BASINDAN YAZILAR
Bağ-Kur’lular ve İsteğe Bağlı Sigortalılarının Primlerinin Son Ödeme Tarihi ve Beyan Haklarını Kullanmalarının Önemi / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Bağ-Kur’lular ve İsteğe Bağlı Sigortalılarının Primlerinin Son Ödeme Tarihi ve Beyan Haklarını Kullanmalarının Önemi / Şevket Tezel

Yeni Dönemde Ücretsiz İzinli Süreler İçin GSS Primiyle Taşeronlu İşlerde İşyeri Bildirim Yöntemi

 

Makalelerinizi devamlı okuyorum.  Benim de bazı sorularım var:

1- Ücretsiz izin, rapor gibi durumlarda sigorta primi 30 günden az oluyor. Bu durumda GSS ödenecek mi? Ödenecekse bu ödeme nasıl gerçekleşecek?

2-Taşeron ile yapılan anlaşmalarda iki ayrı işyeri bildirgesi mi verilecek? Taşeronda başka bir aracı ile anlaşarak o işi başka bir firmaya verdiğinde işe giriş bildirimi, işyeri tescili e-bildirgesi nasıl olacak? Orhan KILAVUZ

 

Sayın Okurum,

Ücretsiz izin aldığınız süreler için Genel Sağlık Sigortası primi ödemeniz gerekiyor. İstirahatlı olduğunuz süreler için ise prim ödemeniz gerekmiyor.

 

            Aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, asgarî ücretin üçte birinden az olduğu gerekçesiyle ücretsiz genel sağlık sigortalısı sayılmak için müracaat etmekle birlikte SGK’ca harcamaları, taşınır ve taşınmaz malları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, SGK’ca kullanılacak test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek söz konusu tutar,

Asgarî ücretin üçte birinden asgarî ücrete kadar olduğu tespit edilen kişiler için prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının üçte biri (01.10.2008 – 31.12.2008 dönemi için) 212,90 YTL matrah üzerinden 25,50 YTL,

Asgarî ücretten asgarî ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilen kişiler için prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı (01.10.2008 – 31.12.2008 dönemi için) 638,70 YTL matrah üzerinden 76 YTL

Asgarî ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilen kişiler için prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı (01.10.2008 – 31.12.2008 dönemi için) bin 277,40 YTL üzerinden 154 YTL,

            Olacak.

 

Bunlar kanunun öngördükleridir. Eğer SGK birimlerine giderseniz sizden ya motamot 154 YTL istediklerini, kabul etmez de “Gelirime göre 25,50 YTL veya 76 YTL alın, kazancımı tespit edin” diye diretirseniz, “Yeşil Kart prosedürü çerçevesinde başvuru yaparak gelirini saptanmasını sağlayın” derlerse şaşırmayın.

 

Taşeron bildirgeyi vermeyecek, eklerini verecek

Asıl işverenden iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran taşeronların, bu işlerinden dolayı SGK’ya işyeri bildirgesi vermeyecekler. Bu kişiler, çalıştırdıkları sigortalıları, asıl işverenle yapmış oldukları sözleşmenin SGK’ya ibraz edilmesi kaydıyla asıl işveren adına tescil edilmiş olan işyerinden alacakları numara ile SGK’ya bildirecekler.

Taşeronların ayrıca işyeri bildirgesi vermeleri gerekmiyorsa da işyeri bildirgesiyle birlikte verilmesi gereken

 • Yerleşim belgesi ile imza sirkülerini,
 • Varsa işveren vekiline ait noterden onaylı vekâletname ve imza sirkülerini,
 • Diğer kanunlar uyarınca tutmak zorunda oldukları defterin türünü gösteren resmî nitelikteki belgelerini,
 • Tüzel kişilerde tescile ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili kimselerin imza sirkülerini,
 • Adi ortaklıklarda noter onaylı ortaklık sözleşmesini,
 • İhale konusu işlerde, işin sözleşmesinin veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısının aslı ya da idarece onaylı fotokopilerini,
 • İnşaat işyerlerinde, yapı ruhsatının onaylı fotokopisi, varsa arsa sahibi ile yüklenici arasındaki noter onaylı inşaat yapım sözleşmesini,

asıl işverenin dışında kendileri için de ayrıca hazırlayıp işyerinin tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde işyerini çevresine alan ilgili SGK birimine vermeleri gerekiyor.

 

İşverenlerin, aracıların ya da iş görme edimini yerine getirmek üzere sigortalısını geçici olarak devredenlerin aynı veya farklı ünitede birden fazla işyeri dosyasının olması durumunda, her bir işyeri dosyası için SGK’ya ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Aracısı olan işyerlerinde ise hem işveren, hem de aracıların her biri ayrı ayrı başvuruda bulunarak, ayrı ayrı kullanıcı kodu ve kullanıcısı şifresi almaları gerekiyor.

 

İŞVERENLER İÇİN ÇALIŞMA HAYATI

Bağ-Kur’lular ve İsteğe Bağlı Sigortalılarının Primlerinin Son Ödeme Tarihi ve Beyan Haklarını Kullanmalarının Önemi

 

Ekim ayı Bağ-Kur priminin son ödeme tarihi nedir? Eski uygulamaya göre 31.10.2008 olması lazım, yeni düzenlemelerle ödeme zamanı konusuna açıklık getirirseniz sevinirim. Ne yapmamız gerekiyor? Nizamettin BOZKURT/GAZİANTEP

 

Sayın Okurum,

4/b sigortalıları ile bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek primine tâbi olanlar ve isteğe bağlı sigortalı olanların yeni dönemde her aya ait primlerini takip eden ayın sonuna kadar SGK’ya ödemeleri gerekiyor.

 

Bağ-Kur basamak sistemi 1 Ekim 2008’den itibaren kalkmış olup bu sigortalıların yatırmaları gereken prim miktarı prime esas kazanç alt ve üstü sınırları arasında kalmak koşuluyla beyanını her ay yenileyebilecekleri matrah üzerinden hesaplanacak.

Tarımsal faaliyetleri nedeniyle 4/b sigortalısı olanlar hariç olmak üzere 1 Ekim 2008 – 31 Aralık 2008 tarihleri arasında yeni sisteme göre belirlenmesi gereken prime esas kazanç matrahlarını beyan etmemeleri halinde beyanda bulununcaya kadar en son bulunduğu basamağın karşılığına göre prim hesaplanacak.

Bu sigortalılardan SGDP ödeyerek çalışanların bu primleri aylıklarından kesilerek tahsil edilecek.

 

Bu nedenle GSS primi ilave edilip prime esas kazanç tabanı da yükselmiş olduğundan en son basamaklarına göre saptanan primi yüksek bulup yerine tabandan prim ödemek isteyen;

 • Köy ve mahalle muhtarlarının,
 • Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanların,
 • Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanların,
 • Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarının,
 • İsteğe bağlı sigortalıların

 

SGK birimlerine başvurarak yeni sisteme göre prime esas kazanç beyanı yapmaları gerekiyor. Sigortalılar bu beyanlarını istedikleri takdirde taban ve tavan arasında kalmak şartıyla yenilemeleri mümkün bulunuyor.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 04.11.2008)

GÜNDEM