BASINDAN YAZILAR
Açıktaki Memurlarla Alt Göreve Atanan Memurların Kesenekleri Nasıl Uygulanır? / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Açıktaki Memurlarla Alt Göreve Atanan Memurların Kesenekleri Nasıl Uygulanır? / Şevket Tezel

 Görevden uzaklaştırma, kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbir oluyor.

Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisinin ödenmesi, bu gibilerin 657 sayılı Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ettirilmeleri gerekiyor.

Açıkta kalan memur hakkındaki inceleme ve soruşturmanın sonuçlarına göre yapılacak işlemler de farklı oluyor. Peki bu sonuçlar ne şekilde tezahür ediyor?

Açıkta Prim Gün Sayısı

Sigortalının açıkta olma hali devam ettiği sürece, prime esas kazançlarının yarısı üzerinden prim alınanların prim ödeme gün sayısının bu sürelerin yarısı olarak hesap edilmesi, bu nedenle de aylık prim ve hizmet belgesinde sigortalıların açık aylığı ödenen aya ait prim ödeme gün sayısı, açıkta kaldığı sürelerin yarısı olarak yazılması, açıkta geçen sürelerden dolayı prim ödeme gün sayısının kesirli çıkması durumunda gün sayısının tama iblağ edilmesi gerekiyor.

Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:

             a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;

             b) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler;

             c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;

             ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenlerin;

             buna dair kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbirinin de kaldırılması gerekiyor.

Derece de Yükseltilmeli

Sonrasında bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte birlerin kendilerine ödenmesi ve görevden uzakta geçirdikleri sürenin de derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle  değerlendirilmesi de şart bulunuyor.

Ek Prim ve Hizmet Belgesi Gerekiyor

Eğer iştirakçi açığa alınmış ve emekli keseneğine esas aylıklarının yarısı üzerinden kesenek alındıktan sonra görevine iade edilmişse emekli keseneğine esas aylıklarının kalan yarısı üzerinden tahakkuk ettirilecek emekli kesenekleri ve kurum karşılıklarının ek aylık prim ve hizmet belgesi tanzim edilerek gönderilmesi gerekiyor.

Keza görevine son verilen iştirakçinin sonradan görevine iade edilerek tam aylığa hak kazanması durumunda geriye yönelik aylıklarının ödenmesinin yanında ödenen aylıklarından kesilecek emekli kesenekleri ve kurum karşılıklarının da düzenlenecek ek aylık prim ve hizmet belgesi ile gönderilmesi gerekiyor.

Eksik Hesapların Kesenek Düzeltmesi

Bunlara benzer biçimde;

  • Kamu idaresinin/işyerinin tüm personelinin cari aya ait aylık prim ve hizmet belgesi süresi içinde gönderildikten sonra, nakil, açıktan atama, ücretsiz izin veya askerlik sonrası göreve başlama vb. durumlarda atama onayının sonradan gelmesi, sigortalının göreve geç başlaması gibi nedenlerle o aya ait sonradan yapılan maaş tahakkuklarından kesilecek emekli kesenekleri ve kurum karşılıklarının da,
  • İştirakçilerin sehven eksik hesaplanan emekli kesenek ve kurum karşılıklarının, kanunla emekli keseneğine esas aylık unsurlarında yapılacak düzenleme sonucu geriye yönelik tahakkuk ettirilecek emekli kesenekleri ve kurum karşılıklarının da aynı biçimde ek aylık prim ve hizmet belgesi tanzimi sonucunda gönderilmesi gerekiyor.

Terfi Farkları

İştirakçilerin, yeni bir hizmetinin intibakında değerlendirilmesi sonucunda hesaplanacak kesenek farklarının,  bürokratik işlemler nedeniyle terfi onayı veya okul bitirme onayının geç gelmesi nedeniyle geriye yönelik tahakkuk ettirilecek terfi/artış farklarına ait kesenek ve kurum karşılıklarının ise ek aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmeden, keseneklerin yatırıldığı aya ait asıl aylık prim ve hizmet belgesinde iştirakçinin intibak tashihi (terfi farkı) bölümüne yazılarak gönderilmesi gerekiyor. 

Mamafih personel kamu idarelerinde/işyerlerinde o an görev yapan değil daha önce görev yapmış eski personeli ise bu personele ait geçmişe yönelik yatırılması gereken emekli keseneği ve kurum karşılıkları asıl mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgesi ile gönderilemeyeceğinden ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi ile gönderilmek durumunda bulunuluyor.

 

Alt Göreve Atanan Memurun Ek Göstergesi

Emekli Keseneğine esas aylığa ait ek göstergenin tespitinde ödemeye veya kazanılmış hak aylığına ait dereceye tanınan ek gösterge veya sigortalı daha önce yüksek ek göstergeli bir görevde bulunmuş ise 5434 sayılı Kanunun Ek 67 nci maddesi gereğince yüksek olan ek gösterge dikkate alınarak hesaplanmalıdır.

Eğer altı ay ve daha fazla bulundukları derecelerinin ek göstergelerinden daha düşük ek gösterge gerektiren veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atananların daha önceden yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam ettirilmeleri gerekiyor.

Örneğin yüksekokul mezunu olup 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde 3600 ek göstergeli Daire Başkanı olarak iki yıldır görev yapmakta iken, 12.08.2015 tarihinde 1 inci derecenin 4 üncü kademesi 2200 ek göstergeli Şube Müdürü olarak atanan sigortalının,  2008/Ağustos ayından itibaren emekli keseneği ve kurum karşılıklarının 2200 ile 3600 arasındaki ek gösterge farkına ait kesenek ve karşılık tutarının tamamı ilgilinin aylıklarından kesilmek suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam ettirilmesi gerekir. Bu sigortalının emekli keseneğine esas aylık bilgilerinin “Derece:1 Kademe:4 Ek Gösterge:3600”, ödemeye esas aylık bilgileri ise “Derece:1, Kademe:4, Ek Gösterge: 2200 “ olarak belirtilmesi gerekiyor. 

Kimler İmtiyazlı?

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri,Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri,Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1'inci dereceden uzman unvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden aylık ödendiğinden Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde ödemeye esas aylık bilgileri bölümünde bu hususun dikkate alınması gerekiyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden yapılan atamalarda, emekli keseneği ve karşılığının, emekli keseneğine esas aylığına ait derece ve kademesi ile fiilen alınan ek gösterge üzerinden tahakkuk ettirilmesi gerekiyor.

(Kaynak: alitezel.com | 12.08.2015)

GÜNDEM