YAZARLARIMIZ
Emre Özerçen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@emreozercen.comMaliye’den Geniş Kapsamlı ‘’e- Dönüşüm’’ II

Değerli okurlar, daha önceki makalelerimizde Gelir İdaresi Başkanlığınca, elektronik defter ve belge uygulamalarına ilişkin hazırlanan genel tebliğ taslağından bahsetmiştik.19.10.2019 tarihli 30923 sayılı Resmi Gazetede gerek elektronik defter genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, gerekse vergi usul kanunu genel tebliği yayımlanmıştır.

Daha önce hazırlanan tebliğ taslağından en önemli farklarından biri kuşkusuz e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturalarda yapılan değişikliktir. Taslakta mükelleflerce düzenlenen fatura sınırının vergiler dahil  50.000-TL’yi aşması halinde e-Arşiv fatura olarak düzenlenmesi öngörülmekteydi. Fakat yayımlanan tebliğ ile birlikte bu rakam vergi mükelleflerine düzenlenen faturalar için 5.000-TL olarak güncellenmiştir.

Oldukça geniş, kapsamlı, önemli açıklama ve düzenlemeler içeren tebliğin özetine aşağıda yer verilmiştir.

e-Arşiv Fatura Olarak Düzenleme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar

e-Fatura, e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı olmayan mükelleflerce, düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL ‘yi (vergi mükelleflerine düzenleyenler açısından 5.000-TL’yi ) aşması halinde söz konusu faturaların 1/1/2020 tarihinden itibaren ücretsiz olarak sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunludur.

Aynı gün içerisinde, aynı kişi ve kurumlara düzenlenen faturalar topluca değerlendirilecektir.

e-Arşiv Fatura ve e-Fatura uygulamalarına geçiş sürecini özetlersek:

Belge Türü

Geçiş Zorunluluğu

         Geçiş Zamanı

e-Fatura

 

 

 

 

 

 

2018 veya izleyen hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

2018/2019 yıllarında aşanlar için 1/7/2020

2020 veya izleyen yıllarda aşanlar için izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren

ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallar ile ilgili lisans alan mükellefler ile (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler.

2019 yılında gerçekleştirenler 1/7/2020 tarihinden itibaren

2020 veya izleyen yıllarda gerçekleştirenler, gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren

 

Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar

Mevcutlar 1.7.2020

2020 veya izleyen yıllarda işe başlayanlar başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler.

Mevcutlar 1.1.2020

2020 veya izleyen yıllarda işe başlayanlar başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

Uygulamaya dahil olup bavul ticareti kapsamında satış yapanlar

              1.7.2020

e-Arşiv Fatura

 19.10.2019 itibariyle e-Fatura uygulamasında olanlar

 

             1.1.2020

 

19.10.2019 tarihinden sonra e-Fatura uygulamasına dahil olanlar

E-Fatura geçiş süresi içinde

Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları

Mevcutlar 1/1/2020 2020 ve izleyen yıllarda işe başlayanlar başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

Vergiler dahil 30.000 TL’yı (vergi mükelleflerine düzenlenen 5.000 TL’yi) aşan faturalar için

 

 1.1.2020

 

e-Defter Uygulaması

e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren),

Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren,e-Defter uygulamasına geçmek zorundadır.

Defter ve Berat Dosyalarını Oluşturma Alma Süreleri

  • Defter ve berat dosyalarının ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar,
  • Hesap dönemlerinin son ayına ait defter ve berat dosyaları, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar,
  • Dileyen mükellefler, her hesap dönemine ilişkin ilk ayda (hesap dönemi içinde işe başlayanlarda işe başlanılan ayda), tercihlerini e-Defter uygulaması aracılığıyla elektronik ortamda bildirmeleri şartıyla, her bir geçici vergi döneminin aylarına ait e-Defter ve berat dosyalarını her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ilgili olduğu geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar (son dönem geçici vergi dönemine ilişkin ayların defter ve berat dosyalarının gelir vergisi mükelleflerinde gelir vergisi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar, kurumlar vergisi mükelleflerinde ise kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar) oluşturma, NES veya Mali Mühürle imzalama/onaylama ve berat dosyalarını e-Defter uygulamasına yükleyerek Başkanlıkça onaylı halini alma imkânından da yararlanabilirler. 

Dönem

Aylık Yükleme Tercihlerinde Bulunulması Halinde

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihlerinde Bulunulması Halinde

Ocak

Nisan Ayı Sonunda

Ocak-Şubat-Mart

Mayıs ayı sonunda

Şubat

Mayıs Ayı Sonunda

Mart

Haziran Ayı Sonunda

Nisan

Temmuz Ayı Sonunda

Nisan-Mayıs-Haziran

Ağustos ayı sonunda

Mayıs

Ağustos Ayı Sonunda

Haziran

Eylül Ayı Sonunda

Temmuz

Ekim Ayı Sonunda

Temmuz-Ağustos-Eylül

Kasım ayı sonunda

Ağustos

Kasım Ayı Sonunda

Eylül

Aralık Ayı Sonunda

Ekim

Ocak Ayı Sonunda

Ekim-Kasım-Aralık

Gelir/Kurumlar beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

Kasım

Şubat Ayı Sonunda

Aralık

Gelir/Kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar

e-İrsaliye Uygulaması

ÖTV  ekli (I) sayılı listedeki malların imali,ithali,teslimi vb.faaliyetleri nedeniyle EPDK’ndan lisans alan mükellefler

ÖTV ekli (III) sayılı listedeki malların imal,inşa,ithal ve ana bayi /distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler

4634 Sayılı Şeker Kanunun 2inci maddesinin e bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler

e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan GTİP:72 ile GTİP:73 demir veya çelikten eşyaların imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler

Gübre takip sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya izleyen hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri olan mükellefler

3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleriyle yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin 01.07.2020 tarihine kadar hazırlıklarını tamamlayarak e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorundadır.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulaması, 01/02/2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar için 01/06/2020 tarihine kadar,01/02/2020 tarihi dahil olmak üzere yeni faaliyete başlayacak olanların ise işe başladıkları tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları gerekmektedir.     

Diğer Elektronik Belgeler

Özetlemeye çalıştığımız elektronik belge ve uygulamaların yanında e-Müstahsil Makbuzu,e-Gider Pusulası,e-Bilet ve e-Yolcu listesi,e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi,e-Sigorta Poliçesi,e-Döviz Alım Satım Belgesi,e-Dekont 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’deki yerini almıştır.

Örnekler

2018 yılı cirosu 6 milyon TL olan Demir Ltd.Şti, 01.07.2020 tarihinde e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya,01.01.2021 tarihi itibariyle e-Defter uygulamasına geçiş yapacaktır.

2019 yılında cirosu 7 milyon TL olan AB İnşaat Ltd.Şti ise, 01.07.2020 tarihinde e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya,01.01.2021 tarihi itibariyle e-Defter uygulamasına geçiş yapacaktır.

2018 yılı cirosu 12 milyon TL DG Tekstil Ltd.Şti,01.01.2020 tarihi itibariyle e-Fatura,e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçiş yapacaktır.

e-Fatura,e-Defter kullanıcısı XY A.Ş, 2018 yılı cirosu 27 milyon TL’sıdır.XY şirketi 01.01.2020 tarihi itibariyle e-Arşiv Fatura uygulamasına, 01.07.2020 tarihi itibariyle e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapmak zorundadır.

2018-2019 yılları cirosu sırasıyla 300 bin ve 750 bin TL olarak Özer Elektrik Ltd.Şti,02.03.2020 tarihi itibariyle yaptığı daire tesisat işi karşılığında 4.000+KDV bedel üzerinden toplam 4.720-TL’sını ABC Mimarlık Ltd.Şti ’ne kağıt fatura olarak düzenleyebilir.

Aynı firmaya 11.05.2020 tarihi itibariyle yaptığı daire tesisat bedeli karşılığında düzenleyeceği 4.500+KDV bedel üzerinden toplam 5.310-TL tutarında ki faturayı gib portalı üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenlemesi gerekmektedir.

Aynı firmaya 08.06.2020 tarihinde vergiler dahil 1.500-TL,18.06.2020 tarihinde 2.000-TL,25.06.2020 tarihinde ki 3.000-TL tutarında ki faturaları kağıt fatura olarak düzenleyebilir.

Sonuç olarak,2020 ve sonraki yıllar itibariyle geniş kapsamlı e-Dönüşüm yaşamaya devam edeceğimiz aşikar. Bu noktada firmaların gerek kendi bünyesinde ki muhasebe ekibi ve donanımı gerekse mali danışmanları ile mali uygulamalar ile ilgili planlama yapmaları önem taşımaktadır.

22.10.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM