Pandemi Ücretsiz İzinde Geçen Süreler İşe İade Davası Açmak İçin Gerekli 6 Aylık Kıdem Süresinin Hesabında Dikkate Alınır Mı? (26.05.2022)

Fesih Bildiriminde Sadece Yasa Maddelerinin Yazılması Yasanın Aradığı Anlamda Fesih Sebebi Bildirilmesi Olarak Değerlendirilmesi Mümkün Değildir (23.05.2022)

Yıllık İzin Talep Formunun İmzalanmış Olması Talep Edilen İznin Kullandırıldığı Anlamına Gelmemekte Olup Aynı Zamanda Yıllık İznin Kullandırıldığı Hususunda İspat İçin De Yeterli Değildir (16.05.2022)

İşverenin Aynı İl Sınırları İçerisinde Birden Fazla İşyeri Olması Durumunda Toplu İşten Çıkarmada Toplam İşçi Sayısı Hesaplama Belirsizliği! (12.05.2022)

Pandemi Ücretsiz İzine Çıkıp Altı Aydan Fazla Süreyle İşten Uzak Kalanlara Tekrar İşe Başlatılmadan Önce İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yenileme Eğitimi Vermeyi Unutmayın! (27.04.2022)

Yargıtay: Aynı Eyleme İki Ayrı Ceza Verilemez! (25.04.2022)

İşçinin Bir Kısım Ücret Alacaklarının İradesi Dışında İşveren Tarafından Yemek Kartına Yüklenmesi İşçi Açısından Haklı Nedenle Fesih İmkânı Verir Mi? (18.04.2022)

İsg Uzmanın Sözleşmesi İşyerinde İş Güvenliği İle İlgili Hayati Tehlike Arz Eden Aksaklığın Bakanlığa Bildirilmesi Neticesinde Feshedilmiş İse Bir Yıllık Sözleşme Ücreti Tutarından Az Olmamak Üzere Tazminat Ödenir (11.04.2022)

İşçi Tarafından İhbar Önelli Fesih Halinde Bildirim Öneli İle Yıllık İzin Süresinin İç İçe Girebileceği Kabul Edilebilir Mi? (07.04.2022)

Yargıtay: Mesleki Eğitimi Olmayanı Çalıştırmak Bilinçli Taksirdir! (04.04.2022)

İşçiye Her Yıl Sadece 5 Gün Yıllık İzin Kullandırılması İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesih Sebebi Oluşturur Mu? (30.03.2022)

Turizm, Özel Güvenlik Ve Sağlık Hizmeti Yürütülen İşlerde İşçinin Yazılı Onayı İle Yedi Buçuk Saatin Üzerinde Gece Çalışma Yapması Halinde Fazla Çalışma Ücreti Ödenir Mi? (28.03.2022)

Ücret Bordroların İmzalı ve İhtirazı Kayıtsız Olması Durumunda, İşçinin Bordroda Belirtilenden Daha Fazla Çalışmayı Yazılı Belge İle Kanıtlaması Gerekir (22.03.2022)

İşçinin Savunması Alınmadan Geçerli Fesih Yapılması Feshi Geçersiz Kılmak İçin Yargıtayca Yeterli Bulunmuştur (14.03.2022)

Ücretsiz İzin Sürelerinin Kıdem Tazminatı Hesabından Düşülmesi Gerekir Mi? (11.03.2022)

Zorunlu Staj Dönemi İçin İşletmelerde İstihdam Edilen Stajyerlere İşverence Ücret Ödenmesi Gerekir Mi? (08.03.2022)

İşçi Verdiği Fazla Mesai Onayını Geri Alabilir Mi? (03.03.2022)

İşkur İşbaşı Eğitim Program Kapsamında İstihdamı Sağlanan Kursiyerlerinin İşbaşı Eğitim Program Süresi Kıdem Süresinden Sayılır Mı? (25.02.2022)

Engelli Çocuk Sahibi İşçinin İşyerinin İkametine Uzak Bir Noktaya Taşınması İşçi Açısından Çalışma Koşullarında Değişiklik Niteliğinde Midir? (21.02.2022)

Mevzuata Uygun Koşulları Oluşmadan Fesih Yasağı Döneminde Yapılan 23 ve 24 İşten Çıkış Kodları İşverenleri Zor Durumda Bırakıyor! (17.02.2022)

Fazla Mesainin İspatında Diğer Delillerle Birlikte Telefon Gprs Kayıtları Da Delil Olarak Kabul Edilmektedir (14.02.2022)

İşverenin “Beğenmeyen Çalışmaz” “İşine Gelmeyen Çeker Gider” Şeklindeki Sözleri Haklı Nedenle Fesih Sebebidir! (10.02.2022)

Yol ve Yemek Yardımı Gibi Kıdem Tazminatına Esas Ücrete Dahil Ek Menfaatler Tam Olarak Ödenmediği Sürece Önceki Dönemin Tasfiye Edildiğinden Söz Edilemez (08.02.2022)

İşçinin Giriş Kartının İptal Edilmesi İçeriye Alınmaması İşveren Tarafından İşçinin İş Sözleşmesinin Eylemli Feshi Olarak Sayılır Mı? (31.01.2022)

İşçi Tarafından Şirket Whatsapp Grubuna İşten Ayrıldığına Dair Mesaj Atması İstifa Olarak Kabul Edilir Mi? (25.01.2022)

Puantaj Usulü Çalışma Cetvelindeki Çalışma Süresi Bir Saat Bile Olsa Prim Gün Sayısı Bir Gün Olarak Kabul Edilecektir (14.01.2022)

İşveren Babası Da Olsa Yıllık İzin Kullanıldığı Kayıtla İspatlanmalıdır (10.01.2022)

120 Gün Prim Olmakla Birlikte, İşten Çıkış-İşe Giriş Nedeniyle Hizmet Akdinde Boşluk Varsa İlgili Ayda Toplamda 30 Gün Prim Bildirilmiş Olsa Dahi İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanılmaz (03.01.2021)

2022 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Artışından Dolayı İşsizlik Maaşı Almakta Olanların İşsizlik Maaşı Artacak Mı? (27.12.2021)

Meclise Sunulan Yeni Kanun Tasarısına Göre 2022 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücretli Çalışan Fazla Mesai Parası Alabilecek Mi? (20.12.2021)

Gece Çalışmaları Yönünden Haftalık 45 Saat Olan Yasal Çalışma Sınırı Aşılmamış Olsa Da Gece 7.5 Saati Aşan Çalışmalar İçin Fazla Çalışma Ücreti Ödenmelidir (13.12.2021)

İstifa Eden İşçiye Ödenen Kıdem Tazminat Ödemelerinin Ücret Olarak Değerlendirilmesi Gerekmektedir (06.12.2021)

İşyerinde Daha Önce Sigortalı İşe Giriş Bildirimi Olup İşten Ayrılmış Olan İşçinin İş Kazası Meslek Hastalığı Bildirim Girişinde Sistem Hatası (01.12.2021)

İşveren Tarafından İş Arama İzninin Kullanılması İçin Yapılan Bildirimler İşvereni Bu Yükümlülükten Kurtarmaz Çalışılmak İstenmesi Durumunda İşçiye İş Verilmemesi Gerekir (29.11.2021)

Haklı Nedenle Fesihte Altı İş Günü Hak Düşürücü Süre Fesih İradesinin Altı İş Günü İçinde Açıklanması Yeterli Olup Tebligatın Muhatabına Ulaşmış Olması Şart Değildir (25.11.2021)

Fasılalı Çalışmalarda Birden Fazla Deneme Süresi Olur Mu? (22.11.2021)

Kısmi Süreli Çalışan İşçinin Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Esas Alınacak Ücret İşçinin Kısmî Çalışma Karşılığı Aldığı Ücret Olmalıdır. (15.11.2021)

İşyerinde Çalışırken Viziteye Çıkıp İstirahat Alan İşçiye O Güne Ait SGK Gün Prim Tahakkuku Yapılıp Prim Ödenir Mi? (08.11.2021)

Fazla Mesai Hesabında Çalışanın Kullandığı Bilgisayarın Açılış Kapanış Saatlerini Gösterir Sistem Kayıtları (Log Kayıtları) Delil Olarak Kabul Edilmektedir (01.11.2021)

Kısmi Süreli İş Sözleşmelerinde Çalışma Sürelerinin Saat ve Gün Sayısı Olarak Belirtilmesi Gerekmektedir (25.10.2021)

Fasılalı Çalışmalarda İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır? (18.10.2021)

Mesleki ve Teknik Eğitim Yapan Yükseköğrenime Devam Eden Stajyer Öğrenci Ücretleri İle Zorunlu Uygulamalı Eğitim Sürecindeki Öğrencilere Ödenecek Ücretleri Karıştırmayın! (12.10.2021)

15 Yıl ve 3600 Günden Kıdem Tazminatı Hakkı Bir Kez Mi Kullanılabilecek (15.03.2023)

Emzirme (Süt) İzni İşçinin Talebi Halinde Toplu Olarak Kullandırılabilir Mi? (27.09.2021)

İş Sözleşmesinde Ücret Ödeme Tarihini“Net Kesin” Bir Tarih Olarak Belirlemeyen İşverenlere İdari Para Cezası Uygulanmaktadır (23.09.2021)

İşçiye Uzun Bir Süre Yıllık İzin Kullandırılmaması İşçi Açısından Haklı Fesih Nedeni Oluşturur (21.09.2021)

İşveren İşçiyi Fazla Çalışma Ücreti Ödemek Yerine Serbest Zaman Kullanmaya Zorlayamaz! (07.09.2021)

Cuma Günü İşe Girişi Yapılan İşçiye Hafta Tatili Ücreti Ödenip Prim Ödeme Gün Tahakkuku Yapılır Mı? (03.09.2021)

Ücret Ödeme Nevi “Günlük” Olarak Belirlenmiş İse Engelli İndiriminin “Günlük Tutarları” İle Uygulanması Gerekmektedir (31.08.2021)

Fazla Çalışma Hesabında Genel Tatil Günlerindeki Çalışmanın Dışlanarak Yapılması Gerekmektedir (26.08.2021)

Yargıtay: İşçiye İmzalatılan Matbu İstifa Dilekçesine Değer Vermek Mümkün Değildir (18.08.2021)

Haftada 5 Gün Çalışılan İşyerlerinde Cumartesi Günleri Yıllık İzin Süresinden Sayılır Mı? (16.08.2021)

İstirahatli Dönemlerde İşveren Tarafından Atıfet Kabilinde Yapılan Ödemelerde 06111 Teşvikinden Yararlanılması Mümkün Mü? (27.07.2021)

Geçici Görev Yolluklarının Fazla Çalışma Olarak Kabul Edilemeyeceği (07.07.2021)

Kısa Çalışma ve Pandemi Ücretsiz İzninde Geçen Süreler İçin Kıdem Tazminatı Sorunu Acil Çözüm Bekliyor! (02.07.2021)

31 Gün Çeken Aylarda Bir Gün Rapor Alan İşçinin Prim Gün Bildirim Nasıl Yapılır? (28.06.2021)

İstirahatli Dönemlerde İşveren Tarafından Atıfet Kabilinde Yapılan Ödemelerde Vergi İstisnası Var Mıdır? (21.06.2021)

Mevsimlik İşçilerde Kıdem Tazminatı Yıllık İzin Hakkı Var Mıdır? (14.06.2021)

Kısmi Süreli Çalışan İşçinin İş Arama İzni (07.06.2021)

Özel Güvenlik Görevlisinin“Ara Dinlenme Süresinde” Yemeğini İşin Başında Yemesi (03.06.2021)

7316 Sayılı Kanunla 17.04.2020 Tarihinden Sonra İşe Girenler Pandemi Ücretsiz İzin Ücret Desteğinden Yararlanabilecek Mi? (03.05.2021)

Yıllık 270 Saati Aşan Süreyle Yapılan Fazla Çalışma İşçiye Haklı Fesih İmkanı Verir Mi? (27.04.2021)

Yargıtay: İşçinin İşten Ayrılmadan Önce Diğer İşyeri İle Görüşme ve Sözleşme Yapması Çalışma Özgürlüğü Kapsamında (13.04.2021)

Fasılalı Çalışmalarda Önceki Dönem Çalışmasının Kıdem Süresinin Birleştirilmesinde Makul Süre (05.04.2021)

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanan İşçi “İstifa” Ederse İşsizlik Ödeneğinden Yararlanabilir (29.03.2021)

Ödeneğe Müstahak Olmayan 4/A Sigortalılarının İstirahat Raporları İçin Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi Yapılacak Mıdır? (16.03.2021)

Avans Yıllık İzin Nedir? İşverenler İki Kez Düşünmeli (04.02.2021)

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanan İşçiler İş Görmezlik, Kadın İşçiler Analık İş Görmezlik Parası Alabilecekler Mi? (16.02.2021)

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanan İşçilere Şubat Ayında“28”Gün Üzerinden Ödeme Sorunu Çözüldü! (17.02.2021)

İşkur Aylık İşgücü Çizelgelerini Her Ay Bildirim Zorunluluğu Var Mı? (02.01.2021)

İş Sözleşmesinin Tüm Sayfalarını İmzalamayı Unutmayın! (25.01.2021)

Geçerli Nedene Dayanan Fesihlerde Hak Düşürücü Süre Yoktur (19.01.2021)

İş Akdinin Askıda Olduğu Bir Dönemde Sigortalıya Yapılan Ücret Dışındaki (Prim İkramiye) Niteliğindeki Ödemeler Hangi Dönemde Prime Tabi Tutulur? (12.01.2021)

İşçiye Çalışırken İzin Kullandırmak Yerine Ücret Ödenebilir Mi? (07.01.2021)

Perşembe Günü İş Kazası Geçiren İşçiyi En Son Ne Zaman SGK’ya Bildirimi Yapılır? (04.01.2021)

Ulusal Bayram Genel Tatil Çalışmalarının Aylık Ücrete Dahil Olduğuna İlişkin Sözleşme Hükmü Geçersizdir (29.12.2020)

2 veya Daha Az Gün Süreli Raporlar İçin Çalışılmadığına Dair Bildirim Yapılacak Mı? (22.12.2020)

Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlananların Emeklilik Süresi Uzuyor Mu? (18.12.2020)

Şirket Aracıyla Aşırı Hız Yapmayın! İş Sözleşmeniz Tazminatsız Feshedilmesin (15.12.2020)

Kıdem Tazminatı İle İhbar Tazminatı Da Ödenmiş İse İş Akdi Ertesi Gün Devam Etmiş Olsa Bile Önceki Dönemin Tazminatları Tasfiye Olur (09.12.2020)

17.04.2020 Tarihinden Sonra İşe Girenler İçin Çok Acil Ücretsiz İzin Ücret Desteğinden Yararlanma Şartı Düzenleme Yapılması Gerekmektedir (07.12.2020)

Kıdem Tazminatı İle İhbar Tazminatı Da Ödenmiş İse İş Akdi Ertesi Gün Devam Etmiş Olsa Bile Önceki Dönemin Tazminatları Tasfiye Olur (04.12.2020)

Kullanılmayan Mazeret İzinleri Ücrete Dönüşür Mü? (11.11.2020)

Kısa Çalışma Sürecinde Çalışmayan İşçiye Sözleşmeden Doğan Sosyal Yardımlar Ödenir Mi? (03.11.2020)

28 Ekim Öğleden Sonra Çalışan İşçinin Ücreti Nasıl Hesaplanır? (27.10.2020)

2020 Yılında Brüt Ücret 3.400 TL Altındaki Ücret Alan İşçilerin İş Sözleşmelerinde Fazla Çalışma Ücretinin Aylık Ücrete Dahil Olduğu Kabul Edilemez (21.10.2020)

“26” Devamsızlık Nedeni İle Fesih Kodu Fesih Yasağı Kapsamında Mı Değil Mi? Sorunu Giderildi (12.10.2020)

Fasılalı Çalışma ve Önceki Çalışmalarda Yıllık İzin Kıdemi Nasıl Hesaplanır? (01.10.2020)

İşverenler Bu Konuda Acil Düzenleme Bekliyor! “26 Fesih Kodu" Fesih Yasağı Kapsamında Mı Değil Mi? (23.09.2020)

İş Akdinin Askıda Olduğu Bir Dönemde Fiili Çalışması Olmayan Bir Sigortalıya Yapılan Ödemeler Hangi Dönemde Prime Tabi Tutulur? (04.08.2020)

Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde İşçi Bir Saat Çalışsa Da 1 Günlük Ücret Ödenir (03.07.2020)

Yıllık İzindeki İşçi İşe Çağrılabilir Mi? (29.06.2020)

İşverenler Dikkat! Ay İçinde İşe Girenlere Mükerrer Asgari Geçim İndirimi Ödemeyin (04.02.2020)

Doğum Ölüm Yardımları ve Mazeret İzinleri Gibi Herkese Eşit Uygulanması Gereken Hususlarda İşçi Memur Ayrımı Olmalı Mı? (14.01.2020)

Asgari Ücret Artışından Dolayı İşsizlik Maaşı Almakta Olanların İşsizlik Maaşı Artacak Mı? (02.01.2020)

Şirketler Arasında Hizmet Devir Sözleşmesi İle Personel Devri Durumunda Devralan Şirketin Devirden Önceki Döneme İlişkin Kıdem Tazminatlarını Gider Yazılabilir Mi? (09.12.2019)

Kısmi Süreli Olarak 20 Gün Üzerindeki Yapılan Çalışmaların Çalışma Sürelerinin 30 Güne Tamamlanması Gerekir (22.11.2019)

Kıdem Tazminatı Esas Ücreti Belirlenirken Yemek ve Yol Yardımı Fiili Çalışma Üzerinden Hesaplanır (14.11.2019)

Fazla Mesai Hesabında Yarım Saatten Az Olan Süreler Yarım Saat, Yarım Saati Aşan Süreler İse Bir Saate Tamamlanır (05.11.2019)

İşyerlerinde Emzirme Odası ve Kreş Zorunluluğunda Kadın İşçi Sayısı Nasıl Belirlenir? (30.10.2019)

Sosyal Güvenlik Kurumu Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı Teşviği Hatalı Mı Sorguluyor? (18.07.2019)

Doğum Sonrası Kısmi Süreli Çalışma Süresi Uzadı Mı? (08.07.2019)

Servisin Kaldırılması Haklı Nedenle Fesih Sebebidir (05.07.2019)

Devamsızlık Olduğu İleri Sürülen Tarihlerde Bordro İle Ücret Tahakkuku Yapıldığında Tutanaklara İtibar Edilmez (07.06.2019)

İşyerinde Kreş Bulunmaması Haklı Fesih Sebebi Midir? (20.05.2019)

Arabuculuk Faaliyeti Sonunda İşçinin İşe Başlatılmaması Hususunda Taraflar Anlaşmaya Varması Halinde İşverenin SGK Kurumuna APHB Verme Yükümlülüğü Bulunmamaktadır (09.05.2019)

Kısmi Süreli Çalıştırılması Gereken İşçinin, Haftalık 30 Saati Aşacak Şekilde Çalıştırılma Yapılması Durumunda 45 Saat Çalışsın Ya Da Çalışmasın Haftalık 45 Saatlik Ücret Ödenmesi Gerekmektedir. (29.04.2019)

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalıştırılan İşçilere Ücret Yerine İzin Kullandırılamaz! (22.04.2019)

İhbar Süresi İçinde Yıllık İzin Kullandırılabilir Mi? (19.04.2019)

İş Kazası Geçirilen Gün İçin İşveren Sigorta Primi Ödeyecek Mi? Sgk’ya Bildirilmemesi Halinde Asgari Ücret Desteğinden Yararlanma Durumu (15.04.2019)

Fazla Mesai Ücretleri Haczedilebilir Mi? (08.04.2019)

Yargıtay’dan Özel Öğretim Kurumlarında Çalışanlar İle İlgili Önemli Karar (04.07.2018)

İşverenlerin Kimlik Bildirim Eziyeti Sona Ermeli (20.04.2018)

Lütfen Kemerlerinizi Takın! İş Sözleşmeniz Tazminatsız Feshedilmesin (05.04.2018)

15 Yıl ve 3600 Günden Kaç Kez Kıdem Tazminatı Alınabilir? (27.03.2018)

Askere Giden Çalışanın SGK Primini Atıfet Kabilinde Ödemeye Devam Eden İşverenlerin Dikkatine! (22.03.2018)

İşçinin İstifası İşverence Kabul Edilmesi Halinde İşçiden İhbar Tazminatı İstenemeyecektir (12.03.2018)

Yıllık İzin Hakkının Kullandırılmaması İşçiye Haklı Fesih Hakkı Verir Mi? (08.03.2018)

Kıdem Tazminatı Taksitle Ödenebilir Mi? Fiilen Ödenmeyen Kıdem Tazminatı Gider Yazılabilir Mi? (16.02.2018)

İşe İade Davalarında Temyiz Yolu Kapandı Mı? (23.11.2017)

Danıştay “Yüz Tanıma Sistemi İle Mesai Takibi Uygulamasının” Anayasaya Aykırı Olduğuna Hükmetti (13.11.2017)

Yabancı Çalışma İzni Başvurularında Kep Hesabı Zorunlu Olacak (08.11.2017)

İşçi Ve İşveren Arasındaki Arabuluculuk Düzenlenmesine İlişkin Tasarı Yasalaştı (16.10.2017)

Her Yıl Ocak Ayında Alınması Gereken Fazla Çalışma Onayı Alınması Artık Gerekmiyor (25.08.2017)

KHK-687 ile Özel Sektör İşverenlerine SGK ve Vergi Desteğinde İşe Alınan Kişilerin İşe Alındıkları Tarihten Önceki Üç Aya ilişkin SGK APHB ve Muhtasar Beyannamelerinde Kayıtlı Sigortalılar Dışında Olmaları Durum Belirsizliği (24.02.2017)

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinde “Eksik Gün Nedenleri” Güncellenme Sorunu Giderildi (13.01.2017)

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinde “23” Yarım Çalışma Ödeneği İle “24” Yarım Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler Eksik Gün Nedenleri Güncelleme Hatası (11.01.2017)

2017 Ocak, Şubat, Mart SGK Prim Ödemelerinin Tamamı Mı Ertelenecek? (22.12.2016)

2017 Yılında Emekli İçin Yüz Lira Seyyanen Zam Devam Edecek Mi? (28.11.2016)

6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Zorunlu Katılım Kanununda Çalışan Sayısı Belirsizliği (28.10.2016)

SGK’dan İşverenlere Bir Çok Kolaylık Uygulaması ve E-SGK Uygulaması İçinde Yer Alan “İşveren-Sigortalı İşten Çıkış Bildirgesi(4/A) Tescilinde Sistem Hatası (04.10.2016)

Anonim Şirketlerin Kurucu Ortakları İle Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Ortakların Şirketlerinde 4-A Kapsamında Sigorta Tescilinde Sistem Hatası (05.01.2016)

İş Sözleşmesinin Feshinde Usul Ve İş Güvencesi Kapsamında İşe Geç Gelen İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi (05.04.2013)

Gebe, Yeni Doğum Yapmış Ve Emziren Kadınların Çalışma Süreleri (08.03.2013)

İşçinin Görevlendirme Ve Nakil İle Başka Bir Şubede Çalıştırılması (06.03.2013)

Fazla Mesai Ücreti Aylık Ücret İçinde Ödenebilir Mi? (28.02.2013)


>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM