YAZARLARIMIZ
Kerim Çoban
E.Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
Çoban Gümrük Dış Ticaret Denetim Danışmanlık ve
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği A. Ş.
k.coban0306@gmail.comGümrükteki Muafiyet ve İstisnalar (2)

27- Evlilik Nedeni İle Serbest Dolaşıma Giren Eşya: 1) Yerleşim yeri Türkiye'de olan bir Türk vatandaşı ile evlenerek veya evlenmek üzere yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden kişilere ait çeyiz eşyasına muafiyet tanınır. 2) Birinci fıkrada belirtilen koşulları haiz bir kişiye, yerleşim yeri yabancı bir ülkede olan kişiler tarafından evlilik nedeniyle ve geleneksel olarak gönderilen, ticari miktar ve mahiyette bulunmayan hediyelere, her bir hediyenin kıymeti 430-Avro ve toplam hediye kıymeti 3.000-Avro'yu aşmamak kaydıyla muafiyet tanınır. 3) Muafiyet, yerleşim yerinin evlilik nedeniyle naklinden önce, en az oniki (12) ay süre ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan ve evlilik belgesini ibraz eden kişilere tanınır (2009/15481 sayılı Kararın 50.maddesi).

28- Muafiyet Uygulanacak Kişiler: 1) Muafiyet; a) Yerleşim yeri Türkiye'de olan bir Türk vatandaşı ile evlenerek gelmiş olan, b) Evlenmek üzere yabancı ülkedeki asli yerleşim yerini terk ile Türkiye'ye gelmiş ve burada evlenmiş olan, c) Herhangi bir sebeple, turizm, ziyaret, tahsil, memuriyet gibi, Türkiye'ye gelip en çok bir yıl içinde yine yerleşim yeri Türkiye'de olan bir Türk vatandaşı ile evlenmiş bulunan, kişilere tanınır.

2) Bu Ayırımda yer alan hükümler çerçevesinde eşya getireceklerin, muafiyetten istifade edebilmeleri için bu eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine evlilik akdinden iki ay önce veya dört ay sonraki süreler içerisinde serbest dolaşıma sokmaları şarttır. Eşyanın serbest dolaşıma girişi tek seferde olabileceği gibi öngörülen süreler içerisinde ayrı partiler halinde de yapılabilir.

3) Eşyanın evlilik akdinden önce serbest dolaşıma sokulması halinde, gümrük idaresince serbest dolaşıma girişinde gümrük vergilerini karşılayacak miktarda teminat aranır (2009/15481 sayılı Kararın 51 ve 52.maddesi).

29- Miras Yoluyla İntikal Eden Eşya: 1) Yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olan gerçek kişilerin ölümü ile Türkiye'de ikamet eden gerçek kişi mirasçılarına intikal eden kişisel eşya, ev eşyası ve kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişinde gümrük vergileri aranmaz.

2) Bu kişilerin muafiyetten istifade edebilmeleri için, motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının, kişinin ölüm tarihinden itibaren en az altı ay öncesinde yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı olması, adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması şarttır. 3) Aşağıda sayılan eşya için bu madde kapsamında muafiyet uygulanmaz: a) Motorlu ticari nakil vasıtaları. b) Ölen kişinin mesleğini veya sanatını icra etmesi için kullandığı taşınabilir alet ve cihazlar hariç herhangi bir meslek veya sanatın icrası için kullanılan alet ve cihazlar. c) Hammadde stokları ve mamul veya yarı mamul ürünler. ç) Normal aile ihtiyaçlarından fazla miktarlarda bulunan canlı hayvanlar ile tarım ürünleri. 4) Muafiyet, mücbir sebepler ve beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle tevsiki şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren yirmidört (24) ay içinde, tek seferde veya aynı süre içinde birden fazla partide getirilen eşya için tanınır. (2009/15481 sayılı Kararın 53 ve 54.maddesi).

30- Türkiye'ye Öğrenim Amacıyla Gelen Öğrencilere İlişkin Eğitim Malzemeleri ve Ev Eşyası: 1) Öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen öğrencilerin eğitim süreleri boyunca şahsi kullanımlarına yönelik olarak serbest dolaşıma giren eğitim malzemeleri, öğrenci odasını döşemeye mahsus ev eşyası ile giyim eşyasına muafiyet tanınır.

2) Bu maddede geçen; a) Öğrenci deyimi, bir eğitim kurumunda verilen derslere tam zamanlı olarak devam etmek amacıyla bu eğitim kurumunda kayıtlı olan kişi, b) Eğitim malzemeleri deyimi, öğrenciler tarafından normal olarak yaptıkları eğitim çalışmalarında yararlanılan ve eğitim konularına uygun yeni veya kullanılmış eşya, anlamına gelir.

3) Muafiyet, eğitim malzemeleri yönünden her bir öğrenim yılında bir defadan fazla tanınabilir. Ancak, öğrenim süresi boyunca muafen bir kez ev eşyası serbest dolaşıma sokulabilir (2009/15481 sayılı Kararın 55.maddesi).

31- Türkiye Gümrük Bölgesinden Geçici Olarak Çıkan Gerçek Kişilerin Geri Getirdiği Kullanılmış Ev Eşyası: 1) Yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan ve herhangi bir amaçla yurt dışına çıkan gerçek kişiler tarafından, geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarıldıktan sonra geri getirilen kullanılmış ev eşyasına muafiyet tanınır. 2) Muafiyet tanınabilmesi için kişinin ev eşyasını Türkiye Gümrük Bölgesine dönüş tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde ve bir defada getirmesi şarttır (2009/15481 sayılı Kararın 56.maddesi).

32- Yerleşim Yeri Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Bulunan Gerçek Kişilerin Türkiye'de Edindikleri Konutlarda Kullanmak Üzere Getirdikleri Ev Eşyası: 1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sürekli olarak, en az yirmidört (24) ay süre ile yerleşik bulunan gerçek kişiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesinde kiralanmak veya satın alınmak suretiyle edindikleri konutlarında kullanılmak üzere, serbest dolaşıma sokulan kendilerine ait ev eşyasına muafiyet tanınır.

2) Muafiyet; a) Türkiye'de bulunan konuta sahip olunması veya konutun en az bir yıl için kiralanmış olması, b) Eşyanın kullanılmış olması, halinde uygulanır. 3) Muafiyetin uygulanmasında aile ünitesi esas alınır.    4) Muafiyet, bir konut ve aynı kişi için bir defa ile sınırlıdır.

5) Söz konusu eşyanın, aynı kişi tarafından Türkiye’de kiralanmak veya satın alınmak suretiyle elde edilen başka bir konutta kullanılması durumunda muafiyet uygulaması devam eder.

6) İkinci fıkranın (a) bendinde yer alan koşulun karşılanmadığı durumlarda, ev eşyasının gümrük vergilerinden tam muafiyet suretiyle vergileri teminata bağlanarak geçici ithaline izin verilir.

7) Birinci fıkra kapsamında getirilen ev eşyasının kişilerin beraberinde veya gelişlerinden önce veya altı ay sonraki süre içerisinde getirilip serbest dolaşıma giriş beyanında bulunulması gerekir. (2009/15481 sayılı Kararın 57.maddesi).

Muafiyet koşulları; 2009/15481 sayılı Kararın 57.maddesi ile Tebliğin 17.maddesinde belirtilen kişilerin muafiyetten yararlanabilmeleri için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir: a) Bu kişilerin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru en az yirmi dört ay süre ile sürekli olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olmaları gerekir. Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda yüz seksen beş güne kadar yurtta bulunmak süreklilik halini bozmaz. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerlerine ilişkin bu süre şartı aranmaz. b) Bu bölüm kapsamı kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ve/veya Türkiye’de kalış sürelerini gösteren yurda giriş-çıkış kayıtları elektronik sistemler üzerinden tespit edilir. c) Bu bölüm kapsamı kullanılmış ev eşyası ithalinde aile ünitesi esas alınır. ç) Konutun satın alınması veya en az bir yıl süre için kiralanması gerekir. Bu koşulun karşılanmadığı durumlarda ev eşyasının tam muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verilir.           d) Muafiyet bir konutta kullanılmak üzere getirilecek eşya ile sınırlıdır. e) Bu bölüm kapsamındaki eşya için kişiler tarafından gelişlerinden önce veya beraberlerinde ya da gelişlerinden sonraki altı ay içerisinde serbest dolaşıma giriş beyanında bulunulması gerekir (2 Sayılı Gümrük Muafiyet Tebliği’nin 18.maddesi).

Geçici ithalat rejimine tabi tutulan ev eşyasının serbest dolaşıma girişi; 1) Eşyanın geçici ithalat rejimi altında kaldığı süre de dahil olmak üzere konutun en az bir yıl süreyle kiralanması veya satın alınması halinde, 18 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan süre şartı aranmaksızın eşyanın gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girişine izin verilir (2 Sayılı Gümrük Muafiyet Tebliği’nin 19.maddesi).

Belgeler: 1) İlgili kişilerin (17 nci maddede belirtilen kişilerin) kendisi, eşi veya Gümrük Kanununun 225.maddesi çerçevesinde temsil yetkisini haiz kişiler tarafından aşağıdaki belgelerle birlikte yetkili gümrük idaresine başvurulması gerekmektedir. a) Türk vatandaşları veya çift uyruklu kişiler için vukuatlı nüfus kayıt örneği; yabancı uyruklu kişiler için dış temsilciliklerimizden ya da Türkiye’de bulunan yabancı ülke temsilciliklerinden alınan aile bireylerinin nüfus bilgilerini içeren belge; bu belgenin yabancı ülke yasaları uyarınca temin edilememesi durumunda ise kişilerin beyanı ile yetinilecektir. b) Edinilen konut; 1) Satın alınmış ise, kişinin veya eşinin adına düzenlenmiş olan tapu veya satış vaadi ile kooperatiflerden satın alınan ancak kooperatiflerde kat irtifakının geç yapılması nedeniyle tapunun ibraz edilemediği konutlarda kat irtifaklı arsa tapusu, 2) Kiralanmış ise, kişi veya eşinin adına düzenlenmiş noter tasdikli en az bir yıllık kira sözleşmesi. c) Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi.

- Dördüncü bölüm kapsamı kullanılmış ev eşyasına ilişkin gümrük işlemlerinde, kişinin kendisi ve aile ünitesindeki diğer kişiler tarafından bu hakkın mükerrer olarak kullanılıp kullanılmadığı elektronik sistemler üzerinden tespit edilir. Belirtilen süreler içerisinde eşyanın partiler halinde getirilmesi hakkın mükerrer kullanımı olarak değerlendirilmez (2 Sayılı Gümrük Muafiyet Tebliği’nin 20 ve 21.maddesi).

33- Kişisel Eşya: Ek-9’daki listede yer alan kişisel eşyaya muafiyet tanınır. Ek-9’daki listenin (A) bölümünde belirtilen eşya sadece yolcu beraberinde, (B) bölümünde belirtilen eşya ise, yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonra getirilebilir (2009/15481 sayılı Kararın 58.maddesi).

34- Yolcu Beraberi Eşya: 1) Transit yolcular hariç olmak üzere, yolcu beraberinde getirilip serbest dolaşıma sokulan, ticari miktar ve mahiyette olmayan ve Ek-9’daki liste kapsamı dışında kalan kişisel ve hediyelik eşyaya muafiyet tanınır. 2) 58, 59, 62 ve 63.maddelerde bahsi geçen muafiyet, kara hudut kapısından giriş yapan yolcular için ayda en fazla 10 defa kullandırılır (2009/15481 sayılı Kararın 59.maddesi).

35- Yolcu Beraberi Eşya Miktarı: 59.maddenin birinci fıkrasında bahsi geçen muafiyet, ek-9’daki listede yer alan eşya için her bir yolcu başına karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlıdır. Ek-9’daki listede yer alan eşyadan tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünlere ilişkin muafiyet 18 yaşından büyükler için uygulanır (2009/15481 sayılı Kararın 60.maddesi).

36- Yolcu Beraberi Hediyelik Eşya Limiti: 59.maddede bahsi geçen muafiyet, 60.maddede belirtilen eşya hariç olmak üzere, her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 430-Avro'yu geçmeyen eşya için uygulanır. Ancak, 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 150-Avro olarak uygulanır (2009/15481 sayılı Kararın 61.maddesi).

37- Vergileri Ödenmek Suretiyle Yolcu Beraberinde Veya Posta Yoluyla Ya Da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Serbest Dolaşıma Sokulacak Eşya: 1) Kıymeti 1500-Avro'yu geçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya için 45’inci ve yolcu beraberinde gelen eşya için 59.maddelerde belirtilen limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden; a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda % 18, b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda % 20, c) Kitap veya benzeri basılı yayın için % 8, ç) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli  IV sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave % 20, oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

2) Birinci fıkrada sözü edilen limit dahilinde getirilen eşyanın; a) Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi, b) Yolcu beraberinde ya da yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi,               c) Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi, gerekir (2009/15481 sayılı Kararın 62.maddesi).

38- Muafiyet Limitlerinin Aşılması ve Eşyanın Vergilendirilmesi: 1) Eşyanın yolcu başına toplam kıymetinin 61.maddede belirtilen değerleri aşması halinde muafiyet yalnızca toplam değeri 150 veya 430-Avro tutarındaki kısma uygulanır. Muafiyet değerlerinin aşılması durumunda, muafiyet miktarına tekabül eden vergi düşüldükten sonra kalan kısma 62.maddede belirtilen tek ve maktu vergi uygulanır.

2) 62.madde hükümleri çerçevesinde getirilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500-Avro'yu aşması halinde, söz konusu eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanır.

3) 62.madde hükümleri çerçevesinde getirilen eşyanın kıymeti, ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük idaresince belirlenir. (2009/15481 sayılı Kararın 63.maddesi).

39- Gümrük Kapılarında Bulunan Mağazalardan Alınan Eşya: 1) Yolcuların, gümrük kapılarında bulunan mağazalardan satın aldıkları kişisel eşya ile yolcu beraberi hediyelik eşyaya muafiyet tanınır. 2) Yolcular, bu mağazalardan satın aldıkları 62.maddede bahsi geçen eşyayı bu madde ve 63.maddede belirtilen esaslar çerçevesinde, vergileri ödenmek suretiyle serbest dolaşıma sokabilirler.          3) Yolcular tarafından 58.maddede belirtilen kişisel eşyanın ve 59.maddede belirtilen hediyelik eşyanın getirilmesi halinde; aynı eşyanın gümrük kapılarındaki mevcut mağazalardan da satın alınması mümkün değildir. (2009/15481 sayılı Kararın 64.maddesi).

40- Şeref Nişanları Veya Ödülleri: 1) Gümrük idarelerine tevsik edici belgelerin ibraz edilmesi ve gayri ticari amaçlı olmaları koşullarıyla aşağıda sayılan eşyanın serbest dolaşıma sokulmasında gümrük vergileri aranmaz: a) Yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan kişilere, yabancı ülkelerin hükümetleri tarafından verilmiş olan nişanlar. b) Yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan kişilere, herhangi bir alandaki faaliyetlerini takdir amacıyla veya belli bir olayın yararını kabul etmek için veya cesaret gerektiren bir işin ödülü olarak yabancı ülkelerde verilen ve esas olarak sembolik nitelik taşıyan ödüller, kupalar, madalyalar ve benzeri eşya. c) (b) bendinde belirtilen nedenlerle, yabancı bir ülkede yerleşik bulunan kişiler veya yetkililerce, Türkiye Gümrük Bölgesinde teslim edilmek üzere ücretsiz olarak gönderilen ve sembolik nitelik taşıyan ödüller, kupalar, madalyalar ve benzeri eşya.    ç) Yerleşim yeri yabancı bir ülke olan kişilere iş konferanslarında veya benzeri uluslararası olaylarda ücretsiz olarak dağıtılması amaçlanan ve niteliği, kıymeti veya diğer özellikleri itibarıyla gayri ticari amaçlarla serbest dolaşıma sokulduklarını belirtir şekilde olan, esas olarak sembolik niteliğe ve sınırlı değere sahip ödüller, kupalar, madalyalar ve benzeri eşyada gümrük vergileri aranmaz (2009/15481 sayılı Kararın 65.maddesi).

41- Uluslararası İlişkiler Çerçevesinde Alınan Hediyeler: 1) 62 ve 63 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıda sayılan eşyanın serbest dolaşıma girişinde gümrük vergileri aranmaz: a) Yabancı bir ülkeye resmi ziyarette bulunan kişilere ziyaretleri sırasında ev sahibi ülke yetkililerince verilen hediyeler. b) Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunmak amacıyla gelen kişiler tarafından ziyaret sırasında ülke yetkililerine sunulmak üzere getirilen hediyeler. c) Yabancı bir ülkedeki kamu kurumu veya kamu yararına faaliyet gösteren bir kurum tarafından Türkiye'de bulunan bir kamu kurumu veya kamu yararına faaliyetlerde bulunan bir kuruma, dostluk veya iyi niyet gösterisi olarak gönderilen hediyeler. 2) Muafiyet, hediye olarak verilen eşyanın birinci fıkrada belirtilen nedenlerle sunulması, nitelik, kıymet, miktar ve Türkiye Gümrük Bölgesindeki kullanım amacı itibarıyla gayri ticari olması halinde tanınır (2009/15481 sayılı Kararın 66.maddesi).

42- Milli Savunma ve İç Güvenlik Kapsamında Serbest Dolaşıma Sokulan Eşya: Kanunun 167.maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca öngörülen kurumların asli görevleri ile Bakanlığın kaçakçılıkla mücadele görevi ile ilgili olarak serbest dolaşıma sokacakları veya kişiler tarafından bu kurumlar adına getirilecek veya Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan şirket ve müesseselerin yukarıda yazılı kuruluşlar tarafından verilecek siparişlerle ilgili olarak üretici sıfatıyla ithal etmeleri gereken ve miktarı ihtiyaç sahibi makam tarafından onaylanan her türlü araç, gereç, silah, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ve bunların araştırma, geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve yazılımı ile yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ile bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan yardım malzemesine muafiyet tanınır (2009/15481 sayılı Kararın 67.maddesi).

43- Genel Amaçlarla Serbest Dolaşıma Sokulan Diğer Eşya: 1) Kamu kurum ve kuruluşları, hayır kurumları veya insani yardım kurumları tarafından ticari gaye güdülmemek ve amacı doğrultusunda kullanılmak üzere serbest dolaşıma sokulan aşağıda nitelikleri belirtilen eşyaya muafiyet tanınır:                     a) 104.maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü hariç olmak üzere, ihtiyacı olan kişilere ücretsiz dağıtılmak üzere serbest dolaşıma sokulan temel ihtiyaç maddeleri. b) Birinci fıkrada belirtilen kurumlara yabancı bir ülkede yerleşik kişi veya kurumlar tarafından ticari bir gaye güdülmeksizin karşılıksız olarak gönderilen ve ihtiyacı olan kişiler yararına düzenlenecek hayır işlerinde kullanılmak üzere gelir toplanması amacına yönelik bulunan eşya. c) Birinci fıkrada belirtilen kurumlara sadece onların çalışma ihtiyaçlarını karşılamak veya onların hayır ve insani amaçlarını yerine getirmede kullanılmak üzere, yabancı bir ülkede yerleşik kişi veya kurumlar tarafından ticari bir gaye güdülmeksizin karşılıksız olarak gönderilen malzemeler ve büro materyalleri. d) Kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlar Kurulunca belirlenen insani yardım ve hayır kurumlarının getirecekleri ambulans, cenaze arabaları, yangın söndürme araçları ile kurtarma araçları.

2) Temel ihtiyaç maddeleri deyimi, insanların en temel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan yiyecek, ilaç, giyecek, yatak malzemeleri ve benzeri eşya anlamına gelir.

3) Bu maddenin uygulanmasında kahve ve çay ile ambulans, cenaze arabaları ve diğer kurtarma araçları hariç olmak üzere motorlu araç için muafiyet uygulanmaz (2009/15481 sayılı Kararın 68.maddesi, 2 Sayılı Gümrük Muafiyeti Tebliği’nin 22.maddesi).

Belgeler; 1) Bu bölüm kapsamında bağış yoluyla gelen kurtarma ve cenaze araçları için kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlar Kurulunca belirlenen insani yardım ve hayır kurumları tarafından aşağıda belirtilen belgeler ile bu Tebliğin 38.maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yetkili gümrük idaresine başvurulur.            a) Kurtarma ve cenaze araçlarının bağışlayana ait olduğunu gösteren ve araca ait model yılı, şasi ve motor numarası, araç sahibinin adı-soyadı gibi bilgileri içeren mülkiyet belgesi; mülkiyet belgesi üzerinde bağışlayanın adının kayıtlı olmaması halinde fatura veya satış sözleşmesinin aslı,

b) Eşyanın bağışlandığını gösteren yazı ya da belge,

c) Ambulansın, 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen özellikleri taşıdığına ilişkin olarak Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak uygunluk yazısı,

ç) Cenaze hazırlama araçları ile uzun mesafeli nakil yapacak olan cenaze nakil araçlarının, 19/1/2010 tarihli ve 27467 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelikte belirlenen özellikleri taşıdığına ilişkin uygunluk yazısı.

2) Kurtarma ve cenaze araçları dışında kalan eşya için aşağıda belirtilen belgeler ile eşyanın teslim edildiği gümrük idaresine başvuruda bulunulur. a) Fatura veya satış sözleşmesinin aslı ile bunların Türkçe tercümesi, b) Eşyanın bağışlandığını gösteren yazı ya da belge. 

3) İkinci fıkrada belirtilen ve Kararın 68.maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki kullanılmış eşya için gümrük idaresine yapılacak başvurularda fatura ibraz edilememesi halinde bu maddede belirtilen diğer belgeler dikkate alınarak işlemler gerçekleştirilir (2 Sayılı Gümrük Muafiyeti Tebliği’nin 23.maddesi).

Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri: 1) Kurtarma ve cenaze araçlarının serbest dolaşıma girişinde yetkili gümrük idaresince düzenlenecek olan trafik şahadetnamesine Ek-2’de yer alan şerh konularak gümrük işlemleri tamamlanır. 2) Kurtarma ve cenaze araçları dışındaki eşyaya ilişkin talep, teslim edildiği gümrük idaresince gümrük müdürü veya yetkili kılacağı gümrük müdür yardımcısı başkanlığında iki muayene memurundan oluşan komisyon tarafından oybirliği ile karara bağlanır. Komisyon kararlarının olumlu olması halinde eşya muayene edilerek belgelerine uygunluğu anlaşıldıktan sonra serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanır. 3) Daha önce serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanmış ambulanslar, kullanıcı idare tarafından cenaze aracına çevrilebilir. Bu durumda cenaze aracının kullanım amacına göre gerekli görülmesi halinde 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan uygunluk yazısı aranır. Söz konusu uygunluk yazısı dışında herhangi bir belge aranmaksızın işlemler tamamlanır (2 Sayılı Gümrük Muafiyeti Tebliği’nin 24.maddesi).

44- Kitap, Yayın ve Belge: Herhangi bir kişi veya kurum tarafından gönderilen, Ek-10’daki listede yer alan eğitim, bilim ve kültürel amaçlı kitap, yayın ve belgelerin serbest dolaşıma girişinde, gümrük vergileri aranmaz (2009/15481 sayılı Kararın 69.maddesi).

45- Görsel ve İşitsel Malzeme: Kamu eğitim, bilim ve kültürel kuruluş veya organizasyonları tarafından getirilen veya bunlar tarafından kullanılmak üzere gönderilen, Ek-11’deki listede yer alan eğitim, bilim ve kültürel amaçlı görsel ve işitsel malzemelerin gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girişine izin verilir. (2009/15481 sayılı Kararın 70.maddesi).

46- Bilimsel Alet, Cihaz ve Malzemeler: 1) Muafiyet, esas olarak eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları ile bu kuruluşlara bağlı birimler tarafından kullanılmak üzere serbest dolaşıma sokulan eşya için uygulanır. 2) Bu kuruluşların eğitim veya bilimsel araştırma dalında faaliyette bulunduklarının gümrük idaresine tevsiki şarttır. 3) 70.maddenin kapsamı dışında kalan bilimsel alet ve cihazlar, ticari olmayan amaçlarla serbest dolaşıma girdiği takdirde gümrük vergilerinden muaftır. 4) Bu maddede belirtilen muafiyetin uygulanmasında, Bakanlık gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü alır (2009/15481 sayılı Kararın 71.maddesi).

47- Türkiye Gümrük Bölgesi Dışındaki Kuruluşlar: 1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bulunan bilimsel araştırma kurum veya kuruluşlarınca veya onlar adına gayri ticari amaçla serbest dolaşıma sokulan bilimsel malzemelere muafiyet tanınır.

2) Muafiyet; a) Birinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşların yetkili temsilcilerinin onayı ile Türkiye'de yerleşik bulunan bilimsel araştırma kuruluşlarına gönderilen veya bu kuruluşlarca getirilen ve bilimsel işbirliği anlaşmaları çerçevesinde kullanılması planlanan, b) Türkiye dışında yerleşik bulunan gerçek veya tüzel bir kişinin Türkiye Gümrük Bölgesinde kalış süresi boyunca mülkiyetinde bulunan, eşya için tanınır (2009/15481 sayılı Kararın 72.maddesi).

48- Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Araştırma Yapılmasına Mahsus Alet ve Cihazlar: 1) Bir hayır veya insani yardım kurumu ya da gerçek bir kişi tarafından, Türkiye'deki bir sağlık ya da tıbbi araştırma kurum veya kuruluşuna bağışlanan ya da bu kurum veya kuruluşlar tarafından tamamıyla bir hayır ya da insani yardım kurumundan temin edilen paralarla veya gönüllü katkılarla satın alınan tıbbi araştırma, teşhis veya tedavi amacına mahsus alet ve cihazlara muafiyet tanınır.

2) Muafiyet; a) Ticari bir amaçla bağışlanmayan, b) Bağışlayanın üretici ile herhangi bir ilgisinin olmadığı, eşya için uygulanır.

3) Bu madde kapsamına giren eşyanın muafen serbest dolaşıma girişinde insan sağlığı yönünden Sağlık Bakanlığınca uygun bulunması gerekir (2009/15481 sayılı Kararın 73.maddesi).

49- Bilimsel Araştırma Amacına Yönelik Hayvanlar, Biyolojik veya Kimyasal Maddeler: 1) Aşağıda yer alan eşyaya muafiyet tanınır: a) Bilimsel araştırmada kullanılmak üzere özel olarak yetiştirilmiş hayvanlar. b) Gayri ticari amaçlarla ithal edilen biyolojik veya kimyasal maddeler.

2) Birinci fıkrada belirtilen muafiyet, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan özel kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları ile bunların esas olarak eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan bölümleri için getirilen hayvanlar ile biyolojik veya kimyasal maddelerle sınırlıdır.

3) Bu eşyanın Türkiye'de üretiminin bulunmadığı hususu ile bu maddede bahsi geçen kuruluşların eğitim veya bilimsel araştırma dalında faaliyette bulunduklarının ve eşyanın amaca uygun hayvan veya biyolojik ya da kimyasal madde olduğunun gümrük idaresine tevsiki şarttır (2009/15481 sayılı Kararın 74.maddesi).

50- İnsan Kaynaklı Tedavi Edici Maddeler ile Kan Gruplama ve Doku Tipi Ayırma Belirteçleri: 1) 76.madde hükümlerine uygun olarak getirilen; a) İnsan kaynaklı tedavi edici maddelere, b) Kan grubu ayırma belirteçlerine, c) Doku tipi ayırma belirteçlerine, muafiyet tanınır.

2) Bu Ayırımda yer alan; a) İnsan kaynaklı tedavi edici maddeler deyimi, insan kanı ve onun türevleri; insan kanının tümü, kurutulmuş insan plazması, insan albümini ve insanın plazmalı proteininin sabit solüsyonları, insan immünoglobülini ve insan fibrinojeni, b) Kan grubu ayırma belirteçleri deyimi, kan tipi gruplandırılması ve kan uyuşmazlıklarının tespiti için kullanılan insan, hayvan, bitki veya diğer kaynaklı bütün belirteçler, c) Doku tipi ayırma belirteçleri deyimi, insan doku tiplerinin belirlenmesinde kullanılan insan, hayvan, bitki veya diğer kaynaklı bütün belirteçler, anlamına gelir.

3) Muafiyet, aşağıda yer alan eşya ile sınırlıdır: a) Tıbbi veya bilimsel amaçla kullanılmak üzere geldiği gümrük idaresine tevsik edilen gayri ticari ürünler. b) Sevk edildiği ülkedeki tam yetkili bir kurum tarafından düzenlenmiş uygunluk sertifikasını haiz bulunan ürünler. c) Üzerlerinde niteliklerini tanımlayan özel etiketli kapla sevk edilmiş ürünler.

4) 75.maddede tanımlanan ürünlerin nakliyesinde kullanılan özel ambalajlar ile sevkiyata dahil olan ve bunların kullanımı için gerekli bulunan çözücü ve aksesuarlara da muafiyet tanınır (2009/15481 sayılı Kararın 75 ve 76.maddesi).

51- İlaç Özelliği Olan Ürünlerin Kalite Kontrolü Amacına Yönelik Maddeler: İlaç özelliği olan ürünlerin üretiminde kullanılan malzemelerin kalite kontrolü için Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış referans maddelerine ilişkin numunelerin, Sağlık Bakanlığınca izin verilen kurumlarca ithal edilmesi halinde gümrük vergileri aranmaz (2009/15481 sayılı Kararın 77.maddesi).

52- Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Kullanılan Eşya: 1) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yürütülen veya desteklenen araştırma ve geliştirme projelerinde kullanılmak üzere getirilen eşyaya muafiyet tanınır.

2) Muafiyete konu eşyanın araştırma ve geliştirme projesi kapsamında yer alan eşya olduğunun, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından teyit edilmesi gerekir.  

3) Muafiyet, ticari amaç güdülmeksizin faaliyetin amacına uygun miktarı aşmayan eşya için uygulanır (2009/15481 sayılı Kararın 78 ve 79.maddesi).

53- Sermaye Malı ve Malzeme: 1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin kesin olarak sona erdirilerek, Türkiye Gümrük Bölgesine nakli dolayısıyla serbest dolaşıma sokulan sermaye malı ve diğer malzemeye muafiyet tanınır.

2) Bu Ayırımın uygulanmasında: a) Faaliyet deyimi, madencilik, tarım, serbest meslek faaliyeti ve benzeri faaliyetler de dahil olmak üzere üreticilerin, tüccarların veya hizmet sunan kişilerin her türlü ekonomik faaliyeti anlamına gelir. b) İşletme deyimi, bağımsız ekonomik birim demektir. Bu birim, bir kurumun tümünü ya da bir bölümünü kapsar. c) Sermaye malları ve diğer malzemeler deyimi, işletmenin faaliyetini devam ettirmesi için, gerekli teknik malzemeler ile büro ve dükkan malzemelerini kapsar.  

3) 80.maddede belirtilen muafiyet; a) Mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Gümrük Bölgesine nakletmek üzere yabancı ülkedeki faaliyetini sona erdirmeden önce en az oniki ay süreyle işletme tarafından fiilen kullanılmakta olan, b) Nakilden sonra da aynı amaçla kullanılacak olan, c) Söz konusu işletmenin niteliği ile büyüklüğüne uygun bulunan, eşya ve malzeme ile sınırlıdır.

4) Muafiyet hakkı sadece, Türkiye Gümrük Bölgesinde de benzer bir faaliyeti yürütmek amacıyla, ayrıldıkları ülkedeki faaliyetlerini kesin olarak sona erdiren iş yeri sahibine tanınır. Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan bir işletme ile herhangi bir bağlantı kurma amaçlarına yönelik işletmeler için muafiyet uygulanmaz.

5) Muafiyet hakkı sadece ayrıldıkları ülkede en az üç yıl süre ile aynı işte çalışan kişilere tanınır.

6) 1-Mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla eşya ve malzemenin, işletmenin nakledildiği ülkedeki faaliyetlerinin sona erdirildiği tarihten itibaren on iki ay içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi zorunludur. 2- Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde eşyanın partiler halinde getirilmesi hakkın mükerrer kullanımı olarak değerlendirilmez.

7) Aşağıda sayılan eşya muafiyet kapsamı dışındadır: a) Üretim veya hizmet endüstrisi makinesi olmayan, taşınabilir laboratuvar veya dış yayın yapma birimleri gibi ulaşım araçları. b) Canlı hayvan, hayvan yemleri ile tohum ve fidanlar. c) Ham, yarı mamul veya mamul madde stokları ile akaryakıtlar (2009/15481 sayılı Kararın 80 ve 81.maddesi, 2 Sayılı Gümrük Muafiyet Tebliği’nin 25 ve 26.maddesi).

Not: Konuya İlişkin Daha Fazla Bilgi Edinmek İsteyenler, 20/04/2020 Tarihinde “Muhasebetr.Com” Sitesinde Yayınlanan “Kullanılmış ve/veya Yenileştirilmiş Eşya İle Sermaye Malları ve Diğer Malzemelerin Türkiye’ye İthali” Başlıklı Makalemize Müracaat Edebilirler.

Belgeler; 1) Tebliğin 25.maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kişi tarafından, işyeri faaliyetleri devam ederken veya sona erdirildikten sonra aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte gümrük idaresine başvurulması gerekmekte olup başvurulan gümrük idaresi tarafından işlemler sonuçlandırılır.

a) Yurt dışından temin edilerek dış temsilciliklerimizce tercümeleri onaylanmış belgeler; 1) Ekonomik faaliyetin sona erdirildiğine dair ilgili ülke resmi makamlarından alınacak belge, 2) İşletmenin son üç yıllık kazancı ve ödenen vergilere ilişkin belgeler, 3) Serbest dolaşıma girişi istenilen makine ve sair eşyanın varsa faturaları ve işyeri demirbaş kayıtlarına ilişkin belgeler, 4) Yerleşim yerinin nakledildiğine ilişkin dış temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi, 5) Serbest dolaşıma girişi istenilen malların marka, model, seri numarası ve kullanım amaçlarına ilişkin ayrıntılı olarak düzenlenmiş liste.

b) Türkiye’den temin edilecek belgeler; 1) İşyeri açma izin belgesi, 2) Mahalli esnaf, sanatkâr, ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi (2 Sayılı Gümrük Muafiyet Tebliği’nin 27.maddesi).

54- Eşyanın Getirilme Süresi: 80.maddede belirtilen muafiyet, mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, işletmenin nakledildiği ülkedeki faaliyetlerini sona erdirdiği tarihten itibaren oniki ay içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya ve malzeme için uygulanır (2009/15481 sayılı Kararın 82.maddesi).

55- Gerçek ve Tüzel Kişilere Tanınan Muafiyet: Kazanç sağlama amacına yönelik olmayan faaliyetlerle uğraşan ve bu faaliyetini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden tüzel kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulan sermaye malları ve diğer malzemeye ilişkin muafiyet işlemleri de 80 ilâ 82.madde hükümleri çerçevesinde yürütülür. Bir serbest meslek veya benzeri bir faaliyetle uğraşan gerçek kişilere de, mesleklerini Türkiye Gümrük Bölgesinde de yürüteceklerini ispat etmeleri halinde bu muafiyet tanınır (2009/15481 sayılı Kararın 83.maddesi).

56- Türkiye Gümrük Bölgesindeki Çiftçiler: 1) Esas faaliyeti Türkiye Gümrük Bölgesi içinde olan çiftçilerin, Türkiye'ye komşu bir ülkede bulunan ve kendileri tarafından işletilen mülklerinden elde ettikleri tarım, hayvancılık, arıcılık, bahçecilik ve ormancılık ürünlerine muafiyet tanınır.

2) Birinci fıkradaki muafiyetten faydalanabilmek için hayvancılık faaliyetlerinin Türk menşeli veya Türkiye'de serbest dolaşım durumunda bulunan hayvanlarla yapılıyor olması şarttır.

3) Muafiyet, normal olarak hasat veya üretim sonrası başka bir işlemden geçmemiş ürünlerle sınırlıdır.

4) Muafiyet, sadece bizzat üreticiler tarafından komşu ülkedeki kendi mülklerinden elde edilen ve kendileri veya kendileri adına hareket eden kişiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ürünler için tanınır. 5) Türkiye Gümrük Bölgesi ile komşu bir ülke arasında sınır oluşturan göllerde veya su yollarında Türk balıkçılar tarafından yürütülen balıkçılık veya balık yetiştirme faaliyetlerinden elde edilen ürünler ile bu tür göl ve su yollarında Türk sporcuları tarafından yapılan avcılık faaliyetlerinden elde edilen ürünler için de muafiyet tanınır. (2009/15481 sayılı Kararın 84.maddesi).

57- Komşu Ülkelerdeki Çiftçiler: Esas faaliyeti bir komşu ülkede olan çiftçilerin, Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan ve kendileri tarafından işletilen mülklerinde kullanılmak üzere toprak ve ekinlerin işlenmesi amacıyla getirdikleri tohum, gübre ve diğer ürünlere muafiyet tanınır. Muafiyetin uygulanması, ancak, tohum, gübre veya diğer ürünlerin bizzat üretici veya üretici adına hareket eden kişi tarafından getirilmiş olması ve aynı hakkın karşı taraf ülkece, Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan kişilere de tanınmış olması (mütekabiliyet) koşullarıyla mümkündür (2009/15481 sayılı Kararın 85.maddesi).

58- Önemli Değeri Olmayan Numunelik Eşya ve Modeller: 1) 89.maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla, önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından siparişte bulunulmak için kullanılabilecek nitelikteki numunelik eşya ve modellere muafiyet tanınır.

2) Gümrük idaresi, muafiyetin uygulanması esnasında numune veya model olma özelliklerini ortadan kaldırmayacak şekilde, kendi başlarına kullanılabilecek nitelikteki eşya için yırtma, delme veya açık ve sabit bir şekilde işaretleme ya da herhangi başka bir işlem yoluyla kalıcı olarak kullanılmasını önleyici tedbirleri alabilir.

3) Numunelik eşya ve model deyimi, belli bir tür eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı belli bir tür veya nitelikteki eşya için sipariş vermekten başka bir amaç için kullanılması mümkün olmayan her türlü madde veya örnek anlamına gelir (2009/15481 sayılı Kararın 86.maddesi).

59- Basılı Reklamcılık Dokümanları ve Reklamcılık Amacına Yönelik Malzemeler:            1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yürütülen ekonomik bir faaliyetin reklamı amacıyla gönderilen ya da getirilen ve parasız olarak dağıtılacak olan, ulaştırma, sigortacılık ve bankacılık hizmetleri ile satılık veya kiralık eşya ile ilgili ilan, katalog, fiyat listesi, kullanım kılavuzu, broşür, takvim ve benzeri basılı reklamcılık malzemelerine muafiyet tanınır.

2) Muafiyet; a) Eşyayı üreten, satan, kiralayan veya hizmeti sunan müteşebbisin adının eşya üzerinde açık bir şekilde yer alması, b) Her bir sevkiyatta tek bir basılı materyalin olması veya birden çok basılı materyal bulunması halinde, her çeşidinden birer adet olması, ancak, aynı çeşitteki basılı materyalin birden fazla bulunması halinde toplam brüt ağırlığının bir kilogramı aşmaması, c) Gönderici veya alıcısının aynı kişi olmaması, koşullarının mevcut olması halinde uygulanır.

3) Müşterilere ücretsiz olarak reklamcılık amacıyla gönderilen madde ve malzeme için de, değerinin önemsiz olması ve reklamcılık amacı dışında kullanılamaz nitelikte bulunması halinde muafiyet tanınır. (2009/15481 sayılı Kararın 87 ve 88.maddesi).

60- Bir Ticari Fuarda Veya Benzeri Bir Faaliyette Kullanılan Veya Tüketilen Ürünler:   1) 90.madde hükümlerine uygun olarak getirilen aşağıda belirtilen eşyaya muafiyet tanınır: a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında üretilmiş olan, bir ticari fuar veya benzeri bir olay münasebetiyle getirilecek olan her türlü eşyanın temsil edici özelliklerini taşıyan küçük miktardaki numuneler. b) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında üretilen ve bir ticari fuar veya benzeri bir olayda sergilenmek üzere getirilen makine ve cihazların teşhiri sırasında, bu makine ve cihazların gösteri amacıyla çalıştırılmasında kullanılacak eşya. c) Bir ticari fuar veya benzeri bir olayda yabancı ülkelerin temsilcileri tarafından geçici standların inşası, düzenlenmesi ve dekorasyonu için kullanılacak boya, vernik, duvar kağıdı gibi tüketilecek malzemeler. ç) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında üretilen eşyanın reklamına mahsus olan, bir ticari fuarda veya benzeri bir faaliyette sergilenecek resimli veya resimsiz basılı materyaller, kataloglar, prospektüsler, fiyat listeleri, reklam posterleri, takvimler ve çerçevesiz fotoğraflar gibi ücretsiz olarak dağıtılacak malzemeler. d) Spor Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen, Türkiye’de düzenlenecek uluslararası spor organizasyonlarında kullanılmak veya ücretsiz olarak dağıtılmak üzere, bedelsiz olarak gönderilen eşya.

2) Ticari fuar veya benzeri faaliyet deyimi; a) Ticaret, sanayi, tarım veya el sanatları ile ilgili sergi, fuar, gösteri ve benzeri faaliyetler, b) Esas olarak hayır ve insani bir yardım amacıyla gerçekleştirilen sergi ve benzeri faaliyetler, c) Temelde bilimsel, teknik, el sanatları, sanatsal, eğitsel, kültürel, sportif veya dini sebeplerle ya da ibadet nedeniyle, sendika faaliyetleri veya turizm ya da uluslararası bir anlaşmayı desteklemek amacıyla gerçekleştirilen sergi, organizasyon ve benzeri faaliyetler, ç) Uluslararası organizasyon veya teşekküllerin temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılar, d) Resmi tören veya anma törenleri ya da toplantıları, anlamına gelir.

3) Ancak, yabancı bir ülke eşyasının satılması amacıyla işyeri veya bunların eklentilerinde düzenlenen özel amaçlı sergiler bu kapsama dahil değildir (2009/15481 sayılı Kararın 89.maddesi).

61- Muafiyetin Kapsamı: 1) 89.maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin uygulanmasında aşağıdaki şartların bulunması gerekir: a) Yabancı ülkelerden ücretsiz olarak gönderilmesi veya serbest dolaşıma sokulan eşya ile birlikte gelmesi. b) Halka ücretsiz olarak dağıtılmak üzere gönderilmesi ve kişilerin kullanım veya tüketimine mahsus olması. c) Birim değerinin düşük olması ve reklam eşyası olarak kabul edilebilecek nitelikte bulunması. ç) Kolaylıkla pazarlanabilir olmaması ve paketlenmiş ise aynı malın piyasada mevcut en küçük biriminden daha küçük miktarını içermesi. d) Paketlenmemiş yiyecek ve içecekler için dağıtım yerinde anında tüketilebilir nitelikte bulunması. e) Toplam kıymet ve miktarı itibarıyla olayın niteliğine, ziyaretçilerin sayısına ve sergiye katılımın derecesine uygun olması.

2) 89.maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin uygulanmasında aşağıdaki şartların bulunması gerekir:          a) Faaliyet sırasında tüketilecek ya da yok edilecek eşya olması. b) Toplam kıymet ve miktar itibarıyla faaliyetin niteliğine, ziyaretçilerin sayısına ve sergiye katılımın derecesine uygun olması.

3) 89.maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin uygulanmasında aşağıdaki şartların bulunması gerekir:           a) Faaliyetin düzenlendiği yerde eşyanın ücretsiz olarak sadece halka dağıtılması. b) Eşyanın toplam kıymet ve miktar bakımından olayın niteliğine, ziyaretçilerin sayısına ve sergiye katılımın derecesine uygun bulunması.

4) 89.maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin uygulanmasında aşağıdaki şartların bulunması gerekir:          a) Toplam kıymet ve miktarı itibarıyla olayın niteliğine, seyircilerin sayısına uygun olması. b) Kişilerin kullanım veya tüketimine mahsus olması. c) Tüketim konusu olmayan eşyanın organizasyon bitiminde ilgili spor federasyonuna tahsis edilmesi.

5) 89.maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen muafiyet katı, sıvı ve gaz yakıtlar için uygulanmaz (2009/15481 sayılı Kararın 90.maddesi).

62- İnceleme, Analiz Veya Test Amaçlı Eşya: 1) Bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik olarak, nitelikleri veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyaya muafiyet tanınır.

2) 91.maddede bahsi geçen muafiyet; a) İnceleme, analiz veya test işlemleri kendi başlarına satış promosyonuna konu teşkil etmeyen, b) Serbest dolaşıma sokulma amacına uygun miktarı aşmayan, eşya için uygulanır.

3) 91.maddede belirtilen muafiyet, incelenecek veya analiz edilecek ya da test edilecek eşyanın, inceleme, analiz veya test sırasında tamamıyla sarf edilmesi veya aynı amaçla tekrar kullanılamayacak hale gelmesi halinde tanınır.

4) İnceleme, analiz veya test sonucu artık kalan ürünlerin, gümrük idaresinin kontrolü altında tamamen yok edilmesine, imhasına, ticari olarak değersiz hale getirilmesine, gümrüğe terk edilmesine veya mücbir sebepler ve beklenmeyen haller göz önüne alınarak ihraç edilmesine izin verilebilir.

5) Geride kalan artık ürünlere üçüncü fıkra hükümlerinin uygulanmadığı durumlarda, eşyaya isabet eden gümrük vergileri, eşyanın inceleme, analiz veya test işlemlerinin tamamlandığı tarihteki niteliği, miktarı ve kıymeti göz önüne alınarak Gümrük Kanunu’nun 181 ilâ 194.maddelerindeki esaslara göre tahsil olunur. 6) Artık ürünler deyimi, yapılan inceleme, analiz veya test sonucu ortaya çıkan ürünler; geride kalan ürünler deyimi ise kullanılmamış ürünler anlamına gelir (2009/15481 sayılı Kararın 91 ve 92.maddesi).

63- Taşıma Sırasında Eşyanın İstifi ve Korunması İçin Yardımcı Maddeler: Eşyanın istifi ve ısı muhafazası da dahil olmak üzere korunması amacıyla yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine nakli sırasında kullanılan ve normal olarak tekrar kullanılamaz hale gelen ip, saman, örtü, kağıt, mukavva, odun ve plastik gibi maddelere muafiyet tanınır (2009/15481 sayılı Kararın 93.maddesi).

Devam Edecek.

03.06.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM