YAZARLARIMIZ
Ali Deniz İnan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
alidenizinan88@gmail.comYıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Öncesi Eğitim Giderlerinin İndirilmesine İlişkin Bir Hatırlatma

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun[1] “Diğer İndirimler” başlıklı 89/2’inci maddesinde “beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalar” gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 Mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin yapmış olduğu eğitim masrafının kapsamı 255 Seri No’lu Gelir Vergisi Tebliği[2] ile, “Eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ile eğitim amaçlı kurs ücretleri, okul servis ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar ile öğrencilerin özel yurt ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlar vergi indirimine esas alınacaktır.” olarak ifade edilmiştir.

85 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinin[3] “Diğer Hususlar” başlıklı 10’uncu maddesinde "Çocuk" veya "küçük çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, ifade ettiği belirtilmiştir.

Dolayısıyla, üniversite tahsilini özel bir üniversitede sürdürmekte olan mükelleflerin 25 yaşını doldurmamış çocuklarına ilişkin eğitim masraflarının yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması şartıyla indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Fakat bahsi geçen kanunda ifade edildiği üzere, indirimin yapılabilmesi için eğitimin Türkiye’de yapılması ve gelir kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şarttır.

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun[4] 56’ıncı maddesinde; “Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri genel bütçeye dâhil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanacağı”, bahsi geçen kanunun Ek 7’inci maddesinde; “Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumları, bu Kanunun 56’ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade ederler” şeklinde hüküm altına alınmıştır.

 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın vermiş olduğu bir özelgede[5]; bir vakıf tarafından kurulan üniversitenin vergi kanunları karşındaki durumu hakkında bilgi edinilmek istenmiş, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı vakıf üniversitesinin kurumlar vergisi yönünden değerlendirmesi neticesinde; “tüzel kişiliği itibarıyla kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan Üniversiteniz, kuruluş amaçlarıyla sınırlı olmak üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kurumlar vergisinden muaf bulunmakta olduğunu ancak, Üniversitenin bu muafiyet hükmü dışındaki devamlılık arz eden ticari, sınai ve zirai faaliyetleri nedeniyle oluşacak iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edileceği tabiidir.” şeklinde görüş vermiştir.

Dolayısıyla, 193 sayılı kanunun 89/2’inci maddesinde eğitim giderlerinin indirilebilmesine ilişkin belirtilmiş şartlardan indirime konu edilmesi amacıyla tevsiki zorunlu olunan belgenin gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınmış olması şartı vâkıfa ait üniversitenin kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunup bulunmadığına göre değişmektedir.

Nitekim İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın vermiş olduğu bir özelgede[6]; Eğitim harcamalarının yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hakkındaki özelge talebine istinaden verilen cevapta, “vakıflar tarafından kurulan üniversiteler kurumlar vergisinden muaf olduklarından, anılan kurumlara çocuğunuz için ödemiş olduğunuz tutarların gelir vergisi beyannamenizde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.” şeklindedir.

SONUÇ

Yıllık gelir vergisi beyannamesinin son verilme tarihine az bir süre kala, mükelleflerin beyan etmiş olduğu kazançlarından yüzde onuna kadar indirim hakkı bulunan eğitim ve sağlık giderlerinin indirime konu edinilebilmesi için kanun tarafından bir takım şartlar getirilmiştir. Bunlardan biri de indirim konusu yapılacak eğitim giderlerinin Türkiye içinde ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgeler tevsik edilmesi şarttır. Mükelleflerin 25 yaşını doldurmamış ve tahsilini devam ettirmekte olan çocukları mükellefin küçük çocuğu olarak kabul görmektedir. Dolayısıyla, mükelleflerin üniversitede tahsilini sürdürmekte olan çocuklarına ilişkin eğitim giderlerinin beyan ettikleri kazançların %10’unu aşmaması kaydıyla indirme hakları mevcuttur. Fakat çocuğunun tahsilini sürdürdüğü üniversitenin kurumlar vergisi yönünden muafiyette sahip bir üniversite olması durumunda ise bu indirim yararlanma hakları bulunmamaktadır. Yıllık gelir vergisi beyanname verilmesinin son günleri öncesi beyanname verecek mükelleflerin bu hususu da dikkate alarak beyannamelerini vermelerinde fayda vardır.

 

KAYNAKÇA

  1. 06.01.1961 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
  2. 24.12.2004 tarih ve 25680 sayılı resmi gazete
  3. 23.10.2012 tarih ve GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 sayılı
  4. 06.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
  5. 04.06.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-1798 sayılı özelge
  6. 21.05.2013 tarih ve 62030549-120[89-2013/140]-744 sayılı özelge

 


[1] 06.01.1961 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

[2] 24.12.2004 tarih ve 25680 sayılı resmi gazete

[3] 23.10.2012 tarih ve GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 sayılı

[4] 06.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

[5] 04.06.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-1798 sayılı özelge

[6] 21.05.2013 tarih ve 62030549-120[89-2013/140]-744 sayılı özelge

20.03.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM